Zasväcovateľ Saša Pueblo. Historickí zasväcovatelia z celého sveta. Odkopírovanie objektov do aury zasväcovanej osoby. 19 historických zasväcovateľov a ich objekty, ktoré vytvorili v aure na základe poškodeného nervstva. Historickí zasväcovatelia do objektov vkladali neustále kreslenie určitých objektov. 19 magických rituálov na odkopírovanie objektov od historických zasväcovateľov. Viac fotografií zo zasvätenia si nájdete v Galérii zasvätení.

V tomto prípade ide o zasvätenie, ktorého cieľom je prebrať geometrické objekty od historických zasväcovateľov, ktorí ich kreslili z rôznych dôvodov. V prvom rade išlo o poruchy psychiky, ktoré dotyční historickí zasväcovatelia riešili kreslením objektov geometrického charakteru. Táto skutočnosť viedla k tomu, že nimi kreslené geometrické útvary sa intenzívne nabili práve množstvom opakovaných kreslení. Keď to porovnáme s geometrickými útvarmi, ktoré máme uložené v spomienkach, sú príliš málo prekresľované a ich sila a ráznosť sú minimálne. Keby sme chceli dosiahnuť silu a intenzitu geometrických útvarov od historických zasväcovateľov, tak ani štyri životy by nám nestačili na to, aby sme dosiahli ich úroveň. Preto je pragmatickejšie ich odkopírovať do aury zasväcovanej osoby, ktorá ich použije na vytvorenie talizmanov. Tie budú slúžiť na lepšiu komunikáciu a viazanie objektov zo zasvätenia do aury zasvätenej osoby. Potom tu máme možnosť z týchto znakových objektov, ktoré sa dostali do aury zasvätenej osoby pri zasvätení, vytvoriť pečate. Ide o geometrické útvary na ovládanie živých náboženských predstáv z raných fáz klinickej smrti. Pri ranej fáze je možná jedna reakcia a to prepnutie neurónov do stavu vnímania náboženských výjavov. Geometrické pečate dovoľujú úspešne zastaviť takéto stavy a ovládať z tejto línie nežiaduce efekty. Napríklad sa tadiaľto tlačia magicky upravené náboženské objekty ako je modlenie nad fotografiou niektorej osoby v náboženských stavoch.

Potom je tu možnosť s geometrickými tvarmi pracovať aj v aure okolo tela a vyvolať tu určité psychické pochody. Hovorí sa tomu evokovať bytosti do aurického obalu. Pri použití geometrických tvarov sa evokácie a operácie v aure robia lepšie.

Niektoré znaky od historických zasväcovateľov sa dajú použiť aj na liečebné účely, no vtedy musíme použiť fantáziu a v mysli alebo v aure znaky od historických zasväcovateľov do určitej miery pozmeňovať, aby nabrali energetickú dynamiku.

Pri uplatnení znakov do oblasti veštectva a myslenia treba znaky od historických zasväcovateľov neupravovať a pracovať v podobnom tvare alebo v takom geometrickom tvare, ktorý udržuje nízku energetickú potenciu.

U týchto objektov nejde ani tak o to, aby za nás niečo robili, alebo aby nás niečo učili. Skorej ide o to, aby sme ich použili na účely tvorby talizmanov, amuletov, ale aj na uplatnenie do roviny kabaly. Teda pri kabale pôjde o to, aby sme ezoteriku a všetky jej aspekty dostali do roviny geometrie a abstrakcie tak, aby sme vyrovnali a predbehli úroveň kabalistov.

Celkovo tieto zasvätenia vedú k tomu, aby sme celkovo ezoteriku a celú duchovnú cestu postupne a výhradne previedli na abstraktnú rovinu. Čo bude dovoľovať jej silné ovládanie a hlboké pochopenie špeciálnymi metódami.

Počas zasvätenia bolo možné pozorovať aj iný fenomén a to je, do akého stavu sa zasväcované osoby dostali. Niektoré boli v stave mediálnom a to je stav, keď sa prepadnú do seba do oblasti uloženia informácií, ktoré zostávajú v pozostatkoch po mŕtvej osobe. Je to zvláštny stav, ktorý budeme pozorne študovať. Daná osoba svojou psychikou nepoužíva informácie uložené bežne v neurónoch. Operuje v rovine informácií, ktoré sa cez bežnú myseľ skopírujú do hlbšej úrovne mysle a tvoria základ toho, čo zostáva po smrti osoby. Bežná myseľ, v ktorej ľudia bežne operujú, v momente smrti zaniká. Samozrejme, pokiaľ sa osoba pri zasvätení nachádza v takomto stave, tak nemožno previesť zasvätenia. Preto dotyčnú osobu treba previesť z tejto roviny psychiky do roviny klasickej roviny bežnej mysle. Potom možno previesť zasvätenie.

Pri zasvätení možno vnímať aj iný stav a to je stav ranej klinickej smrti. Vtedy sa z oblasti neurónov vynára výron plazmatickej energie. Podobá sa to igelitovému vrecu s vodou hodenom v jazere. Tento výron energie je už prejav raných fáz klinickej smrti. To sa už nedá zasväcovať. Preto sa zasväcovaná osoba musí vrátiť do normálneho stavu mysle. Nesmie pokračovať v skľudnovaní a utišovaní niektorej neurónovej oblasti. Máme ich v tele 6. Neurónové oblasti treba uviesť do aktívneho stavu, potom možno zasväcovať.

Môže sa objaviť aj iný stav spojený s klinickou smrťou a to prepnutie neurónov veľkého mozgu do stavu vnímania náboženských postáv v celom tele. Teda živá náboženská realita, akú poznáme u osôb, ktoré prežili klinickú smrť a ich psychika sa pozmenila. Tento stav treba tak isto zablokovať a v neurónoch nastaviť stav aktivity.

Potom je možné objaviť stavy, keď zasväcovaná osoba pracuje zo štítnej žľazy a blokuje aktivitu objektov zo zasvätenia. Ľubovoľne ich počas zasvätenia upravuje a ničí. Dotyčná musí prísne striehnuť, aby do objektov nezasahovala.

Celkovo problémom pri zasvätení je prechod myslenia z obrazovej a pocitovej roviny do roviny všetko vnímať iba ako geometriu a nič viac. V niektorých prípadoch treba odstrániť bloky zo školských lavíc. Teda negatívny stresový zážitok z matematiky, slovenčiny, cudzieho jazyka alebo rovno z geometrie.

Pridaj komentár