Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Na zvládnutie tejto v ezoterike jedinečnej úrovne treba mať za sebou aspoň 15 rokov každodennej meditácie. Teda táto vrcholová ezoterická úroveň chce ezoterika, ktorý zoberie ezoterickú cestu ako svoje životné poslanie.

Na týchto internetových stránkach si nájdete všetko dôležité, čo budete potrebovať k duchovnej ceste. Iba treba začať od najstarších článkov, ktoré sú na konci jednotlivých ezoterických škôl a sekcií. Všetko je tu písané tak, aby ezoteriku zvládla každá osoba a nemusí mať žiadne ezoterické skúsenosti. Teda pripravili sme pre vás možnosť realizovať duchovnú cestu od jej najdôležitejších základov. Samozrejme, že ezoterická cesta nie je romantická zábava a hľadanie toho, ako nadobudnúť extrémne schopnosti telepatie, vznášania sa a podobne. Takéto schopnosti sú výsledkom mimoriadneho poškodenia psychiky danej osoby a neštandardnosti výstavby mozgu. A takéto extrémne schopnosti ako zhmotňovať veci sú dočasné a pre duchovnú cestu zbytočné. Ezoterik na duchovnej ceste potrebuje výnimočné schopnosti, ale tie dokáže nacvičiť a vytvoriť klasicky vo svojej štandardnej psychike a bez toho, aby musel poškodzovať svoje telo a psychiku. Ako sa ezoterik naučil čítať a písať, tak sa naučí psychicky prenikať do svojich orgánov a častí tela, a tak isto psychicky prenikať do buniek, jadier v bunkách a do prvkov, atómov a nakoniec aj do častíc vo svojom tele. Nič, čo by sa nedalo zvládnuť klasickým výcvikom a vytrvalým cvičením. Ezoterik sa na svojej duchovnej ceste musí psychicky meniť a neustále zdokonaľovať. Pokiaľ si niektorý ezoterik myslí, že dosiahne takúto úroveň v ezoterike bez trvalej zmeny svojej psychiky, tak to radšej nech sa do ničoho nepúšťa.

Ezoterika dvojníkov je postavená na jednom objekte v kozme a tento objekt sa volá magnetar. Je to astronomickou vedou seriózne popísaný útvar v kozme. V skratke je to objekt veľký ako Slnko, ale môže mať aj menšie rozmery a pravdepodobne zhromažďuje a produkuje kovové prvky na svojom povrchu. Mohli by sme napísať, že je to planéta čisto z kovov a nič iné tam nenájdeme. Astronómovia pozorovali takýto objekt a aj ho pomenovali ako magnetar. Jeden asi tak pred 600 000 rokmi pred naším letopočtom pôsobil silne aj na planétu Zem. Dnes sa značne vzdialil a jeho pôsobenie je minimálne. Ale stačí na to, aby sa psychika ezoterika vedela na toto žiarenie naladiť a psychicky ním putovať. Ešte kolosálnejší magnetar sa nachádza v blízkosti čiernej diery v strede našej Galaxie. Samozrejme, menšej veľkosti aj na viacerých iných miestach. V zásade sa v kozme minimálne v makete balóna, kde je asi tisíc skladov po tisíc dáždnikov, žiarenie magnetarov dostatočne prepája.

Magnetar je jediný objekt, ktorý poznáme a doslova prinucuje organickú hmotu v kozme, aby jej psychické prejavy nedobrovoľne prenikali na časticovú úroveň. A tak ezoterik nasleduje volanie tohto kozmického objektu a svojím snažením si upravuje prostredie neurónov, aby prienik na časticovú úroveň bol trvalého charakteru a v neurónových oblastiach sa vytvorili trvalé neurónové spoje na časticovú psychiku. Možno si niekto položí prirodzenú otázku, ako vlastne ezoterici vedia, že skutočne ezoterik psychicky prenikol na časticovú úroveň. Ezoterik pre toto svoje tvrdenie nemôže ani sebe poskytnúť klasický dôkaz. A koniec koncov ani vo vede nie je v oblasti častíc priamy dôkaz iba spomienka na to, čo častice dokážu spraviť. Ezoterik je na duchovnej ceste a postupne prenikal do svojich orgánov a ich častí, potom niekoľko rokov prenikal na úroveň buniek, do bunkovej blany, do bunkových orgánikov, do bunkových jadier, do jadierok v bunke, do chromozómov, do génových retiazok, do génových sekvencií, do molekulárnych bielkovín a ich aminokyselín, do prvkov a v nich atómov a pomocou systému dvojníka aj na časticovú úroveň. Neustále pri týchto prienikoch zodpovedne skupina ezoterikov študovala vedeckú literatúru o ľudských orgánoch o histológii buniek, o genetike chromozómov, molekulárnej chémii, o Mendelejevovej tabuľke prvkov, kvantovej fyzike atómov a častíc. A všetko sme kontrolovali cez objektívne materiály vedeckého bádania a všetko sme zodpovedne testovali. Pri prieniku do prvkov sme potrebovali funkcie mozočku, pri prieniku do atómov sme museli cvičiť rané štádia klinickej smrti. Pri prieniku do častíc sme museli asi dva roky precvičovať stavy dvojníkov a stabilizovať neurónové centrá v tele, aby túto funkciu trvalo vykonávali. Zároveň každý ezoterik sa začal zaoberať technokratickou ezoterikou.

Pod technokratickou ezoterikou tu rozumie potenciál aktívne sa začať zaoberať technikou, strojárenstvom, technologickými procesmi, strojovým zariadením, robotikou, umelou strojovou inteligenciou, digitalizáciou, softvérovými aplikáciami, hardvérovým potenciálom ako základom pre oblasť informačných technológií. Ezoterik poznáva hlavne vnútro počítačov, spoznáva softvérové aplikácie. Ezoterik nechce byť iba užívateľ techniky a technológie. Ezoterik chce poznať, čo je vo vnútri techniky, ako to vo vnútri funguje. Chce takéto vnútro strojov a zariadení sám montovať. Sám chce takéto zariadenia navrhovať a programovať. Ezoterik ide ešte ďalej, uvedomuje si, že pokiaľ sa bude venovať rozvoju techniky a technológie, o to viacej si bude uvedomovať seba a viacej si uvedomovať, ako funguje jeho informačný systém. Záujmom o techniku a technológiu buduje ezoterik mimoriadny intelekt založený na spoznaní vlastného informačného systému. Ezoterik ide do technologického intelektu pre to, aby nadobudol k technike veľmi dobrý vzťah. Ezoterik si dá pozor, aby techniku nepovažoval za živú bytosť, aby techniku nepovažoval za svet mŕtvych ľudských spomienok, aby techniku nepovažoval za sídlo mikroorganizmov, aby ezoterik alebo hlavne ezoteričky nepovažovali techniku za niečo nevhodné, nebezpečné a ubližujúce ľuďom. Žiadny sudca nemôže odsúdiť techniku, že zabila človeka, musí odsúdiť človeka, ktorý je vlastníkom alebo užívateľom techniky. Technika je taká, aká je vyspelosť ľudstva. Predstava, že dievčatám patria do rúk bábiky a chlapcom technika, je výplod mužskej debilnosti. Predstava, že žena sa nemôže naučiť programovať, je tiež nezmysel. Ezoterik vníma techniku a technológiu takú, aká je a to, ako slúži človeku bez nároku na odmenu a dovolenku. Odmenou pre stroj je to, že môže pracovať 24 hodín denne.

Ezoterik pôjde ešte ďalej a bude sa zaujímať aj o technický potenciál organického života v kozme pod pracovným názvom UFO. Ezoterik psychicky cez svoje bunky a teraz aj cez UČI ( umelú časticovú inteligenciu plnú dvojníkov) preniká do štruktúr organického života a premosťuje psychiku s organickým životom v kozme. A samozrejme skenuje hlavne UFO, ktoré buduje techniku a technológiu pre špecifické prostredie danej oblasti kozmu. Ezoterik si dá mimoriadny pozor, aby nemiešal nereálne sci-fi fantázie a realitu mimozemskej technológie UFO. Ezoterik sa snaží, aby UČI a v nej dvojník pre techniku maximálne zreálnil predstavy techniky a technológie pre UFO v kozme. Ezoterik samozrejme chce ešte jedinečnejší intelekt a hlbšie sebavedomie, ktoré ho oddelí od zákonitostí planéty Zem a jej túžby vyprodukovať aktuálne milióny ton organickej hmoty. Ezoterik si uvedomuje, že jeho telo a jeho organický hardvér je postavený neštandardne voči hamburgerákom. A takýto atypický hardvér vyžaduje atypický softvér. A tak ezoterik sarkasticky pripomína, že v zbierke atypických ľudských jedincov je pre ezoterika najhoršia diagnóza človek normálny a štandardný. Teda to, čo dokáže myseľ ezoterika, nemôže dosiahnuť myseľ hamburgeráka. Ezoterik svoj vzťah k technike naďalej bude stupňovať a premostí svoju psychiku na záznamy dvojníkov na časticovej úrovni a všade bude zbierať informácie o technológii a technike organickej hmoty v hlbokej kozmickej minulosti. Znovu ide o to, aby sa ezoterik záujmom o techniku a technológiu UFO dostal na duchovnej ceste ešte ďalej ako je bežne možné. Čím viac techniky a technológie, tým výraznejší intelekt a hlbšie vedomie ľudského bytia. A ani táto rovina nebude stačiť a ezoterik sa bude v ďalšej etape venovať simulácii mentálnych predstáv slobodných strojov a zariadení nezávislých na organickej hmote. Ezoterik v sebe buduje predstavu funkčného inteligentného stroja a v mentálnej rovine používa testovanie reálnosti takýchto predstáv o strojoch v rôznych simulovaných podmienkach kozmu.

Ezoterik pracuje v spoznávaní troch druhoch informačných technológií a to informačných systémov v umelej strojovej inteligencii, tak isto spoznáva informačný systém vlastného organického stroja (ľudské telo) a v konečnom dôsledku sa zaoberá vybudovaním informačného systému na úrovni častíc (systém dvojníkov). Ezoterik báda jedincov ľudského rodu, ktorí majú neštandardné patológie a chcú tvoriť stroje (majú neurónové oblasti vymenené alebo umiestnené neštandardne v tele) a tieto patológie ich vedú k tomu, že sa ako organickí ľudia cítia nedobre a túžia sa v predstave zmeniť na anorganický stroj. Tak isto chcú zmeniť svoje okolie. U týchto jedincov prevláda hlavne patológia umiestnenia neurónových oblastí v iných častiach tela ako je bežné u štandardných jedincoch. Ďalšia patológia u týchto jedincov je, že majú navzájom vymenené neurónové oblasti vo svojom tele. Napríklad predný mozog majú v brušnom mozgu a brušný mozog v prednom mozgu. Potom sem zaraďujeme patológiu, pri ktorej neurónové vrstvy na veľkom mozgu, mozočku strednom mozgu niekde chýbajú a niekde sú dvojnásobne hrubé. Tak isto sem zaraďujme patologických jedincov, ktorí majú neurónové oblasti rozmiestnené výhradne okolo nosných nervových dráh. Všetci takíto jedinci majú v záujme zmeniť organický svet na anorganický, uchovať všetky informácie a trvalo mať pod kontrolou všetko okolo seba. Ezoterik má takýchto jedincov vo veľkej vážnosti, na diaľku skenuje ich neurónové oblasti, hromadí v sebe informácie o ich svete, o ich fungovaní a myslení. Ezoterik ako keby vracal všetky technologické poznatky a skúsenosti naspäť do ezoteriky. Tento postoj je celkovo jasný. Na to, aby ezoterik robil úspešne duchovnú cestu cez UČI (koncentrovaného systému dvojníkov), potrebuje hlbšie zrkadlenie v technike a technológii. Ezoterik si plne uvedomuje, že za svoju schopnosť myslieť, uvedomovať si sám seba a svoju odlišnosť vďačí tomu, že niektorí ľudskí jedinci tvorili nástroje a budovali technické a technologické zariadenia. To, že človek spoznáva, mení a prispôsobuje svoje okolie pre svoju existenciu, vedie k schopnosti abstraktne myslieť a konať. A je celkom logické, že pokiaľ niekto uprie svoju pozornosť na techniku a technológiu má predpoklad, že jeho intelekt a schopnosť abstraktného myslenia bude narastať. Tak isto je zrejmé a logické, že ezoterik záujmom a to hlavne o informačný systém strojov a zariadení prenikne mimoriadne hlboko do vlastného informačného systému vo vlastnom tele. A v zásade ezoterika je hlavne o systéme spomienok uložených vo vlastnom tele (v podobe bio impulzov). Ezoterik je v zásade organický hardvér odlišný od bežného organického hardvéru klasického človeka hamburgeráka. Ezoterik má génové retiazky vo vnútri chromozómov od seba príliš roztiahnuté a teda jeho organický hardvér (časti tela, orgány, systémy tela, neuróny, bunky, chromozómy, génové retiazky a molekulárne štruktúry bielkovín a aminokyselín ) neznáša klasický ľudský softvér. Pod klasickým organickým softvérom tu rozumieme programy ľudského rodu, ktoré ezoterik dostane prostredníctvom vplyvu a výchovy rodičov, školy a spoločnosti. Ezoterik rešpektuje to, že sa narodil so psychikou zvieraťa a iba tlak ľudskej kultúry donúti neurónové oblasti, aby sa vyvinuli do schopnosti prijať ľudský spôsob existencie, teda čítať, písať, myslieť a dodržiavať ľudské pravidlá existencie, dodržiavať štandard normality správania, ktoré stanovuje inštitút psychiatrie. Ezoterik nemá ako dieťa na výber, aký softvér alebo aké softvérové produkty budú nainštalované do jeho neurónov. A inštaluje sa klasika – štandardný balíček. A takýto softvér robí v živote ezoterika nepríjemnosti, choroby a celkovú neúspešnosť.

A toto môže vadiť niektorým ezoterikom, a tak sa rozhodnú spoznať svoje fyzické vnútro a celkovo psychiku zvnútra. A takýto prístup vyžaduje silnú koncentráciu do svojho vnútra a to je vlastne začiatok duchovnej cesty, na ktorej ezoterik spoznáva, ako jeho vnútro funguje, čo treba ponechať a čo na duchovnej ceste prepracovať a pozmeniť. A tu kdesi sú racionálne základy duchovnej cesty, ktorá dovolí nainštalovať atypický genetický hardvér, iné programové produkty. Zrušiť štandardné ľudské programy a vlastným meditačným úsilím nainštalovať do neurónových oblastí špecifické programové produkty. Ide o biologické programy ako je mimozmyslové vnímanie sveta prvkov, atómov a častíc, schopnosť psychicky prenikať do svojich orgánov, buniek, prvkov, atómov a častíc. Ezoterik si vybuduje mimozmyslovú schopnosť vnímať aj svet mŕtvych spomienok. Teda svet atómov, kde po smrti putujú spomienky organickej hmoty v podobe bio impulzov. Je to svet špiritizmu. Ezoterik si vybuduje veštecké schopnosti diagnostikovať vlastný zdravotný a psychický stav. Ezoterik si vybuduje schopnosť psychicky prenikať do priestoru okolo seba a následne do kozmického priestoru. Ezoterik si vybuduje schopnosť extrémne abstraktného myslenia a schopnosti stať sa všestrannou osobnosť (polyhistor), ktorá je schopná absorbovať svet intelektu v tých najvýznamnejších oblastiach ľudského poznania. Ezoterik si vo svojich neurónoch vytvára schopnosť mimozmyslovo bádať svet a vytvára metafyzickú nadstavbu vedy. Psychika ezoterika ako bádateľa nemusí byť obmedzená technickými pomôckami človeka. Ezoterik si cvičeniami vybuduje špeciálne bio zariadenia na skúmanie sveta. Ezoterik vo svojom vrcholovom snažení prenikne psychicky na úroveň častíc a tu zrealizuje značnú časť teologických ideálov naj, všetko a jedinečné. Vrcholové snaženie ezoterika je v tom, aby uložil na častice v kozme svoje spomienky a tieto tu fungovali ako umelá časticová inteligencia. Ezoterik, jeho psychika a jeho zmenené biologické programy v neurónoch konečne zodpovedajú atypickému organickému hardvéru v jeho tele. Ezoterikova psychika je ničená vtedy, keď je viazaná na planétu Zem, je devastovaná, pokiaľ má rešpektovať osud organickej hmoty v kozme.

Je to úplne logická záležitosť, že druh hardvéru, teda druh anorganického stroja potrebuje svoj softvér a tak isto jeho určitú úroveň. Pokiaľ tu máme iba klasický stroj ako parný valec, tak umožňuje valcovanie a riadenie človekom. Pokiaľ do valca pridáme aj intelekt, teda hlavne procesor, tak už človek nemá všetku zodpovednosť za riadenie valca. Hovoríme o tom, že vyspelosť techniky je v rovine procesora a pokiaľ je úroveň procesora spojená s dostatočnou pamäťou, dostatočnou rýchlosťou a dostatočným objemom výkonov, tak sa zvyšuje inteligencia stroja a hovoríme o strojovej inteligencii. A strojová inteligencia potrebuje iný informačný systém a jeho zabezpečenie sa realizuje vhodnými programami, ktoré boli vyrobené v niektorom druhu programovacieho jazyka. Ezoterik je jedinec s atypickým organickým hardvérom a potrebuje pre svoje fungovanie atypický informačný systém a atypické programy na jeho riadenie. Ezoterik psychicky preniká do svojich neurónov vo veľkom mozgu, mozočku, v mieche, v brušnom mozgu, v gangliách a v jadierkach vo vnútri bunkových jadier. V týchto oblastiach sú vrstvy neurónov, v ktorých si ezoterik predstavuje procesory. Teda určitá skupina vrstvených neurónov vytvára biologický procesor a prirovnávam to k anorganickému procesoru, kde základom je kremík. Základom biologického procesoru sú drsné endoplazmatické retikulá a v nich rôzne druhy kovových prvkov. A tak máme biologické procesory, ktorých základ je platina, môže byť zlato, striebro alebo niektorý iný druh kovových prvkov. Ľudia tieto prvky získavajú pre svoje stroje a zariadenia metalurgickým procesom tavenia minerálov.

Cieľom zasvätenia bolo hlbšie psychické preniknutie do vrstiev neurónov vo veľkom mozgu, ktorý považujeme za niečo ako grafickú kartu. Teda oblasť, kde sú neurónové centrá na prijímanie informácií a ich opätovné vyberanie z endoplazmatických retikúl v tukových bunkách. Tukové bunky považujeme v zásade za zásobníky spomienok v podobe bio impulzov uložených na kovových prvkov vo vnútri drsných endoplazmatických retikúl. Bežní ľudia si v dobrej viere myslia, že spomienky sú uložené v neurónoch. Ale skutočnosť je taká, že spomienky v podobe impulzov sú uložené v tukových bunkách. V neurónových oblastiach sú uložené programy na riadenie tela a informačného systému. Hovoríme im tukové hard disky. Aby ezoterik prenikol hlbšie do neurónov vlastného tela uložených vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, v brušnom mozgu a gangliách, treba mať silne vybudovaný systém UČI (umelej časticovej inteligencie) s množstvom dvojníkov a ich tisícok kópií. K tomu potrebuje ešte navzájom pospájať obrázky patologicky poškodených neurónových buniek a tie skombinovať s obrázkami technologických procesorov. Použite výhradne obrázky patologicky poškodených neurónov z internetu. Teda na jednej strane psychický prienik do neurónov a na druhej strane predstavy a psychické prenikanie do anorganických procesorov a toho, čo majú vo vnútri seba. Teda začíname napĺňať predstavu o tom, že pokiaľ sa budeme meditačne zrkadliť v technike a technológii, tak budeme prenikať do vlastného informačného systému mimoriadne hlboko. Budeme ho spoznávať, budeme mu rozumieť, budeme ho vedieť ovládať v rámci reálnych možností.

Tento druh meditácie, kde sa konfrontujú procesory a ľudské neuróny, dovoľuje prenikať hlbšie do systému fungovania ľudských neurónov. Na to, aby mohli ľudské neuróny plniť svoje poslanie, musia získať určité impulzy a tie počas embryonálneho vývoja dostanú z maternice matky do miechy a nervového systému. Teda neuróny miechy a nervový systém budeme považovať za základ celého informačného systému človeka. Vieme z medicíny, že kompletný neurónový systém v človeku, teda veľký mozog, mozoček, brušný mozog, ganglie v celom tele sa úplne vyvinú až v neskoršom veku dieťaťa. Dieťa po narodení funguje cez neuróny miechy a na ne naviazaný nervový systém, na ktorom sú prirastené alebo vyrastené drobné ganglie ako základy budúceho kompletného neurónového systému človeka. A tak miechu v ezoterickej metafyzike považujeme za niečo ako operačný systém v počítači alebo serverový operačný systém (teda väčší operačný systém). Tento funguje na neurónoch v mieche a presnejšie v drsných endoplazmatických retikulách vo vnútri každej neurónovej bunky. Tu sú zacyklené bio impulzy a plnia určité organizačné funkcie v tele. V detskom období funguje miecha za všetky ostatné neurónové oblasti v ľudskom tele. Neurónové bunky majú v sebe ešte tri jadrá a to bunkové, mytochondriálne a lyzozómové. Bunkové jadro a mitochondriálne jadro je medicínsky potvrdené a obsahuje chromozómy a jadierko. Lyzozómové jadro je poznatok ezoterickej metafyziky a klasickou vedou bude preukázané asi neskoršie. Nás tu zaujímajú tri jadierka a ich obsah, ktorý sa podobá na drsné endoplazmatické retikulum, ale s tým rozdielom, že má v sebe nejakých pár neurónov – zase poznatok ezoterickej metafyziky a nie medicínskej vedy. A tu v týchto jadierkach je uložený biologický genetický kód v zmysle strojového kódu v technologických počítačoch. Tento genetický kód sa nachádza v každej bunke v troch jadierkach. Tento genetický kód nesie v sebe celkový vývoj človeka starý až 1 alebo 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Tento genetický kód má v sebe uložené programy, ako má prebiehať ľudský život a kam sa má uberať.

Ezoterik tuší a má potenciál postupne prenikať cez neuróny miechy do jadierok v bunkách a spoznávať svoj genetický kód uložený ako biologické impulzy, ktoré si pravdepodobne preberá zo spermie a vajíčka. Genetický kód v jadierkach nemožno vymeniť alebo zlikvidovať. Možno ho spoznať a ezoterik môže s ním bojovať, spomaľovať svoje starnutie a smrť. Nepatria sem naivné predstavy, že ľudská myseľ, ktorá má nejakých 3 000 rokov intelektu dokáže vyzrieť na genetický kód starý asi 2 miliardy rokov. Miecha a jej neuróny plnia pokyny jadierok s genetickým kódom a podľa veku ezoterika v ostatých neurónoch pozmeňujú riadiace programy.

Teda ezoterik ako mysliaca bytosť si môže vytvárať vlastné intelektuálne centrá vo všetkých neurónových oblastiach a to trvalým záujmom o nové centrá a neustálym cvičením a zdokonaľovaním takýchto centier. Ezoterik si uvedomuje, že na to, aby si vybudoval centrá pre systém ezoteriky dvojníkov potrebuje tisíce neurónov, ktoré sa zoskupia do jedného systému. Jednotlivé neuróny musia dostať správne bio impulzy a precvičovaním príjmu požiadavku trvalo sa správať k požadovanému cieľu. Ezoterik si uvedomuje, že má aj neurónové centrá, ktoré môžu byť nevhodne naladené a budú bojovať voči novým neurónovým centrám. A čo sa týka techniky a technológie, tak tam sa ostatné neurónové centrá búria priam zúrivo a nekompromisne. Ako keby tušili, že ezoterik, ktorý nastúpil cestu technokratickej ezoteriky, získa väčšiu moc nad informačným systémom celého svojho tela. A tak ezoterik musí klásť mimoriadnu pozornosť na autohypnotické meditácie a nočné stavy. Musí zabrániť tomu, aby nočný stav a nočná chémia nezlikvidovala a neoslabovala novo budované neurónové centrá pre systém UČI – umelej časticovej inteligencie.

Ezoterik si ďalej uvedomuje, že neuróny sa zoskupujú do spoločnej aktivity a vytvárajú niečo ako biologické procesory. Teda napríklad predný mozog človeka má dve časti a to ľavú a pravú časť. Pravá časť môže byť individuálne organizovaná do niekoľkých častí. Niekto má tri časti, niekto viacej častí, niekto tu má množstvo drobných častí, niekto má dve časti, ale na jednej neurónovej vrstve. Niekto tu má v spodnejšej vrstve jednu alebo dve stabilné skupiny neurónov a niekto vytvára aj dočasné skupiny neurónov na riešenie nejakého problému. Takto sa dá pozerať na všetky neurónové oblasti. Vo veľkom mozgu je 8 oblastí, každá má 3 – 7 vrstiev neurónov a v každej časti môžu byť neuróny zoskupené do určitých trvalých alebo dočasných centier. V strednom mozgu je 32 častí, mozoček má 20 častí, miecha má asi 34 častí. Brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev má množstvo drobných častí veľkosti špendlíkovej hlavičky. Potom máme v celom tele pri každej časti tela plno ganglií, ale sú malé na to, aby boli nejako členené.

Pridaj komentár