Klinická smrť. Mŕtvy Boh. Živý Boh. Svätec. Mozog. Neuróny. Elektrický prúd. Kosti zvierat. Šialenstvo zo straty rodičov. Sugerácia. Týfus. Kostné výrastky. Bez spánku. Stigmy. Automatická kresba. Bolesť neznesiteľná. Okostica. Astrál. Slaboprúd. Silva Boh. Zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Je radosťou vstať z pozície služobníka mŕtveho odkazu svätcov a usilovať sa o vlastnú svätosť. Teda ísť k špeciálnym ezoterickým technikám prieniku do neurónov šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, brušného mozgu, miešneho mozgu a svalového mozgu.

Všade tu sa nachádzajú neurónové štruktúry, ktoré možno cieľavedomým spôsobom pozmeniť na živú formu Božej prítomnosti vo vlastnom fyzickom tele.
Neživá forma iba napĺňa neuróny spomienkami na svätcov a ich odkaz. Viac sa nedá dosiahnuť, iba prijať spomienky, stať sa spomienkou a spomínať na živú Božiu formu vo svätcoch.

Boží služobník využije svoje vedomosti a skúsenosti na cestu k živému Bohu v sebe. Ja viem, že cesta stať sa vedome svätcom je netradičná a zároveň jedinečná. Samozrejme, že na tejto ceste, ako na ktorejkoľvek inej, treba dodržiavať zásady psychohygieny, aby zostal dotyčný schopný žiť v ľudskej spoločnosti a nemusel skúšať osud v niektorej psychiatrickej liečebni. Osobná cesta k živému Bohu potrebuje hrdinstvo, ale aj kus osobnej odvahy takéto riziko podstúpiť. Riziká sú značné a prítomnosť poznatkov psychológov a psychiatrov sú žiaduce.

Všetko začína v schopnosti dokázať sa skoncentrovať do oblasti, kde sa nachádzajú neuróny, v prvom rade na šedú kôru veľkého mozgu. Predstavujete si ju na jednotlivých častiach ako 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov, ktoré sa neustále jemne pohybujú. Zároveň máte zvládnutú sugeratívnu techniku uveriť, že idete do klinickej smrti. Čo najviac utlmíte dýchanie a spomalíte všetky pochody vlastného tela. Tento stav vám pomôže lepšie sa skoncentrovať do oblasti s výskytom neurónov. Organizmus pri sugerácii zomierania začne ochraňovať v prvom rade neurónové oblasti v organizme. To dopomáha k mimoriadne dobrej koncentrácii na neurónové oblasti, kde chceme kontemplačne pracovať. Príkladom skvelej kontemplačnej techniky je Tibetská kniha mŕtvych, ktorá je prešpikovaná neustálym zomieraním. Zároveň je v knižke plno čísel, ktoré nahradzujú systém rezonančných schopností Silvovky. Nájdete v Silva škole. Počítanie a vibračné schopnosti sú stabilizujúcim faktorom preniku psychiky do neurónových schém.

Aby prítomnosť živého Boha bola čo najviac liečivá a terapeutická, je potrebné volať Božiu prítomnosť v podobe znakov do oblasti, kde sú neuróny nastavené k poškodzovaniu organizmu, prípadne Božia prítomnosť je volaná do oblasti s pretrvávajúcimi bolesťami. Je možné volať Božiu prítomnosť do tých oblastí neurónov, aby ste posilnili silu vlastnej vôle v niečom vydržať a vytrvať. Takto živá prítomnosť Božia v neurónoch pôsobí blaho a otvára duchovnú cestu k živému Božiemu svetu. Charizmatizmus praktizovaný na seba samotnom. Božia prítomnosť ako faktor zdravia a sily vôle zdolať všetky prekážky.

Na úspešne prepnutie neurónov je vhodná aj sugerácia poškodenia niektorých oblastí úrazom elektrického prúdu, alebo sa na diaľku môžete na takýchto ľudí napojiť a vycítiť, aký je to stav v neurónoch, ktorý dovoľuje živú Božiu prítomnosť.
Do vhodne pozmenených miest v neurónoch postupne vkladáte náboženské symboly podľa vlastnej chuti. V prvom slede ich vyberiete zo svojej mysle. Ide iba o precvičenie. V druhom slede sa napojíte na kosti všetkého druhu. Teda ide o kosti brontosaurov, kosti dinosaurov, kosti ľudské, kosti veľkých zvierat, kosti dnešných zvierat. Tak isto ide o fosílie a skameneliny. Môžete sa napájať aj na ulity rôznych živočíchov. Keby ste mali špiritistické schopnosti, tak by ste zistili, že z týchto kostí pochádzajú všetky náboženské symboly a tak isto sa vám tvorí svet náboženského života. Takýmto prístupom je živá prítomnosť Božia ešte živšia a to nás náboženských ezoterikov príjemne hreje na duši.

Jeden z náboženských stavov vzniká pri sugerácii, že ste dieťa, ktoré stratilo svojich rodičov. Sugeratívne vám, ako sa hovorí, zahrmelo v palici a namiesto rodičov teraz milujete ako otca, matku náboženské symboly. Touto sugeráciou sa otočíte do oblastí pozmenených neurónových oblastí a kontemplačne robíte všetko, aby ste vôli Božích rodičov vyhoveli. Všetko pokryjete vibráciami Silva školy a neustále sugerujete stav klinickej smrti.

Prechod koncentrácie do šedej kôry aj veľkého mozgu vám na ceste k živému Bohu dá náboženské vedomie, ktoré v dnešnej dobe má iba málo ľudí na tejto zemeguli. Podrobnosti nájdete v Psyché škole. Ide o skutočnosť prenosu hysterickej povahy, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej povahy na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Zásadná zmena ľudského vedomia, zo stredného mozgu sa nervový vzruch presunul do jednotlivých častí šedej kôry veľkého mozgu. To ste dostali prvý veľký dar vášho krstu náboženského vedomia.

Keď si vyberiete kráčať k živému Bohu cez sugeráciu týfusového stavu pojedaním zelených jabĺčok, tak v žalúdku pocítite zvláštne zmeny, ktoré nasmerujete do pozmenených oblastí neurónov. Náboženské symboly z kostí celého sveta sa zmenia na absolútnu dokonalosť. Zrazu ste nesmierne šťastný a všade okolo seba vidíte absolútnu dokonalosť. Stav extatickej blaženosti. Nič netreba riešiť, všetko je už dávno vyriešené a všade panuje absolútna blaženosť. Prosím nejesť naozaj zelené jabĺčka, mohli by ste si zničiť trávenie. Všetko iba v sugeratívnej rovine. Nakoniec do všetkého napustiť rezonancie Silva školy. Prípadne si iba počítajte v miestach živej Božej prítomnosti.

Keď sa vyberiete k živej Božej prítomnosti cez sugeráciu kostných výrastkov, tak miesta so živou Božou prítomnosťou sa pozmenia na jednoduché vodorovné a zvislé čiary, ktoré príliš pripomínajú písmenká. Ide o piktogramy a nie písmo použité ako abeceda. Tu to treba dôrazne odlišovať. Piktogram je bez vynálezu písma. Piktogram v zjednodušenej forme vyjadruje živú Božiu prítomnosť a samotné symboly z kostí celého sveta. Budete mať pocit inkvizítora. Dokážete posúdiť, kto a ako je na tom z hľadiska náboženského. Je to stav náboženského veštca a náboženského mudrlanta. Všetko neustále pokrývať Silva rezonanciami. Číslo a číslo.

K živému Bohu je možné kráčať aj sugeráciou stavu, že nemôžete spať. Napríklad vás ťaží svedomie a výčitky, že ste zabili najmilovanejšiu osobu. Všetko samozrejme v sugeratívnej rovine. V oblasti zmenených neurónov sa objavujú rôzne druhy geometrický tvarov a náboženských stavieb. Všetko speje v kontemplačnej praxi k hľadaniu dokonalého stánku Božieho.

K živému Bohu môžete pristupovať aj cez sugeráciu stigiem. Mám na mysli neustále krvácajúce rany na tele. Vhodná a čo najživšia sugerácia pozmeňuje vybrané neurónové oblasti v anjelské postavy. Máte pocit, že dokážete prijať a pochopiť všetky bolesti tohto sveta. Práve som začul správu, ako bezdomovci pojedajú holubov. Všetko prekryť Silva rezonanciami.

K živému Bohu možno ísť aj cestou sugerácie sklerózy multiplex. Neurónové oblasti v rôznych miestach utíchajú a sú schopné prijať živý prítomnosť Božiu. Táto sugerácia vás núti zobrať ceruzku do ruky a nakresliť, ako ste na tom na ceste za živým Bohom. Zase ide o náboženský veštecký výkon, ktorý môže v charizmatickom liečiteľstve pomôcť odhaliť napríklad nesprávny prístup k Božím záležitostiam a Božiemu svetu. Napríklad nadávate na predstaviteľa iného náboženského vyznania. To robiť môžete, ale nikdy nenadávajte na Božiu prítomnosť v dotyčnej osobe. A dupľom nie na svätca v niektorom náboženskom systéme. Takýmto prístupom prepájate neuróny do stavu diabla. To som sa vyjadril v náboženskej obrazotvornosti. V skutočnosti prepínate vlastné neuróny do deštruktívneho stavu. Pokiaľ by sme sa mali venovať otázke obrodenia pastorácie, tak výhradne v kontexte spovede, v ktorej sa spovedajúca osoba dozná k tomu, kde zhrešila voči Bohu a nie voči morálke. Tým nechcem brojiť proti vysokým morálno-etickým princípom. Spoveď a pastorácia ako opustenie nesprávnych postojov voči Božím zákonom. Pýtam sa ťa: „Zabil si dotyčnú osobu?“ „Áno zabil som ju“. „A pomodlil si sa v mene živého Boha, aby naďalej prebýval v osobe?“ „To som nespravil“. „Tak nezabíjaj s osobou aj Boha samotného. Boh je nedotknuteľný. Dávam ti synu rozhrešenie na ceste do väzenia“.

Špeciálnou cestou k živému Bohu je cesta cez sugeráciu poškodenia okostice. Ide o techniku astrálneho putovania. Táto technika je opisovaná v náboženskej praxi ako neustále koncentrovanie a vciťovanie sa do sošky, ktorá je postavená pred vami. Po čase psychika povolí a môžete vstúpiť do božieho sveta trojrozmerne. Všetko vnímate okolo seba, ako keby to bola skutočnosť. Psychiater by tento stav označil ako celotelové a celozmyslové halucinácie. V zásade nás to netrápi, dôležité, že môžeme zažívať skvelú živú Božiu prítomnosť v nás samotných. Ďakujeme ti, Bože, za tie dary, ktoré sú tak neskutočne živé.

Na ceste k Bohu je potrebné súbežne absolvovať aj sugeratívne poškodenie mozgu slaboprúdom. Rezonancie, vibrácie a kmitanie. Všetko je podrobne opísané v Silva škole. Do miest pozmenených k prijímaniu živej prítomnosti Božej napúšťate Silva systém a spoznávate zákonitosti živej Božej prítomnosti v nás samotných.

Ďakujeme ti Bože, že v nás ožívaš a zbavuješ nás pokušenia robiť z teba skalu. Bože, odpusť skale, nevie, čo činí.

Pridaj komentár