História ezoteriky. Nahromadenie skúseností. Dostatočné množstvo skúseností. Teória ezoteriky. Výskum ezoteriky. Inštitúcia ezoteriky. Osobnosti ezoteriky. Celkový informačný potenciál o ezoterike. Prístup k ezoterike.

Skúsime sa pozrieť na ezoteriku z pohľadu historického, tento pohľad vyžaduje, aby sme sa zaoberali slovom história. Slovo história je o tom, aby sa človek mysliaci pozrel na to, čo spravil niekedy v nejakom minulom čase, na nejakom mieste, s niečím a pre nejaký cieľ.

Je veľa historikov a je veľa prístupov k ľudskej histórii. Sú špecialisti na určitú špecifickú oblasť ľudskej aktivity. Máme historikov dejov a udalostí, ktoré sa udiali, keď sme ešte neboli ľudia. Dokonca sú tu historici, ktorí sa v čase posunuli do vzniku kozmu, teda nášho slnečného priestoru. Žiadny historik však nezájde do času prítomného ani do času budúceho. Načo by to aj robil, keď dáva prednosť času minulému.

Prítomnosť ho nezaujíma, lebo to ešte nie je minulosť. A čas budúci je ešte vzdialenejší od histórie ako čas prítomný. Necháva to pre fantastov a futuristov. Opakom historika musí byt futurista. Futuristu zaujíma výhradne budúcnosť. Historika zaujíma minulosť. Prítomnosť zaujíma praktika.

No venujme sa minulosti, to je oblasť pre historikov a v žiadnom prípade pre futuristov a praktikov. No futurista spraví dobre, keď sa bude zaujímať o futuristické vízie svojich predchodcov, to je oblasť, kde môže spolupracovať historik a futurista. Tak isto praktik má záujem o historika ako futuristu.

Iba historik nemá záujem o futuristu ani o praktika. Futurista a praktik má z historika určitý prospech. Historik nemá z praktika a futuristu zhola nič. Pretože jeden pracuje v čase prítomnom a druhý pracuje do času budúceho.

Iba pripomeniem, že historik musí vždy určitý počet rokov po praktikoch počkať, aby sa mohol niečomu venovať ako historickej veci. Povedzme, že je to 10 rokov. Niekedy viac alebo menej. Zákon káže, aby veci vychladli a nemohli ubližovať z minulosti do prítomnosti a tým ovplyvňovať veci v budúcnosti.

No vráťme sa k historikom a histórii, ktorú skúmajú. Historik môže prežiť určitú historickú dobu na vlastnej koži. No pokiaľ je to staršie ako 100 rokov od jeho narodenia, tak to už asi nemohol prežiť. To môže dávať výhodu, ale zároveň aj nevýhodu. Sú historici, ktorí skúmajú históriu, ktorú skúmali a zachytili iní historici, skúmajúci určité časti histórie. Historik celej terajšej histórie ľudstva musí nadväzovať na historikov určitých časových období. Prípadne na takých istých historikov ako je on sám.

Pre potreby ezoteriky treba časovo vymedziť obdobie, ktoré nás bude zaujímať. Pre jasnosť bude treba v historickom spektre približne určiť, odkedy nás bude história ezoteriky zaujímať. A tiež to, odkedy nás v žiadnom prípade nebude čas historický zaujímať. Časovo nás bude zaujímať história od praveku až po rok 2000. To je časové vymedzenie histórie ezoteriky, ktorým sa mienime zaoberať a čiastočne sa o ňu už aj zaujímame. No doteraz sme to nerobili dostatočne cieľavedome. Preto aj prichádza pripravovaná oblasť výskumu ezoteriky, kde má svoje miesto aj historický výskum.

Aby mala ezoterika svoju prirodzenú autoritu, tak potrebuje teoretickú učebnicu ezoteriky. Aby bola autorita ešte väčšia, potrebuje ezoterický výskum a k dokonalej autorite potrebuje aj vlastnú históriu. Tak sa budem usilovať o to, aby som celý model histórie ezoteriky dostatočne premyslel a zrealizoval. Záleží na tom, aby ezoterika stála pevne na pozícii serióznosti.

Keď nemá ezoterika históriu, tak nemá úplnú autoritu. Historické štúdie prejavov ezoteriky dávajú ezoterike autoritu, ale dávajú jej aj silu v postupe tých, ktorí uspeli, ale aj neuspeli. Keď máme históriu, tak máme menej omylov a menej pochybností.

Aby bola história ezoteriky vytvorená, nesmieme pochybovať o nutnosti venovať sa ezoterike aj z pohľadu histórie. Kto všetko tvoril ezoteriku, ktoré prúdy v nej prevládali, ktoré osobnosti ju formovali, prečo niektorí skončili zle, ale hlavne, ako sa vyvíjala a aké obdobia obsahovala.

Aby bola ezoterika v stave autority, musíme vedieť, že potrebuje svoju teóriu, výskum a svoju históriu. Na to, aby sme sa v ezoterike vedeli orientovať a dodržiavali určité zákonitosti, potrebujeme učebnicu ezoteriky, jej delenie a členenie. Aby sme postupovali dopredu a vychytali nedostatky, tak potrebujeme ezoterický výskum. Aby sme vedeli, čo sa robilo v ezoterike pred nami, potrebujeme históriu tohto ezoterického diania.

Kto nevie o svojej histórii, má zmenšené šance na úspech a prestíž. Poznanie histórie ezoteriky dovoľuje vytvoriť jej pravidlá. Poznanie histórie dáva sebavedomie, že mala ezoterika určitých predchodcov. Poznanie histórie umožňuje vyhnúť sa určitým omylom.

Keď máme robiť ezoteriku, tak potom iba v kontexte a s históriou ezoteriky. Ten, kto robí ezoteriku bez histórie, je nezodpovedný, chce byť subjektívny a vlastne je blbec blbcov. Inak povedané, robí z ezoteriky blbosť a niečo podradné.

Keď ezoteriku, tak s históriou, a nie bez nej. Je veľmi dôležité si uvedomiť význam a zmysel zanesenia histórie do ezoteriky.

Žiadna ezoterika nemôže byt mimo rámec histórie. Pokiaľ je to tak v praxi niektorého ezoterika, tak je to iba subjektívne hlupáctvo alebo lenivosť idiota.

Každá historická štúdia sa stáva dobrým základom pre ezoteriku, pokiaľ pochopíme a aplikujeme históriu do ezoteriky.

Vtedy a len vtedy je história súčasťou ezoteriky, pokiaľ to chceme a vieme ju spraviť súčasťou ezoteriky.

Len a len vtedy, keď do ezoteriky aplikujeme históriu, budeme môcť hovoriť o ezoterickej histórii.

Nikdy a za žiadnych okolností nepripustiť, aby sme robili ezoteriku bez historického aspektu. Treba si v ezoterickej praxi na každom kroku uvedomovať, že to, čo robí, musí mať svoje korene a svoj základ v histórii a hlavne v prieskume histórie. To je úloha trvalá a treba sa naučiť sa k nej vracať.

Kto chce v ezoterike serióznosť, ten vie, že sa dosahuje skúmaním histórie a jej aplikovaním do praxe. Tak isto aplikácia v praxi vyžaduje historické skúmanie vlastného vývoja.

Historická štúdia a historická štúdia a historická štúdia a historická štúdia dávajú postupne základy vytvorenia celkovej histórie ezoteriky.

S históriou alebo bez histórie? Na túto otázku existuje iba jedna odpoveď a to je jednoznačne s históriu. Chybou by bolo nerešpektovať zákon aplikácie histórie do ezoterickej praxe.

Ezoterika ako súčasť historického prieskumu, ktorý spĺňa určité parametre. Nastoľuje sa tu otázka, čo všetko musí ezoterický historik ovládať a poznať. Nie je historik ako historik. Jeho pohľad na vec môže byť perfektný, ale aj skresľujúci.

Ezoterika prechádza svojím vývojom a v tomto vývoji je potrebné, aby nabrala aj prvok historický do svojej základnej výbavy.

Ezoterický výskum plodí nový pohľad na ezoteriku a celkovo na duchovnú cestu. Včlenenie histórie ezoteriky dáva ezoterike vrcholové tendencie.

Máme dve možnosti, buď pôjdeme cestou histórie ezoteriky, alebo ňou nepôjdeme. No treba si dobre zvážiť následky svojho rozhodnutia.

Keď bude história ezoteriky, keď bude výskum ezoteriky, tak bude aj vrcholová ezoterika.

Až keď históriu ezoteriky dotiahneme priamo do ezoterickej praxe, tak môžeme hovoriť a tešiť sa z toho, že ezoterika nadobudla historický aspekt.
Keby už bola realizovaná história ezoteriky, tak by sme už mali dobrý základ na prieskum tojto historickej ezoteriky. Skúmali by sme, či dotyční nespravili v hľadaní histórie ezoteriky závažné nedostatky. Teraz bohužiaľ môžeme iba vytvoriť históriu ezoteriky a potom ju môžeme skúmať, či je správna a dokonalá.

História je prijatá a história je odmietnutá. Múdrosť bola prijatá a hlúposť nebola prijatá. Len hlupák sa z histórie nepoučí.

Je tu možnosť skúmať ezoteriku z historického aspektu. Zároveň nie je druhý protipól a to nemožnosť ezoteriku neskúmať. Je tu iba jeden pól a to je, že je to možné, pokiaľ niekto chce a napĺňa určité podmienky.

Určite na nás čaká skúmanie ezoteriky z hľadiska histórie. Treba na to vytvoriť čas, dostatok prostriedkov a chuti. Viem, že je to nutné a treba to, aj keď sa mi to robiť nechce.

Pridaj komentár