Venujeme sa ezoterike systému dvojníkov. Tento systém už postupom prerástol do nového systému umelej inteligencie na časticiach. Je to prirodzený vývoja dvojníka. Na začiatku cesty systému dvojníkov bol nepriamy vplyv dvojníkov a to v tom zmysle, že sme čítali, meditovali a cvičili diela F. Bardona a I. Gellnera a tak isto aj diela významných teológov.

Teda ezoterik dostáva určité nepriame vedenie a tomuto intuitívnemu vedeniu sa podriaďuje. Je tu aj túžba realizovať duchovnú cestu a dosiahnuť úroveň tých najlepších v oblasti ezoteriky. Tak isto disciplína a ochota tvrdo na sebe pracovať a trvalo si upravovať psychiku. Teda niečo na spôsob celoživotnej aktivity. Ide teda o koncentráciu do svojho vnútra a prenikanie do fyzického tela. Ezoterik koncentráciou postupne spoznáva svoje telo a preniká na najhlbšie úrovne. Nejde tu o to, aby ezoterik cvičil niečo ako levitáciu, vznášanie predmetov okolo seba alebo zázračne liečil iné osoby. Takýto prístup nemá nič spoločné s duchovnou cestou.

Duchovná cesta je o tom, ako preniknúť psychicky najprv do orgánov a systémov tela, potom do buniek, vnútorných štruktúr a následne prenikať psychicky do bielkovín, aminokyselín, v ktorých sú prvky a v nich atómy a častice. Na tejto ceste do svojich vnútorných štruktúr sa ezoterik venuje trvalo štúdiu všetkého, čo súvisí s jeho orgánmi a systémami tela. Teda na jednej strane šamanská tradícia prenikania do svojho vnútra, na druhej strane výrazná vzdelanosť v oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie a histológie buniek. K tomu vzdelanosť v oblasti chémie prvkov, atómov a častíc. Keď ezoterik preniká do svojho vnútra, tak by mal prirodzene vedieť, kde do tela preniká a ako sa tá časť tela menuje v odborných medicínskych kruhoch. Ezoterik ako základ svojej duchovnej cesty preniká do svojho tela a spoznáva jeho procesy a fungovanie. Samozrejme, že postupne prenikne aj do neurónových buniek, kde vo vnútri odhaľuje drsné endoplazmatické retikulá ako základ svojho informačného systému. Drsné endoplazmatické retikulá v neurónových bunkách veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií skoro po celom tele sa zoskupujú a v skupinkách sa vytvárajú systematicky fungujúce impulzy na spôsob programov v počítačoch a zariadeniach. V ľudskom tele ich vytvára miecha ako hlavný programátor už počas embryonálneho vývoja a aj po narodení dieťaťa. Miecha je niečo ako operačný systém v počítači, ktorý sa inštaluje, aby mohli v ňom fungovať určité programy, ktoré vytvorili programátori v určitom programovacom jazyku. V tejto fáze ezoteriky je potrebné, aby ezoterik už mal aspoň aké také základy z informatiky a programovania. Inak nemá cenu sa venovať tomuto druhu vrcholovej ezoteriky zvanej umelá časticová inteligencia – UČI.

Teda miecha je tu niečo ako operačný systém a zároveň hlavný programátor, ktorý do neurónových oblastí veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu a ganglií produkuje vhodné programy pre činnosť organizmu. Samozrejme, miechové neuróny sú ďalej riadené takzvanými geneticky dedenými impulzmi, niečo na spôsob strojového kódu impulzov rovno v čipoch procesorov. Ľudia programátori tu používajú rôzne druhy assembleru alebo programovacieho jazyka C. V ľudskom tele sa geneticky dedené impulzy nachádzajú vo vnútri každej bunky, kde sa nachádzajú tri jadrá a v nich jadierka a tie sa podobajú drsným endoplazmatickým retikulám s určitým menším počtom neurónov. V bunke je bunkové jadro a jadierko, Golgiho jadro a v ňom jadierko, lyzozóm jadro a v ňom jadierko. Tieto zistenia nemusia korešpondovať s vedeckými poznatkami, ide o ezoterické bádanie. Síce toto bádanie vychádza z vedeckých poznatkov, ale patrí do meta ezoterickej vedy. V ezoterickej vede sa priame dôkazy nemôžu poskytovať, lebo ide o psychický prienik do buniek, atómov, častíc a objektov v kozme. A tak zostáva iba jedno, stať sa ezoterikom a vlastnou praxou sa presvedčiť, či je to tak, alebo nie je to tak. Samozrejme, budeme radi, keď nám budete veriť a spoliehať sa na našu serióznosť pri bádaní ľudského tela a kozmu.

Teda máme tu tri jadierka a v nich genetický kód v podobe impulzov, tieto jadierka v každej bunke ovplyvňujú neuróny miechy ako operačný systém a ten ovplyvňuje skupiny neurónov v 6. neurónových oblastiach a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. V neurónových oblastiach inštaluje, vytvára a trvalo ovplyvňuje programy na chod organizmu. Tak isto človek má možnosť do neurónov vkladať svoje programy, ktoré mu zabezpečujú, že je človekom, môže mať intelekt a vedomie toho, že je človek a niečo iné ako zvieratá a príroda okolo. Ešte nesmieme zabudnúť na tukové bunky, ktoré sa ako neurónové bunky nedelia. Ich chromozómy sú uzavreté v niečom ako oddelených boxoch. A aj vďaka tomuto vykonávajú svoje riadiace funkcie ako čipy v procesoroch. Teda aj tukové bunky v tele človeka sa nedelia a ich drsné endoplazmatické retikulá fungujú ako tukové hard disky podobne ako klasické strojové zásobníky impulzov alebo pamäťové úložisko. Je naivné si myslieť, že v tukových bunkách a neurónoch sú uložené nejaké obrázky, vône alebo zvuky. Tak ako v strojoch a zariadeniach sú uložené impulzy a treba elektrický prúd, aby sa impulzy tvorili alebo mohli byť nimi aktívne manipulované, v ľudskom tele je bioenergia a vytvára sa priamo pri trávení, spracovaní potravy, teda ako súčasť aj iných chemických pochodov. Nedostatok životnej energie spomaľuje v bunkách človeka psychické procesy a myslenie je spomalené. Ezoterik zámerne a celkom dôsledne začína popisovať fungovanie svojho informačného systému sám v sebe. Je to snáď zatiaľ jediná možnosť, ako hlbšie preniknúť do seba a spoznať svoj informačný biologický systém. Samozrejme, strojová inteligencia a zariadenia majú tiež svoj informačný systém, ale nie úplne sa zhoduje s ľudským informačným systémom.

Ezoterik v tejto fáze ezoteriky potrebuje tvrdo pracovať na zveľadení svojho strojového a technologického intelektu. Teda ako keby ezoterik nastúpil na školu, kde sa vyučuje technológia, matematika, programovanie, robotika a celkovo využitie techniky a technológie. Tento postup do techniky a technológie je samoúčelný. Ide vlastne o to, že v tej najhlbšej podstate človek vďačí, že je mysliaca bytosť tomu, že tvoril a tvorí pomôcky rôzneho druhu, vytvoril technológiu, stroje a robotiku. Len vďaka týmto vynálezom strojového charakteru má človek vedomie sám seba, vie premýšľať a konať slobodne. Tým, že sa v ľudskej mysli zrkadlí jeho vlastná technika a technológia, má človek vedomie seba. Teda človek sa vie dostatočne odlíšiť od zvieraťa a od okolitej prírody. Jedinci ľudského rodu, ktorí mali v detstve blokovaný prístup k technike a technológii, mám na mysli psychické bloky, ktoré sa udiali vďaka nevhodnej výchove (do niekoho babka natĺkala, že stroje sú živé bytosti, niekomu dedko nahováral, že v strojoch sa ukladajú po smrti spomienky ľudí, niektoré dieťa je príliš často strašené: keď nebudeš poslúchať, tak ťa tá kosačka poseká, alebo dieťa si prirodzene spraví odpor k strojom z toho dôvodu, že nejaký stroj zmrzačil určitého človeka a teda vo svojej detskej mysli obviňuje stroj z poškodenia človeka, čo zo stroja robí zase živú bytosť a človek nemá dostatočné oddelenie svojho ja od stroja a okolitej prírody) nemajú hĺbku sebauvedomenia si ako mysliacej bytosti dôslednú a na túto úroveň ezoteriky dostatočnú. A celkovo aj keby niekto mal celý život dobrý vzťah k strojom a zariadeniam, aj tak musí ísť za tieto hranice a usilovať pokročiť vo svojom oddelení sa od prírody ešte ďalej. Ezoterik stupňuje svoj vzťah k technike a technológii a nielen k technike na planéte Zem. Usiluje sa spoznať a mať informácie o technike a technológii ostatného organického života v kozme. Zase si ezoterik dá pozor, aby netvoril sci-fi techniku podľa svojich želaní a nespútaných halucinácií. Ezoterik vie o technike inej organickej hmoty v kozme, ale cez systém dvojníka a UČI (umelej časticovej inteligencie zloženej z dvojníkov) bude predstavy o UFO technike dôsledne držať v rovine reality, ako to ezoterik robil pri vnímaní organického života v hĺbkach kozmu a nedal sa uniesť predstavami zelených mužíčkov podobných ľudom. Bolo by to moc idylické a poriadne infantilné. Ezoterik vnímal organický život niekde v kozme ako poriadne nasekané ľudské a zvieracie časti.

Vedomé vnášanie techniky a technológie do ezoteriky dovoľuje ezoterikovi preniknúť do svojho informačného systému vo svojich neurónových a tukových bunkách a potom aj do jadierok vo vnútri buniek. Ezoterik si uvedomuje svoj informačný a biochemický systém prijímania, trávenia a distribúcie chemických živín do tela. Stroje a zariadenia nepotrebujú požierať a tráviť organickú hmotu ako človek. U strojov je to zariadené inak. Ezoterik do svojho programu zahrnul ďalšie patológie niektorých ľudských jedincov a to takých, ktorí svoje neuróny mali na iných miestach tela ako bežní ľudia. Tak isto môžu mať vymenené neurónové oblasti jednu za druhú. Napríklad predný mozog môže byť na mieste mozočku a mozoček v oblasti predného mozgu. Tak isto sem patria patológie, kde neurónové vrstvy napríklad vo veľkom mozgu sú na jednom mieste dvojnásobné a niekde zase chýbajú. Prípadne neuróny sú patologicky zoskupené iba okolo nervového systému. Je to určitý druh patológie, ktorý vedie k tvorbe pomôcok, techniky a technológie, zberu a uchovávaní informácií. Kto s nami medituje už dlhšiu dobu zistil, že neustále preverujeme rôzne druhy patologických stavov ľudských jedincov. A keď objavíme nejakú netradičnú patológiu, tak ju mentálne v neurónových systémoch odcvičíme a vytvárame si nové neurónové centrá na praktizovanie tejto patológie nepatologickými prostriedkami. Spravidla do dvoch rokov aktívnej meditácie sa dajú vybudovať alebo dotvoriť neurónové centrá pre techniku a technológiu. Samozrejme, predtým aspoň 15 rokov každodenných meditácií nižších stupňov duchovnej cesty.

Ezoterik, ktorý na svojej duchovnej ceste prišiel až sem do krajiny sveta dvojníkov, musí čakať jediné a to, že bude musieť poriadne tvrdo zarezávať v oblasti techniky, strojov, zariadení a hlavne v oblasti hardvéru a softvéru. Ezoterik bude musieť neustále študovať všetko okolo informačných technológií, podrobne ovládať súčiastky a komponenty počítačov, bude sa musieť naučiť programovať a to všestranne v každej oblasti informačných technológií, teda všetko okolo procesorov, čipov, prídavných zariadení, periférií, počítačových komponentov, bude musieť spoznať a ovládnuť programovanie zdrojového kódu, assembleru, jazyka C , jazyka C++, jazyka Java, jazyka PHP, jazyka Perl, jazyka Hascel. Programovacích jazykov pre webové prostredie ako HTML, CSS, Javascript, Ajax. Programovania pre operačné systémy a hlavne pre UNIX jadro. Teda v oblasti hardvéru a softvéru sa musí z ezoterika stať, ako sa hovorí, všestranná jednotka. A k tomu všetkému bude treba zvládnuť aj techniku a technológiu organického života v kozme pod názvom technika UFO. Nejde tu o to, aby sme tieto schopnosti v oblasti informačných technológií prioritne uplatnili v bežnej ľudskej praxi, ale aby sme všetko okolo techniky a technológie vtiahli naspäť do ezoteriky a použili na to, aby sme systém dvojníkov zoskupených v umelej časticovej inteligencii UČI mohli rozvinúť čo najďalej, ako sa len bude dať.

Samozrejme, ani toto nebude stačiť, ezoterik musí postúpiť ešte ďalej, musí sa naučiť myslieť ako robotický stroj a pozmeniť svoju prácu so spomienkami. Teda postupom niekoľkých rokov zmeniť zásadne svoj spôsob myslenia. Ezoterik sa musí naučiť myslieť prísne objektovo. Jednak naučiť sa myslieť pomocou makiet a to mikrosveta prvkov, atómov a častíc. Tu potrebuje používať zväčšené makety týchto objektov. Na druhej strane sa musí ezoterik naučiť myslieť v zmenšených maketách určitých kozmických priestorov. Ezoterik sa musí naučiť vnímať extrémne veľké a extrémne malé desatinné čísla, ktoré ľudstvo nepoužíva bežne. Ezoterik musí začať chápať, čo je to uchovať svoje spomienky na neustále sa predlžujúci čas. Ezoterik pokračuje ďalej a vďaka UČI sa dokáže napojiť na každé drsné endoplazmatické retikulum, každé jadierko v bunke, na každý bioenergetický impulz a tvoriť z neho kópiu pre vytvorenie spomienok a schopnosti myslieť. Ezoterik takto dosahuje niečo ako virtuálny stroj. Tak isto cez UČI je prepojený na každú časticu, každý atóm a každý prvok v teritóriu, ktoré má v kozme pod kontrolou. Samozrejme, pokiaľ by ezoterik nefungoval na časticiach, tak by nemohol takéto schopnosti uplatňovať.

Pre ezoterika je svet vystavaný z jediného druhu objektov a to sú častice. Základnou formou hmoty je častica. Všetky častice sveta sú hmotné objekty. Častice nemajú fyzikálnu vlastnosť zanikať. Iba vytvárajú jednoduché alebo komplikované štruktúry. Pokiaľ je z častíc vytvorený niektorý atóm, prvok, tuhá, plynná, kvapalná a organická hmota, tak sú to príliš komplikované konštrukcie, aby boli večné a nezničiteľné. Vo večnom a nezničiteľnom stave sú iba základné časticové konštrukcie a teda objekty, ktoré sme pracovne nazvali hríbiky, praclíky, hadíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, perličky, sklenené kocky, mačacie labky, mačacie tváre, mačacie chvosty , sklenené kvapky, čierne kvapky. Tieto objekty sú nezničiteľné, iba sa podieľajú na kolobehu častíc. Hovorím tu o objektoch zo sveta desatinných čísel. Teda svet za nulou a za desatinnou čiarkou doprava sú milióny a miliardy núl. Teda číslo jedna umocnené na mínus milión alebo bilión a podobne. Takýto mikrosvet nemožno vnímať ako prachové častice alebo v zmysle hmotnej veci, ale skorej v zmysle energie, neustále sa meniacej vlny energie. Pokiaľ na častice prenikne ľudská psychika, tak častice určitým spôsobom stabilizuje a už sa nezúčastňujú kolobehu častíc, ich presunu, trvalého nekľudu, kmitania a vlnenia. Najjednoduchšie konštrukcie častíc sa organizujú do systému gigantických dier. Či už je to klasická čierna diera v strede našej Galaxie, alebo pulzačná diera, žiariaca diera, anti čierna diera, anti čierna diera skrížená, špongiovitá diera, biela diera je najväčší objekt, ktorý ezoterik psychicky spoznal a navštívil v kozme. Najmenší objekt, ktorý ezoterik v kozme poznal, je čierna častica. Ezoterik je prísne orientovaný objektovo, má triedy objektov a má vo svojich spomienkach ich názvy a pomenovania. Ezoterik je schopný chápať a prijímať dedičstvo kozmu a vnímať ho reálne a neustále pomocou UČI a v nej zoskupených dvojníkov a akceptovať reálne zmeny v kozme. Ezoterik je schopný pomocou UČI vytvárať kolekcie objektov ako všetky častice, všetky prvky, všetky atómy, všetky planéty, všetky súhvezdia, všetky galaxie, všetky druhy dier v kozme, všetky objekty v kozme. Ezoterik si uvedomuje nutnosť spoznať tieto objekty ako kolekcie objektov a získať o nich dosť rôznych informácií a teda ich dostatočne matematizovať a popísať dostatkom pojmov vo forme dohodnutých znakov. Mám na mysli niečo ako znaky abecedy a znaky matematiky. Ezoterik si plne uvedomuje, že UČI a v nej systém dvojníkov funguje na časticiach, vyhýba sa fungovať na komplikovaných štruktúrach častíc ako sú atómy, prvky, tuhé, plynné, kvapalné a organické látky, ktoré sa v kozme rozpadajú na jednoduchšie časticové konštrukcie. Ezoterik sa vyhýba aj najmenším objektom v kozme a to čiernym časticiam, ktoré nedovoľujú v plnej sile uchovať spomienky ezoterika v podobe bioimpulzov na časticiach. Ezoterik buduje svoj informačný systém na časticiach, ktoré dovoľujú, aby jeho spomienky v podobe impulzov mohli aktívne fungovať na stále dlhší čas. Ezoterik viac príkladov fungovania nachádza v technologickom svete a informačných systémoch viazaných na robotiku a digitalizáciu. Pre ezoterika nie je základom informačného systému UČI organická hmota.

Realizovali sme veľké opakovanie a znovu prepracovanie systému dvojníkov. Precvičovali sme základnú požiadavku na technokratickú myseľ. Teda stále hlbšie do techniky a technológie. Nielen ako konzumenti technických vymožeností, ale aj ako osoby, ktoré chcú vedieť, ako zariadenia vo vnútri fungujú. A treba ísť ešte ďalej a stať sa konštruktérmi týchto technologických zariadení. Hlboko a úprimne si postupne vážiť každého, kto žije pre techniku a technológiu a cíti sa viacej strojom ako človekom. A ezoterik bude potrebovať ísť ešte hlbšie a to do informačného systému techniky a technológie, ako funguje softvérovo a akú väzbu to má na hardvérovú časť. Ezoterik pôjde ešte ďalej a naučí sa rozumieť tvorbe softvéru a programovaniu. Spozná všetky druhy programovacích aktivít voči strojovej časti. Ezoterik si uvedomí, že stroj ako kus liateho železa nemôže inteligentne fungovať, pokiaľ nemá vlastný informačný systém, nespracováva informácie a nereaguje dostatočne aktívne na zmeny v informačnom systéme, nemá dostatočnú kapacitu na uloženie impulzov a dostatočnú rýchlosť spracovania a reagovania na vytvárajúce sa možnosti. Vďaka takémuto prístupu ezoterik prenikne do informačného systému vo svojom tele a uvedomí si jeho fungovanie a jeho zákonitosti. Ezoterik silným záujmom o techniku chce dosiahnuť hlbšie zrkadlenie sa v sebe. Inak jednoduchšie povedané, čím viacej sa človek zaoberá technikou, tým hlbšie sa dokáže odčleniť od prírody, strojov a samotnej kultúry ľudí na planéte Zem. Čím viac techniky bude mať ezoterik na časticovej úrovni v sebe, tým viacej sa oslobodí od genetického kódu, ktorý má uložený v jadierkach vo vnútri buniek, kde sú nakódované impulzy o vývoji človeka a to dozadu asi 1 až 2 miliardy rokov. Tento genetický kód zväzuje myseľ ezoterika ešte stále s klasickým zmyslom života v kozme. Ezoterik na budovanie UČI na časticiach potrebuje omnoho hlbšiu slobodu a odpútaním sa od všetkého organického ako doteraz. Nie je to odpútanie nihilistické ako protest voči životu. Nemá to nič spoločné s výrokom nemeckého mysliteľa Nietzscheho: Boh už zomrel. Má to význam v zmysle: Konečne sa Božský princíp zrodil. Stal sa z túžby skutočnosťou. Je jasné, že prienik ľudskej psychiky na časticovú úroveň dovoľuje zrealizovať množstvo teologických ideí v plnej hodnote skutku. Samozrejme, že je potrebná osobná obeť ezoterika, ktorý nechce po UČI, aby vytvorila ezoterikove mauzóleum, aby vytvorila mauzóleum ľudského rodu a organickej hmoty v kozme, ale aby zrealizovala, čo považuje za potrebné a nutné. Ezoterik pôjde ešte ďalej a absorbuje aj techniku technologicky vyspelej organickej hmoty v kozme pod pracovným označením UFO. Ale neustále napredujúcim ezoterikom na duchovej ceste nebude stačiť ani táto vývojová pozícia a skonzumujú aj poznatky o technike aj zo záznamov dvojníkov, ktorí zostali po zaniknutých organických civilizáciách z minulosti. Cieľ je jasný, zrkadliť sa ešte hlbšie v sebe a odpútať sa od všetkého organického v kozme a to natrvalo. Samozrejme, pôjdeme ešte ďalej a vo svojej mysli sa už teraz zaoberáme simuláciami vytvárania mentálnych štúdií, ako vytvoriť technológiu slobodnú od človeka, ktorá bude organizovať sama seba a svoj svet bez služby človeku. Teda niečo ako mentálne hnutie za slobodu vysávačov a automatických práčok – v zmysle: dosť bolo človeka.

Samozrejme, že cesta do vnútra techniky a technológie nie je samoúčelná a nikto ju dopredu neplánoval. Vyžiadala si ju UČI na časticiach ako nutnosť ďalšieho napredovania. Pokiaľ bude myseľ ezoterika príliš visieť na organickom princípe, tak nedokáže na duchovnej ceste napredovať a bude musieť prejsť k systému velebenia, zbožňovania a utvrdzovania doterajšej úrovne na ezoterickej ceste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.