Na zamilovanosť treba dvoch. Očakávania, prísľuby, otvorenosť, debata, zmena, kompromisy, nové postoje, rozpor, nastolenie stavu zamilovanosti. Prísľuby a ich plnenie. Vzťah je viac ako samota.
Postavenie vzájomného vzťahu na zamilovanosti vyžaduje, aby obidvaja partneri dokázali pestovať v sebe zamilovanosť. V prvom rade je potrebné, aby si na zamilovanosť spomínali a vo svojej mysli a spomienkach jej dali zelenú. Je tiež vhodné vo vzťahu postavenej na zamilovanosti znovu a znovu vytvárať situácie, ktoré budú dynamizovať zamilovanosť. Tak isto sa o zelenú vlnu musí snažiť jeden aj druhý partner.
Vzájomne sa partneri usilujú toho druhého vnímať na základe skúmania stavu jeho zamilovanosti. Snažte si nacvičiť schopnosť vyžarovať zo seba zamilovanosť a dávajte ju nevedome cez svoje bioenergetické vyžarovanie. Zamilovanosť je rozhodujúci barometer a jej sledovanie je nevyhnutnou súčasťou dobrého spolužitia. Pokiaľ zamilovanosť stúpa, tak je všetko v poriadku. Pokiaľ zamilovanosť klesá, tak to je varovný signál na to, aby sme sa zaujímali, prečo sa tak deje.
Jeden aj druhý niečo očakávame a jeden aj druhý niečo dávame. Týmto mechanizmom možno zamilovanosť udržovať na požadovanej úrovni. Pod zamilovanosťou tu rozumieme stav emócií pri spoznávaní sa dvojice a vzájomného zbližovania, ktoré vrcholí vášnivým sexuálnym vzplanutím. Základným účelom je vytvorenie dvojice schopnej reprodukovať svoju zamilovanosť do splodenia detí a o tieto deti sa starať.
Samozrejme, že roky a okolnosti stav a úroveň zamilovanosti pozmeňujú. Od harmonickej dvojice sa očakáva, že postrehne strácajúcu sa zamilovanosť, prichádzajúcu ľahostajnosť a možnú nenávisť. Zmeny či už v danom jedinci, alebo mimo jedinca neustále a permanentne ohrozujú úroveň zamilovanosti. Keď jeden aj druhý partner chce v sebe udržať stav zamilovanosti, musí byť pripravený tlmočiť zníženú hladinu zamilovanosti alebo jej ohrozenie. V záujme udržania zamilovanosti treba hovoriť o tom, čo zamilovanosť dvojice zmenšuje. Dvojica sa snaží porozumieť oslabeniu zamilovanosti a spoločne hľadá pokiaľ možno rozumné riešenie na obnovenie sily zamilovanosti. Vzájomne zhodnocujú, či to, čo ohrozuje zamilovanosť je reálne a tak isto to, čo jeden z partnerov ide spraviť, neohrozí ich zamilovanosť. Zamilovaná dvojica sa snaží prichádzajúce zmeny do ich spolužitia ohlasovať dopredu, aby neohrozila spoločnú zamilovanosť na jednej aj druhej strane. Je to umenie neohroziť zamilovanosť zmenami a zároveň zistiť, aký dopad budú mať zmeny na zamilovanosť. Hovorením a ohlasovaním dávate šancu tomu druhému, aby sa na zmeny mohol pripraviť. Zamilovaná dvojica v záujme zamilovanosti nerobí také kroky, ktoré by ohrozili zamilovanosť. Jednoducho dotyčnému vo vzťahu viac záleží na spoločnom vzťahu ako na sebe samotnom. A na oplátku jeden aj druhý vo vzťahu robí kompromisy, aby stav zamilovanosti udržal na dostatočnej výške. Využite možnosť vypracovania partnerského profilu, aby ste vedeli, aký je stav lásky vo vašom vzťahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.