V príspevku sa zamýšľam nad posmrtným životom v podobe informačného poľa mŕtvej osoby. Je tu snaha o dôkazové pojatie tejto problematiky.
Celú problematiku posmrtného života zastiera hlavne prebujnená fantázia ľudí, ktorí sa nechali touto problematikou uchvátiť. Fantázie a nereálnych túžob je tu ako maku. Aj samotní špiritisti sa viacej zaoberajú oživovaním duší mŕtvych osôb ako skúmaním samotného fenoménu. Často aj vedecky nadaní ľudia sa nechali strhnúť do exhibicionizmu a predvádzania prítomnosti mŕtvych osôb respektíve ich informačných polí. Špiritizmus sa v lepšom poňatí využíva ako mantická technika na veštenie nepríjemných udalostí u dotyčnej osoby. Skĺzavanie veštectva do roviny hľadania vkladných knižiek po smrti dotyčnej osoby je vrchol devastácie špiritizmu. No z niečoho treba žiť a tak aj týmto špiritistom nič nevyčítam. Na druhej strane špiritistické seansy môžu slúžiť za určitých okolností ako reinkarnačné stredisko za podmienky, že špiritista, ktorý vedie seansu, dokáže vyosiť vedomie dotyčných do stavu fantomových bolestí, o ktorých píšem vyššie.


Pokúsim sa vymedziť základné predpoklady pre seriózny prístup k problematike posmrtného života. V prvom rade, kto sa chce seriózne zaoberať touto oblasťou ezoteriky, musí sa stať dobrovoľne špiritistom a prejsť základným špiritistickým výcvikom. To platí aj o špiritistoch, ktorí sú v tomto stave napríklad od narodenia. Aj takýto špiritista musí prejsť výcvikom a dokázať manipulovať s informačnými poliami mŕtvych osôb v rámci morálno-etických zásad. Platí zákon, že len takýto cvičený špiritista dokáže vnímať informačné polia čo najreálnejšie. Doteraz nepoznám vedome školených špiritistov. Poznám iba narodených a získaných. Tieto osoby majú v sebe reinkarnované alebo hostiace informačné polia mŕtvych osôb. Ich stav im nedovoľuje pochopiť svet informačných polí mŕtvych osôb objektívne. Jednoducho sú logicky vo vnútri systému a nedokážu sa od tohto systému vzdialiť. Bez výcviku nepoznajú zákonitosti tohto sveta a neustále majú v sebe jednu dušu v podobe informačného poľa. Výnimočne dve a viac. Tieto mŕtve duše v podobe informačných polí sú v nich trvalo a nedokážu zobudiť iné duše a tak isto sa ich zbaviť. Trvalá prítomnosť jednej mŕtvej duše nedovoľuje prítomnosť inej mŕtvej duše a zabraňuje možnosti podrobne a nezaujato skúmať zákonitosti mŕtvych informačných polí. Tak isto je potrebné, aby špiritista bol aj zdatným veštcom. Každý kus niečoho je schopný vydať informáciu, čo sa s týmto kusom dialo v minulosti. Keď sa niekto dotkol nejakej skaly a veštec ju chytí do ruky a veštecky ošetrí, tak môže zistiť, čo sa doteraz so skalou dialo. A toto platí o všetkých väčších či menších objektoch na svete. Treba si dávať pozor, aby nedošlo k zámene s informačným poľom mŕtvej osoby. Je to zásadný rozdiel. Tu môžete získať iba dielčiu informáciu o danej osobe. Celkovú informáciu získate iba z pozostatku dotyčnej osoby a to sú jej kosti a popol. Keďže za života boli jej súčasťou, tak každá časť kosti alebo popola nesie ucelenú informáciu o dotyčnej osobe. A to je zásadný rozdiel.
Jednoznačne možno konštatovať, že sú možné prejavy mŕtvych osôb. Takýchto prípadov bolo opísaných dosť a nemá žiadny význam pochybovať o tom, že si to niekto vymyslel. Tých prípadov je až príliš na to, aby sme to mohli hodiť za hlavu a povedať, že to sú iba halucinácie.
Pri skúmaní informačných polí sme prišli k záveru, že keď sa chce informačné pole mŕtvej osoby prejaviť samo, tak za života musí byť na takúto aktivitu naplánované. Nedá sa to plánovať a robiť vedome. Zomretá osoba zomrie s túžbou pomáhať svojim blízkym. Informačné pole sa zobudí v okamihu žiadosti o pomoc blízkej osoby. Blízka osoba hľadá pomoc a vlastnou mysľou a bioenergiami zaktivizuje informačné pole mŕtvej osoby a dostane takpovediac veštecké varovanie. Niektoré informačné polia mŕtvych osôb sú nabité pomstou a zobudia sa v momente objavenia sa krízovej a rizikovej situácie pre danú osobu a dokonca aj jej potomkov. Dotyčná osoba dostane v krízovej situácii zlú informáciu a jej myslenie je ovplyvnené k deštrukcii. Preverovali sme množstvo nešťastných náhod a bolo to priam k neuvereniu. Vo veľkom množstve sme našli informačné polia mŕtvych osôb a ich účinok aj na ďalšie živé osoby bol značný.
Informačné polia mŕtvych osôb nemôžu existovať bez živých ľudí a ich bioenergetického potenciálu. Aj reinkarnácia je možná za predpokladu poškodenia psychiky živej osoby. Psychika živej osoby sa musí dostať do stavu fantomových bolestí. To je podmienka, pokiaľ má prísť k trvalému spojeniu živej osoby a mŕtveho informačného poľa.
Ďalšia zákonitá skúsenosť je, že pokiaľ je špiritista trénovaným špiritistom, tak dokáže pracovať so všetkými informačnými poliami mŕtvej osoby a náležite ich aj pozmeňovať. Teda je tu možný zásah špiritistu do informačných polí mŕtvej osoby.
Ďalšia zákonitosť je, že pokiaľ vás zaujíma, čo bude po vašej smrti a chcete toto dianie usmerniť, tak to musíte urobiť a robiť teraz za života a nie po smrti. Tie informačné polia mŕtvych osôb, ktoré boli nabíjané mnoho rokov a neustále, sú mimoriadne aktívne. Teda už teraz vás musí zaujímať, čo budete robiť po smrti alebo, ako je zvykom u jogínov, aj nerobiť. Teda kompletne uzatvoriť informačné pole a nefungovať.
Na to, aby ste ovládli a naplánovali konanie po smrti, musíte začať uznávať ideu posmrtného života a venovať tomu určitý čas svojich meditácií.
Pokiaľ ste prijali ideu posmrtného života a záujmu o to, čo bude aj po vašej smrti, tak je potrebné stať sa vedomým špiritistom. Spoznať zákonitosti posmrtného života a naprogramovať tak, ako to považujete za vhodné a správne. Po smrti už na tom nemôžete nič zmeniť. Preto je vhodné dôsledne preskúmať svet informačných polí a spoznať dôkladne, ako to funguje. Tak isto treba poznať históriu špiritizmu a jeho vývoj, teda čo bolo možné a čo nie. Mne osobne nie je jedno, čo bude robiť moje informačné pole po smrti. Preto som ideu posmrtného života prijal a budem sa jej dlhodobo venovať. Z celého špiritizmu je toto tá najhodnotnejšia vec. Nezabúdajte, že do posmrtného života si zoberiete len to, čo ste prežili a odmeditovali. Ostatné tu necháte. Preto sa snažím za svojho života smrteľníka nasať z ezoteriky čo sa len dá. Budem rád, keď sa nájde niekto, kto bude ochotný venovať sa životu po živote.

Pridaj komentár