Venujeme sa problematike vlastného vnímania sveta a myšlienkovému pochopeniu toho, čo sa deje v kozme. Prepracovávame systém mimozmyslového vnímania, ktoré chce svet vnímať nie cez oči, ušné bubienky, nosnú sliznicu, jazyk ani cez nervové zakončenia v koži. Vytvárame nový systém vnímania sveta, pri ktorom ezoterik vníma svet priamo cez neuróny, ktoré nejdú cez zmyslové senzory, ale cez bioenergie priamo prechádzajú cez časti tela a sú schopné vnímať svet priamo. Je tu človek, ktorý je vlastne biologický druh žijúci už nejakých tých pár miliárd rokov. Človek ako organická hmota, ktorá sa vyvíja na planéte Zem a je týmto vývojom aj poznačená. Planéta Zem a okolitý kozmos slnečnej sústavy sformoval človeka do dnešnej podoby, vyzbrojil ho zmyslami a schopnosťou myslieť, a teda mať intelekt. Tento intelekt je to, čo dokáže pretvárať okolie človeka za účelom rozmnoženia a prežitia ľudského rodu. Systém planéty Zem nám nielen dáva, ale tak isto nám niečo prirodzene musí zobrať a to je súzvučenie s kozmom ako takým. Teda planéta Zem a jej systém nám vytvorením intelektu začal brániť vo vnímaniu kozmu. Mám zatiaľ na mysli priestor kozmu o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Bunky a organický život vytvoril intelekt, aby slúžil plne a na 100% životu a nestaral sa o to, ako funguje kozmos v nekonečných vzdialenostiach. A toto začína ezoterikovi vadiť v jeho napredovaní a psychickom prieniku do nekonečna kozmu. Ezoterik spravil prvý krok a to tak, že odpojil neuróny od zmyslov a zmyslových centier a dovolil neurónom v 7. oblastiach tela vnímať seba a svet mimozmyslovo. Hovoríme o vešteckých výkonoch a mimozmyslovom vnímaní všetkého priamo z neurónov a nie sprostredkovane cez zmysly a potom cez neuróny. Tu vidieť prvé oslobodenie sa od zotročenia vlastnými bunkami. Mimozmyslové vnímanie priamo z neurónov dovoľuje aj obnoviť cit a zmysel pre kozmos a psychický prienik do kozmu.

Mimozmyslové vnímanie je vlastne veštecké vnímanie a videnie sveta. Ale na rozdiel od klasických veštíc ezoterik nepoužíva na veštecký výkon oči, ale na to využíva neuróny v centre fantázie. Ezoterik robí veštecké výkony priamo z neurónov, ktoré cez bioenergiu, magmatickú energiu, magnetickú energiu prenikajú do organickej hmoty, anorganickej hmoty, do kozmu, sveta mŕtvych a do sveta atómov a častíc. Keď niekde ezoterik prenikne, tak si do centra fantázie prisúva tento podnet a priraďuje k nemu určité obrazy a pocity, ktoré vyberie z pamäti. Takto to klasická veštica nerobí. Veštica upraví bunky v očiach, na jazyku, v nose, v ušných bubienkoch a to jej dovolí vnímať to, čo má človek uložené vo svojej mysli. Ezoterik to robí priamo z neurónov a veštecký výkon je nepriamy. Nepriamosť je v tom, že vytvára v centre fantázie čo najobjektívnejšie pocity a reálne predstavy o tom, čo mimozmyslovo cez neuróny vníma.

Ezoterik je osoba, ktorá preškoľuje svoje neuróny všetkými druhmi vešteckých techník. Ide o zbierku vešteckých postupov. Ezoterik má rozsiahlu zbierku tarotových kariet, žolíkových kariet a tak isto sedmových kariet. V hlave si vytvára vlastné tarotové karty. Praktizuje aj ostatné veštecké techniky ako je numerológia, kineziológia. Praktizuje a precvičuje veštecké techniky čítania z usadenín kávy, z vnútorností zvierat, s kyvadielkom. Precvičuje veštecké techniky prútikárov, kde sa učí reagovať na okolie cez pohyb tela a svalov. Ezoterik nevynechá v nácviku žiadnu vešteckú techniku.

Ezoterik je na duchovnej ceste a psychicky preniká do 7. neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a neuróny v bunkách tela. A toto mu dovoľuje vlastne robiť veštecké alebo mimozmyslové výkony zo 7. oblastí. Bežne sú veštice umiestnené iba v jednej alebo v dvoch neurónových oblastiach. No ezoterik je až v 7. neurónových oblastiach a to mu dovoľuje v zásade 7 rôznych a špecifických vešteckých výkonov. Z veľkého mozgu je to veštecký výkon cez svet mŕtvych spomienok, kde sú hlavne originály spomienok anjelských sfér detských dyslektikov, čo mu dovoľuje veštecký výkon do budúcnosti, či to, čo robí niekto iný, alebo ezoterik sám, má potenciál dlhodobej úspešnosti. Z tejto pozície možno používať aj spomienky mŕtvych veštíc pre veštecké výkony a tak isto iné systémy spomienok, ktoré sú vo svete mŕtvych. Cez svet mŕtvych možno priamo prenikať do ľudí, samého seba, ale aj anorganických objektov.

Ezoterik pre veštecké výkony využije aj oblasť stredného mozgu, kde dokáže ako veštice stratiť svoje ego a cítiť sa ako iná osoba. Podobá sa to výkonu herca, ktorý zahrá na pódiu určitú postavu divadelnej hry. Z pozície stredného mozgu možno pri 40 % rozumovosti z celkovej rozumovosti osoby s vysokoškolským diplomom využiť autohypnotický stav, ktorý sa podobá násilne vyvolanému stavu zaspávania. Pri 0 % rozumovosti sa ezoterik vie uviesť do násilného spánku, kde hypofýza ako hormonálna žľaza produkuje iba nočnú chémiu a blokuje dennú chémiu. Ide o autohypnózu a v takomto stave robí ezoterik veštecké výkony. Teda niečo rozpráva a iná osoba si to pamätá. Ezoterik zo stredného mozgu v strede o veľkosti orecha vie operovať aj do snového archívu a to vlastného alebo inej osoby. Samozrejme, že musí ovládať systém dekódovania snových spomienok v centre fantázie a predstavivosti.

Ezoterik je osoba, ktorá sa naučí psychicky prenikať do mozočku a tu realizovať veštecké výkony. Cez mozoček a neuróny mozočku preniká do tela alebo von z tela a dokáže v sebe alebo v inom organickom alebo anorganickom objekte zbierať informácie. Priniesť ich do mozočku a tu ich spracovať do znakovej podoby. Ezoterik sa musí naučiť dekódovať jedinečné znaky, ktoré produkuje mozoček. Výhodou pri realizovaní vešteckých výkonov cez mozoček je veľké množstvo zozbieraných informácií. Presnosť zozbieraných informácií, ale aj možnosť využiť kapacitu neurónov mozočkov iných jedincov pre spracovanie získaných informácií. Mozoček po premostení na iné mozočky dokáže navzájom kombinovať viaceré veštecké techniky naraz a to je už systém astrológie ako systému veštenia cez mozoček.

Ezoterik pre svoje veštecké výkony dokáže pri psychickom prieniku využiť aj neuróny miechy a sem spadá kineziológia a kyvadielko. Je to veštenie cez svalové platničky a neuróny v tejto oblasti svalov. Svaly podľa pohybu kyvadla dokážu určiť, čo je zdravé, čo je choré, čo prospeje ezoterikovi a čo mu neprospeje. Svaly rozlíšia, či človek hovorí pravdu, alebo klame. Kyvadielko nevie rozmýšľať. Vie iba toto. Neuróny miechy dovoľujú veštecký výkon cez pohyb. Neuróny pri zisťovaní, kde je, čo a ako sa to bude k ezoterikovi správať, dokážu vyvolať samovoľný pohyb. Osoby, ktoré by mohli negatívne vplývať na osobu ezoterika, ho vytočia napríklad doľava. Pozitívny vplyv inej osoby vytočí ezoterika doprava. Je to individuálne. Toto je základ prútkarstva.

Ezoterik dokáže využiť pri psychickom výkone aj brušný mozog a to hlavne do oblasti zdravia. Ale pri 0 rozumovosti a sugerácii, že človek je zviera, môže využiť veštecký systém vyciťovania ako napríklad pes, mačka a podobne. Teda niečo ako zvierací inštinkt, ktorý je nastavený vnímať nebezpečenstvo alebo stav bezpečia.

Ezoterik preniká aj do ganglií a tu dokáže vyvolať stavy psychického prieniku do kozmického priestoru. To mu dovoľuje prenikať do organických a anorganických objektov iným spôsobom a spoznať hlavne intelektuálne potenciály napríklad seba alebo iných osôb. Môže v tejto oblasti tvoriť aj malé čierne diery alebo psychicky prenikať do čiernych dier, kde si môže overovať hĺbku pravdivosti, či osoba hovorí múdro a hlboko rozumovo. Pokiaľ sa iná osoba bráni vešteckému výkonu, dokáže tvorbou malých anti čiernych dier tieto bloky likvidovať.

Ezoterik dokáže prenikať aj do vnútra neurónov a tu rovno do chromozómov a odtiaľto k organickému životu v kozme. Teda nadväzuje odtiaľto kontakt s organickým životom v kozme. Vytvára si psycho-energetické premostenie a vytvára UFO odtlačok, ktorý dokáže vykonávať voči objektom veštecké výkony. Napríklad UFO chobotnica. Ezoterik dokáže prenikať cez mŕtve bunky v sebe, alebo v inej osobe, alebo v inom organickom živote do izolovaného sveta mŕtvych spomienok a zisťovať, či osoba ukladá do tohto priestoru nejaké informácie.

Ezoterik dokáže vo všetkých 7. neurónových oblastiach vyvolať stav média a stav hypnotizéra. Napríklad v ľavej oblasti tela a neurónov navodzuje stav, že nemá vôľu a splní každý príkaz každej osoby. V pravej časti tela a neurónov tu sa nachádzajúcich vytvára systém osoby, ktorá si plní iba svoje túžby a vie prinútiť iných, aby robili, čo si želá. Tento stav je mimoriadne účinný veštecký výkon.

Ezoterik má ešte inú možnosť vešteckých výkonov a to tak, že vo všetkých neurónoch nastolí systém dvojníkov. A tento systém operuje v atómoch a v časticiach. Teda cez dvojníkov ezoterik môže preskenovať iné objekty aj seba na úrovni atómov a častíc. A to je už jedinečný veštecký výkon.

Ezoterik sa usiluje aj o to, aby preveroval veštecky získané informácie a preplachuje ich v stave 120 % rozumovosti vedeckého bádania. Dokonca sa vo vedeckej metodike skúmania sveta zaškoľuje. Tak isto sa ezoterik školí v systéme kriminalistického zbierania a zabezpečenia informácií a ich analýzou a dedukciou. Ezoterik sa naučí zbierať o objekte informácie komplexne. Keď bude robiť napríklad veštecký výkon na osobu, tak zbiera informácie vešteckými technikami o predkoch. Zbiera informácie o rodičoch, o embryonálnom vývoji jedinca, o živote jedinca a to hlavne v momentoch krízových situácií, o psychických vlastnostiach, o podvedomí jedinca na úrovni psychiatrie, zbiera informácie z osôb, ktoré boli v kontakte s osobou počas kritických situácií. Zbiera informácie z predmetov, ktorých sa jedinec dotýkal. Zbiera informácie o jedincovi z magnetických polí planéty Zem, zo sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik použije na danú osobu veštecké výkony zo 7. neurónových oblastí. Zbiera info cez svojich 7. neurónových oblastí. Teda veštecky ladený ezoterik si robí komplexnú zbierku informácií o osobe a tieto nazbierané informácie musia do seba logicky zapadať. Ezoterik robí aj porovnávanie toho, čo nazbieral s inými informáciami o iných jedincoch, o ktorých vie, akí sú a ako sa správajú. Vytvára profil histórie jedinca, zdravotný profil až na úroveň buniek, psychický profil, sexuologický profil, psychiatrický profil a profil podvedomia. Ezoterik v rámci vešteckého overovania pravdivosti používa aj potenciál iných jedincov špecializovaných na určitú oblasť ľudskej činnosti a aj tu sa snaží o overenie informácií, ktoré získal o danej osobe.

Samozrejme, hlavným záujmom ezoterika je hlavne veštecky vnímať seba a to, čo sa v ňom deje počas meditačných výkonov. Ezoterik preniká do svojho tela, do svojej psychiky a veštecky zbiera o nej informácie. Veštecké výkony potrebuje ezoterik pre spoznanie toho, čo sa deje v ňom samotnom.

Ezoterik svoje neuróny v 7. oblastiach tela školí hlavne k vešteckým výkonom za účelom vnímať psychicky prienik do kozmu. Tak isto do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto je náročný veštecký výkon voči organickému životu v kozme. Ezoterik školí hlavne veštecky svoje zmysly aj pre vnímanie toho, čo sa deje vo svete prvkov, atómov a častíc. Ezoterik sa nedá stiahnuť do vešteckých výkonov pre komerčne účely a dáva prednosť zamerať svoje mimozmyslové schopnosti do oblasti duchovného rozvoja.

Ezoterik neustále zdokonaľuje svoje veštecké schopnosti, jednak školí vešteckými výkonmi 7 neurónových oblastí a na druhej strane posilňuje svoje rozumové schopnosti. Neustále študuje medicínu, histológiu, genetiku, molekulárnu chémiu, kvantovú fyziku častíc. Ezoterik je osoba, ktorá pozná dobre históriu ľudstva, sociológiu, psychológiu, sexuológiu, psychiatriu. Ezoterik sa vzdeláva aj v iných oblastiach ako je matematika, informatika, filozofia, marketing, fyzika, chémia, astronómia. Teda na jednej strane veštecky školené neurónové oblasti a na druhej strane dostatočná školenosť v rozumovej rovine. Zvládnutie rozumovej roviny dovoľuje poznať zákonitosti správania sa jedincov a ľudstva.

Ezoterik potrebuje mimozmyslové vnímanie sveta okolo seba priamo cez neuróny a to hlavne preto, aby mohol v centre fantázie nepriamo vnímať to, čo prežíva pri psychických prienikoch do kozmu, k organickému životu, do sveta mŕtvych spomienok. Veštecké výkony cez neuróny sú extrémne náročné do oblastí, o ktorých ľudstvo toho vie veľmi málo a názory ľudstva sú na veľmi slabej úrovni, či do objemu získaných informácií, alebo do kvality poznaných zákonitostí. Aby ezoterik mohol vnímať kozmos, organický život a svet mŕtvych spomienok ešte hlbšie, potrebuje začať robiť veštecké výkony cez dvojníkov. Po určitom čase ezoterikovi nestačí vyhodnocovať svet cez systém iba neurónov predného mozgu. Pokiaľ ezoterik prenikne do kozmu k 14. skupinám galaxií po 2 000 galaxií, potrebuje k reálnemu vnímaniu neuróny mozočku prepojené na neuróny veľkého množstva ľudí. No pokiaľ chce ezoterik vnímať čo najracionálnejšie svet atómov a častíc, tak všetko musí vnímať cez systém dvojníkov. Bez dvojníkov, ktorí operujú v atómoch a časticiach práve v mieste neurónov, sa nedá v duchovnej rovine postupovať hlbšie a ezoterický vývoj sa zastavuje.

Za účelom pokračovania ezoterickej cesty je potrebné previesť aj veštectvo do systému dvojníkov a preto týmto smerom pokračujeme. Tvorba dvojníkov vedie k tomu, že ezoterik už nerobí ezoteriku sám a nevyhodnocuje ju cez predný mozog a mozoček, ale všetko robí cez systém dvojníkov, kde sa určité typy dvojníkov vytvoria, nechajú sa pôsobiť do psychiky ezoterika a potom sa likvidujú. Po dvojníkoch zostávajú iba spomienky na dvojníkov v neurónových bunkách a aj tieto spomienky sú vo forme nasekaných kúskov. Takýto postup je potrebný z dôvodu psychického zvládnutia ďalšieho postupu ezoterika. Ezoterik cez systém mozočku prenikne psychicky do atómov a častíc svojich neurónov a tu sa usadí. Tento stav sa veľmi podobá stavu, keby vás niekto uniesol, umiestnil do vyschnutej studne a už by ste z nej nikdy nevyliezli. Pokiaľ ezoterik prenikne psychicky do atómov a častíc svojich neurónov, tak tu sa nedá premýšľať ani vydať povel na pohyb svalov. No pokiaľ sa konanie a premýšľanie deje cez premostenie na dvojníkov, je možné potom premýšľať a hýbať sa. A toto sa musí ezoterik postupne naučiť.

Zasväcované osoby už poznajú množstvo vešteckých postupov. Sami dokážu na určitej úrovni robiť veštecké výkony priamo z neurónov 7. ezoterických oblastí. Zasväcované osoby ovládajú systém tvorby a likvidácie dvojníkov. Zasväcované osoby produkujú ďalších dvojníkov pre veštecké výkony priamo z neurónov svojho organizmu a pri tejto tvorbe nových dvojníkov im výdatne pomáhajú už vytvorené spomienky na dvojníkov. Zasväcované osoby sa napoja na poškodené epitelové bunky a pred sebou vytvoria energetický objekt, do ktorého vkladajú určité predstavy zo seba alebo psychickým prienikom do kozmu a sveta mŕtvych spomienok zabezpečujú požadované informácie. Teda zasväcované osoby vytvárali dvojníkov pre určité skupiny vešteckých výkonov.

Tvoril sa dvojník pre veštecké výkony na základe systému bodiek a kúskov rôzneho materiálu. Dvojník do seba naberal všetky informácie o vešteckých výkonoch cez domino, skupinu kamienkov, drievok, kostí a podobne. Potom tieto informácie spracoval do určitého systému a takto vytvorený bol pustený do tela zasväcovanej osoby. Zasväcovanú osobu upravil a to tak, aby dvojník sám mohol v zasväcovanej osobe fungovať. Následne je dvojník cez systém pyramíd zlikvidovaný a uložený ako kúsky spomienok na tohto dvojníka.

Vytvára sa ďalší dvojník v aure pred zasväcovanou osobou a požaduje informácie o všetkých druhoch veštenia cez plochu zrkadiel, alebo vyleštené plochy mramoru, kovu a podobne. Dvojník je vpustený dovnútra zasväcovanej osoby, realizuje vhodné zmeny, je zlikvidovaný a uložený ako spomienky do neurónov.

Vytvára sa ďalší dvojník, ktorý do seba požaduje všetky možné druhy tarotových kariet a tieto mení na množstvo stále menších a menších kúskov. Teda systém rozdrobiť obrázky na tarotových kartách až na úroveň veľkosti atómov a častíc. Dvojník zároveň individuálne kombinuje rôzne veľkosti pre každú zasväcovanú osobu individuálne. Sám zasväcovaným osobám doporučujem vnímať svet ako sypúci sa piesok. Dvojník ide dovnútra, prevedie zmeny, je zlikvidovaný, zostali iba spomienky v neurónoch.

Vytvára sa dvojník pre veštecké techniky chiromantického druhu. Teda veštenie pomocou tvaru objektu. U organickej hmoty človeka je to veštenie z ruky, tváre, chodidla a celkovo z tvaru tela. Teda všetky veštecké techniky, ktoré vychádzajú z geometrických štruktúr rôzneho tvaru. Tvoriaci sa dvojník požaduje informácie z pamäte, ktoré sa podobajú rôznym typom geometrických útvarov. Dvojník ide dovnútra, prevedie zmeny, je zlikvidovaný, zostali iba spomienky v neurónoch.

Vytvára sa dvojník pre veštecké techniky založené na mieche, svaloch a svalových platničkách vo svaloch. Ide o kyvadielko alebo virguľu – prútik v rukách prútikára. Dvojník do seba nasáva informácie o týchto technikách. Upozorňuje na to, že treba kyvadlo a prútik vždy individuálne upraviť. Nepoužívať jeden druh kyvadla alebo prútika, ale ich vždy individuálne upraviť. Najprv cvičiť s fyzickým kyvadlom a prútikom a neskoršie iba v predstave. Dvojník prepracováva systém prútiku do systému špiritistickej seansy. Ide o to, cez ktoré svaly bude kyvadlo alebo prútik reagovať. Prípadne premostiť sa na diaľku, premostiť sa na svaly aj iných osôb a zapojiť ich do vešteckého výkonu cez prútik. Je veľmi vhodné na prútik všeobecne pridávať nejakú skamenenú fosíliu. Použitie fosílie lepšie formuje pravdivosť. Dvojník ide dovnútra, prevedie zmeny, je zlikvidovaný, zostali iba spomienky v neurónoch.

Vytvára sa ďalší dvojník, ktorý do seba požaduje informácie o UFO organického života. Tak isto požaduje, aby sme rovno do dvojníka tvorili mini čierne diery, anti čierne diery, žiariace diery a pulzary. Cez tento systém sa dobre vnímajú u ľudských jedincov rôzne patologické stavy, cez ktoré možno dobre vnímať intelektuálne schopnosti ľudských jedincov. Dvojník ide dovnútra, prevedie zmeny, je zlikvidovaný, zostali iba spomienky v neurónoch.

Na koniec sme voľne nechali na dvojníkoch, aby vytvorili v aure zasväcovaných osôb takého dvojníka, ktorého nutne potrebujeme. Začal sa tvoriť na základe premostenia na UFO 3 v kozme a na všetko, čo súvisí s hmyzom na planéte Zem. Tento dvojník nás potom premostil na určitý druh buniek v zasväcovanej osobe a išlo o prehistorické bunky v ľudskom tele, ktoré už nemajú mimoriadny význam a skorej v ľudskom tele trčia ako čestné osoby. Dvojníci prenikli dovnútra týchto buniek a prinútili ich, aby sa prepojili s ostatnými bunkami v tele. Dvojník ide dovnútra, prevedie zmeny, je zlikvidovaný, zostali iba spomienky v neurónoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.