Jeho uplatnenie a jeho celkovú transformáciu v rámci HINDUIZMU prevádzate na základe troch stupňov. V prvom stupni EROS si uvedomujete vlastnú sexualitu. V druhom stupni FILIA sa pracuje s obrazovými a myšlienkovými pochodmi. V treťom stupni AGAPE sa sexuálna aktivita transformuje do náboženskej podoby.

Sexuálny zážitok a všetko, čo je s ním spojené, je oblasť plná tajomstiev a tranzov nepoznanej skúsenosti. Je oblasťou rozsiahlej transformácie cielenej do relaxácie, trvalého zdravia, euforickej radosti, extatickej vitality, sebakontroly a bujarej rozkoše. Je oblasťou nadobúdania nadvedomia mimoriadne vitálneho a nadaného jedinca presahujúceho súčasné vedomie ľudstva.

Keď hovoríme o sexualite, máme tu na pamäti jej spoznanie, ovládanie a usmerňovanie. SEXUS sa môže stať zdrojom osobného rozvoja skrytých tajomstiev ľudskej duše. Niektorí už dávno pochopili, že nemusíme slepo slúžiť pudu rozmnožovania a bezhlavého ukájania sa v sexuálnom opojení.

Nejde ani o voľbu, či je sexualita dobrá alebo zlá, ale ide tu hlavne o jej neustále hodnotnejšie využitie. Sexuálny zážitok sa mení a transformuje pomocou vôle a imaginácie do podoby „kozmickej transcendentnosti“. Zrodí sa výborný zdravotný stav, ktorý pretrváva, rozširujú sa vaše výnimočné schopnosti a vytvára sa priestor pre mimoriadny výkon. Vyvrcholením transformácie sexuálneho zážitku je premostenie orgastických tranzov v procese hlbokého snenia a vedomého dosahovania NIRVÁNY.

Samozrejme, k vrcholu „Oceánskej sexuality“ vedie dlhá cesta spoznávania a nácviku. Postupovať treba uvážlivo a s citom tak, aby z dobre mienenej transformácie nenastalo nedorozumenie.

POSTUPNOSŤ

Dovolím si vám doporučiť nasledovnú postupnosť. Zostáva na vás, či sa ju rozhodnete dodržať, prípadne pozmeniť alebo vybrať si to, čo vás zaujme.
1. Získať vedomosti z oblasti sexuológie. Kultúrne normy, „normálnosť“, poruchy a dysfunkcie, transpersonálne podoby, variácie, deviácie, perverzita, sexuálne pudy a iné.
2. Získanie vedomostí z oblasti sexuálnej mágie. Červená mágia, hadia sila, čakry, duch, duša, telo, sexus, transcendentálny sex, mystérium sexu, gnostický tranz a ďalšie.
3. Získanie vedomostí z oblasti psychiatrie. Zmysly, vedomie, pudy, emócie, psychické reakcie, mystické vedomie a iné.
4. Získanie vedomostí z oblasti neuropsychológie. Náuka o mozgu, jeho fungovaní, lokalizácia jednotlivých zmyslových centier, funkčná organizácia mozgu, štruktúra mozgu, funkcia, lokalizácia, symptóm a ďalšie.
5. Získanie vedomostí zo sveta mýtov a legiend. Sexogonické mýty, iniciačné obrady, sexuálna symbolika a iné.
6. Oboznámiť sa s ostatnými sférami, v ktorých je súčasťou sexuálna tvorivosť. Literatúra, umenie, divadlo, kino a podobne.
7. Prevádzanie doporučených alebo vlastných meditačných techník s cieľom ovládnutia a hlbšieho spoznania vlastnej sexuality.
8. Ovládnutie nežiadúcej emocionality, porúch a dysfunkcií vlastného sexuálneho života. Sexuálne aktivity by nemali ubližovať, ponižovať a poburovať.
9. Transcendentálny nácvik mystérií lásky pre potreby a ciele jednotlivca. Zdravie, radosť, vitalita, sebakontrola a mimoriadne schopnosti.

SEX + STRED VZRUŠENIA

V odbornej literatúre sa dočítate, že v mozgu sa nachádza stred sexuálneho vzrušenia, ktorý je v spojení s pohlavnými orgánmi. Približne ho vyhľadáte, keď si na temene hlavy pomyselne spravíte rovnoramenný kríž a v strede kríža v hĺbke asi 2 až 3 centimetre pod povrchom si ho môžete uvedomiť.
U niektorých je táto oblasť posunutá do zadnej časti mozgu a môže spôsobovať zmenšený, až vyhasnutý záujem o sexuálne vzrušenie.
Keď je centrum sexuality posunuté do prednej časti mozgu, môže to mať vplyv na zvýšený záujem o veci sexuálne. U niektorých môže byť toto centrum rozdvojené a posunuté do bočných strán mozgu. Títo ľudia viac holdujú fyzickému týraniu ako vzrušujúcim podnetom.
Zložité sexuálne rituály, festivaly plodnosti, starodávna chrámová prostitúcia, falické uctievanie posúva sexuálne centrum do prednej časti mozgu a zvyšuje sexuálnu vitalitu.
Pohľad alebo záujem o sex zvierat roztvára sexuálne centrum po celej ploche mozgovej kôry, ktorá sa nachádza pod celou lebečnou kosťou a tu vytvára s centrom sexuálnych orgánov vzájomné vzrušenie.
Záujem o sexuálnu anatómiu, fyziológiu a záujem o chémiu vytvára sexuálny vzruch v celej časti mozgu.
Všeláska ako druh sexuálneho vzrušenia k vyhliadnutému zbožňovanému objektu aktivizuje priamo sexuálne centrum, prednú časť, zadnú časť, ľavú a pravú časť mozgu a vytvára „štvorpólové žiarenie.“
Satanistické a démonické vzrušovanie aktivizuje ľavú a pravú časť mozgu a sexuálne centrum. Sexuálne obrazy, v ktorých je krv, vytvára sexuálny vzruch v zadnej časti mozgu.
Výrazné potlačenie sexuality vytvára zvláštne vzruchy v celom mozgu v zmysle vertikálnych vibrácii, ktoré pulzujú od temena hlavy po krk. Potom sa vracajú naspäť k temenu a odtiaľ sa rozlievajú po celom tele.
V detskom veku sexuálne centrum aktivizuje oblasť úst súvisiacu s kojením, neskoršie sú to močové a análne orgány a po prebudení sexuality pohlavné orgány a erotogénne zóny.
Cieľom všetkých meditačných cvičení je postupne prepojiť sexuálne centrum na všetky oblasti mozgovej kôry a ostatné časti v mozgu. Postupne sexuálne centrum, ktoré je prepojené s ostatnými časťami mozgu, prepojiť na jednotlivé časti tela. Po dlhotrvajúcich cvičeniach sa prepája na všetky duševné a fyziologické funkcie a činnosti v organizme.
Z ďalších cieľov sexuálneho tréningu je prepojiť všetky možné a zdanlivo nemožné spôsoby vzrušovania, ktoré ľudia uplatňujú. Osvojíte si ich tým, že si ich uvedomíte, natrénujete a vytvoríte na tieto techniky požadovaný návyk. Techniky vzrušovania sa nemusia v každom prípade robiť aj fyzicky. Úplne stačí v myšlienkach a predstavách.
Je žiadúce prekonať odpor k tým technikám vzrušovania, ktoré sa vám zdajú odpudzujúce, nechutné a neprijateľné. Ovládnuť ich, zbaviť sa emocionálnych reakcií a zaradiť ich štandardne do vlastných techník vzrušovania – to všetko stačí dosahovať v myšlienkach a obrazoch. Sexuálne aktivity a vaše zameranie nesmú ubližovať, ponižovať a poburovať okolie.
Vrchol dosahujete, keď sexuálne centrum dráždi už každý podnet, ktorý zdanlivo so sexom nesúvisí. Postupne prekryjete sexuálne podnety s ostatnými a zrušíte medzi nimi všetky rozdiely. Všetko bude pre vás sexuálne vzrušenie.

SEX + VEDOMIE SEXUALITY

Centrum pohlavných orgánov v mozgu a vedomie sexuálneho vzrušenia sa nemusí navzájom prekrývať. V tomto smere rozoznávame asi päť základných variantov uloženia sexuálneho vedomia.
U väčšiny žien je sexuálne vedomie presunuté do oblasti podbrušia, čo súvisí s pudom materstva, túžbou splodiť potomstvo a zachovať rod. Je zaujímavé, že po ukončení a strate tejto schopnosti sa vedomie presúva na svoje pôvodné miesto do mozgu. U žien toto obdobie nazývame „prechodom“ alebo klimaktériom. Značnú úlohu pri presune vedomia hrá aj výchova k rodičovstvu.
Ďalší typ žien má vedomie sexuálneho vzrušenia v mozgu. Tieto ženy majú z tohoto dôvodu často oslabený pud rozmnoženia rodu. Prevažne sa venujú iným aktivitám. Samozrejme, že nie vždy to tak musí byť.
U mužov, ktorí majú výrazné črty mužskosti ako sú výbojnosť, sila, agresivita a ďalšie, je zvyčajne sexuálne vedomie uložené v hlave. U mužov “ so zženštilými“ prvkami správania je sexuálne vedomie uložené v podbruší a často sa u nich prejavujú homosexuálne sklony.
Špeciálny prípad sú dvojičky, kde je skoro vždy u jedného z dvojice uložené vedomie v hlave a u druhého v podbruší. Teda vytvára sa zvláštna celoživotná príťažlivosť priam osudového charakteru. Upozorňujem, že musí ísť o jednovaječné dvojčatá.
Posledným piatym prípadom je mystik, ktorý dlhoročným tréningom vytvorí obidve centrá, či už v hlave alebo podbruší. Vie každé centrum utlmiť alebo aktivizovať. Prípadne si ich navzájom vymeniť alebo spojiť.

SEXUÁLNE TECHNIKY

Treba si uvedomiť, že každý má v mozgu centrum sexuality, ktoré je dráždené základným pudom udržiavania rodu s cieľom vyvíjať sexuálnu aktivitu vedúcu k sexuálnemu spojeniu.
Sexuálne centrum je individuálne dráždené ďalšími centrami v mozgu, z ktorých môžu vychádzať rôzne podnety smerom do sexuálneho centra. Takto vytvorené väzby medzi sexuálnym centrom a inými centrami vedie k individuálnym sexuálnym praktikám a podnetom, ktoré napomáhajú efektívnejšie sa vzrušiť a vykonať pohlavný akt.
Sexuálne centrum, nachádzajúce sa v mozgu, môže byť uložené vďaka určitým vplyvom v inej časti mozgu a vtedy musí jedinec vyvinúť ešte ďalšiu aktivitu k tomu, aby sa presunul do sexuálneho centra a mohol sa vzrušiť. Výrazný príklad sú sadomasochisticky založení ľudia, ktorých fyzické týranie skoncentruje do sexuálneho centra a až potom môže prísť k vzrušeniu.
Pri trénovaní meditačných techník zistíte, ktoré sexuálne podnety vás dráždia viac, ktoré menej a voči ktorým máte odpor až hnus. Ďalej si môžete vytvoriť nové väzby a môžu vás začať vzrušovať iné podnety. Tu môžete vidieť aj určitý spôsob liečby extrémnych podnetov vedúcich k sexuálnemu vzrušeniu.
Treba sa zamerať aj na sexuálne techniky, ktoré vás poburujú. Tento postoj môže a často blokuje činnosť rôznych centier v mozgu.
Je rozumné vytvoriť si aspoň neutrálny postoj voči extrémnym sexuálnym praktikám vo vlastnej mysli.
Samozrejme nechcem, aby ste podporovali sexuálne úchylky, ktoré ubližujú, ponižujú a poburujú.
Treba si uvedomiť, že odpor tohoto druhu môže byť vnútorný strach a vnútorná potreba po takýchto technikách. Často stačí prevádzať tieto extrémne sexuálne techniky iba v predstavách a takto uvoľniť napätie z odmietania. Pokiaľ extrémne sexuálne techniky nedokážete udržať výhradne v rovine predstáv, je nutné a rozumné podrobiť sa vybraným terapiám, ktoré sú vedené psychológom. Pokiaľ nebudete postupovať rozumne, môžu sa vám meditačné techniky vymknúť spod kontroly a môžete sa stať závislí na vlastnej sexualite.
Sexuálne vzrušovanie sa snažte prevádzať najprv v myšlienkach a potom v obrazoch. Ďalšia etapa najčastejšie rukou. Neskoršie pridajte kontakt s rôznymi druhmi živých a neživých objektov. Treba sa naučiť vzájomne skombinovať všetky techniky vzrušovania navzájom. Každé vzrušovanie by ste mali sprevádzať slovným doprovodom. Tak sa efektívnejšie vytvárajú a fixujú nové návyky.

1. Predlžovanie vzrušovania s vyvrcholením.
2. Predlžovanie vzrušovania na niekoľko hodín s vyvrcholením.
3. Predlžovanie vzrušovania v dlhších časových úsekoch s vyvrcholením.
4. Predlžovanie vzrušovania cez deň a noc s vyvrcholením. Upozorňujem vás, že túto techniku si môžete bez rizika dovoliť až po dlhotrvajúcom tréningu a musíte byť nadmieru opatrní.
5. Predlžovanie s viacerými vyvrcholeniami.
Postupujete tak, že predlžovanie robíte postupne a medzi vyvrcholeniami máte dlhšie časové odstupy. Upozorňujem vás, nechcite sa vyvrcholiť rýchlo niekoľkokrát za sebou. Dobre zvažujte, na čo máte a čo vám neublíži.
6. Predlžovanie sexuálneho vzrušenia bez vyvrcholenia, ktoré vedome odďaľujete.
Vyvrcholenie postupne odďaľujte jeden deň, niekoľko dní, týždeň a dlhšie až k priamemu vedomému vyvrcholeniu.
7. Úplne sa vzdať vedomého vyvrcholenia, iba sa sexuálne vzrušovať a priame vedomé vyvrcholenie nahradiť samovoľným vyvrcholením.
8. Úplne odmietnuť všetky druhy sexuálneho vzrušovania. Treba odmietnuť každú myšlienku, každý obraz vedúci k sexuálnemu vzrušeniu a v zárodku ich potlačiť. Prípustné je nepriame a nevedomé vyvrcholenie.
Znovu vás upozorňujem, že je dôležitý postupný nácvik s viacerými pokusmi neustále predlžujúcimi túto meditačnú techniku.
Najprv to skúšajte niekoľko hodín, dní, týždeň a až potom niekoľko mesiacov. Pokiaľ cítite, že vám tento postup neprospieva, je treba prestať a pokračovať znovu po určitej prestávke. Opatrnosť sa musí u vás stať rozumným postupom k cieľu.
9. Sexuálne techniky prevádzané v nočných hodinách v rôznych snových stavoch je treba prevádzať s čo najväčšou opatrnosťou a častejšie mať obdobia, kedy tieto meditácie neprevádzate.

SEX + TELO

Doporučenými sexuálnymi technikami, ktoré sú vám najbližšie a najlepšie vyvolávajú intenzívne sexuálne vzrušenie sa uvediete do vzrušeného sexuálneho stavu a začnete sexuálnu energiu hromadiť v celej hlave s patričným slovným doprovodom.
Nahromadená energia vás musí udržať v príjemnom stave. V hlave začnete sexuálne vzrušenie spájať s myšlienkou, že orgán, v ktorom pociťujete problémy, je zdravý.
K sexuálnemu vzrušeniu, ktoré rezonuje v hlave, naberá dynamiku a tlak pridáte obraz zdravého orgánu alebo časti tela. Všetko navzájom pospájate a koncentráciou naplníte všetky časti mozgu. V mozgu cítite tlaky a túžbu vyzdravieť s predstavou zdravia. Každá časť mozgu vie, že vy to dokážete.
Sexuálne vzrušovanie s myšlienkou, obrazom a patričným tlakom stále udržujte sexuálnym vzrušovaním. Tento stále udržujúci vzruch a tlak v hlave postupne presúvate tak, že koncentráciu udržujete nielen v hlave, ale aj v ďalších častiach tela.
Pri pocite poklesu tlaku sexuálneho vzrušenia v tele je treba tlak vždy znovu a znovu dopĺňať a rozvádzať.
Postupne presúvate koncentráciu a sexuálnu energiu do jednotlivých orgánov, krvného riečišťa, lymfatických žliaz, miechy a nervstva, svalov, kostí a jednotlivých hormonálnych žliaz. Uvedomujete si svoje centrum nervových vzruchov, hlasové centrum, dychové centrum, tráviace centrum, rozmnožovacie centrum, cirkulujúce centrum života, vaše krvné riečište a centrum vnútorného hlasu. Nezabúdajte na vlastné zmysly, oči uši, ústa, nos, prsty s povrchom tela. Myslite na ne ako na centrá videnia, počutia, jedenia, čuchania a hmatu.
Treba vedieť, že pokiaľ máte v tele chorú oblasť, tak sa dá predpokladať, že v tejto oblasti bude slabo fungovať nervstvo, lymfatické žľazy budú zle odvádzať škodliviny, krvné riečište bude nedostatočne dodávať živiny a kyslík. Prúdenie krvi bude slabé. Prípadne na túto oblasť bude pôsobiť stres uložený v mozgu, čo môže mať za následok slabú a pomalú regeneráciu. Platí, že keď je chorá niektorá časť tela, aj ostatné časti nefungujú ako by mali a preto liečime celé telo.
Kto si nevie vytvoriť predstavu ako jednotlivé orgány a vnútorné časti tela vyzerajú a fungujú, tak si vyhľadá zodpovedajúcu odbornú literatúru.
Neočakávajte, že zdravotné problémy sa vyriešia z jedného dňa na druhý. Takáto liečba trvá viacero mesiacov a pri vážnych prípadoch trvá značne dlhú dobu. Výhodou je, že vyliečený sa nestáva závislý svojou psychikou na liekoch. Vytvára si vlastný systém, ktorý postupne tak zautomatizuje, že ho samočinne lieči.
V prípadoch, keď je organizmus v zlom stave a choroba už prepukla je rozumné brať potrebné liečivá a doporučené terapie.
Postupujte obozretne, neponáhľajte sa. Na začiatku sa naučte hromadiť vzrušenie v mozgu. Po zvládnutí pridajte slová a predstavy o zdraví. A až potom postupne preliečujte jednu časť tela za druhou.

SEX + DUŠA

V tejto časti budete sexuálny vzruch prenášať a zároveň spájať so svojimi pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami. V mysli si predstavíte obrazy spojené s pozitívnymi vlastnosťami, ktoré sa v minulosti a súčasnosti prejavujú v bežnom živote.
K obrazom pridáte vnútorný hlas, ktorý ich opisuje a tak hlbšie fixuje to dobré vo vás. K tomu všetkému pridáte vzrušovanie, vedúce k pocitom blaženosti.
Iný postup dovoľuje začať si predstavovať situácie, v ktorých sa môžu dobré vlastnosti prejavovať ako dobré skutky. Tieto situácie, ktoré si živo predstavujete a komentujete vnútorným hlasom, spájate so slasťou sexuálnou.
Pri negatívnych prejavoch, ktoré sprevádzajú vašu dušu, sa usilujte dostať ich pod kontrolu. Uvedomte si svoje negatívne vlastnosti v obrazoch a komentujte ich vnútorným hlasom. Počúvajte výčitky vlastného svedomia.
Vytvárajte obrazy s vnútorným komentárom ako prekonávate a ovládate temné stránky svojej duše. Sexuálne vzrušenie napájajte na sily, ktoré vo vás to negatívne prekonávajú.
Dobré vlastnosti: aktívnosť, usilovnosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila tvorenia, smelosť, snaživosť, ostražitosť, bezstarostnosť, dobrosrdečnosť, dôverčivosť, šikovnosť, jasnosť, ľahkosť, nezávislosť, obratnosť, optimizmus, usilovnosť, úspešnosť, radosť, usmievavosť, láskavosť, chápavosť, pokoj, milosrdenstvo, oddanosť, odpúšťanie, poddajnosť, schopnosť meditovať, skromnosť, súcit, úcta, vážnosť, vrúcnosť, hĺbavosť, cieľavedomosť, presnosť, dôkladnosť, dôslednosť, neomylnosť, opatrnosť, odolnosť, zodpovednosť, pevnosť, rezervovanosť, sústredenosť, spoľahlivosť, triezvosť, svedomitosť, vážnosť, vecnosť, vytrvalosť.
Zlé vlastnosti: hádavosť, nemiernosť, podráždenosť, túžba všetko zničiť, vášnivosť, žiarlivosť, žravosť, klebetivosť, mazanosť, nedostatok vytrvalosti, nepoctivosť, ohováračstvo, nestálosť, urážlivosť, vychytralosť, lenivosť, ľahostajnosť, nepoddajnosť, nesmelosť, neslušnosť, skľúčenosť, fádnosť, ľahkomyseľnosť, lenivosť, málovravnosť, nesvedomitosť, plachosť, pohŕdavosť, ťažkopádnosť.
Keď ste posilnili svoje pozitívne vlastnosti a ovládli negatívne vlastnosti, tak ich môžete postupne spájať so Všemohúcnosťou, Múdrosťou, Všepoznaním, Všadeprítomnosťou, Nesmrteľnosťou, Všesilou, Čistotou, Jasom, Láskou, Večnosťou, Šťastím, Súcitom, Milosrdenstvom a ďalším. Cvičte trpezlivo vzájomné pospájanie jednotlivých obrazov a nezabúdajte na slovný doprovod.
Nebudem tu podrobne písať o čakrovom systéme a jeho sexuálnej transformácii. O čakrách je dostatok literatúry, ktorú si treba naštudovať a pri zobúdzaní jednotlivých čakrových stredísk využite sexuálne vzrušovanie.

SEX + DUCH

Záujem budete sústreďovať na svoje myšlienkové pochody. Mám tu na mysli váš vnútorný hlas. Musíte sa naučiť vnútorným hlasom opakovať jedno slovo prípadne myšlienku, nepretržite až 15 minút s patričným vzrušovaním.
Pri cvičeniach dosahujte aj opačný pól. Musíte byť schopný postupne mať až 15 minút prázdnu myseľ a vnútorný hlas musí zmĺknuť. Cvičenia sú náročné a vyžadujú vašu trpezlivosť.
Môžete si vnútorným hlasom myšlienky aj pospevovať.
Keď túto časť zvládnete, zahájite koncentráciu na symboly Krista, Budhu, Devi, Brahmu, Alaha, Slnko, Svetlo, Plameň alebo si vyberiete iný symbol, ktorý spojíte s myšlienkou o Najvyššom, Najmilšom, Najcennejšom, Najuctievanejšom, Nevysloviteľnom, Večnom, Nevyspytateľnom, Nepoznateľnom, Nedefinovateľnom, Univerzálnom, Stálom, Pokojnom a iné.
Postupujte systematicky a dôsledne. Cvičenia často vyžadujú mnohoročné úsilie. V týchto meditáciách pocítite silu súcitu, úcty a lásky.

SEX + MÝTY

V biblickom príbehu o raji sa prví rodičia Adam a Eva dopustili hriechu, lebo sa opovážili porušiť príkaz, keď zvedení hadom jedli zakázané ovocie zo stromu poznania dobra a zla.
Pod krížom sa nachádza Adamova lebka, na ktorom je postavený kríž z dreva rajského stromu.
Spasiteľ zostúpi do ríše mŕtvych a prelomí mreže zajatcov podsvetia.
Nechcem Evu urobiť z hlavy, aby ju nedvíhala privysoko, ani z oka, aby nevidela všade, ani z ucha, aby nepočula každého, ani z úst, aby nerozprávala priveľa, ani zo srdca, aby nebola príliš pyšná, ani z ruky, aby nedočiahla všade, ani z nohy, aby nekráčala kamkoľvek, ale z nepoškvrnenej časti tela, ktorá je vtedy zakrytá, keď je človek nahý.

SEX + ROZPRÁVKY

Vyhľadajte si obľúbenú rozprávkovú knižku a pretvorte text a celkový obsah na sexuálne rozprávkové príbehy, v ktorých si sami zahráte s patričným vzrušením.

SEX + HISTÓRIA

Zabezpečte si knižku s historickým prehľadom a všetko poprerábajte na históriu sexu a ničoho iného.

SEX + SEXUOLÓGIA

Pri čítaní teórie sexuality a všetkého, čo s tým súvisí sa vybraným spôsobom vzrušujte.

SEX + PSYCHOLÓGIA

Tak isto ako v predchádzajúcom prípade si naštudujte základy psychológie s pridaním patričnej sexuálnej techniky.

SEX + NÁBOŽENSTVO

V tomto prípade nebudem dávať žiadny návod. Každému je zrejmé o čo aj v tomto prípade pôjde. Je to transformácia vzrušenia a vyšší typ lásky a zbožnosti.

SEX + BELETRIA

Zakúpte alebo si požičajte knižky so sexuálnym obsahom. Nečítajte lacnú a často bezcennú beletriu. Vyhľadajte si klasickú a hodnotnú literatúru svetoznámych autorov.

SEX + UMENIE

Prelistujte si knižky, v ktorých sú reprodukcie diel rôznych maliarov. Obrázky so sexuálnym námetom nech sú pre vás vhodným dráždiacim prostriedkom.

SEX + CHÉMIA

Kniha, ktorá pojednáva o organickej a anorganickej chémii, môže vyrobiť pre vás zaujímavý sexuálny zážitok.

SEX + EZOTERIKA

Sexuálne vzrušenie prevádzané rôznou technikou možno uplatniť i pri čítaní ezoterickej literatúry. Postupujte opatrne a nečítajte zo začiatku viac než hodinu. Je potrebné postupné navyšovanie hodín čítania. Zaujímavé je čítanie a vzrušovanie v nočných hodinách.

SEX + PSYCHÉ

Bez akýchkoľvek výhrad si postupne predstavujte jednotlivé druhy sexuálnych aktivít. Predstavte si čo najživšie, že sa venujete písaniu oplzlých erotických kníh, nakrúcaniu filmov. Ponorte sa do autoerotiky, vlastného sabaukájania. Vciťujte sa do roly homosexuála a lesby. Ocitnite sa v pozícii hypererotizmu – nadmerného pudu sexuality a zabudnite na všetko, okrem erotiky. Staňte sa masochistickým fakírom. Pobehajte si v Adamovom rúchu po uliciach a obchodoch, navštívte svojich známych. Predstavujte si milovanie so svojimi rodičmi a deťmi. Nezabúdajte na hromadný sex. Predstavte si, ako vystavujete na obdiv okoliu holé telo manžela alebo manželky. Zamilujte sa sám do seba a obdivujte svoje krásne telo. Oblečte si šaty druhého pohlavia. Modlite sa ako pravý fetišista a zbožňujte topánočky milovanej bytosti. Zamilujte sa do vybájeného anjela a naopak, predstavte si, že ste stratili sexualitu, nemáte pohlavie, ste mníchom, inkvizítorom a pracovníkom mravnostnej polície. Pracujete na kastračnom úrade a vyrábate pásy cudnosti. Nakoniec nezabudnite na sexuálne aktivity so zvieratami, prípadne s výfukom z auta.

SEX + ZVIERATÁ

Zapožičajte si kazetu alebo knižku o sexuálnom živote zvierat a čakajú vás vzrušujúce chvíle poznávania vlastnej podstaty sexuality.

SEX + SYMBOLIKA

Vyhľadajte si knižky pojednávajúce o symboloch ľudstva a spojte ich so svojimi sexuálnymi radovánkami. V sexuálnej symbolike sú zaujímavé výrazy ako figa, hruška, kvet, ryby, slivka a zajac.

SEX + MYSLENIE

Pri vzrušovaní si vnútorným hlasom rozprávajte sexuálne podfarbené slová. Naučte sa niektoré sexuálne slovo opakovať aj 10 minút. Opačný postup je nemyslieť na žiadnu sexuálnu predstavu a vzrušovať sa.

SEX + HLAS

Nenúteným spôsobom si vnútorným hlasom rozprávajte o sexe a vzrušujte sa. Vonkajším hlasom rozprávajte o sexe a pri tom používajte neslušné výrazy. Zaujímavá technika je rozprávať o sexe do steny, ktorú máte niekoľko centimetrov od tváre. Choďte na opustené miesto a vykrikujte sexuálne podfarbené slová.

SEX + DÝCHANIE

Robíte rôzne dychové cvičenia ako zadržanie dychu, uvedomenie si dychu. Počúvate dych partnera, prípadne počúvate a robíte dychové cvičenia podľa kazety a vzrušujete sa. Počúvate hlasy z videokazety so zatvorenými očami, dýchate a vzrušujete sa. Vyskúšajte si sexuálne dabovanie videokazety.

SEX + JEDENIE

Nachystajte si obľúbené jedlá a pri pojedaní sa vzrušujte. Máte pocit, že nič lepšie ako vzrušovanie sa jedlom neexistuje. Môžete pri tom použiť aj kuchársku knižku a vnútorným hlasom si opisovať vlastné vzrušenie. Nechajte sa kŕmiť krupicovou kašičkou ako malé dieťa a vzrušujte sa. Olizujte čokoládovú polevu z tela sexuálneho objektu.

SEX + ROZMNOŽOVANIE

Vo vzrušenom stave si predstavujte, ako sa ľudstvo rozmnožuje a nič iného nerobí. Aké sú dôležité vaše sexuálne orgány a nič cennejšieho neexistuje. Zbožňujte svoju sexualitu.

SEX + EMÓCIE

K základným emóciám patrí radosť, smútok, zlosť, strach. K sexualite patria ďalšie emocionálne prejavy ako hanblivosť, žiarlivosť, zlyhanie, láskavosť. Do tejto kategórie zahŕňame kastračný problém u mužov, že pri sexuálnom výkone zlyhajú. Strach žien, že otehotnejú. Frustrujúcu túžbu mať dieťa spojenú s nemožnosťou otehotnieť. Naučte sa vlastnú emocionalitu vyvolávať, ale aj dôsledne ju kontrolovať.

SEX + FANTÁZIA

Vyfantazírujte si, že existujete iba ako sexuálna bytosť. Vyvolajte si predstavy ideálnej lásky, ideálnej techniky na vzrušovanie. Nechajte sa hypnotizovať hadími očami, nech okolo vás pri milovaní behajú myši, pavúky a červy. Milujte sa sám so sebou. Zanášajte sexuálne predstavy do všetkých častí života a nevynechajte ani chúlostivé oblasti pre sexuálne aktivity. Sexualita bez hraníc a obmedzení, sen tabuizovaných a sexom frustrovaných bytostí.

SEX + EROTOGÉNNE ZÓNY

Uvedomte si erotogénne zóny a jednotlivo sa prostredníctvom týchto oblastí vzrušujte a dosahujte vyvrcholenie: penis, genitálie, žaluď, vagína, klitoris prsia, bradavky, análny otvor a ostatné individuálne body erotogénnych zón.

SEX + LÁSKA

Predstavte si materinskú lásku, lásku k vlastnému telu, sexuálnu lásku. Zaspomínajte si a prežívajte opojné stavy extatického vytrženia z prvého zamilovania sa bez hraníc a obmedzenia. Preneste tento pocit do všetkých oblastí života a milujte extaticky všetko, čo vaše oči uvidia, čo vaše uši počujú a vaše ruky pohladia. Vyvolajte si zážitky, keď ste sa držali s milovanou osobou za ruky, pozerali si hanblivo do očí, dotýkali sa intímnych miest. Prežívali blaženosť.

SEX + POCITY

Predstavujte si pocity lásky ako vnútorný spaľujúci oheň. Predstavujte si pocit lásky ako hladenie vánku po horúcom slnečnom dni a chladivý kúpeľ ako pocit ľadového oceánu. Predstavte si pocit ťažoby pod obrovskou hromadou kvetných lupienkov. Vznášajte sa ako plameniak a odlietajte do ríše snov.

SEX + POZITÍVNOSŤ

Sex pretkaný láskou je pre vás aktivita, nadšenie, radosť, obratnosť, jemnosť, odpustenie, zdržanlivosť, uspokojenie, vytrvalosť, úcta, zbožnosť.

SEX + NEGATÍVNOSŤ

Sex a strastiplnosť lásky, ktorú prekonávate ako nevera, zlosť, výbuch, odmietanie, nenávisť, žiarlivosť, ľahkomyseľnosť, márnotratnosť, zaujatosť, lenivosť, urážlivosť.

SEX + PÔROD

Pokúste sa zažiť pôrod a príchod novej duše na túto planétu ako splynutie blaženosti a návratu prvej lásky. Spomeňte si na vlastný príchod ako fenomenálny pocit zrodenia sa do oceánu plného lásky a priateľstva.

SEX + UMELECKÁ ČINNOSŤ

Predstavte si svoj sex a cit lásky do voľnosti umeleckého prejavu v podobe obrazu, básničky alebo iného umeleckého výtvoru.

SEX + POHYB

Zatancujte si alebo sa hojdajte a prežívajte svoje vzrušovanie v citoch oceánskej lásky. Vychutnajte si tanečné kreácie v Evinom alebo Adamovom rúchu.

SEX + SPÁNOK

Vzrušenie lásky vás unavilo a klesáte hlbšie, ponárajúc sa do mäkučkej trávy, zaspávate a prežívate spojenie lásky, únavy a milujúcich snov. Zaspávajte pri eroticky ladenej hudbe a snívajte.

SEX + DETSTVO

Spojte svoje sexuálne láskanie s pocitom bezváhového stavu, spomeňte si na prvé priloženie prsníka k ústočkám, spomeňte si na prvé úspešné vykakanie a vycikanie do nočníka, spomeňte si na prvé pohlavné vzrušenie. Prežívajte láskyplné hravé variácie.

SEX + VESMÍR

V ranných hodinách si privstaňte a pozrite si východ slnka s pocitom vzrušenia a lásky. Podobne postupujte pri západe slnka. Horúcim letným slnkom nechajte svoje nahé telo rozpáliť až do úplného vzrušenia. Zvláštnym zdrojom sexuálneho zážitku je vzrušenie splnom mesiaca, ktorý sa odráža na hladine jazierka. Prejavy lásky a milovania pri hviezdnej oblohe. Zaujímavý je aj odraz trblietajúceho sa slnka na vodnej hladine.
Rozvíjajte v sebe predstavu, že sa celý napĺňate svetlom a toto svetlo a vaše vzrušenie preniká všetkým okolo vás. Ponorte sa do predstavy démonickej tmy, ktorá vás celého pohlcuje, až do úplného sexuálneho vyvrcholenia.

SEX + ŽIVLY

Milovanie pri sviečkach je príjemná chvíľa. Vzrušujte sa pri ohni, ktorý vám prehrieva celé telo. Môžete sa pri vzrušovaní hypnotizovať plameňom sviečky. Milujte a vzrušujte sa „v horiacom“ lese a prežívajte v sexuálnom opojení posledné chvíle svojho života.
Milujte sa v kúpeli alebo v kvapľovej jaskyni, kde sa ozýva koncert kvapiek. Vzrušujte sa v ľadovej horskej bystrine alebo v strede veľkého jazera.
Milujte sa v kvapkách dažďa, ktorý sa vpíja do vyprahnutej pôdy. Burácajúce blesky a príchod búrky nech sú impulzom pre vaše vyvrcholenie.
Pobehajte si holý v zarosenej tráve a milujte sa tak jemne ako ranné slnečné lúče prenikajú kvapkami rosy.
Bozkávajte sa a snívajte o budúcnosti s predstavou, že cez vaše telá padajú úlomky meteoritov.
Vychutnajte si blížiace sa zemetrasenie alebo odstrel kameniva v lome ako signál k extatickému vyvrcholeniu.
Milujte sa a množte sa pri letných slnečných lúčoch, ktoré cez vás prechádzajú v podobe zlatých kvapiek a šípov.

SEX + KÚPEĽ

Navštívte termálne kúpalisko. Nasajte do seba liečivú silu prameňa a túto vzrušujúcu silu si navzájom v sexuálnom opojení vymieňajte. Pokochajte sa mladými telami okolo seba.
Navštívte saunu a prežite milovanie s brezovými metličkami v opare sexuálneho uvoľnenia a jeho schladenie v ľadovej vode blízkeho bazénu.

SEX + ZRKADLÁ

Vzrušujte sa s odrazom vašich tiel a duší v zrkadlovej sieni. Staré čínske milovanie v miestnosti obloženej zrkadlami nech je vám príkladom. Zažite neopakovateľné momenty, akoby všetci ľudia tejto planéty mali vašu podobu a milovali sa v tej istej minúte spolu s vami až donekonečna.

SEX + NOC

Vzrušovanie pred nočným spánkom a spoločné sexuálne snívanie. Zobuďte sa uprostred noci a znovu precíťte láskanie a ďalšie sexuálne snívanie. Milujte sa počas dňa a spoločne si dajte obedňajšiu siestu.

SEX + VZRUŠOVANIE

Vyskúšajte si rôzne druhy vzrušovania (olizovanie, škrabanie, hladenie, štípanie, dráždenie a sexuálne masáže rôznymi časťami tela). Vyskúšajte si uvoľňovacie cvičenia alebo dychové cvičenia s patričným vzrušovaním, až do bezvedomia.
Vychutnajte si jemne prevádzanú akupunktúru a spojte bolesti a silu erotogénnych miest vášho tela. Niečo tak vzrušujúceho nemôžete ináč zažiť.
Hromaďte sexuálne vzrušenie v jednotlivých častiach tela a prežívajte sexuálnu blaženosť. Vymieňajte si sexuálnu energiu z jednej časti tela do tela druhého a naopak.

SEX + VÔNE

Zájdite na výstavu kvetín, navštívte obchod s voňavkami. Vychutnávajte vône šíriace sa z aromaterapeutickej lampy a vzrušujte sa.

SEX + BACHOVE KVETY

Prineste si kvety stromov a bylín, ktoré nie sú jedovaté, ale silne dráždivé. Uvarte si čaj, popíjajte a vzrušujte sa. Čaj varíte iba z kvetných častí tak, aby pôsobil hlavne v hlave. Čaje nemusia byť príliš koncentrované. Stačí dať do čaju pár lupienkov z kvetu. Neskoršie môžete koncentráciu zvyšovať.

SEX + MUŽ A ŽENA

Predstavujte si, že muž sa stáva ženou a pod srdcom nosí plod života, ktorý za niekoľko mesiacov uzrie svetlo sveta. Úplne a bez zábran si tento stav precíťte a robte to neustále a pravidelne.
Predstavujte si, že žena nosí plod nad srdcom a bruško má namiesto hlavy. Čiže nosí v sebe dva plody. Jeden v hlave a druhý v podbruší.
Muži nech si predstavujú, že v hlave majú slnečný kotúč a v pohlaví mesiac v splne. Ženy nech si predstavujú, že v hlave majú mesiac a v pohlavných orgánoch slnko. Predstavujte a pociťujte, ako sa sila slnka mieša so silou mesiaca a navzájom sa stávate Adamom a Evou.
Muž so ženou si navzájom vymenia v hlavách slnečnú silu s mesačnou silou a výmenu prevedú aj v pohlavných orgánoch.

SEX + PATOLÓGIA

Vzrušujte sa na ponurých a smutných miestach. Navštívte vo svojich predstavách žumpy a kanalizačné potrubia. Zahrabte sa do kontajnera plného odpadkov a vzrušujte sa. Pozerajte sa na ľudí bez domova, zmrzačených osudom a prejavujte súcit.

SEX + MODLITBA

Osvieť ma vzrušením, žiarou tvojej sexuality, daj mi tvoje svetlo a vyžeň z príbytku môjho srdca všetku temnotu.
Skroť moje divoké vzrušenie a vyžeň násilnícke pokušenie.
Bojuj s ním udatne a premôž zúrivú šelmu, moje zmyselné chúťky a vášne a nastol pokoj vo vnútri mojich hradieb.
Rozkáž víchru a búrke, prikáž vzrušeniu: utíš sa more, nastalo veľké zmierenie.

SEX + FORMULKY

Vybral som pre vás niekoľko formuliek, ktoré si treba v rôznych stavoch vzrušenia neustále a dlhodobo opakovať:

1. staroegyptská formulka „KHU“
2. taoistická formulka CHI
3. kabalistická formulka ÓB a ÓD a ÓR
4. hinduistická formulka ÓM ADI ÓM; PA DA ÓMA
ÓM ŠIVA HÚM
5. americká meditačná formulka OBE

Uvádzam tu aj slová, ktoré úzko súvisia so sexuálnou mágiou. Postupujte tak, že si ich vnútorným hlasom odriekate alebo spievate a vzrušujete sa. Nutnosť dlhodobého opakovania.
Živočíšny magnetizmus. Astrálne svetlo. Telesma. Had. Azoth. Biela žena. Veľký had. Životná energia. Siderické svetlo. Hermove váhy. Magický čin. Hermova palica. Caduceus. Hadia sila. Magnetické svetlo. Kundalini. Odpočívajúci oheň. Sexuálna substancia. Libido. Tvorivá ohnivá sila. Trojriečic. Svätá svadba. Hieros-gamos. Unio mystica. Guru. Akaša. Tatvy. Joni mudra. Prána. Životná sila. Životný duch. Jánovo evanjelium. Logos. Zvonenie v nervoch. Vis viva. Archeus. Entelechii. Alchymii. Extáza. Transcendentálny sex. Tatva. Ženský pól. Mužský pól. Animy. Večné ženstvo. Bakchanálie. Anjelská láska. Nevesty kristove. Svetlo. Arabeska. Túžba. Láska. Áno. Nie. Život. Tma. Sat. Čit. Ananda. Dzíva. Ľavá cesta. Vamačara. Oslobodenie duší. Sat-Čit-Anandy. Videné svetlo. Tvorivé potešenie. Šiva-Šaktí. Metafyzika. Kalí. Lalitá. Samadhi. Predĺženie láskania. Veľký básnik. Harezza. Kozmické blaho. Lásky. Osvietenie. Epizóda. Hravé radovanie. Pec filozofov. Červený muž. Biela žena. Magický čin. Mystická smrť. Filozofia ohňa. Horev. Zjavený oheň. Dea impudica. Baubo. Striga. Ame-no-uzume. Figa. Hruška. Hagiel.

SEX + HADIA SILA

Sem zaraďte predstavy o hadoch, šupinatých, operených a hladkých ako penis. Pozorujte milujúcich sa hadov a vyhrievajúcich sa v stočenej polohe. Snívajte o hadej žene, alebo krotiteľovi hadov.
Hadiu silu tu chápte ako prežitie mystickej smrti, kde sa stratí strach zo smrti a dokážete ovládnuť pud sebazáchovy. Tréningové metódy v tejto oblasti musia byť vykonávané opatrne a so schopnosťou udržať kontrolu nad pudom sebazáchovy. Predstavujte si, ako vám had lezie po chrbte a zmotáva sa okolo hlavy.
Istá sexuálna poviedka hovorí, že keď Eva zbadala Adamovho hada, po zahryznutí do jablka dostala taký orgazmus, že v tom istom okamžiku odletela jej vagína v podobe holubice do sveta mŕtvych.
Smútiaci Adam zmenil svojho hada na pútnickú palicu a opustil rajskú záhradu.
Pozerajte sa na obrázok, vzrušujte sa a premýšľajte vnútorným hlasom. Robte si to nekonečne dlho a pozerajte sa, až kým vám oči neslzia.

SEX + SKUTOČNÉ A NESKUTOČNÉ

Vzrušujte sa, milujte sa a zároveň to, čo prežívate, spochybňujte, či to vôbec prežívate. Ocitnete sa v rozpoložení a v pochybnostiach. A to je ten pravý stav.

SEX + SILA UVEDOMENIA LÁSKY

Stále si v sexuálnom vzrušení opakujte a hľadajte odpoveď, v čom je sila lásky a blaženosti. V tomto prípade čas nehrá žiadnu rolu.

SEX + VIDEO

Zadovážte si erotickú kazetu a najprv ju pozerajte v normálnom slede a potom pri pretáčaní odzadu dopredu. Vnútorným hlasom ju komentujte a vzrušujte sa.

SEX + SITO, TEKUTÝ HODVÁB, MASKY

Postupne si v plnom sexuálnom vzrušení predstavujte, ako cez vaše telo prechádza sito oddola hore a naopak. V ďalšom prípade si predstavujte, ako do vás nateká tekutý hodváb. Dajte si masku na tvár a zúčastnite sa sexuálnych rituálov našich predkov.

SEX + ČÍSLA

Pri sexuálnom vzrušení si jednoducho počítajte a spomínajte, koľkokrát ste to už robili.

SEX + MALÉ PÍSMENÁ

Postupujete tak, že text, ktorý má sexuálnu myšlienku rozdrobíte na viacero sa opakujúcich písmenok. Vnútorným hlasom si ich opakujete, pridávate sexuálne obrazy v rôznych farbách. Pridávate rôzne emocionálne stavy.
T-t-t-v-v-v-o-o-o-j-j-j-j-a-a-a m-m-m-i-i-i-i-i-l-l-l-l-o-o-o-o-s-s-s-t-t-t-t-t-n-n-n-n-á-á-á-á-á-á z-z-z-z-b-b-b-r-r-r-r-a-a-a-a-ň-ň-ň. M-m-m-o-o-o-j-j-j-a-a-a-a c-c-c-i-i-i-i-i-t-t-t-t-l-l-l-i-i-i-v-v-v-v-á-á-á j-j-j-j-a-a-a-s-s-s-k-k-k-y-y-y-ň-ň-ň-k-k-k-a-a-a-a.

SEX + FARBY

Predstavujte si sexuálne scény v rôznych farebných odtieňoch a vzrušujte sa. Najdôležitejšie farby: fialová, modrá, zelená, žltá, červená, pomarančová, čierna, biela, ružová, zlatá, strieborná, hnedá a bezfarebná.

SEX + TLAK, ŤAH

Dostatočne vzrušení vytvárajte v jednotlivých častiach tela tlak. Najúčinnejšie je vyvíjanie tlaku v ušiach, v nose, ústach, v penise, vo vagíne a v análnom otvore. Môžete vyskúšať aj iné miesta.
Vo vzrušenom stave ťahajte niektoré časti tela ako sú uši, bradavky, klitoris, pysky, penis, genitálie a iné. Aj v tomto prípade to nepreháňajte.
V inom prípade vyšúchajte uvedené miesta do červena a zvyšujte vzrušenie, prípadne ich ochlaďte. Všetky techniky môžeme navzájom kombinovať.

SEX + DO VYČERPANIA

Vzrušujte sa, milujte sa, až kým sa vám vzrušovanie a všetko čo so sexom súvisí neznechutí.

SEX + BEZ SEXU

Hovorí sa, že najlepší sex je žiadny sex. Tak si to vychutnajte a transformujte svoju sexualitu do nepríčetnosti. Aj tu platí zdravý rozum nadovšetko.

Pridaj komentár