Tento článok odporúčam každému, kto má záujem o tému, čo sa deje s človekom počas umierania, čo po klinickej smrti a nastolení fyzickej smrti. Vedomie smrteľnosti a vedomie smrti. Vedomie znovuzrodenia, reinkarnácia, vzkriesenie a podobne.

Najprv si prečítajte a meditujte základné informácie. Vhodné materiály si nájdete tu:
https://meditacia.sk/?s=spirit+smrt+klinick%C3%A1+smr%C5%A5+…
Tu si nájdete videá na danú tému:
https://www.youtube.com/channel/UCf28D27YFU8bnu6YdDHJ3Ww/pla…
Nahrávka k téme spirit: https://youtu.be/qjsylaj2qv8

KONCEPT NA PREMÝŠĽANIE A ROZJÍMANIE
Čo sa deje s dušou po smrti, koľko blúdi duša po smrti, kam ide duša psa po smrti, čo je po smrti, po smrti do neba, posmrtný život – posmrtná existencia, človek po smrti – život (existencia) po smrti: dôkazy

PREDCHÁDZAJÚCI ŽIVOT – ROZPRÁVKY.
RODOSTROM PREDKOV – UCHOPIŤ HO V SEBE – VÝVOJ DUŠE CEZ PREDKOV.
BOH – JE VŠETKO – TEDA NEKONEČNÉ, VEČNÉ, VŠADE A VŽDY.
PESTOVAŤ V SEBE BOHA – NEKONEČNÉ, VEČNÉ, NAVŽDY DO NEKONEČNA, VŠADE, VŽDY.
TEOLOGICKY KVANTOVANÁ DUŠA.
JHV JEŽIŠ AKO KONCENTRÁCIA ANJELSKÝCH SFÉR.
SVÄTEC – NÁHODNÁ POSMRTNÁ EXISTENCIA.
OŽIVIŤ PREDSTAVU INEJ OSOBY Z PREDSTÁV, Z TEXTOV, Z POZOSTATKOV – KNIHA.
AKÁŠA – MEDITOVAŤ.

PREDSTAVY O MINULOSTI – SPOMIENKY.
MAGMATICKÉ POLE A HROMADENIE A UKLADANIE SPOMIENOK.
PREDSTAVA BYTOSTI Z OBLAKOV A PODOBNE.
INFO Z KOSTÍ A POZOSTATKOV.
NOSIČE INFORMÁCIÍ MODERNÉ AJ Z MINULOSTI, JANTÁR.
STRACH A TVORBA ENERGETICKÝCH PREDSTÁV MŔTVYCH.
OSOBY V KLÁŠTORE IZOLOVANÉ OD BEŽNÉHO ŽIVOTA A IBA ŠPECIÁL NAPRÍKLAD NA PRAVOSLÁVIE.
FANTÓMOVÉ BOLESTI.
KLINICKÁ SMRŤ.
KOSTI A POZOSTATKY A DUCHA Z KOSTÍ.
POKIAĽ SA KOSTI A POZOSTATKY ZLIKVIDUJÚ – ZÁZNAM JE VOĽNÝ A NEVIAŽE SA NA KOSTI.
ŽOFIA BOSNIAKOVÁ JE DOPOVANÁ ENERGIAMI ŽIVÝCH NÁBOŽENSKY ORIENTOVANÝCH – TOTO TREBA DOSIAHNUŤ V ORGANICKO – TECHNOLOGICKÝCH BIO BYTOSTIACH – ŽIVÉ ORGANIZMY V AKTUÁLNOM ČASE.
SPAĽOVANIE OSÔB AJ S KOSŤAMI – ZOSTÁVA POPOL A INFO ZÁZNAM JE KVANTOVANÝ.
SPAĽOVANIE OSÔB Z OBLASTI RADIÁCIE A ČASTÍC – AJ REIKISTOV K METEORITOM – INFO ZÁZNAM JE OMNOHO HUSTEJŠÍ A STABILNEJŠÍ.
SPÁLENÉ DIEŤA A JEHO INFORMAČNÉ POLE JE MIMORIADNE HUSTÉ A VOĽNÉ.
NUTNOSŤ SA NECHAŤ SPOPOLNIŤ.
ŽIVOT PO SMRTI – NESPRÁVNE POMENOVANIE.
NA DRUHEJ STRANE ZÁŽITOK – VSTUPOVALI DO KLINICKEJ SMRTI A VRÁTILI SA DO ŽIVOTA – PREŽÍVALI ZOMIERANIE.
UMIERANIE – ŠTÁDIUM KLINICKEJ SMRTI A JEJ PREJAVY, TUNEL, SVETLO, RODINA.
KULT SÁM SEBA – PESTOVAŤ – NARCIZMUS.
VYSTÚPENIE Z TELA, NÁDORY V HLAVE A ZOMIERANIE.
KETAMÍN – PRÍLIŠNÉ UTÍŠENIE SVALOV A NEHYBNOSŤ – KLINICKÝ STAV.
BLÍZKO KLINICKEJ SMRTI ALEBO V ČASE KLINICKEJ SMRTI.

PO FYZICKEJ SMRTI NIEKTORÉ BUNKY EŠTE FUNGUJÚ A POSTUPNE ZOMIERAJÚ.
VYKAZUJE SA ČINNOSŤ AKO V RANOM ŠTÁDIU ŽIVOTA PLODU A EMBRYA.
ŽIVOT – KLINICKÁ SMRŤ – SMRŤ – ROZVRAT MŔTVEHO OBJEKTU – ROZKLAD.

NEFRIT A EXISTENCIA PO SMRTI.
JANTÁR A EXISTENCIA PO SMRTI.
METEORIT A EXISTENCIA PO SMRTI.
RADIÁCIA A EXISTENCIA PO SMRTI – ČASTICE A PRVKY.

OČISTIŤ SA OD ĽUDSKÝCH TÚŽOB – OČISTEC KOZMU A NEKONEČNOSTI.
KAŽDÝ DEŇ JE DOBRÝ NA TO, ABY SME PREŽÍVALI MOMENTY SMRTI.

ZÁŽITKY V KLINICKEJ SMRTI SLEPÝCH OSÔB.
Otázka znie, čo má všetko slepá osoba v mozgu poškodené?
Či je od narodenia slepá?
Či oslepla počas života?
Aký rozsah oslepnutia osoba má?

TOTO JE OSOBA Z KLINICKEJ SMRTI – NA 96% MŔTVA OSOBA, PREDSTAVA MŔTVEJ OSOBY Z PAMÄTE.
ČASTO PREDSTAVY OSÔB Z ICH OSOBNEJ MINULOSTI – RODOSTROM A FOTO DOKAZOVANIE.

EXISTENCIA DEJOV PO KLINICKEJ SMRTI DOSPELA K SMRTI FYZICKEJ.
OTÁZKA JE, AKO DLHO TIETO PROCESY FUNGUJÚ PO FYZICKEJ SMRTI. FYZICKÁ SMRŤ JE STAV TAKÝCH ZMIEN, KTORÉ SÚ NEZLUČITEĽNÉ S BIOLOGICKÝM ŽIVOTOM. OBNOVA NEURÓNOV NIE JE MOŽNÁ.

NESMRTEĽNOSŤ ZOMRETEJ OSOBY V ZMYSLE MANIPULÁCIE S POZOSTATKAMI MŔTVEJ OSOBY A JEJ MYŠLIENOK A SKUTKOV. TEDA ODKAZ MŔTVEJ OSOBY.

KAŽDÁ KLINICKÁ SMRŤ A JEJ PRIEBEH ASI DO 20 MINÚT POŠKODÍ MOZOG ČLOVEKA.
POKIAĽ JE TO MOZOG MLADEJ OSOBY, TAK SA POŠKODENIA OPRAVIA. MÔŽU ZOSTAŤ VŠAK AJ URČITÉ SPOMIENKY Z TOHTO STAVU.

VYTVORENÉ POSMRTNÉ ZÁZNAMY ZO ŽELANÍ SVÄTCOV VYŽADUJÚ DOBRÉ SKUTKY, ABY VÁS TENTO POSMRTNÝ ZÁZNAM PRIJAL. NAPRÍKLAD JÁNA KRSTITEĽA, OTÁZKA ZNIE, ČI JEHO POSMRTNÝ ZÁZNAM MÁ PARAMETRE NA VEČNOSŤ, NEKONEČNOSŤ A TRVALÚ EXISTENCIU V NEKONEČNOSTI.

V KOSTIACH SPÍ ZÁZNAM MŔTVEJ OSOBY, PASÍVNY JE ZÁZNAM V MAGNETICKÝCH POLIACH MAGNETICKÉHO JADRA. TAKZVANÝ TRVALÝ SPÁNOK, AŽ KEĎ TENTO ZÁZNAM NIEKTO NENÁJDE A AKTIVIZUJE HO RÔZNYMI SPÔSOBMI.

NEURÓNY PRESTALI FUNGOVAŤ VŠETKY A FATÁLNE A AJ VZNIKNUTÉ ĽUDSKÉ VEDOMIE DANEJ OSOBY JE UKONČENÉ. VEDOMÉ VNÍMANIE A AKTIVITY NIE SÚ ZATIAĽ MOŽNÉ V RÁMCI SÚČASNÉHO VÝVOJA ĽUDSTVA.

ZÁHROBIE – ZASPAL VEČNÝM SPÁNKOM – UKONČIL SVOJU BIOLOGICKÚ EXISTENCIU.

AKO OPISUJÚ PREJAVY KLINICKEJ SMRTI ŽIVÉ OSOBY NA AKTIVITE INEJ OSOBY.
AKO VYSVETĽUJÚ ŽIVÉ OSOBY KLINICKÚ SMRŤ, SMRŤ A PROCESY PO SMRTI NA ZÁKLADE URČITÉHO ROZUMNÉHO ALEBO VEDECKÉHO VÝSKUMU.

MEMENTO MORI – MYSTÉRIUM SMRTI – ČO SA DEJE REÁLNE PO FYZICKEJ SMRTI.

MEDITÁCIA, CVIČENIA, VEDECKÉ SKÚMANIE, TÚŽBY PRESAHUJÚCE BIO ŽIVOT A TEDA
VŠETKO OKOLO SMRTI POMÁHA NÁM POCHOPIŤ SAMÝCH SEBA A OBJAVIŤ TO, ČO JE UTAJENÉ – NEZNÁME.

VÝZNAM A ZMYSEL ŽELANÍ A ICH PRESAH DO PROCESOV PO FYZICKEJ SMRTI. NIE JE JEDNO, ČO ROBÍME POČAS BIOLOGICKÉHO ŽIVOTA A ČO UKLADÁME DO SVOJEJ PAMÄTE. POSMRTNÝ INFORMAČNÝ ZÁZNAM OBSAHUJE ŽELANIA A AKÉ SÚ TO ŽELANIA JE EXTRÉMNE PRIORITNÉ. TOTÁLNE ZÁSADNÉ.

DETI A DETSKÁ PSYCHIKA A KOLEKTÍVNA PAMÄŤ PREDKOV Z RODOSTROMU.

STAV TUNELA – STAVY SVETLA EXTRÉMNEJ BLAŽENOSTI.

AKO KOMUNIKUJÚ ŽIVÍ S MŔTVYMI – TÚŽBY MŔTVYCH – SEANSA AKTIVOVANIA POSMRTNÉHO ZÁZNAMU Z RÔZNYCH MOŽNÝCH NOSIČOV.

MÉDIUM KOMUNIKUJE NIE SO SPOMIENKAMI ZOSNULÉHO PRIAMO, ALE ČÍTA DOBRE V SPOMIENKACH NA MŔTVYCH V PAMÄTI ŽIVÝCH.

KOLEKTÍVNE MYŠLIENKY A KOLEKTÍVNE SPOMIENKY NA JEDNÉHO ČLOVEKA MAJÚ V SEBE SPOMIENKY NA VŠETKÝCH ĽUDÍ A ZVIERATÁ, ČO PREŠLI FYZICKOU SMRŤOU.
V JEDNEJ HLAVE NIEČO AKO AKÁŠA A SPOMIENKY NA VŠETKO, ČO ŽILO NA TEJTO PLANÉTE.

PATOLÓG A JEHO DETI – ČUDNÁ PSYCHIKA – ZVLÁŠTNE ZBUDOVANÉ POSMRTNÉ INFORMAČNÉ POLE – OTEC PATOLÓG – SYN ŠPIRITISTA – SMRŤ, SPOPOLNENIE, KVATOVANÝ POSMRTNÝ ZÁZNAM.

NESMRTEĽNÁ MEDÚZA OBNOVUJE SA TRVALO.

KAMERA OD CHRBTA – OSOBA TO VIDÍ PRED SEBOU NA MONITORE A POTOM PALIČKA NA HRUĎ A PALIČKA NA CHRBÁT NA MONITORE – VYSOKÁ DYNAMIKA – VIDIEŤ NIEČO V OBLAKOCH.

FANTÓMOVÉ BOLESTI – ŽIVÁ RUKA PRED VÁS A UMELÁ RUKA PRED VÁS – HLADKANIE A MÁTE POCIT, ŽE UMELÁ RUKA JE VAŠA ŽIVÁ RUKA.

VEDOMIE SMRTEĽNOSTI.
ZMYSLUPLNE HOVORIŤ O SMRTI.

UCHOPIŤ SMRŤ A UCHOPIŤ SI NEKONEČNU NESMRTEĽNOSŤ.
Uchopiť okamih smrti by znamenalo prisvojiť si budúcnosť a mať tak moc rozhodovať o nej.

VEGETATÍVNA NESMRTEĽNOSŤ SASANKY ALEBO STROMU PRI VEGETATÍVNOM DELENÍ.

SMRŤ A SMRTEĽNOSŤ A VEDOMIE SMRTEĽNOSTI.

VEDOMIE PRIEBEHU SMRTI CEZ KLINICKÚ SMRŤ – FYZICKÚ SMRŤ – BIOLOGICKÉ UKONČENIE EXISTENCIE S VEDOMÍM A SCHOPNOSŤOU KONAŤ – BIOLOGICKÁ NEFUNKČNOSŤ – NEPRÍTOMNOSŤ VEDOMIA.

SPOMIENKY ČLOVEKA – ČOMU SA POČAS ŽIVOTA VENOVAL- TEDA ČOMU?

– UCHOVANIE INFORMÁCII O MŔTVEJ OSOBE – RÔZNE MASMEDIÁLNE NOSIČE
– SPOMIENKY HLAVNE V PAMÄTI BLÍZKYCH OSÔB
– SPOMIENKY AKO AKÁŠA U VŠETKÝCH AKTUÁLNE ŽIVÝCH OSÔB
– MAGNETICKÉ INFORMÁCIE O MŔTVEJ OSOBE V MAGMATICKOM POLI ZEME

ĽUDSKÁ POPULÁCIA ŽIJE STÁLE DLHŠIE A DLHŠIE.
TEDA ČASOVÉ HĽADISKO HOVORÍ O STÁLE DLHŠOM ŽIVOTE, ALE NIE O NESMRTEĽNOSTI.
POKIAĽ BUDE POKRAČOVAŤ TREND DLHŠIEHO ŽIVOTA, TAK ČLOVEK BUDE ŽIŤ MOŽNO 200 ROKOV A VIAC, ALE NIE VEČNE AKO BIOLOGICKÁ BYTOSŤ DNEŠNÝCH ČIAS.

NESMRTEĽNOSŤ A ČO SA DEJE PO BIOLOGICKEJ SMRTI ČLOVEKA.
ČO JE PRED BIOLOGICKÝM ZRODENÍM Z MATKY ALEBO MIMO MATKU – ZRODENIE ZO SKÚMAVKY. NA ZVIERATÁCH MOŽNÉ OPLODNENIE VAJÍČKA MIMO MATERNICU – SPERMIA.

MÔŽEME TEDA POVEDAŤ, ŽE SMRŤ JE NÁM DANÁ VŠEOBECNE.
ALE TOTO TVRDENIE JE IBA PRAVDEPODOBNÉ A RELATÍVNE, NIE LOGICKY NEVYHNUTNÉ.

POTOMSTVO PO SMRTI, PREDMETY PO SMRTI, MUMIFIKÁCIA, KOSTI, POPOL, PRVKY.
SPOMIENKY V MYSLI ŽIVÝCH BYTOSTÍ ČLOVEKA A AJ ZVIERAT, TRANSPLANTOVANÝ ORGÁN, DAROVANIE MŔTVEJ KOŽE.

TU (ČASOVO OHRANIČENÉ) A TAM ( ČASOVO OHRANIČENÉ) A EŠTE TA TAM, ( ČAS NEKONEČNÝ BEZ PRERUŠENIA URČITEJ NEKONEČNOSTI).

LÉVINAS, E.: Čas a jiné: Le Temps et L’Autre. Praha: Dauphin 1997.
SUCHAREK, P.: Turniketom Levinasovho1 času. In: Filozofia, 61, 2006, č. 8, s. 642 – 658.
WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus. Bratislava: Kalligram 2003.
PALENČÁR, M.: „Cogito“ a vedomie smrti. In: Filozofia, 52, 1997, č. 8, s. 530 – 533.
EPIKUROS: Listy. In: Antológia z diel filozofov: Od Aristotela po Plotína. Bratislava: Pravda
1973, s. 571 – 602.
NOVOSÁD, F.: Vysvetľovanie rukami. Bratislava: Iris 1994.
ČÁP, J.: Štruktúra vedomia smrteľnosti. (Doktorandská dizertačná práca – Univerzita
Komenského, Bratislava [s. n.] 2008.).
[VOLEK, P.: Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 2009.

Skúmané texty
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/315-32…
https://docplayer.net/38073532-smrt-cloveka-z-axiologickej-p…

ZMŔTVYCHVSTANIE.
REINKARNÁCIA.
POSMRTNÝ ZÁZNAM V POZOSTATKOCH ČLOVEKA.
POSMRTNÝ ZÁZNAM V PAMÄTI ĽUDÍ A ZVIERAT.
V PAMÄTI POTOMSTVA.
VO VYKONANOM DIELE.
V ĽUDSTVE CELKOVO.

ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ PO SMRTI ?
OČAKÁVANIE REÁLNYCH MOŽNOSTÍ PO BIOLOGICKEJ SMRTI.

Emanuel Levinas – Wikipedia
https://sk.wikipedia.org/wiki/emmanuel_l%c3%a9vinas
https://cs.wikipedia.org/wiki/emmanuel_levinas
https://en.wikipedia.org/wiki/emmanuel_levinas

PUD SEBAZÁCHOVY VYUŽIŤ NA TO, ČO JE POČAS SMRTI A ZOMIERANIA A CIEĽ UCHOVAŤ O NÁS INFORMÁCIE A ŽELANIA NA ÚROVNI SPOMIENOK V ĽUĎOCH A ZVIERATÁCH, VO VLASTNÝCH POZOSTATKOCH PO BIOLOGICKEJ SMRTI A ČIASTOČNÉ UKONČENIE VEDOMIA VNÍMAŤ A KONAŤ. VENOVAŤ SA TOMU, ČO BUDE PO SMRTI V ZMYSLE REINKARNÁCIE, ZNOVUZRODENIA, ZMŔTVYCHVSTANIE A PODOBNE.

OBOZNÁMENOSŤ SO SMRTEĽNOSŤOU A SMRŤOU A TOMU, ČO JE A MÔŽE BYŤ PO SMRTI KONŠTATOVANEJ LEKÁROM.

PO SMRTI MUMIFIKÁCIA, UCHOVANIE POZOSTATKOV, SOCHY A PODOBNE, VHODNEJŠIE SPOPOLNENIE, POKIAĽ SA MEDITUJÚCI VENUJE TOMU, ČO BY BOLO REÁLNE MOŽNÉ PO SMRTI.

RADIÁCIA, HIROSHIMA, NAGASAKI, RADIÁCIA, CERN, TOKAMAK, METEORITY, ZVÝŠENÁ RADIÁCIA MAGMATICKÉHO JADRA ZEME, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ, POBYT V KOZME – VŠETKO TO POMÁHA ZANECHAŤ PO SMRTI MIMORIADNE ZAHUSTENÉ INFORMAČNÉ POLE, V PREDSTAVÁCH ĽUDÍ A ZVIERAT – AKÁŠA – KNIHA ŽIVOTA, V MAGNETICKÝCH ZÁZNAMOCH MAGMATICKÉHO POĽA ZEME.

VLASTNÚ SMRŤ A TO, ČO PO NEJ NASLEDUJE ZAŽIŤ NEMÔŽEME, LEBO NEURÓNY UKONČILI ČINNOSŤ A JE KONIEC VNÍMANIA A JE KONIEC ULOŽENIA DO PAMÄTE. ALE MÔŽEME RÔZNYMI FORMAMI VNÍMAŤ ZOMIERANIE ŽIVÝCH ORGANIZMOV. VEDECKÉ PRÍSTROJE, ALE AJ SENZIBILITA, VEŠTECKÉ – TEDA VYCVIČENÉ MIMOZMYSLOVÉ VNÍMANIE.

ČAS BIOLOGICKÉHO ŽIVOTA BOL NIEKEDY 20 ROKOV A TERAZ ĽUDIA ŽIJÚ AJ DO 100 ROKOV. POSTUPNE VÝVOJOM ĽUDSTVA SA BUDE PREDLŽOVAŤ DĹŽKA ŽIVOTA. JE MOŽNOSŤ AJ VYUŽITIE TECHNICKÉHO POKROKU A PRECHODU BIO ČLOVEKA NA TECHNIKA ČLOVEK SO STÁLE SA ZMENŠUJÚCOU ZLOŽKOU BIO, A JE TU AJ INÁ MOŽNOSŤ POSMRTNÉ ULOŽENIE INFORMÁCIÍ, ŽELANÍ A TÚŽOB DO ČASTICOVÉHO SVETA, MOŽNO VYTVORIŤ NOVÉ DRUHY RADIAČNÝCH PRVKOV? VŠETKO OKOLO RADIÁCIE VYTVÁRA MIMORIADNE SILNÝ POSMRTNÝ ZÁZNAM V PAMÄTI INÝCH ĽUDÍ, V KOSTNÝCH POZOSTATKOCH, POKIAĽ SA NEZNIČÍ SAMOTNÁ PODSTATA KOSTÍ AKO POZOSTATKOV ČLOVEKA – NAPRÍKLAD SPOPOLNENIE ALEBO CHEMICKÉ ROZLOŽENIE ALEBO INAK.

Smrť človeka z axiologickej perspektívy. Myšlienkové experimenty
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2015/2/94-106…
Vedomie smrteľnosti: iné v nás?
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/315-32…
Lévinas, e.: čas a jiné: le temps et l’autre.
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/928781/mod_resource/conte…
Turniketom Levinasovho času
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2006/8/642-65…
„Cogito“ a vedomie smrti
http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofi…

BIOLOGICKÁ EXISTENCIA ČLOVEKA, POSMRTNÁ EXISTENCIA AKO INFORMAČNÝ ZÁZNAM S NAPROGRAMOVANÝMI ZADANIAMI A TÚŽBAMI EŠTE POČAS BIO ŽIVOTA.
PO SMRTI NOVÁ EXISTENCIA V ZMYSLE NAPROGRAMOVANÝCH TÚŽOB REINKARNÁCIE, ZMŔTVYCHVSTANIE, ZNOVUZRODENIE. VYCHÁDZAJÚC Z PUDU SEBAZÁCHOVY. V ZMYSLE REÁLNE MOŽNEJ EXISTENCIE URČITÉHO STAVU SPOMIENOK.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.