V spomienkach na detstvo mi v pamäti zostalo niekoľko príhod, ktoré výrazne zasiahli do môjho života. Ako dieťa som viac týždňov ležal v ťažkých horúčkach. Lekári boli bezmocní. Zachránila ma moja babka bylinkárka. Len vďaka nej som toto obdobie prežil a uzdravil sa. Babka mi pomohla ešte niekoľkokrát, napr. keď som bol, ako ona hovorila, urieknutý. Vtedy ma umývala mojím močom dovtedy, kým som sa nevrátil do reality. Keď k tomu všetkému pridám vysoký stupeň precitlivenosti, nemožno sa čudovať, že som sa vydal na starú klasickú cestu šamanov a usilujem sa spoznávať najhlbšie tajomstvá ľudskej duše. Platí nepísaná zákonitosť, že ľudia, ktorí zažili zvláštne zdravotné a duševné stavy, sa nemôžu vyhnúť tejto ceste a keď, tak potom trpia a sú nešťastní.
Meditáciám sa venujem veľmi intenzívne, od rána do noci a to skoro každý deň. Toto vysoké tempo ma prinútilo naštudovať základy psychológie a psychiatrie s cieľom vytvoriť systém kontroly „vlastného šialenstva“. Meditácia spôsobuje v psychike značné zmeny. Neustále sa objavujú stavy, ktoré majú deštruktívny charakter a treba ich korigovať. Nebezpečné na deštruktívnych zmenách pri intenzívnych meditáciách je ich nenápadný postup a často náhle prepuknutie. Tieto skutočnosti ma viedli k vytvoreniu kontrolného systému, aby som sa vyhol nežiadúcim následkom.
Vysvetlíme si jednotlivé pojmy z psychológie a ich využitie v meditačnej praxi, vrátane meditačných cvičení.

ZMYSLY
SLUCH. Musíte mať schopnosť správne vnímať hudobné tóny a vnútorným hlasom si ich pospevovať. Je treba vedieť celým svojím vedomím sa skoncentrovať na zvukové vnemy a vysokou intenzitou ich vnímať a analyzovať.
Na druhej strane musíte mať vypestovanú schopnosť odpojiť sa od prichádzajúcich zvukov a uzavrieť sa do seba. Treba mať schopnosť z uvedených stavov koncentrácie a dekoncentrácie vracať sa do normálneho stavu. Dôležité je vedieť sa emocionálne napojiť na sluch a prehnane reagovať. Ovládať aj druhú polohu, emocionálne sa na vnímaní zvukov neangažovať. Musíte mať schopnosť sa skoncentrovať na vnútorný hlas a ostatné zvuky utlmiť. Potrebné je dosahovať stav zablokovania vnútorného hlasu a vnímať iba vonkajšie zvuky alebo iba ticho.

ZRAK. Je potrebné si vypestovať schopnosť rozšíreného vnímania podnetov z okolia so snahou zosnímať čo najviac predmetov v pohybe a priestore. Je to stav človeka v ohrození života a musíte zachytiť každý pohyb. Naopak musíte sa vedieť uzavrieť do seba a odpojiť sa od zrakových podnetov. Mimoriadne je dôležité vedieť doslova zapichnúť oči na jedno miesto a dlhú dobu ho prevŕtavať očami. Treba sa z týchto extrémnych stavov vracať do normálneho stavu vnímania. Mimoriadne dôležitá je schopnosť rozlišovania farebného spektra a emocionálne ladenie na jednotlivé farby.

ČUCH. Týmto zmyslom musíte byť schopný rozlišovať čo možno najviac vôní. Čuchovú pozornosť treba vedieť upnúť na seba samého. Tak isto dobre treba vnímať aj okolité vône. Pre vás je dôležité naučiť sa doslova extaticky reagovať na príjemné aj nepríjemné vône a na druhej strane svoje prejavy a pocity na vôňu odpojiť. Na vôňu by ste mali dokázať zapojiť fantáziu a nechať sa ňou unášať.

CHUŤ. Schopnosť sa na chuť a pachuť skoncentrovať takým spôsobom, že chute v ústach pociťujete bez toho, aby ste niečo vôbec jedli. V opačnom smerovaní musíte dokázať nepociťovať chuť jedla pri jedení. A samozrejme vedieť vždy z týchto krajných stavov prejsť do reálneho. Na chuťové vnemy treba vedieť napojiť svoju gurmánsku fantáziu a na nechuť asketickú. Vychutnať si môžete aj stavy hladu a prejedenia.

HMAT. Nepostačí vám dobrá schopnosť rozlišovať jednotlivé predmety len pomocou prstov, ale musíte sa priam fanaticky skoncentrovať na končeky prstov a doslova mať pocit, že predmety pomocou prstov „vidíte“. Opačný postup nám umožňuje doslova odmyslieť si prsty a nemať cit. Trénovaný by mal byť aj tlak prstov na podložku a jeho pociťovanie a vyvolanie pocitu tlaku bez skutočného tlaku na podložku.
Medzi hmatové schopnosti zaraďujeme schopnosť pociťovať priestor povrchom celého tela. Nestačí si len uvedomovať okolitý priestor a dobre sa v ňom orientovať. Musíte dokázať vnímať tento priestor povrchom tela. Treba vedieť povrchom tela vnímať samotný pohyb. K natrénovaným schopnostiam patrí aj vnímanie vnútorného priestoru vlastného tela a schopnosť koncentrovať sa na jednotlivé akupresúrne body po celom povrchu tela. Opačná schopnosť je zablokovať vnímanie predmetov a priestoru a ovládať pocit, že jednoducho neexistujete.
Dokonalé vnímanie stavu tepla, chladu, vlhkosti a ťažoby treba tiež ovládať. V miestnosti, v ktorej sedíte, je teplo, ale vy pociťujete na povrchu tela mrazivý chlad.
Schopnosť vnímania času tvorí dôležitú súčasť meditačného tréningu. Dokázať v tomto smere oklamať samého seba a prestať vnímať čas. Minulé, prítomné a budúce sa deje v tomto okamihu. Schopnosť spojiť obrazy z minulosti a budúcnosti v okamihu prítomnosti. Treba dokázať oklamať samého seba, že je len minulosť, iba prítomnosť a iba budúcnosť. Teda vnímať minulosť ako budúcnosť, budúcnosť ako prítomnosť a podobne.
Vnímať polohu svojho tela, vedieť sa nesmiernym spôsobom skoncentrovať na polohu svojho tela a fixovať ju predstavou, že ste socha. Opačný postup je strata schopnosti vnímať správnu polohu svojho tela a vsugerovať si, že sedíte na strope a niečo píšete.
Obzvlášť ťažké sú gnostické cvičenia, ktoré umožňujú natrénovať zvláštnu schopnosť prekryť reálne vnímanie halucináciami. Pozeráte sa na auto, ale vnímate ho ako slona. Počúvate príjemnú hudbu, ale budete vnímať vŕzganie dverí. Držíte v ruke kocku, ale máte pocit, že držíte guľu. Iný postup je vybaviť si o danej veci čo najviac údajov zo svojej pamäti a keď vytiahnete do operačnej pamäti čo najviac, siahnite k jasnovideckým technikám. Takto získate ďalšie údaje o skúmanom objekte.

FANTÁZIA
V meditácii je nutné dokázať pracovať s neobmedzenou fantáziou, nezviazanou žiadnymi logickými, emocionálnymi, časovými, či morálnymi pravidlami. Pestovanie absolútne živej a ničím neviazanej fantázie vyžaduje systematické búranie ľudskou spoločnosťou vytvorených oblastí tabu. V inom meditačnom postupe musíte dokázať prehĺbiť logické myslenie a stať sa človekom bez fantázie, uznávajúci iba vedecké dôkazy, ba priam sa stať ortodoxný, teda veriť iba tomu o čom sa môžete sami presvedčiť.
Vlastnú fantáziu rozkrútite na plné obrátky, keď budete na daný obraz vo svojej mysli intenzívne sa koncentrovať. V inom postupe budete k danému obrazu nepozorný. Nezabúdajte k fantázii pridať neskrotné emocionálne prejavy. Usilujte sa presvedčiť, že fantázia je tak živá ako vy sami. Fantázie sa môžu dotýkať priamo aj vašej osoby. Vyfantazírujte si, že neexistujete a uverte tomu. Z týchto fantázií sa vždy musíte vrátiť do reality. Fantázie a halucinácie musia hýriť farbami a rozprávkovými bytosťami. Nezabúdajte na halucinácie zvukov a hudobných nástrojov a hlasov.
Fantázia vás môže bezdôvodne komandovať, týrať a vysmievať sa vám. Pri zrakových halucináciách vidíte všade drobných ľudí, vidíte sami seba alebo určité časti tela, magické oči hada. Tradičné halucinácie všade behajúcich bielych myší, pavúkov, švábov a chutných červov. Špeciálnu oblasť halucinačných fantázií tvorí videnie seba samého a rozhovor so sebou. Halucinácie chuťové a čuchové. Fantázie telové tvoria osobitnú oblasť. Máte predstavu, že ste si zabudli v práci ruku, máte pocit obrovskej sily, v noci prichádza diabol a ubližuje vám. Zaujímavé sú fantastické obrazy o tom, ako vám kradnú myšlienky, dostávate božiu milosť a iné.

EMÓCIE
RADOSŤ
. Musíte sa dokázať vcítiť a vyvolať pocit, že všetko je nádherné, príjemné, radostné, šťastné, spokojné a blažené. Prežívajte túto emóciu naplno a bez akýchkoľvek zábran a „nadoraz“! Dokážte si navodiť pocit ohromného šťastia bez akéhokoľvek dôvodu.

SMIECH. Len tak ako „šibnutý“, bez dôvodu si nasadiť na tvár úsmev a rozosmiať seba samého a mať pocit, že sa smejú všetci a všetko okolo vás.

SMÚTOK. Ťažšie bude navodiť si pocit smútku zo straty nádeje, z toho, že vám ukrivdili bez dôvodu, užili ste si bezdôvodnú nevďačnosť. Prežívajte bezdôvodne vlastný žiaľ.

ZLOSŤ. Nacvičte si bezdôvodnú zlosť tak, že až sčervenáte. Prípadne si nacvičte zlosť, pri ktorej zblednete. Nezabúdajte pri zlosti zaťať zuby, prípadne päsť.

ÚZKOSŤ A STRACH. Úzkosťou tu rozumieme navodenie strachu, bez dôvodu a príčiny. Teda strach pre strach. Úzkosť treba nasmerovať na jednotlivé orgány v tele ako srdce, žalúdok, črevá a iné. Vyvolajte si pocit strachu, že sa vám dôležitá vec nepodarí. Vychutnajte si do „špiku kostí“ strach z operácie, z choroby, bolesti. Majte strach zo zvierat, z prírodných živlov.

EMOCIONALITA
Do oblasti emocionality v tomto prípade zaradíme neobyčajne živé predstavy zachádzajúce až do oblasti halucinácií.
Pokúste si navodiť predstavu, že nejaký druh jedla máte radi a máte naň strašnú chuť a zároveň ho v predstavách vyhodíte. Predstavu realizujte s veľkým emočným nábojom. Navodiť si môžete predstavu obrovského hladu a následne pocit, že ste sa dosýta najedli. Zložitou na zvládnutie je postupne navodená predstava, že váš vnútorný svet je svet okolo vás a len vonkajší svet je vo vás. Predstavujte si, že okolo vás behajú rôzne sfarbené malé figúrky a usilujte sa o vyjadrovanie neskrotných emocionálnych prejavov. Navoďte si halucinácie s emočným nábojom ako sú kosti, lebky, plamene, truhly, odrezané ruky, britva, sekera, rozmlátený kostolný zvon a iné. Predstavujte si ako sa jednotlivé predmety menia na iné a sledujte zmenu emocionality. Cieľom týchto cvičení je dostať svoje emócie do oblasti nekontrolovanosti vašou vôľou a vrátiť ich naspäť do stavu plnej kontrolovanosti. Rozhodujúce pre nácvik emocionality je chovať sa bez zábran ako dieťa a tak sa aj naučiť emocionálne reagovať. Konajte veci bez rozmýšľania len tak, ako vás to pochytí. Zviera, keď je hladné, ide žrať, keď je unavené, tak oddychuje, keď je napadnuté, bráni sa. Jednoducho o svojom konaní nepremýšľa, koná inštinktívne. Iné cvičenia vedú do stavov bez emócií s pocitom, že nie ste schopný žiadnych emocionálnych reakcií doslova a do písmena v žiadnej situácii.

PUDY
Pudy smerujú vždy k určitému konkrétnemu cieľu. Medzi základné pudy pre náš účel budeme považovať pud orientačný, obživný, sociálny, pud sebazáchovy a sexuálny. Musíte sa naučiť vysokému stupňu kontroly pudov, ich tlmenie, ale tak isto totálnemu stavu bez kontrolných mechanizmov vedúcich až k vraždeniu, krádežiam, znásilneniu a podobne. Samozrejme, že tu mám na mysli realizovať tieto stavy výhradne v rovine vlastnej predstavivosti.

PUD ORIENTAČNÝ. Ste schopný si v predstavách zapamätať všetky ulice a domy vo svojom okolí. Musíte sa naučiť v nich pohybovať tak, ako v reálnom svete.

PUD OBŽIVNÝ. Naučíte sa navodiť si stavy hladu a naopak stavy úplnej nasýtenosti. Vychutnáte si prístup puritánov a budete jedlo považovať za nutné zlo. Naopak vychutnajte si najrozmanitejšie jedlá vo svojej fantázii ako praví gurmáni.

PUD SOCIÁLNY. Vo svojich predstavách sa vcítite do pozície samotára uzatvoreného pred svetom. S predstavami pôjdete tak ďaleko, že si vsugerujete, že na svete ste iba vy sami. Zvládnite aj opačnú pozíciu veľmi spoločenského človeka.

PUD SEBAZÁCHOVY. Vychutnáte si pocity samovraha, ktorý sa pripravuje na smrť a nemá na to žiadny konkrétny dôvod. Vyberte si vhodný spôsob odchodu, ktorý vám bude vyhovovať a v predstavách to zrealizujte. Navodíte si aj opačný stav, keď sa v ťažkých životných situáciách rozhodnete bojovať za svoj život všetkými možnými a nemožnými prostriedkami.

PUD SEXUÁLNY. Bez akýchkoľvek výhrad znechutenia, morálnych a náboženských pravidiel si postupne predstavujete jednotlivé druhy sexuálnych aktivít. Nezabúdajte, že meditujúci musí dokázať pracovať so svojimi predstavami v oblasti fantázie bez zábran. Predstavte si čo najživšie, že sa venujete písaniu oplzlých erotických kníh, nakrúcaniu filmov. Ponorte sa do autoerotiky, teda onánie, vlastného sebaukájania. Vciťujte sa do roly homosexuála a lesby. Ocitnite sa v pozícii hypererotizmu – nadmerného pudu sexuality a zabudnite na všetko, okrem erotiky. Staňte sa masochistickým fakírom a vynájdite nové postupy, ktorými doplníte prax stredovej mučiarne. Pobehajte si v Adamovom rúchu po uliciach a navštívte svojich známych. Predstavujte si milovanie so svojimi rodičmi a deťmi. Nezabúdajte na krásu hromadného sexu. Predstavte si, ako vystavujete na obdiv okoliu holé telo manžela alebo manželky. Zamilujte sa sám do seba a obdivujte svoje krásne telo. Oblečte si šaty druhého pohlavia. Modlite sa ako pravý fetišista a zbožňujte topánočky milovanej bytosti. Zamilujte sa do vybájeného anjela a naopak, predstavte si, že ste stratili sexualitu, nemáte pohlavie, ste mníchom, inkvizítorom a pracovníkom mravnostnej polície. Pracujete na kastračnom úrade a vyrábate pásy cudnosti. Nakoniec nezabudnite na sexuálne aktivity so zvieratami, prípadne s výfukom z auta. Takýchto nechutných predstáv nájdete určite dosť.

MYSLENIE
Pokiaľ ste pri vedomí, teda naplno vnímate vnútorný a vonkajší svet vlastnými zmyslami, tak myslíte. Myslenie prebieha dvomi možnými spôsobmi. Vnútorným hlasom si pomocou slov v zvukovej podobe uvedomíte svoje pohnútky a aktivity. Iný postup myslenia je to isté si uvedomiť pomocou imaginačných obrazov bez slov, len a len obrazy a nie slová. Takýmto spôsobom mysleli v starých dobách. Postupne z obrazov vytvárali zjednodušené predstavy, teda znaky a posunky rukami. Súčasná civilizácia myslí v značnej miere v abstraktných znakoch, ktoré nevznikali zjednodušením obrazov, ale nelogickým priradením k obrazu. Musíme sa naučiť myslieť imaginárne a postupne si vytvoriť zjednodušený postup, ktorý vám umožní myslieť v obrazoch s patričnou rýchlosťou. Ďalšie meditačné techniky spočívajú v mimoriadnom ovládaní myslenia. Naučíte sa nechať v svojej mysli voľne bežať obrazy. Budete atakovať svoj mozog jediným obrazom, ktorý nedokážete vypustiť z mysle. Musíte mať pocit, že obraz je agresor bez šance sa mu brániť. Ďalší postup je dlhšiu dobu vytvárať obrazy a nedovoliť vytvorenie iných obrazov bez vašej vôle. Keď sa naučíte vyjadrovať v obrazoch, musíte ich aj dokázať vyjadrovať nahlas. K tomu všetkému musíte pridať aj reč svojich rúk a tváre a tela – gestikuláciu. Nezabúdajte svoje obrazové myslenie vždy konfrontovať s obrazmi z vonkajšieho sveta a nestrácať pri tom postoj realistického človeka. Samozrejme treba pracovať aj s vnútorným hlasom, ktorý myslí formou písmen a slov. Vnútorným hlasom sa naučíte donekonečna opisovať, čo okolo seba vidíte, jednotlivé udalosti a zážitky a to všetko budete opisovať abnormálne detailne, až puntičkársky. Naučíte sa vnútorným hlasom opakovať si iba jedno slovo prípadne skupinu slov bez pripustenia obrazov. Pri opisoch vnútorným hlasom pracujú aj emócie. Ďalej je treba vedieť odpojiť sa od vnútorného hlasu a doslova nereagovať a byť ľahostajný.

PAMÄŤ
Je zásobárňou obrazov a znakov uložených v mozgu. Psychotréning nasmerujte do oblasti ukladania obrazov, zvukov, vôní, chutí, pocitov a slov do zásobnej pamäte a precvičte opätovné vyberanie do pamäti prevádzkovej. Snahou je maximálna koncentrácia na vloženie vnímaných situácii do pamäte s určitou dávkou emócie a logiky. Nezabúdajte na ich spätné vyvolanie vo forme spomienok. Vyvolajte si všetky nepríjemné spomienky, trápne situácie a nechajte dobrovoľne týrať svoje svedomie bez možnosti pred nimi utiecť. Opačný postup spomienky v zárodku nepripustiť a oslabiť ich vplyv. Navodíte si predstavu, že ste starý človek a na niektoré momenty zo svojho života si spomínate len nejasne. Vychutnajte si vlastné spomienky a úmyselne ich prikrášľujte a dokreslite produktmi bájivej fantázie. Vnútorným hlasom si rozprávajte nejaký zážitok a v polovici rozprávania sa zaseknite a úmyselne si nedokážte spomenúť. Vyvolajte si spomienky a dbajte, aby mali prísne racionálny obsah a logiku. Zaspomínajte si na všetko zlé, čo ste vy urobili alebo vám urobili a úmyselne to zveličujte, až do úplnej absurdnosti. Opačný postup je všetko zlé postupne prekrútiť v dobré. Nacvičujte ukladanie obrazov a znakov s tým, že sa na ukladanie budete sústreďovať všetkými zmyslami a tým uložený záznam uložíte silnejšie.

VÔĽA
Vôľa znamená chcieť a často aj priať si. Výhodu majú „ľudia silnej vôle“, ktorí sa dokážu s problémami života popasovať a vydržať do úspešného konca. Keď si niečo prajete, nie ste si celkom istý, či to aj dosiahnete. Keď hovoríte slovíčko chcem, tak je vysoký stupeň pravdepodobnosti, že to aj získate. Prajte si niečo, čo v skutočnosti nechcete. Posaďte sa a navoďte si stav, že nevládzete zdvihnúť ruku alebo niektorú inú časť tela a nakoniec celé telo. Pohybujte sa pomalým krokom po miestnosti a bez akéhokoľvek dôvodu sa zastavte s vnútorným pocitom, že sa nemôžete pohnúť. Rozhodnite sa vykonať akúkoľvek prácu, ktorá nemá žiadny zmysel. Predstavujte si ako deravým vedrom naberáte vodu s pocitom, koľko vody ste už prečerpali. Máte dobrý pocit zo svojej usilovnosti? V predstavách ste na ulici a bezdôvodne vyplazujete ľudom jazyk a robíte im opičky. Predstavte si ceremoniál svojho zaspávania: potrebujete si nasadiť nočnú čiapočku, pod hlavu dať obľúbený vankúš a vedľa vás musí spinkať obľúbený medvedík. Prikážte si, že teraz si pôjdete umyť ruky a v skutočnosti si pôjdete ľahnúť. V duchu si predstavte, že vás chytil amok a koho stretnete zabijete. V predstavách sa ocitnite v obchode a bez akejkoľvek potreby si niečo ukradnite.
Doma sa zahrajte na zberateľa úplne zbytočných vecí s patričným pocitom hrdosti zo svojej zbierky. Iné cvičenie je ocitnúť sa pred obchodom, do ktorého nechcete bez akéhokoľvek dôvodu vstúpiť. V predstave si s absolútnym pocitom radosti z ohňa podpáľte byt. Idete po ulici a musíte zdvihnúť každý papier. Bezdôvodne sa bojíte auta. Čítajte si vybraný text a pri každom písmene P a K a H si samovoľne vybavte prislúchajúce neslušné slovo.

INTELEKT
Intelekt je schopnosť zbierať informácie, materiál pre myslenie a určitým vhodným spôsobom ním operovať, logicky správne myslieť, vymýšľať. Človek vybavený vysokým intelektom musí byť schopný sa učiť, vedieť o mnohých veciach, ale nemusí si to pamätať. Nemusí myslieť rýchlo, ale má mať invenciu, domýšľavosť, nebojí sa nečakaných záverov, je schopný zbúrať staré stavby tradičných názorov, keď zistí, že sú chybné. Spojenie „múdry intelekt“ znamená to najvyššie, čo možno vo vzťahu k intelektu človeka prisúdiť, tvorenie záverov nezávisle na osobnom prospechu, ale pre pravdu samu. Chytrosť tu chápeme ako chytrosť pre seba, k svojmu osobnému prospechu, za cenu obetovania pravdy.

VEDOMIE
Vedomie je niečo mnohorozmerné, stále tečúce, stále sa vzdúvajúce a klesajúce. Niečo čo nemá rýchlosť, hladinu, tvar, farbu, svetlosť a riečište. Je to schopnosť uvedomovať si seba samého svoje vnútorné pocity a prejavy. A zároveň si uvedomovať svoje okolie a dianie v ňom. Všetko vnímať, všetko pociťovať a myslieť. V tejto časti sa naučíte postupným nácvikom vypojiť vnímanie vnútorných pocitov tak, aby ste mali pocit, že neexistujete. Opačný postup je stiahnuť sa do vnútorného sveta a zabudnúť na vonkajší svet, ktorý prestal existovať. V ďalšom cvičení si vyberiete niekoľko objektov z vonkajšieho sveta a na ostatné podnety zabudnete, nebudete ich registrovať. Tak isto budete postupovať pri sústredení sa na niekoľko podnetov z vnútorného sveta. Môžete sledovať činnosť svojich orgánov. Ďalej sústredíte pozornosť na jediný objekt ako vo vonkajšom svete, tak vo vnútornom svete. Nakoniec sa venujete pocitom, keď pre vás prestane existovať vnútorný aj vonkajší svet. Vymeňte navzájom vnútorný a vonkajší svet.

EXTÁZA. Pri extatickom stave je vnútorný a vonkajší svet jedno a to isté, absolútne skutočný, dokonale príjemný a intenzívne prežívaný, so zapojením emócie, je to pocit splynutia s kozmom, so všetkým. Všetko je zreteľné, jasné, objavuje sa nový pohľad na veci, vidíme do budúcna.

ODOSOBNENIE. Máte pocit, že nemáte žiadne dobré city, neviete vnímať krásu, neviete čo je to láska, pri pozeraní sa na vlastné telo ho nepoznávate. Poobzeráte sa dookola a všetko je pre vás cudzie. Nie ste už človek, ale robot.

NIČ. Je stav, keď prestane postupne pre vás existovať vonkajší a vnútorný svet, stávate sa „šípkovou Ruženkou“. Z vás a z vonkajšieho sveta zostalo iba zrniečko prachu. Iný pocit je, že vonkajší svet sa stratil vo vás a zostalo z neho iba „zrniečko maku“. Naopak, vy ste sa stratili vo vonkajšom svete a zostal z vás len bod v kozme.

PSYCHICKÉ REAKCIE
Navoďte si stav kritickej situácie zo svojho života a v predstavách si vychutnajte rôzne typy reakcií. V kritickej situácii sa správate hyperaktívne, vykazujete nadmernú, až splašenú aktivitu, ktorá situáciu ešte zhoršuje. Predstavte si, že ste vták, ktorý nedokáže nájsť únikový otvor a bezúčelne lieta. V kritickej situácii reagujte doslova „skamenením“, zahrajte sa na známy „soľný stĺp“. V inej krízovej situácii zaujmite výhražný postoj, zatnite päsť, vycerte zuby. Nacvičte si pretvárku, vcíťte sa do role simulanta a presvedčite sami seba o tom, že je to tak. V predstavách vyvolajte inú krízovú situáciu a všetkým sa neustále ospravedlňujte. Predstavujte si, že ste iná osoba a dokonale sa s dotyčnou osobou stotožnite. Iná možnosť je vašu nesplnenú túžbu previesť do inej formy, predstaviť si inú túžbu, do ktorej predchádzajúcu túžbu prevediete. Staňte sa zbožňovateľom zla ako takého a podrobte sa mu absolútnym spôsobom. Zamyslite sa nad svojimi nedostatkami a ako ich prekonávate. Vyskúšajte si paradoxnú situáciu, že ste zvíťazili a ako víťaz sa rozhodnete z bojiska utiecť ako porazený. Ďalšie cvičenie je útekom do vlastných snov a túžob. Skrátka zabudnete na vonkajší svet. Predstavujte si svojich známych a považujte ich všetkých za nepriateľov. Zaujímavá je protestná reakcia, naznačenie odporu s tým, že neustále hovoríte „NIE“. Na iné reakcie a žiadosti odpovedajte „ÁNO“.

POVAHA
PSYCHOPATICKÁ POVAHA.
Odchýlky v emočnej sfére, chladný, bez citu, veľmi citlivý, iné city než čakáme, reaguje raz tak a potom inak, nevyspytateľný, nenávidí až za hrob alebo všetko odpúšťa. Páčia sa mu veci odporné, nadmerný estét, logika na základe citov, ide do dôsledkov, vidí groteskné súvislosti tam, kde iný nie. Dokáže zosmiešniť, uraziť, hlboko raniť, porušená etika, má rád rastliny a je schopný zabiť človeka, zvláštne záľuby, láka ho odlišné, tajuplné, exotické, romantické, abnormálna vytrvalosť, ľudomil a bezohľadný egoista, túži po stálej zmene, donchuan, fanatik, trápi ho smrť, reformátor, v niečom preháňa.

MELANCHOLICKÁ POVAHA. Ťažké depresie, nemá často záujem, všetko je depresia.

MANIACKA POVAHA. Zvýšená podnikavosť, zrýchlené tempo, veľmi kladný postoj k životu, často zle všetko dopadne.

SCHIZOFRENICKÁ POVAHA. Žije v inom svete, je tu ako cudzinec, náhle výbuchy zlosti, strach, plané filozofovanie, plytké názory, nečakane udrie, pubertálne rysy, hrubé vyjadrovanie, pornofalický, sexuálne zvrhlý, je záhadný, hľadá zmysel života, halucinácie sluchové, telové, niekto mu niečo robí s myšlienkami, ilúzie čuchové a chuťové, v noci k nemu chodia duchovia.

EPILEPTICKÁ POVAHA. Porucha vnímania času, smrteľná úzkosť, neskonalé šťastie, obnažovanie, verejne masturbuje, objíma najbližších, bezúčelne tvorí, chvíľu rozumie a chvíľu nie, vykoná potrebu na verejnosti, pohybuje sa ako automat, agresívnosť, vidí červeno, oheň, krv, mŕtvoly, obrazy vrahov a katov, príšery, šialená hrôza, blaženosť, nebeská hudba, odcudzenie, počíta, pomalosť, váhavosť, zamiluje sa do predmetu, egoista, pedant, fanatik.

HYSTERICKÁ POVAHA. Prehnaná prívetivosť, zdvorilosť, povýšenectvo, upjatosť, sprostota, sklon k nadávaniu, asketizmus, skromnosť v obliekaní, nápadnosť v obliekaní, nevkusnosť, hanblivosť, vyzývavosť, cynizmus, zvádzavosť, nábožnosť, ľudomilstvo, sebaobetovanie, dobročinnosť, krutosť, pohlavná frigidita, ohromná pohlavná vzrušivosť, permanentne klame a iné.

Pridaj komentár