Mozoček dovoľuje spracovať veľké množstvo informácií, mozoček dovoľuje prenikať do seba až do buniek a nakoniec aj do atómovej úrovne vlastného tela a aj mimo telo. Veštecké výkony cez mozoček s prepojením na iné veštecké techniky.

V zásade mozoček je ideálne miesto pre veštecké výkony, pokiaľ sa dodrží zásada 10% koncentrácie do mozočku z celkovej sily vnútornej koncentrácie. Mozoček je výhodný aj pre systém sugeratívnej straty vlastného ja, cítiť sa ako iná osoba, čo je vlastne veľmi dôležitý fenomén či už pri vešteckom ošetrení inej osoby, ale aj seba samého. Mozoček a časť jeho neurónov sa vie prepnúť do stavu, kedy ľudská psychika môže prenikať z tela von do inej osoby, alebo do priestoru kdekoľvek v kozme. Mozoček má pre veštecké výkony výhodu, že výborne otvorí cestu doslova do vnútra bunky a génov. Teda mozoček preniká priamo do centra zdroja informácií. Mozoček môže naraz prenikať do veľkého počtu buniek a zbierať v nich informácie. Mozoček sám má v sebe obrovský archív toho, čo človek počas života robil a realizoval. Teda aj spomienky o vešteckých výkonoch. Mozoček je schopný pracovať v podobe geometrických znakov a má veľkú rýchlosť. V mozočku možno realizovať v aure nad hlavou celkový veštecký pohľad na veštecky ošetrovanú osobu, na seba alebo určité prostredie v kozme. Je možné prepojenie viacerých mozočkov a tak spracovať ešte väčšie množstvo informácií.

Výnimočnosť mozočkového veštectva je aj v možnosti kombinácií rôznych druhov vešteckých techník navzájom, čo by nedokázal človek pri vešteckých výkonoch vo veľkom mozgu alebo v inej oblasti výskytu neurónov. Mozoček môže kombinovať všetky druhy tarotových kariet a previesť ich do znakovej podoby. Mozoček môže kombinovať tarot, žolíkové a sedmové karty navzájom. K tomu môže pridať kineziologické techniky tuhnutia a uvoľňovania svalov ako dobré a zlé. Tak isto uvoľňovanie alebo tuhnutie svalov pri testoch hovorenia pravdy alebo klamstiev. Tak isto je tu kineziologický test prútikársky spontánneho pohybu voči určitej osobe so zámerom zistiť jej aktuálne postoje voči sebe. Tak isto je možnosť kombinácie aj ďalších vešteckých techník a to techniky stavu hypnotizéra so silnou vôľou a média bez vôle. Iné veštecké techniky sa môžu pridať ako overovanie určitých tvrdení a odhadov v čiernych dierach. K týmto technikám je možné pridať aj techniky využitia kontaktu cez bunky s organickým životom v kozme. Teda robiť UFO veštecké výkony za prítomnosti premostenia ľudskej psychiky na organický život v kozme. Tak isto je tu možnosť pridať veštecký výkon cez anjelské originály vo svete mŕtvych spomienok s použitím nácviku raného štádia klinickej smrti a posilniť tak veštecký výkon. Dá sa pridať veštecký výkon cez oblasť pupku a to rovno do magmatického jadra planéty Zem a tu vyhľadať vhodné informácie o tom, čo sa dialo s človekom.

Zasväcované osoby si skontrolovali koncentráciu, 20 % zostáva na objekty okolo zasväcovanej osoby, 80 % sa postupne presúva do tela zasväcovanej osoby. Čo sa týka zmyslových senzorov ako sú oči, nosná sliznica, jazyk, ušné bubienky, povrch kože rúk, tie zostávajú skoncentrované von pred telo na 20 % a ostatná koncentrácia sa zabrzdí utíšením a skľudnením. V žiadnom prípade sa zmyslové senzory nepoužívajú na veštecký výkon dovnútra organizmu.

Vo vnútri sa koncentrácia dostane čiastočne na povrch veľkého mozgu, kde sa nachádza šedá kôra a v nej sa nachádzajú zmyslové centrá pre spracovanie toho, čo sa dostane do organizmu cez uši, jazyk, nos, oči a končeky prstov. Odtiaľto zasväcované osoby budú realizovať základ svojich vešteckých výkonov. Zároveň sa časť z vnútornej koncentrácie upriami aj do mozočku. No zasväcované osoby nesmú zvyšovať svoju koncentráciu do mozočku viac ako do 10 % z vnútornej koncentrácie. Inak povedané, koncentrácia do mozočku je kľudná, nemá viesť k produkcii energie a stavu na liečenie vlastnými energiami. Koncentrácia do mozočku dovoľuje dávať mozočku príkazy, aby otvoril cestu ku koncentrácii do orgánov tela a buniek a odtiaľ poskytoval nervový vzruch, ktorý sa z danej oblasti nakoniec dostane až do predného mozgu, kde je centrum fantázie jednak obrazovej, sluchovej, čuchovej, aj chuťovej. A tu sa musí zasväcovaná osoba naučiť dekódovať nervový vzruch a priradiť mu vhodný obrázok a to najčastejšie obrázok zdravého alebo chorého orgánu.

Zasväcovaná osoba sa naučí vyhodnocovať nervový vzruch z organizmu a v centre fantázie k nemu priradiť vhodnú spomienku. Prípadne predstavu z centra fantázie vytlačiť pred seba na papier, kde má zasväcovaná osoba nakreslené obrysy postavičky človeka. Zasväcované osoby precvičovali vytláčanie predstáv z pamäte cez otvorené oči na bielu podložku pred sebou.

Mozoček je ideálny nástroj na veštecký výkon či už do svojho tela, ale aj na vyberanie spomienok z pamäte, len mu to treba vhodne nariadiť. Psychické operovanie v mozočku dovoľuje zasväcovaným osobám, aby mozoček použili aj na myslenie a pracovanie so spomienkami v mozgu. Mozoček je schopný sa koncentrovať na extrémne veľa miniatúrnych objektov a spracovávať extrémne veľa informácií. Intelektuáli, ktorí prehustili svoj mozog informáciami, ocenia vyjasnenie mysle po operáciách v mozočku.

Zasväcovaná osoba po zbere informácií z organického zdroja môže potlačiť svoju identitu, svoje ja a stať sa napríklad druhou osobou alebo stavom, ktorý práve prebieha v tele zasväcovanej osoby. Zasväcovaná osoba má v sebe UFO odtlačok z premostenia na organický život cez bunkové vnútro a keď chce veštecky lepšie vnímať tieto odtlačky, tak zabudne na seba, vníma iba UFO odtlačky a čo robia tieto UFO odtlačky.

Pre zasväcované osoby je mozoček vhodný veštecký nástroj, pretože je naučený zbierať informácie v tele človeka, spracovať ich a poskytnúť organizmu. Tak isto možno určité skupiny neurónov v mozočku prepnúť na to, aby umožnili psychický prienik mimo telo a zbierať informácie na inom mieste ako vo vnútri človeka. Mozoček je ideálna veštecká cesta na skenovanie objektov a prinesenie vhodných informácií k zasväcovanej osobe do centra fantázie v prednom mozgu.

Mozoček pre zasväcované osoby je ideálny nástroj aj na zvyšovanie kapacity na spracovanie informácií vo vlastnom mozočku a to tým, že skupiny neurónov sa spoja s voľnými kapacitami podobných mozočkov ako má každá zasväcovaná osoba individuálne. To dovoľuje spracovať gigantické množstvo informácií a vyhodnotiť ich. Bez prepojenia na iné mozočky to nie je možné.

Mozoček zvyšuje úspešnosť vešteckého výkonu aj napojením sa na geneticky zmutované bunky v inom organizme a to môže podporovať samotný veštecký výkon. Zasväcované osoby boli školené v tom, aby si zapamätali geneticky zmutované tkanivá, tkanivá ktoré sú necitlivé na bolesť, takmer odumreté tkanivá, zdeformované bunky, embryonálne bunky ako pozostatky v dospelom organizme. Toto všetko silne podporuje veštecký výkon na všetky spôsoby.

Mozoček je schopný ezoterika skoncentrovať aj na nervové platničky vo svaloch a pomáhať pri kineziologickom vešteckom výkone cez svalové platničky. Je nutné mať však správnu reakciu svalových platničiek vo vnútri svalov. Pri predstave jedovatej látky alebo pokazenej potraviny musia svaly tuhnúť, pri predstave zdravej potraviny sa svaly aktivizujú k pohybu. Keď si zasväcovaná osoba hovorí jedno klamstvo za druhým, tak svaly tuhnú a keď si mnohonásobne hovorí pravdivé udalosti, tak sa svaly uvoľňujú do príjemného pocitu. Kineziologické reakcie svalových platničiek sú základom vešteckých výkonov a treba ich zvládnuť.
Mozoček je výnimočný veštecký nastroj a dokáže zasväcovanú osobu spojiť naraz na viacero osôb a získať informácie z rôznych zdrojov. Zasväcované osoby si skúšali cez mozoček sa spojiť na ľudí, ktorí majú napríklad spoločné kozmické vedomie, teda psychicky vedia prenikať do astronomického kozmu okolo nás.

Mozoček dokáže cez oblasť pupku prenikať aj do magmatických polí planéty Zem a tu pomôcť čítať záznamy o ľudskej činnosti, čo je veľmi hodnotný druh informácií pre zasväcovanú osobu.

Mozoček dokáže ezoterika premostiť aj do sveta mŕtvych a to rovno k anjelským sféram detských dyslektikov bielej línie. Vo svete mŕtvych sú uložené originály anjelských sfér a mozoček ich dokáže využiť na spresnenie úspešnosti a výberu vhodného riešenia do budúcnosti. No zasväcovaná osoba musí anjelskej sfére predkladať už spracované návrhy riešení. Anjelská sféra odobrí také, ktoré dávajú vyššiu úspešnosť a dlhodobý úspech, tak isto riešenie je pozitívnejšie ladené aj voči okoliu. Pokiaľ anjelská sféra neschváli vami očakávaný projekt, je rozumné ho znovu dôslednejšie preskúmať.

Mozoček a zasväcovaná osoba dokáže v spolupráci s mozočkom nastaviť cez ganglie okolo orgánov kozmické vedomie a zasväcovaná osoba môže veštecký výkon overovať cez psychický prienik do čiernej diery. Po psychickom prieniku do čiernej diery môže zasväcovaná osoba overovať, či veštecky získané informácie sú pravdivé. Tak isto ezoterik môže vytvárať anti čierne diery malého formátu a chrániť svoj veštecký výkon voči anjelským sféram druhej osoby.

Zasväcovaná osoba využíva spoluprácu s mozočkom a jeho kapacitu na konfrontáciu rôznych vešteckých techník a takto overovať pravdivosť veštecky zistených informácií. Zasväcované osoby si uvedomili nutnosť overovania veštecky zistených informácií, pretože tieto netvoria priamy dôkaz, ale iba množstvo nepriamych dôkazov. Pokiaľ chce zasväcovaná osoba mať spoľahlivejšie informácie, je rozumné ich mnohonásobne overovať. Astrológia sa nateraz brala ako séria kombinovaných vešteckých techník, ktoré sa navzájom dopĺňali. Zasvätením sme vytvorili systém konfrontácie rôznych vešteckých techník za účelom overovania získaných informácií.

Pomocou mozočku možno zbierať informácie v rôznych oblastiach vlastného tela alebo v inom organickom objekte. Veštecky zasväcované osoby zbierali pomocou prepnutého mozočku v šedej kôre veľkého mozgu, v strednom mozgu, v mieche a v gangliách. Pokiaľ zasväcované osoby dokážu v spolupráci s mozočkom a vhodnou rezonanciou na membránovitých útvaroch tela prenikať do buniek a najlepšie do chromozómov a v génov, tak sa dostanú úplne do zdroja informácií, ktorých nositeľmi sú gény v chromozómoch. Je možné operovať ešte hlbšie a to rovno v molekulárnej úrovni v systéme buniek.

Zasväcované osoby môžu pomocou mozočku psychicky prenikať aj do úrovne atómov a to pri vhodných energetických, bioenergetických alebo magmatických energiách a odtiaľto realizovať veštecký výkon. Bežne žiadna osoba z ľudstva neovláda tieto veštecké techniky.

Zasväcovaná osoba môže pre veštecký výkon spolu s mozočkom nastoliť autohypnotický stav zaspávania a takto získať požadované informácie. No zasväcovaná osoba nesmie úplne zaspať, stratiť vedomie a prestať vnímať, čo sa deje. Vnímanie všetkého je v symboloch a tieto symboly je treba dekódovať a prirovnávať k reálnym obrazom zo spomienok.

Zasväcovaná osoba spolupracuje s mozočkom a vytára iný veštecký výkon, kde polovica veľkého mozgu je naladená ako extrémny silák a druhá polovica je ladená ako osoba bez vôle, ktorá môže každú chvíľu skolabovať. Hovoríme o hypnotizérovi a médiu bez vôle. Po nahodení tohto stavu bez vôle zasväcovaná osoba preniká do dohodnutého organického objektu. Zase jedinečná veštecká technika na získanie a overenie informácií.

Zasvätená osoba môže spolu s mozočkom, miechou a pomocou magických rituálov prenikať do stromov, zvierat, skál, oblakov, planét, kozmických priestorov a vytvárať takzvané psychické bytosti, ktoré môžu podávať veštecké výkony pre zasvätenú osobu.

Zasvätená osoba môže pomocou mozočka vytvárať nad hlavou komplexnú informáciu o skúmanom objekte a potom ju podľa prísunu informácií spracovávať do novej, presnejšej a aktuálnejšej podoby.

Jedinečný fenomén je spolupráca mozočku, zasväcovanej osoby a UFO odtlačkov organického života UFO I., UFO II. a UFO III. Výhodou vešteckých výkonov je aktuálna operatívnosť tohto veštectva v momente, keď niekde prídete a niečo chcete aktuálne zistiť teraz a hneď.

Tu sú zverejnené koordináty živých jedincov alebo ich pozostatkov, ktorí mali bunkové vedomie a prenikali do astronomického kozmu cez bunkové štruktúry a kontaktovali organický život v kozme. Po tomto kontakte im zostal v aure okolo tela alebo priamo v tele niečo ako energetický odtlačok, ktorý možno vnímať veštecky školenými zmyslami ako na spôsob mydlových bublín. Takýto UFO odtlačok naznačuje na trvalé prepojenie na organický život v kozme a jedincovi poskytuje určité výhody. Informácie o UFO sú v Kozmos škole, nákresy alebo celé zoznamy UFO I., UFO II. a UFO III. sú v sekcii Mapy.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. oblak . Upozorňovalo ho to na nepriateľsky naladených ľudí.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO II. odtlačok 10A15. Poskytovalo mu to informácie o vlastnom zdravotnom stave.

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. chobotnica a UFO I. oči. Skúmalo mu to túžby ľudí do budúcnosti.

04. Z oblasti Ázia . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. kríž. Skúmalo mu to okolo ľudí z obchodných dôvodov a potom na ľudí vplývalo.

05. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. chobotnica. Radilo mu to, kde sa dá čo zohnať.

06. Z oblasti Ď. Východ . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO II. H9E. Hľadalo to tajomstvá o ľuďoch ako znásilnenia, zabitie. Zároveň blokuje útočnosť nepriateľov.

07. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO II. s označením 69Q. Používal ho na skúmanie hlbín morí a hľadanie vrakov lodí.

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,0). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. chobotnica a UFO I. mrak. Hľadali mu veľryby na zabíjanie ako potravu a mrak ho vzdelával k múdrosti.

09. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (M,2). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. oči. Skenovalo aktuálne nebezpečenstvo v okolí dotyčného.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. chobotnica. Mal tento UFO objekt ako kontakt nie v aure, ale v sebe a informovalo ho to o zdravotnom stave a tak isto zasahovalo do vnútra génov. Doslova ako strážca, čo gény robia a kde sa to vyvíja zle.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO III. Informovalo ho to o zdravotnom stave ľudí a zároveň cez toto UFO ich preliečoval.

12. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. a UFO II. Skoro všetky druhy UFO kontaktov v aure. Nosilo mu to informácie o ľuďoch. Bol niečo ako šerif.

13. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO II. odtlačok pod názvom 10A15. Zháňalo mu ti odborné informácie z ľudských mozgov.

14. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO III. Zisťoval stav ľudských chromozómov a zároveň ich preliečoval.

15. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO I. chobotnica. Zbieral chobotnica informácie o pozitívne ladených jedincoch.

16. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,B). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO skupiny I. a UFO skupiny II. a to skoro všetky. Pomáhalo mu to zháňať v okolí rôzne druhy informácií.

17. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C). Jedinec robil veštecké výkony cez UFO II. 60Q. Zháňalo mu to potrebné informácie.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár