O ŽIVLOCH

V dávnych historických dobách, keď vznikali základy mágie ako vedy, ľudia mysleli v zásade iným spôsobom v porovnaní s dneškom. A preto je bezpodmienečne nutné pre toho, kto chce naviazať na tieto okultné tradície, všetko chápať akosi ináč, než sme zvyknutí.

Myšlienkové procesy boli viac inšpirované nie na základe vedeckého skúmania, logickej argumentácie, dokazovania, ale chápania vecí vo svojej spojitosti bez vyčleňovania a skúmania. Bol to proces neustálych vnuknutí a hlbokej viery, že je to tak bez náležitého skúmania, hľadania a odvodzovania. To však neznamená, že takýto prístup nie je správny a z hľadiska dnešnej doby akosi primitívny a nevedecký. Rituály, mýty, legendy a rozprávky prežívajú dodnes a čas ich nechce z nášho života vymazať.

Pri zmienke o mytológii a symboloch môžeme očakávať konfrontáciu dvoch názorov. Na jednej strane budeme symboliku považovať za niečo zastaralé a neživé, s čím sa už netreba zaoberať. Na druhej strane je pre niektorých symbolika inšpirujúcim kľúčom pochopenia fungovania univerzálnych zákonov v nás a mimo nás.

Nesmieme sa snažiť chápať symboliku po rozumovej stránke, ale jednoducho nastoliť princíp viery a inšpirácie. Odložme ľudskú nadutosť a uznajte raz a navždy, že rozumom a logickým myslením nie sme schopní postrehnúť tú nekonečnú a večnú rozmanitosť stvoreného okolo nás. Nezostáva nám nič iné, iba sklopiť zrak a uznať, že prístup našich predkov k chápaniu toho, čo je za hranicami našich zmyslov a nášho poznania nemôžeme nikdy pochopiť, aj napriek tomu, že sa poznanie ľudstva bude neustále posúvať smerom do nekonečna.

A keďže nekonečné nemožno dosiahnuť pragmatickým prístupom logických uzáverov nezostáva nám nič iné, pokiaľ chceme to nekonečné a nestvorené nechať na seba pôsobiť vcelku, obrátiť sa smerom k intuícii a v tomto zmysle aj viere v mytologickú pravdivosť. Budeme sa usilovať logický rozum prepájať s mytologickou inšpiráciou.
Veda pripúšťa a pestuje logický a dôkazový prístup. Náboženstvá pripúšťajú a pestujú transformovanú mytológiu. Okultista pripúšťa logické myslenie doplnené inšpiratívnym materiálom mytológie a jej symbolov. Zároveň pracuje aj na svojom rozumovom a duchovnom raste a transformuje sa v plné stotožnenie s univerzálnym princípom. Je si vedomý týchto univerzálnych zákonitostí. A práve toto robí mága a okultistu niekým iným.

Základom univerzálneho chápania všetkého je tradovaná inšpirácia TAROTU. Mág tu je iba ako symbol univerza, všetkého stvoreného a nestvoreného. Je chybou vidieť za postavou mága živú postavu. Za týmto symbolom treba vidieť univerzum okolo nás a jeho činnosť. Miesto mága môžete použiť úplne iný symbol. Mág ako symbol má pri sebe ďalšie symboly ako nástroje fungovania univerzálnych síl vo všetkom viditeľnom a neviditeľnom.

Mág ako symbol univerza je prítomný všade a vo všetkom. Nesnažte sa túto vec logicky rozoberať. Zoberte ju ako inšpiráciu, ktorá bude vo vás pôsobiť úplne automaticky.

Mág ako symbol disponuje univerzálnymi silami, ktoré sú označené symbolom meča a označené ako živel ohňa, ďalší symbol je palica a je označená ako vzduch. Symbol pohára je označený ako živel vody a nakoniec symbol mince a jeho označenie živel zeme. Zase tu platí, že túto symboliku môžete nahradiť inou, vlastnou symbolikou. Je chybou chápať označenie univerzálnych síl doslovne.

Jednoducho sa tu nejedná o vodu, oheň, vzduch a zem. Tieto označenia v minulosti platili pre štyri univerzálne sily symbolu mága. Až časom si ich ktosi kdesi vypožičal a označil nimi tečúcu vodu, plápolajúci oheň, povievajúci vzduch a kyprú zem. Symboly a znaky tu chápeme ako univerzálne sily tvoriace a ničiace. Ďalej sa stretneme s tým, že nami označené symboly a k nim priradené znaky v podobe písmen fungujú podľa určitých princípov a pravidiel.

Máme tu princíp OHŇA, princíp VZDUCHU, princíp ZEME, princíp VODY a spoločný princíp všetkým tu menovaným princípom – AKAŠA princíp ÉTERU symbol oka a prázdneho políčka.

Platí tu zásada, že každý si môže vytvoriť pre fungovanie univerzálnych síl vlastné symboly a označiť ich ľubovoľnými slovami. Dôležité je chápanie fungovania univerza tak, ako ho intuitívne bez dôkazov pociťovali geniality ľudských dejín. Vyzbrojte sa neotrasiteľnou vierou, veď aj tak vám nič iného neostáva. Ľudská myseľ nikdy a nikde nedokáže dokázať vedecké fungovanie univerza a nezostáva nič iné, ako v hlbokej viere sa spoliehať, že intuícia našich predkov je pravdivá a pre nás inšpirujúca.

PRINCÍP

To všetko, čo je pre človeka nestvorené, nepochopiteľné a nedefinovateľné, budeme symbolicky označovať prázdnym políčkom s názvom AKAŠA princíp ÉTERU. Všetko vo všetkom tu bude symbolizovať oko a budeme ho označovať AKAŠA princíp ÉTERU.
Znovu platí možnosť ľubovoľného výberu vlastných symbolov a názvov. AKAŠU princíp ÉTERU nechápeme doslovne ako chemickú látku. Chápeme to ako niečo, čo nie je ani hore, ani dole, ani po stranách. Je bezfarebný a zmyslom sa javí čiernofialovo a rozprestiera sa nekonečným spôsobom vo všetkom a všetkými smermi. Nikde nezačína a nekončí. Tu hovoríme a chápeme časť AKAŠI princíp ÉTERU označenú symbolom oka.
Keď chceme byť skutočne v spojení s tou časťou AKAŠI princípu ÉTERU označenú symbolom prázdneho políčka, musíme sa vzdať tohto symbolu
a označenia a pociťovať to ako niečo, čo nikdy nedokážeme pochopiť, ako niečo absolútne nepochopiteľné, čo nedokážeme pomenovať, označiť a musíme v nemom úžase a nekonečnej pokore a viere nechať toto neoznačené a nemenované iba nás inšpirovať.
Náboženstvá to pomenúvajú BOH, ale my, aby sme boli v spojení, toto meno, v našom prípade AKAŠA princíp ÉTERU symbol prázdne políčko, nevyslovujeme. Mlčíme. Akonáhle vyslovíme jeho meno, strácame intuičné spojenie a miesto jednoty nestvoreného protikladu by sme okamžite pociťovali a stvorili jeho protipolárnu orientáciu. Poviete BOH, a stvorili ste DIABLA.
AKAŠU princíp ÉTERU symbol oka tu chápeme ako to, čo vzniklo z nepomenovaného a nevysloviteľného do skutočnosti prístupnej našim zmyslom a chápaniu v podobe princípu OHŇA, princípu VODY, princípu VZDUCHU a princípu ZEME. Každý princíp tu charakterizujeme určitým symbolom : meč, pohár, palica a minca. Znovu upozorňujem, že tu nehovoríme o skutočnej vode, ohni, vzduchu a zemi. Symboly a označenia týchto základných princípov si zvoľte sami podľa vnútorných pocitov.
Keď označíme nemenované a nepochopiteľné AKAŠA princíp ÉTERU symbol oko, strácame síce na určitý čas spojenie s nemenovaným a nepochopiteľným, ale na druhej strane môžeme začať premýšľať o jeho pôsobení a realizácii.
V náboženstvách AKAŠU princíp ÉTERU symbol oko označujú ako BOH.
Všetko, čo sme schopní vnímať a premýšľať, pracuje na tomto najvyššom univerzálnom zákone. A iba občas dosahujeme jednotu protikladov, keď to nepochopiteľné a nepomenovateľné nemenujeme, neoznačujeme (nevyslovte AKAŠA princíp ÉTERU symbol prázdneho políčka) nevytvárame si žiadne obrazy, nekladieme otázky, nečakáme odpovede a nič neočakávame, iba ak inšpiráciu. Podobá sa to stavu po zobudení sa zo sna.
Mág si vytvorí v sebe samom dva stavy mysle a tela. Neustále spočíva v jednote protikladov, teda menuje a označuje AKAŠA princíp ÉTERU symbol oko a chápe veci v odlíšených protikladoch BOH – DIABOL.
Keď niekto hovorí, že je najmúdrejší na svete a menuje AKAŠA princíp ÉTERU symbol prázdne políčko, stáva sa najväčším hlupákom, aký kedy žil. Platí, že čím viac chcem vedieť, tým som sprostejší a šialenejší. Nechcite všetko chápať, to je „ješitnosť“, chcite sa nechať inšpirovať tým, ktorého meno netreba nikdy vyslovovať.

Princíp OHŇA

Rozumieme tu princíp OHŇA symbol meča vzniknutého z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka. Zo symbolu oka prýšti všade princíp OHŇA symbol meča prestupujúc ohromnou expanziou všetko a všade nevynechajúc jediný zlomok čohokoľvek a kdekoľvek.
V tomto prenikaní, ktoré nikdy nezačalo a nikdy nekončí, zároveň ničí a súčasne tvorí. Bude vždy tvorivý a ničivý a to mu zostáva navždy. Vzájomný vzťah tvorivého princípu OHŇA symbol meča a ničivého princípu OHŇA symbol meča nazveme elektrické fluidum. Tento vzájomný vzťah preniká všade a všetko.

Princíp VODY

Rozumieme tu princíp VODY symbol pohára vzniknutého z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka. Zo symbolu oka prýšti všade princíp VODY symbol pohára prestupujúc ohromnou silou sťahovania všetko a všade, tak ako princíp OHŇA symbol meča a zároveň zvádza neúprosný boj medzi sebou a tým druhým. Znovu upozorňujem, že pod označením expanzia a sťahovanie si nepredstavujeme expanziu plápolajúceho ohňa a sťahovanie ľadu. Máme tu na mysli vzťah dvoch univerzálnych princípov a ich vnútorné pôsobenie.
Toto prenikanie nikdy nezačalo a nikdy neskončí, pretože je mimo rámec času a priestoru. Je večné, nekonečné a stále pôsobiace. Znovu vo svojej podstate bude princíp VODY symbol pohára tvorivý a ničivý zároveň. Vzájomný vzťah tvorivého a ničivého v princípe VODY symbol pohára, tvorí magnetické fluidum.

Princíp VZDUCHU

Rozumieme tu princíp VZDUCHU symbol palice, ktorý vznikol z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka. Princíp VZDUCHU symbol palice udržuje rovnováhu princípu OHŇA symbol meča a princíp VODY symbol pohára. Princíp VZDUCHU symbol palice je tak isto ničivý a tvorivý, ale vo vzťahu udržania rovnováhy medzi ničivým princípom OHŇA symbol meča a tvorivým princípom VODY symbol pohára. Rovnováhu udržuje aj v opačnom prípade medzi tvorivým princípom OHŇA symbol meča a ničivým princípom vody symbol pohára.
Z tohoto pôsobenia na udržanie rovnováhy sa vytvára fluidum neutrálne. Teda máme fluidum elektrické, fluidum magnetické a fluidum neutrálne.
Celkový súboj medzi princípom OHŇA symbol meča a princípom VODY symbol pohára sa nám javí ako neustály súboj SVETLA a TMY, ktoré tu označujeme symbolom bielej a čiernej farby. Znovu tu nemáme na mysli svetlo a tmu a ich symboly bielu a čiernu farbu, ale to, čo ich charakterizuje a nám umožňuje ich aspoň k niečomu, čo nám to dovoľuje, pochopiť.

Princíp ZEME

Princíp ZEME symbol mince vzišiel z AKAŠI princípu ÉTERU symbol oka. Zo symbolu oka prýšti ako všetky ostatné princípy aj tento princíp ZEME symbol mince, ktorý tuhnutím všetko a všade preniká. Vo svojej podstate musí byť tvorivý a zároveň ničivý a takým aj zostáva.
Princíp ZEME symbol mince, zahŕňa v sebe ako princíp OHŇA symbol meča, tak princíp VODY symbol pohára a tak isto i princíp VZDUCHU symbol palice. Obmedzuje ich pôsobenie v nekonečnom priestore a vytvára týmto princípom výšku, dĺžku, šírku a váhu.
Núti ich meniť svoje pozície a byť tvorivý a ničivý a tým spoločne vytvárať čas.
Pôsobenie princípu ZEME symbol mince je štvorpolové, pretože obsahuje v sebe štyri fluidá.
Fluidum elektrické, fluidum magnetické, fluidum neutrálne a z týchto vzniká štvrté fluidum elektromagnetické.
Takto vzniká z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka KARMA, zákon PRÍČINY a ÚČINKU, ktorý realizuje princíp OHŇA symbol meča, princíp VODY symbol pohára, princíp VZDUCHU symbol palice a princíp ZEME symbol mince.
Iné chápanie KARMY, zákona PRÍČINY a ÚČINKU, ktoré je tak bežné, musíme začať chápať univerzálne a v kontexte tu vysvetlených a pôsobiacich síl.
Ako sa prejavuje princíp OHŇA symbol meča, princíp VODY symbol pohára, princíp VZDUCHU symbol palice, princíp ZEME symbol mince a AKAŠA princíp ÉTERU, symbol oka v nemenovanom (nevyslovte AKAŠA princíp ÉTERU symbol prázdneho políčka) bohužiaľ nikdy nebudeme vedieť. Musíme si uvedomiť večné obmedzenie ľudskej mysle, skloniť hlavu a s vierou čakať výhradne vzťah INŠPIRÁCIE.
V tom momente, keď pochopíte nekonečné, musíte zošalieť.
Znovu upozorňujem, že pod INŠPIRÁCIOU tu nerozumieme inšpiráciu ako takú, ale tu uvedené univerzálne princípy pôsobenia VŠETKÉHO VO VŠETKOM.

TELO človeka

V predchádzajúcej časti sme hovorili o silách makrokozmu, teda o tom, čo nemožno označiť (nemenujte AKAŠA princíp ÉTERU symbol prázdne políčko), o AKAŠE princípe ÉTERU symbol oka, o princípe OHŇA symbol meča, o princípe VODY symbol pohára, o princípe VZDUCHU symbol palica, o princípe ZEME symbol mince.
Tento makrokozmický princíp sa zrkadlí v tele človeka symbol olemovaného panáčika a vtedy hovoríme o mikrokozme. Obraz človeka je obrazom univerza.
AKAŠA princíp ÉTERU symbol oka sa v tele človeka symbol olemovaného panáčika realizuje v spermiách a vajíčkach, ako život udržujúci faktor.
Miesto vajíčok môžeme používať názov krv. Predstavte si svoje telo a uvedomte si oblasť rozmnožovacích orgánov ako akašu princíp éteru symbol panáčika s kruhom a bodom.
V makrokozme budeme AKAŠU ako princíp ÉTERU symbol oka vždy písať veľkými písmenami, v tele človeka symbol olemovaného panáčika budeme písať malými písmenami, z tejto sily akaša princíp éteru symbol panáčika s kruhom a bodom.
Princíp OHŇA symbol meča sa v tele človeka zrkadlí a je činný v oblasti hlavy ako princíp ohňa symbol panáčika s hlavou.
Princíp VODY symbol pohára sa v tele človeka zrkadlí a je činný v oblasti brucha ako princíp vody symbol panáčika s bruchom.
Princíp VZDUCHU symbol palica sa v tele človeka zrkadlí a je činný v oblasti hrudníka ako princíp vzduchu symbol panáčika s hrudníkom.
Princíp ZEME symbol mince sa v tele človeka zrkadlí a je činný v celom tele ako princíp zeme symbol panáčika celé telo.
Princíp ohňa symbol panáčik s hlavou je zároveň tvorivý a ničivý. Vytvára elektrické fluidum. Tvorí sa aj svetlo.
Princíp vody symbol panáčika s bruchom je zároveň tvorivý a ničivý. Vytvára magnetické fluidum. Tvorí sa tma.
Princíp vzduchu symbol panáčik s hrudníkom je zároveň tvorivý a ničivý. Zároveň udržujúci. Vytvára neutrálne fluidum.
Princíp zeme symbol panáčik s telom je zároveň tvorivý a ničivý. Zároveň zhmotňujúci. Vytvára sa elektromagnetickým fluidom, ktoré obsahuje samozrejme aj neutrálne fluidum.
Elektromagnetické fluidum pôsobí u praváka v pravej polovici tela ako elektrické fluidum a v ľavej časti tela ako magnetické fluidum. U ľaváka je tento princíp opačný. Elektromagnetické fluidum je v tele označované ako životný magnetizmus – ód.
Tú silu (nemenovať akaša princíp éteru symbol prázdne políčko) je v tele človeka sen, ktorý nemožno pochopiť. Môže nás iba inšpirovať.

Okultná anatómia človeka

Hlava. Predná časť hlavy elektrická, zadná magnetická. Pravá strana magnetická, ľavá elektrická, vnútrajšok elektrický.
Oči. Predná i zadná časť neutrálna. Pravá a ľavá strana elektrická. Vnútrajšok magnetický.
Uši. Predná a zadná časť neutrálna, pravá strana magnetická, ľavá elektrická. Vnútrajšok neutrálny.
Ústa a jazyk. Predná a zadná časť neutrálna, pravá a ľavá strana tiež neutrálna. Vnútrajšok magnetický.
Krk. Predná a zadná časť magnetická. Pravá strana magnetická, ľavá elektrická. Vnútrajšok elektrický.
Hrudník. Predná časť elektromagnetická, zadná časť elektrická. Pravá strana neutrálna, ľavá strana elektrická. Vnútrajšok neutrálny.
Brucho. Predná časť elektrická, zadná magnetická. Pravá strana magnetická, ľavá elektrická. Vnútrajšok magnetický.
Ruky. Predná a zadná časť neutrálna. Pravá strana magnetická, ľavá elektrická. Vnútrajšok neutrálny.
Prsty pravej a ľavej ruky. Predná a zadná časť neutrálna. Pravá a ľavá strana elektrická. Vnútrajšok neutrálny.
Nohy. Predná a zadná časť neutrálna. Pravá strana magnetická, ľavá elektrická. Vnútrajšok neutrálny.
Mužský pohlavný úd. Predná časť elektrická, zadná časť neutrálna. Pravá a ľavá strana neutrálna. Vnútrajšok magnetický.
Ženské pohlavné orgány. Predná časť magnetická, zadná časť neutrálna. Pravá a ľavá strana neutrálna. Vnútrajšok elektrický.
Posledný stavec a konečník. Predná a zadná časť neutrálna. Pravá a ľavá strana neutrálna. Vnútrajšok magnetický.

DUŠA človeka

Duša človeka symbol panáčik s kľukatou čiarou je súčasťou tela človeka symbol olemovaný panáčik. Z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka vznikol princíp OHŇA symbol meča, ďalej princíp VODY symbol pohár, princíp VZDUCHU symbol palica a princíp ZEME symbol minca. Toto všetko vzniklo z toho, ktorému nemožno dať meno.
Chápeme to ako makrokozmos, z ktorého vzniklo telo človeka symbol panáčika, kde pôsobí akaša princíp éteru symbol krúžok a bodka v panáčikovi, ďalej princíp ohňa symbol panáčik s hlavou, princíp vody symbol panáčika s bruchom, princíp vzduchu symbol panáčika s hruďou a princíp zeme symbol panáčika s celým telom.
V tele človeka symbol panáčika s olemovaním vzniká duša človeka symbol panáčika s kľukatou čiarou, akaša princíp éteru symbol panáčika s kľukatou čiarou, okom a svedomie, princíp ohňa symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom CH (cholerik), princíp vody symbol panáčik s kľukatou čiarou a písmenom M (melancholik), princíp vzduchu symbol panáčik s kľukatou čiarou a písmenom S (sangvinik) a princíp zeme symbol panáčik s kľukatou čiarou a písmeno F (flegmatik).
Telo človeka symbol panáčik s olemovaním a duša človeka symbol panáčika s kľukatou čiarou spája navzájom ducha človeka symbol panáčika so špirálou.
Duch človeka symbol panáčik so špirálou ich spája pomocou astrálnej matrice – špirály, ktorá je tvorená elektrickým fluidom a prostredníctvom prepojenia cez oči, uši, čuch, chuť a hmat vytvára život.
Duch človeka symbol panáčik so špirálou je tvorený z akaši princíp éteru symbol kruh s okom, viera a pud sebazáchovy, princíp ohňa symbol kruh s okom a vôľa, princíp vody symbol kruh s okom a cit, princíp vzduchu symbol kruh s okom a intelekt, princíp zeme symbol kruh s okom a vedomie. Toto všetko tvorí nesmrteľnú položku v samotnom človeku. Pojmy vôľa, cit, intelekt a vedomie si naštudujte v psychológii, prípadne v psychiatrii.
V duši človeka symbol panáčik so špirálou pôsobí tiež elektrické fluidum, magnetické fluidum, neutrálne fluidum a elektromagnetické fluidum tak, ako v tele človeka symbol olemovaného panáčika.
Princíp ohňa symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom CH, cholerik má aktívnu polaritu: aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvahu, rozhodnosť, silu, tvorivosť, smelosť, snaživosť. V negatívnej polarite hádavosť, nemiernosť, podráždenosť, všetko zničiť, vášnivosť, žravosť.
Princíp vzduchu symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom S, sangvinik má aktívnu polaritu: pozornosť, bezstarostnosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, obratnosť, radosť, optimizmus. V negatívnej polarite: klebetivosť, chytráctvo, nepoctivosť, urážlivosť, nedostatok vytrvalosti.
Princíp vody symbol panáčik s kľukatou čiarou a písmenom M, melancholik v aktívnej polarite: dôverčivosť, chápavosť, pokoj, milosrdenstvo, oddanosť, odpustenie, poddajnosť, skromnosť, úcta, vážnosť. V negatívnej polarite: lenivosť, ľahostajnosť, nepoddajnosť, nesmelosť, skľúčenosť.
Princíp zeme symbol panáčik s kľukatou čiarou a písmenom F, flegmatik v aktívnej polarite: cieľavedomosť, dôkladnosť, dôslednosť, neomylnosť, odolnosť, opatrnosť, spoľahlivosť, sústredenosť, svedomitosť. V negatívnej polarite: lenivosť, ľahostajnosť, málovravnosť, nesvedomitosť, plachosť, ťažkopádnosť.
Tu uvedené princípy ohňa, vody, vzduchu a zeme s príslušnou symbolikou vytvárajú spoločným pôsobením elektrické, magnetické, neutrálne a elektromagnetické fluidum a ich vyžarovanie nazývame aurou človeka.
Je to pre bežného smrteľníka neviditeľný obal okolo viditeľného tela človeka.

CENTRÁ duše človeka

Astrálne telo – duša človeka symbol panáčika s kľukatou čiarou má dve centrá v mozgu. Vo veľkom mozgu sa nachádza normálne vedomie a v malom mozgu podvedomie. Označujeme ich centrá duše človeka symbol hlavy s kľukatou čiarou.

STREDISKÁ duše človeka

Princíp zeme symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom F, flegmatik má stredisko symbol krúžok č.1. V tele človeka pôsobí v nohách.
Princíp vody symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom M, melancholik má stredisko symbol krúžok č.2. V tele človeka pôsobí v pohlavných orgánoch.
Princíp ohňa symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom CH, cholerik má stredisko symbol krúžok č.3. V tele človeka pôsobí v okolí pupka.
Princíp vzduchu symbol panáčika s kľukatou čiarou a písmenom S, sangvinik má stredisko symbol krúžok č.4. V tele človeka pôsobí v okolí srdca.
Akaša princíp éteru symbol panáčika s kľukatou čiarou, okom a svedomie. Má stredisko symbol krúžok č.5 s okom. V tele človeka pôsobí v krku.
Stredisko duše človeka symbol plný čierny kruh s kľukatou čiarou č.6. V tele človeka pôsobí medzi obočím. Toto stredisko obsahuje ducha človeka symbol panáčika so špirálou a všetky úrovne ducha človeka symbol panáčik so špirálou. A to, akašu princíp éteru symbol kruh s okom – viera a pud sebazáchovy, princíp ohňa symbol kruh s okom -vôľa, princíp vody symbol kruh s okom – cit, princíp vzduchu symbol kruh s okom – intelekt, princíp zeme symbol kruh s okom – vedomie.
V tomto stredisku duše človeka symbol plný čierny kruh s kľukatou čiarou č.6 sa navzájom spájajú duša človeka symbol panáčika s kľukatou čiarou a duch človeka symbol panáčika so špirálou. Tu sa spájajú centrá duše človeka symbol hlavy s kľukatou čiarou, vedomie a nevedomie.
Božské stredisko označené symbolom kruhu s kľukatou čiarou č.7 obsahuje všetky menované strediská č.1,2,3,4,5,6. A odtiaľto sú riadené strediská č.1,2,3,4,5,6, ktoré môžeme nazývať aj lotosmi. Je to tisícplátkový lotos. V tele sa nachádza pod temenom v hlave.
Zo strediska symbol krúžok s okom č.5, vyviera do horných a dolných stredísk č.1,2,3,4,5,6 takzvaná hadia sila, teda akaša princíp éteru symbol panáčika s kľukatou čiarou, s okom a svedomie a označujeme ju zvislou hrubou čiarou. Zmyslom je jednotlivé strediská spájať a usmerňovať ich činnosť. V tele človeka sa nachádza v mieche.

DUCH človeka

Človek je stvorený k obrazu božiemu v dvoch obaloch a obsahom. Formu, teda obal, tvorí telo človeka symbol panáčika s lemovaním a duša človeka symbol panáčika s vlnkou. Obsahom, ktorý túto formu napĺňa, je duch človeka symbol panáčika so špirálou.
Táto celá náplň vznikla z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka a delíme ju na princíp ohňa symbol kruh s okom a vôľu, princíp vzduchu symbol kruhu s okom a intelekt, princíp vody symbol kruh s okom a cit, princíp zeme symbol kruh s okom a vedomie. Nakoniec akaša princíp éteru symbol špirála, viera a pud sebazáchovy. Toto všetko je naplnené myšlienkami vyvierajúcimi zo sveta ideí.
Výrazná spojitosť je tu so strediskom duše človeka symbol plný kruh s kľukatou čiarou č.6 a centrom duše človeka symbol hlava s kľukatou čiarou.
Tak isto ako v ostatných prípadoch tu pôsobia jednotlivé fluidá a polarity.

Mentálna a duchovná úroveň

Do tejto úrovne zahrňujeme všetky myšlienky človeka a človekom stvorené bytosti, odumierajúce obaly duší človeka symbol panáčik s kľukatou čiarou, akaša princíp éteru symbol špirála a všetko súvisiace s duchom človeka symbol panáčika so špirálou so všetkými princípmi.
Ďalej idey ako základ myšlienok a to desať kabalistických kľúčov, tarotové karty a značnú časť mýtov.
Z tejto úrovne sa deje presun myšlienok z ideí cez akašu princíp éteru symbol špirála do princípu zeme symbol kruh s okom a vedomím do ducha človeka symbol panáčik so špirálou a potom sa telo, duch a duša napĺňajú myšlienkami v tvare myšlienkovej formy alebo v plastickom obraze.
Idey a z nich vznikajúce myšlienky sú z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oko, ktorá je nedeliteľnou súčasťou mentálnej a duchovnej úrovne.
Myšlienky obsahujú základné idey ako Všemohúcnosť princíp ohňa kruh s okom a vôľa. Pôsobenie v hlave človeka. Idea Všemúdrosti princíp vzduchu symbol kruh s okom a intelekt. Pôsobenie v hrudi človeka. Idea Všadeprítomnosti princíp vody symbol kruh s okom a pocit. Pôsobí v bruchu človeka. Idea Nesmrteľnosti princíp zeme symbol kruhu s okom a vedomie. Pôsobí v oblasti pohlavných orgánov a nôh.
Idea Nesmrteľnosti v princípe zeme symbol kruh s okom a vedomie prechádza ostatnými princípmi a ideami, ktoré ich charakterizujú.
Myšlienky sa ďalej delia na myšlienky nabité elektrickým fluidom, magnetickým fluidom, neutrálnym fluidom a elektromagnetickým fluidom.
Duch človeka symbol panáčika so špirálou a mentálna respektíve duchovná úroveň nepozná čas ani priestor a je teda večná a nesmrteľná.

Astrálna a duševná úroveň

Chápeme ju ako AKAŠU princíp ÉTERU symbol oka, z ktorého vznikali ostatné princípy.
V tejto oblasti nájdeme duše zomrelých ľudí – duše ľudí symbol panáčik s kľukatou čiarou, ktoré sa pozvoľna rozpúšťajú do rôznych stupňov hustoty podľa zrelosti človeka počas života. Ďalej tu nachádzame bytosti, ktoré vytvára človek činnosťou princípov ohňa, vzduchu, vody, zeme v myšlienkových pochodoch.
Patria sem aj bytosti vytvorené citovými prejavmi človeka počas života, ktoré ďalej živia ľudia svojimi tradíciami, pri ktorých sa vyvíja silná emotívna činnosť. Tieto oblasti obsahujú aj bytosti vyrobené magickou činnosťou.

Hmotná a telová úroveň

Práca princípov živlov tu pôsobí tak isto, ako v tele človeka symbol panáčik s olemovaním. Teda tu máme všetky princípy živlov, ich polaritu tvoriť a ničiť. Obsiahnuté sú tu všetky fluidá. Ešte dodáme, že hmotná úroveň vznikla z AKAŠI princíp ÉTERU symbol oka.

Pridaj komentár