Znaky, písmená, číslice, geometrické tvary. Chápanie mytologické, chápanie magické, chápanie náboženské. Znaky a zvuk. Znaky a bioenergia. Reiki znaky. Náboženské znaky. Liečivé znaky. Piktogram. Monogram. Veštecké znaky.
V ezoterike sa dá vlastne všetko praktizovať na základe určitých tvarov a schém. Na to, aby sme mohli praktizovať znakovú ezoteriku, je potrebné prenikať do miechy a vedieť si vsugerovať chorobu pod názvom skleróza multiplex. Chorobným stavom tu operujem preto, aby som uľahčil pochopenie, v akom stave sa má dotyčná osoba nachádzať. Diaľkovým skúmaním živých aj mŕtvych osôb, ktoré inklinovali k znakovej ezoterike som zistil, že mali viac či menej rozvinutú choroba skleróza multiplex. Treba dodať, že nie vždy táto choroba vedie dotyčnú osobu k ezoterikej praxi.. Skleróza multiplex sa vyznačuje videním fľakov, nepočutím na jedno ucho, mľandravosťou svalov, krivosťou chrbtice, skracovaním svalov a deformáciou kostí. Teda meditujúci sa musí vedieť skoncentrovať do miechy, ktorá je v chrbtici a tu si navodiť chorobnosť a celkove labilnosť. Takýto sugeratívny stav, keď uveríte, že na chvíľu získate túto chorobu, intenzívne otvára schopnosti vedúce k znakovej ezoterike. Po ukončení sugerácie sa miecha dostane do normálneho stavu. Teda vyvolanie chorobnosti je iba kamufláž organizmu, aby umožnil praktizovať aj túto oblasť ezoteriky. Za normálnych okolností by ste sa tejto oblasti ezoteriky nemohli venovať.


Koncentráciou do miechy a sugeráciou sklerózy multiplex si otvoríte cestu k znakovej ezoterike. Ďalšou sugeráciou kostných výrastkov tento stav ešte intenzívnejšie posilňujete. Zintenzívňuje sa schopnosť tvoriť a narábať so zjednodušenými obrazmi, ktoré sa zmenili na bodky, čiary, kruhy, oblúky, vlnovky, trojuholníky a podobné geometrické tvary.
V histórii ľudia vyjadrovali dianie a objekty v sebe a v okolí na základe pohybu a určitej gestikulácie. Tento mechanizmus dodnes používajú včely, ktoré komunikujú pomocou pohybov a rituálov. Prírodný človek dokáže už vyjadriť a odovzdať informáciu pomocou pohybu, ale aj určitej kresby. To mu dovoľuje práve zjemnenie ruky a prepracovanosť motoriky. Vyjadrovanie je pomocou obrazov, ktoré sa najčastejšie nakreslia alebo vyjadria pomocou usporiadaných objektov, napríklad kamienkov, drievok alebo kostí. Neustále hovoríme o piktogramickom vyjadrení pomocou vlastného pohybu alebo nakreslených obrázkov. Jednoduché značky ako body, kruhy, čiary, trojuholníky slúžia ako piktogramy, ktoré sú skôr voľným vyjadrením bez významu. Toľko história.
Keď si zoberieme napríklad Reiki znaky z Reiki školy tak už zisťujeme, že piktogramy sa začínajú používať na prácu s bioenergiou, ktorá sa tvorí v ľudskom tele alebo je zosávaná zo živých zdrojov. Teda určitý tvar dovoľuje lepšie pracovať s bioenergiou. Celú bioenergetickú ezoteriku možno robiť na základe piktogramov, ktoré sa určitým spôsobom upravia. Už realizujem výskum týchto znakov a ich nácvik v Reiki škole. Prieskumu sa chcem venovať podrobnejšie.
Ďalšou oblasťou využitia piktogramov za určitým účelom je oblasť vešteckých výkonov. Tu sa najčastejšie používajú piktogramy, ktoré dotyčnú osobu uvedú do vhodného vešteckého stavu. Ide napríklad o piktogramy židovského písma. Treba ich chápať ako piktogramy a nie ako písmená. To je zásadný rozdiel. Do vešteckého stavu dobre navodzujú aj astrologické značky. Osobne som už zahájil využitie univerzálnejších piktogramov na uvedenie do vešteckého stavu. Znaky sa špeciálne testujú u osôb, ktoré sa veštecky dobre vybavené. Potom tieto znaky v určitých obmenách praktizujeme vo vešteckom výcviku. Po prvom použití vešteckých znakov sa mohli dotyční dostať do vešteckých stavov rýchlejšie a efektívnejšie.
Znaky vo veštectve ďalej slúžia na rozkódovanie informačných polí, ktoré sa zosávajú aj s bioenergiou z veštecky ošetrovanej osoby. No tu si musí každý veštec vytvoriť vlastné značky k vešteckým výkonom.
Znaky patria aj do oblasti náboženskej. Do špeciálne prepnutých neurónov v šedej kôre veľkého mozgu možno vkladať zjednodušené piktogramy. Tieto vznikli vešteckým a bioenergetickým napojením na ľudské kosti všetkých historických období. Náboženský piktogram sa objaví v šedej kôre veľkého mozgu po napojení sa na ľudské kosti. V šedej kôre sa s ním robia kontemplačné cvičenia. Bližšie v sekcii K Bohu.
Znaky ako tvary pre magické rituály, ktoré sa usilujú vplývať na ľudskú psychiku. Tu treba tiež ovládať niektoré fenomény ako sugerácia chorobnosti uší a príušnicových žliaz, veštecké ladenie, poškodenie okostice a podobne. Znaky sa špeciálnym spôsobom kombinujú, aby nejakým spôsobom na niečo vplývali. Treba mať za sebou určité magické skúsenosti. Podrobnosti si nájdete v Magickej škole a Magickej poradni.
Znaky ako písmená a už nie piktogramy slúžiace na abstraktné vyjadrenie objektov a javov okolo nás a v nás samotných. Každý významnejší národ má svoje písmo, ale aj piktogramy.
Znaky a kombinácie znakov sa dajú používať v celej ezoterike a v zásade by sa dalo cez znaky v zmysle piktogramov pretlmočiť celú ezoteriku. Túto oblasť ezoteriky budeme pracovne volať znaková ezoterika, ezoterika piktogramov a podobne.

Pridaj komentár