Ezoterické náboženstvo. Mŕtve šamanské božstvá. Mŕtve novodobé božstvá. Mŕtve kozmické božstvá. Klinická smrť. Sugeratívna klinická smrť. Živé zvieracie božstvá. Živé božstvá šamanov. Živé božstvá dnešných náboženstiev. Živé božstvá kozmické. Liečba. Očistec mŕtvej formy. Telo plné svetla v sugeratívnej klinickej smrti. Meditácie do stavu svätca. Informačné polia v človeku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Ezoterické náboženstvo má záujem venovať sa duchovnej ceste do hĺbok vlastnej psychiky. Ide o to, aby sme v sebe a len v sebe odkryli napríklad zvieracie vedomie, ktoré intenzívne blokujú mŕtve obrazy, kresby, stavby a archeologické vykopávky všetkého, čo za sebou zanechala kultúra prírodného človeka. Šaman, ktorý chodil do stavov fyzickej smrti, zanechal za sebou zážitky živej formy, ktoré nejako zobrazil alebo pretavil do určitého kultového predmetu. Tento objekt sa stal uctievaným a prirodzene blokoval návrat prírodného človeka k stavu a správaniu zvieraťa. Kto chce nábožensky prenikať až do zvieracieho vedomia a zažiť Božiu prítomnosť cez sugeráciu a uverenie v klinickú smrť, ten sa musí dôsledne popasovať s energetickými objektmi, ktoré sa nabili neustálym uctievaním a vzývaním mŕtvej náboženskej formy v podobe stavieb, kresieb a predmetov. Treba chcieť priame napojenie a rovno do vlastnej úrovne zvieracej psychiky, ktoré zostalo v každom z nás. Pri meditácii spomalíte a zastavíte prácu časti neurónov v 6. neurónových oblastiach, časť zostane aktívna. Vnútri treba mať pocit zvieraťa.

Keď sa budete usilovať robiť živú náboženskú formu, tak sa budete musieť popasovať aj s mŕtvou formou dnešných náboženstiev. Tak isto tú charizmatickí svätci priniesli zo živej formy, ktorú prežili v skutočnej klinickej smrti vo forme náboženských predstáv. Tieto sa stali predmetom stvárnenia v podobe obrazov, slova, stavieb a sôch, čo veľmi účinne fungovalo a funguje ako blokácia prírodného vedomia šamanov. Rešpektujeme tento fenomén a uvedomujeme si, že ďalší vývoj ľudstva išiel práve cez blokáciu prírodného vedomia šamanov. No v ezoterickom náboženstve treba otvoriť prírodné vedomie a zvládnuť túto zložku v nás vlastnými silami. Teda po otvorení prírodnej náboženskej formy priamo vo vás musíte zviesť súboj s obrazmi a schémami, ktoré sa usilujú blokovať prírodné vedomie v prospech civilizovaného človeka. Tieto schémy sa môžu objavovať všade vo fyzickom a psychickom tele meditujúceho. Verím, že zvládnete túto prekážku vlastného spoznania živej Božej prítomnosti v každom z nás. Chápem zmysel mŕtvej formy pre dnešnú civilizáciu, ale ezoterické náboženstvo trpí pozitívne sebectvom a chuťou konzumovať priamu náboženskú formu v živej podobe a to cez sugeráciu klinickej smrti. Vyvoláme stavy spustenia svetla vo fyzickom tele a to už máme naplno živú Božiu prítomnosť.

Pokiaľ chcete ísť ďalej a otvoriť si vedomie dnešných ľudí, ktorí ako kozmonauti boli v kozme viac ako 4 mesiace alebo ľudí, ktorí sa narodili matkám hyperaktívnym počas tehotenstva, lebo aj títo majú kozmické vedomie, tak treba vytvoriť náboženské obrazy s kozmickou tematikou. Hovoríme o kozmickom náboženstve. Tak mŕtve obrazy kozmického náboženstva úspešne blokujú ľudské vedomie dnešných ľudí a dôsledne potláčajú mŕtvu šamanskú náboženskú formu, a tak isto aj mŕtve náboženské formy dnešných ľudí. Blokujú aj ich spôsob ľudského myslenia a konania. Náboženstvo kozmického priestoru bude pôsobiť na blokáciu dnešného vedomia ľudí a otvorí cestu ku kozmickému vedomiu. To je nutná budúcnosť. Skúste sa inšpirovať dnešnými americkými náboženskými trendmi, ktoré vedú americkí charizmatici, ktorí prežili klinickú smrť, alebo majú kozmické vedomie od narodenia, alebo boli ako kozmonauti v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Teda dnešné náboženstvá majú tvrdú konkurenciu v kozmickom náboženstve. Aj tu mŕtva forma môže zohrať rolu blokácie všetkého, čo je spojené s pozemským vedomím. Jednoducho to konštatujem ako logickú schému budúcich udalostí. Futuristická predstava kozmických ľudí má svoje racionálne jadro v tom, že ľudia budú stále vo väčšom počte prenikať do kozmu a prinesú si so sebou pozmenenú psychiku. Taký bude neúprosný vývoj budúcnosti. Zároveň kozmické vedomie dostane novú dimenziu a to otvorenie vnútorného sveta, mikrosveta vlastných neurónov a možnosť aktívneho prenikania do tohto mikrosveta, ktorý je nekonečne veľký ako dnes poznateľný galaktický a nadgalaktický svet nekonečných diaľav fyzického kozmu okolo nás.

No vráťme sa k meditačným cvičeniam, ktoré aktivizujú spomienky na mŕtve formy náboženského prejavu. Všetko, čo sa uloží do spomienok, aj keď to bolo osobné, sa stáva mŕtvym. To je zákonitosť prechodu živej a bezprostrednej formy do časovej spomienky, ktorá je vždy mŕtvou formou s určitým nábojom živosti. Tento náboj časom slabne. Náboženské objekty vytvorili aj takí ľudia, ktorí nechodili do stavov klinickej smrti a nezažívali Božiu prítomnosť v skutočnej alebo sugeratívnej klinickej smrti. Teda tieto objekty nemajú ani zlomok z aktivity živej formy Božej prítomnosti. U niekoho mŕtve formy v jeho vlastnej psychike môžu blokovať cestu k žive forme vyvolanej sugeráciou klinickej smrti. Ale to sme si už vysvetlili. Treba napriek tomuto faktu oddeliť od náboženských objektov všetkého druhu odkaz charizmatikov cez klinickú smrť. Tento odkaz svätcov klinickej smrti je nedotknuteľný, večný dokonalý, všetko zastupujúci. Nesmie sa v žiadnom prípade dopustiť nadávanie, spochybňovanie a dehonestovanie tohto odkazu v ktoromkoľvek náboženskom systéme a to bez výnimky. Zbytočne by ste deštruovali neurónové schémy a to náboženskému ezoterikovi nestojí za to. To je nutná náboženská psychohygiena.

Teraz si v náznakoch spomeniete na náboženské spomienky vo vašej mysli a požiadate zomierajúcu náboženskú osobu v ranom štádiu klinickej smrti, aby pozmenila mŕtve náboženské obrazy do najčerstvejšej podoby, v ktorej vaše spomienky budú obsahovať vyšší pomer aktivity živej formy.

Potom sa takto očistenými obrazmi poberiete hojiť neurónové oblasti svojho mozgu. Ale iba disharmonické miesta, a nie úplne harmonické miesta. Treba si na to dávať pozor. Prejdete neuróny všetkých 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie.

Môže nasledovať kontemplácia a to je presun určitej oživenej Božej spomienky do oblasti disharmonických neurónov a sugerácia stavu, že ste dieťa, ktoré splní každé želanie náboženskej spomienky. Oslovíte vnútorným hlasom náboženskú spomienku a to otázkou, čo môžete pre Boží svet spraviť. Máte pocit želania a želanie sugeratívne v predstave a v pocitoch zrealizujete. Nemusíte presne vedieť, o aký príkaz a želanie ide. No vždy ho sugeratívne v predstavách zrealizujete. Nakoniec máte pocit veľkého množstva malých náboženských obrazov.

Potom nastúpite sugeráciu klinickej smrti. Nasugerujete si a uveríte, že zomierate. Fyzicky sa skľudníte a spomalíte dýchanie. Znehybniete a vstúpite do dostatočného utíšenia, ktoré je postačujúce na rané štádiá klinickej smrti. V tomto momente spúšťate z neurónov veľkého mozgu svetlo, ako keby ste boli v tmavej miestnosti, nad vami sa otvoril otvor a do tmavej miestnosti preniklo svetlo. Tento pocit aktívne podporujete vo všetkých 6. neurónových oblastiach. To je otvorenie Božieho sveta podľa vzoru charizmatikov, ktorí prešli stavmi skutočnej klinickej smrti. To je stav živej Božej prítomnosti a vytvoríte v celom fyzickom tele stav svetelného tela.

Zároveň sa snažíte dodržať ďalšie zásady psychohygieny a to dovnútra svetelného tela sa usilujete dostať 7 obalov, ktoré sa môžu z tela uvoľniť. Tak isto sa z tela môže uvoľniť telo sexuálne, telo magické. Všetko treba dostať dovnútra svetelného tela ako ďalšie telá v tvare fyzického tela. Tak isto dovnútra treba dostať informačné pole okolo pupku v podobe dieťaťa, jeden obal zvieraťa, aurický obal okolo fyzického tela, schémy poslania na zemi z mozočku. Treba dávať pozor, aby tieto telá neutiekli do mikrosveta neurónov. Pokiaľ tieto telá necítite, to neznamená, že ich nemáte. Niekedy sú nerozvinuté a v guľovitom tvare. Inokedy ich jednoducho nedokážete vnímať, lebo nemáte dostatočne rozvinuté veštecké schopnosti. Dovnútra ich treba dostať z dôvodu stability fyzického a psychického tela.

Potom máte ďalšiu možnosť pracovať ako jeden Američan v sektore zemepisnej šírky a dĺžky 40 F 30 a 90 12 80. Táto žijúca osoba konzumuje všetky náboženské knižky. Dostáva ich do vnútorného svetelného tela a robí z mŕtvej formy živú formu. Je to zaujímavý spôsob očistenia mŕtvej formy do živej a vlastnej forme. Treba si to vyskúšať.

Potom je tu ďalší žijúci Američan, ktorý prešiel klinickou smrťou a do vnútorného svetelného tela vkladá svoje röntgenové snímky, a tak isto všetko o sebe a o svojom živote. Predpokladáme, že nevedome pracuje na určitej forme reinkarnácie. Teda do svetla ukladá znovu a znovu všetko o sebe. Vytvára určitú formu nesmrteľnosti. Budeme sa tomuto fenoménu venovať podrobnejšie. Sú zaujímavé práve tie röntgenové snímky. Zemepisná dĺžka a šírka pre veštecké napojenie 40 F 30 a 100 11 90. Realizujete cez mapu a môžete si naše tvrdenia skontrolovať.

Pridaj komentár