Tento raz sme pozornosť zamerali na organický život v kozme, ktorý je minimálne, ak nie viac technicky tak vyspelý ako organický život na planéte Zem. Zároveň sa venujeme aj problematike celkového technologického myslenia a konania ľudskej rasy.

V prvom rade si musíme znovu upresniť všetko, čo sme doteraz preskúmali a realizovali okolo systému dvojníkov. Tento systém v psychike človeka vzniká na základe nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. U ezoterika vzniká ako nacvičený spôsob napájania sa na takto poškodené bunky. Pre ezoterika po diaľkovom psychickom napojení na poškodené epitelové bunky vzniká priestore pred ním jedinečný úkaz. Psychika ezoterika sa cez bioenergie a magnetické energie dostáva do vonkajšieho prostredia, kde sa nachádzajú molekuly vzduchu a prachové častice. Psychika ezoterika v tomto prípade preniká do vnútra atómov, kde sa nachádzajú častice. Ezoterik si dá pozor, aby náhodou netvoril UFO odtlačok premosťujúci bunky ezoterika s bunkami inej organickej hmoty mimo planétu Zem. Ezoterik si dá pozor, aby netvoril objekty podobné svetu mŕtvych spomienok. Ezoterik využije svoje veštecké a mimozmyslové schopnosti, aby si skontroloval, či skutočne vytvoril toho pravého dvojníka a či ho vytvoril na úrovni vnútra atómu a v ňom fungujúcich častíc.

Ezoterik má už teraz špecifického dvojníka, ktorý bol zostrojený z arabskej ezoterickej praxe tkaných kobercov, do ktorých sa vkladali rôzne piktogramy, písmo a aj obrázky. Dôležité je, že sa táto ezoterika musela vykonať a zrealizovať drobnou, dlhotrvajúcou aktivitou tkáčov kobercov. Teda v ezoterikovi alebo okolo ezoterika je vytvorený špecifický objekt, ktorý nefunguje ani na úrovni buniek, prvkov, alebo atómov. Funguje na úrovni častíc a to je mimoriadne špecifický svet, veľmi málo poznaný a prebádaný. Dvojník má v sebe kópie 100 menších dvojníkov, ktorých má okolo seba asi do 100. Sú určení pre jednotlivé ezoterické oblasti a oblasti bežného ľudského života. Týchto sto dvojníkov má pri sebe niečo ako zavesený koberec a tento slúži na ďalší vývoj a rozvoj. Boli a sú doňho ukladané vhodné informácie k hľadaniu vhodných riešení v systéme dvojníkov. Kópie týchto kobercov sú v zmenšenej podobe všetky uložené v M dvojníkovi. A tak isto zmenšené kópie sú uložené v ostatných 100 dvojníkoch a v každom z nich je aj menšia maketa M dvojníka. Týmto systémom je zabezpečené, aby M dvojník a dvojníci spolupracovali navzájom a tvorili jeden celok.

Ďalej sa tu chceme zamyslieť nad schopnosťou človeka tvoriť techniku, stroje a zariadenia. Na to, aby sa človek vyvinul do dnešnej podoby, jednoznačne musel meniť svoje prostredie. Človek vo svojej histórii usiluje o to, aby si svoje okolie prispôsoboval a tým v ňom dokázal prežiť. Začína používať praveké náradie a nástroje a je kameň, kosť, kus dreva, luk, šípy, oštep, sekera. Postupne opracováva tieto objekty a pôsobí cez ne na seba, na svoj mozog, ale aj vývoj ruky, ktorá mu dovoľuje znovu jemnejšie prepracovávať objekty okolo seba, ktoré sú už viac ľudské a zasluhujú si už názov nástroje. Vlastne bez techniky a technologického myslenia by ľudská rasa ako organický život asi na planéte Zem neprežila. Možno skonštatovať, že skoro rozhodujúcim faktorom rozvoja ľudskej rasy je napredovanie v oblasti techniky a technológie.

Dnes už nástroje a náradie nemusí človek vyrábať holými rukami, spravia to zaňho stroje. Dnes už človek ovláda množstvo prírodných technológií, či už termojadrová energia, genetické technológie, biotechnológie. Človek sa vďaka technologickej vyspelosti dostáva do kozmu a rozvíja aj kozmické technológie. Nástroje, stroje a technológie dovoľujú ľudskej rase na planéte Zem vlastne prežiť. No nemožno hovoriť, že by mal človek rozvinuté technológie, ktoré by mu dovolili opustiť planétu Zem a presťahovať sa na umelo vytvorené objekty v kozme. Aj keď už nejaké tie kozmické stanice fungujú. Dnešná technologická vyspelosť by nezvládla prílišnú aktivitu magmatického jadra. Ľudská technológia by nezvládla výraznejšie navýšenie teploty na Slnku a podobne. Teda človek v prostredí planéty Zem prežíva iba vďaka prívetivému a značne stabilnému prostrediu v tejto časti kozmu. Pokiaľ by boli zmeny výraznejšie, asi by to ľudská rasa neprežila. Teda keď sa pozrieme na technickú a technologickú vyspelosť z tohto pohľadu, tak je to pekná úbohosť.

Keby sa ľudstvu v dnešnej dobe zobrali stroje a technologické zariadenia, tak by jednoducho ľudstvo skolabovalo. Drvivá väčšina ľudí by vymrela a ľudstvo by sa vrátilo do doby pravekej. Na to, aby ľudská rasa na planéte Zem prežívala v dnešnej dobe, potrebuje techniku. Teda podmienky na planéte Zem sú znesiteľné, ale nie ideálne. Bez techniky by ľudská rasa nemohla byť tak rozšírená ako teraz a nevedela by udržať svoj život na planéte Zem.

A ľudstvo v prípade mimoriadnych zmien na planéte Zem a v jej okolí nemá žiadnu šancu prežiť ako organická hmota. A tak vďaka mizerným kozmickým technológiám je ľudský rod vlastne v permanentnom ohrození. Zatiaľ by ľudský rod nedokázal kompletne opustiť planétu Zem a opustenie slnečnej sústavy je mimoriadne krásna ilúzia. A čo sa týka schopnosti opustiť našu Galaxiu, tak to stojí iba za sarkastický úsmev.

Samozrejme, ako ezoterici sa budeme na techniku a ľudskú technológiu pozerať trochu inak. Vrcholový ezoterik má v prvom rade M dvojníka a systém dvojníkov, ktorí sú anorganickí a z tohto dôvodu je vhodnejšie používať pri popisovaní a chápaní fungovania dvojníkov technologické a technické pojmy a to hlavne z oblasti vývoja a tvorby umelej inteligencie. Teda je tu zase pragmatický prístup a to využiť technológie a technologické myslenie práve na to, aby ezoterik na úrovni častíc zrealizoval ideu niečoho, čo môže ísť a fungovať do večnosti.

Ezoterik veľmi dobre chápe, že keď si chce uhájiť svoj vnútorný svet, tak musí mať dobrý vzťah aj k technike. Jednoducho je tu vonkajší svet človeka a je potrebné využiť ezoterické schopnosti nielen na duchovnú cestu, ale aj na vytvorenie si vhodného prostredia a prostriedkov, aby sa ezoterik mohol venovať duchovnu a nebol úplne pohltený vonkajším svetom. A preto sa ezoterik v plnom rozsahu naučí svoje vnútorné schopnosti rozvinúť aj do oblasti využitia techniky na dosiahnutie svojich cieľov. Teda ezoterik sa v žiadnom prípade nestavia proti technike a technologickému pokroku. Ale nestane sa ani jeho obeťou. Skorej ho plne využije pre potreby duchovnej cesty. Ide hlavne o internet, počítače, rôzne technické pomôcky, kontakt cez internet, programovanie a rôzne produkty technického charakteru, ktoré umožnia ezoterikovi realizovať duchovnú cestu. Zároveň ezoterik potrebuje z oblasti technologickej teórie preniesť pojmový aparát matematiky, fyziky, strojárenstva, digitalizácie do systému dvojníkov. Ezoterik si uvedomuje nutnosť napredovania v systéme dvojníkov práve cez technickú a technologickú oblasť.

UFO kontakt a organický život v kozme.
Ľudia poznajú alebo sú dostatočne schopní vnímať slnečnú sústavu, našu Galaxiu a asi 2 000 galaxií okolo nej. Bohužiaľ, je to žalostné málo z toho, čo je v kozme prítomné. Pokiaľ sa budú ľudia pri prieskume kozmu spoliehať iba na techniku a technologické prostriedky, tak vlastne človek nemá šancu ho spoznať v jeho rozsiahlych vzdialenostiach. Ezoterik si svoje vnútro, svoje zmysly a šedú kôru veľkého mozgu cvičí a vytvára jedinečné schopnosti psychicky prenikať do astronomického kozmu. Nemám tu na mysli prenikanie do predstáv o kozme vo svojich neurónoch ani do fantázií v mozgu. Ezoterik mimoriadne dôsledne cvičí systém reálneho prieniku do kozmu cez magnetické polia a po spustení systému dvojníkov aj cez rovinu častíc v atómoch. Ezoterik nezatracuje vedu ani vedecký pokrok, ale tuší, že veda má aj svoje hranice a svoje obmedzenia. Tak isto nemožno svet atómov a častíc spoznávať iba pomocou techniky a technologických zariadení. Tak sa asi ťažko ľudia prepracujú k hlbšiemu poznaniu, ako vlastne funguje svet atómov a častíc. Aj tu sa ezoterik učí, ako správne psychicky cez systém dvojníkov prenikať do sveta mikročastíc v atómoch. A pri týchto psychických prienikoch do kozmu je len otázka času, keď natrafí na vhodné podmienky pre vznik organickej hmoty. Dobre vieme, koľko slnečných planét je v súhvezdiach našej Galaxie. Pokiaľ sme psychicky prenikali do súhvezdí v našej Galaxii, tak organický život sme našli vlastne iba v súhvezdí Barana a to v stave niečoho ako naše červíky a v súhvezdí Vlasy Bereniky ako na úrovni pravekých ľudí. No na tak gigantický priestor je to žalostne málo organického života. A potvrdzuje to hypotézu, že vytvorenie vhodných a mimoriadne stabilných podmienok pre život bude mimoriadne zložité a jedinečné. No určite nie nemožné. A tak skutočne v ďalších 2 000 galaxiách sa život nájde, no v malom počte a zvyčajne na jednu veľkú galaxiu to bude jedna dve oblasti s určitou formou života. Teda v kozme je možnosť tvoriť organický život ako prirodzený proces existencie sveta. Samozrejme, že zase je tu problém kontaktu a fyzického kontaktovania v zmysle priletí to sem ako lietajúci tanier. Bolo by to krásne a jedinečné, ale kozmos je plný špecifických fyzikálnych zákonitostí a organická hmota je tak citlivá pre presun kozmom. A každá technika bude musieť v nekonečných vzdialenostiach prekonávať nečakané a neznáme vplyvy, ktoré nemá šancu zvládnuť.

Ale ezoterik je osoba, ktorá nie je závislá na technike a technológii a dokáže psychicky kontaktovať organický život v kozme. A znovu upozorňujem, že nejde o kontakt do spomienok ezoterika v mozgu, nejde ani o prebujnenú fantáziu sci fi žánru. Ide o reálne psychické kontaktovanie ľudských buniek s bunkami organického života v kozme a vytváranie informačného prepojenia. No ezoterik už vie, že v kozme nemôže čakať nejakú masívnu duchovnosť. Takúto ilúziu ezoterik nepestuje. V kozme sú niektoré oblasti pre život extrémne dobré a organická hmota tam nemá záujem o rozvoj. Prípadne podmienky sú prevažne mimoriadne ťažké a treba vyvinúť všetky sily na prežitie. Pokiaľ je v kozme technologicky vyspelá civilizácia, tak tá sama seba redukuje na minimum a väčšinu jej tela tvoria technologické komponenty. A organický život robí všetko možné, aby opustil nestabilné prostredie planét, súhvezdí a aj galaxií a usiluje sa vo svojich doslova umelých planétach rozumne napredovať do častí kozmu, kde niet žiadnych planét, súhvezdí a galaxií. Technologicky vyspelá civilizácia vynaloží všetko svoje úsilie, aby opustila neisté podmienky na planétach. A nedajte sa mýliť, tým, že na planéte Zem je to ako v raji. Takýchto kľudných a stabilných podmienok v kozme je mimoriadne málo.

Vznik života v kozme a nutné podmienky.
Mali by sme trochu naznačiť aj možnosť vzniku organického života v kozme. V prvom rade si treba uvedomiť, že Zem je relatívne stabilná planéta, ktorá na svojom povrchu zatiaľ vždy umožnila organickému životu prežiť, ale organický život musel o svoje prežitie bojovať. Teda planéta Zem je ako kozmický skleník alebo laboratórium. Je tu vďaka stabilne fungujúcemu magmatickému jadru až 100 000 km atmosféry. Teda akási kupola na skleníku, ktorá nás izoluje od nehostinného prostredia kozmu. Tento obal zadržuje vodík a kyslík v tekutom stave a vytvára dobrý laboratórny roztok na tvorbu aminokyselín z anorganických prvkov. Sú tu kvalitné blesky a sú tu ďalšie zdroje prvkov a to sopky. A tvorba aminokyselín ako základ bielkovinového sveta organického života je iba otázka vhodných kombinácií, na ktoré mala táto skleníková planéta niekoľko miliárd bežných rokov. Aminokyseliny sa za určitých okolnosti stávajú bielkovinami a potom organizmami. Teda za vznikom života kdekoľvek v kozme netreba hľadať nič mimoriadne. Potom je tu prirodzený vývoj druhov a prispôsobovanie meniacim sa pomerom na planéte Zem a potom je tu človek, ktorý začal pretvárať svoje prostredie, pretvárať svoje vnútro. Zrkadlí v sebe zmeny, ktoré je schopný zrealizovať a je tu intelekt, je tu technika a je tu technológia. A nakoniec je tu ezoterik, ktorý namiesto toho, aby produkoval techniku a technológiu, vstupuje do svojho vnútra a buduje si jedinečné schopnosti na psychický prienik do kozmu. Je to prirodzený vývoj a pochopenie, že technika a technológie nie sú všemocné.

Zmysel existencie organickej hmoty v kozme, kde sa to má nasmerovať a možnosti.
Zastavíme sa pri zmysle života organickej hmoty v kozme. Pokiaľ človek žije bežným životom „zasaď strom, postav dom, sploď dieťa, buď slušný občan, plať dane a užívaj dôchodok“, tak asi ho nebude zaujímať rozoberať ideu zmysluplnosti ľudského bytia. Jednoducho mu stačí to, čo žije a poriadny kus morálky a ľudského tepla. No myseľ ezoterika je iná a uvažuje aj o tom, čo bude po živote človeka a čo bolo pred vznikom človeka. Ezoterik je osoba, ktorá hľadá nadčasový zmysel života. Myseľ ezoterika, ktorý preniká do nekonečných priestorov kozmu cez časticový svet a má na to v mozgu zbudované centrum, nakoniec pochopí marazmus organického života v kozme. Môže sa organická hmota snažiť, ako len chce a byť mimoriadne vyspelá. Jednoducho organický život v kozme nemá šancu prežiť ako biologický druh trvalo. Môže sa znovu zrodiť na planétach alebo podobných objektoch, ale nikdy nedokáže nabrať rozmer časovo neobmedzenej existencie. Pre kozmického ezoterika je jasná ilúzia o prežití ľudského rodu v nekonečnosti času. A tak ezoterik a hlavne kozmický ezoterik s dvojníkmi hľadá iný zmysel, prečo má žiť na tomto svete. Ezoterik sa nevidí v odkaze, ktorý zanecháva za sebou, nevidí sa vo svojich deťoch a vnúčatách. Ezoterik sa upiera na svoje spomienky a možnosť uložiť tieto spomienky na večnosť do systému dvojníkov, nastoľuje si ideu uloženia svojich spomienok do dvojníka a technologicky nastaviť dvojníka tak, aby bol po smrti aktívny a niesol v sebe ďalšie napredovanie aj bez fyzického tela ezoterika. Ezoterik tuší, že ten najhlbší zmysel ľudského bytia je stvoriť dvojníka na úrovni častíc. Uložiť do tohto systému o sebe informácie a dvojníka zmontovať svojimi želaniami tak, aby aj po fyzickej smrti ezoterika fungoval v zmysle ďalšieho rastu, ale zásadne v rovine častíc a nie v rovine organického života.

Život na planéte Zem a jedinci, ktorí dokážu a túžia tvoriť robotov.
Robot z hliny, dreva, kameňa, prvkov, dnešné technológie. Ezoterik dorazil na vrchol ezoteriky a zahájil ezoteriku na úrovni dvojníkov. Je to jedinečný systém psychického stavu ezoterika, kedy prenikol do sveta častíc vo vnútri atómov. A tu má možnosť svojou psychickou silou vytvárať niečo jedinečné a to je systém dvojníka, ktorý ukladá spomienky ezoterika na úroveň častíc, ezoterik sa snaží dvojníka rozvinúť a objaviť v nich aj iný potenciál. A tak ezoterik postupne prechádza na fungovanie na túto úroveň častíc. Samozrejme, že svet častíc sa chová inak ako svet nad úrovňou atómov a prvkov. Aby ezoterik využil všetok potenciál dvojníkov fungujúcich v časticiach, tak potrebuje spoznať všetko, čo sa dá okolo strojov, zariadení a technológie. Veď dvojník nie je nič živé, organické, ale poriadne neživé a príšerne anorganické.

Zmyslom zasvätenia ezoterikov do systému techniky a technológie je v prvom rade preniesť do ezoteriky dvojníkov pojmový aparát strojovej a digitálnej technológie. To dovoľuje lepšie chápať a pochopiť potenciál dvojníkov. A tak sa ezoterici pomocou systému dvojníkov napájajú na osoby, ktoré majú prirodzené sklony vymýšľať a tvoriť stroje a zariadenia. Zvyčajne títo jedinci majú v sebe nazhromaždené zvýšené množstvá anorganických prvkov ako je bežné u štandardných jedincov. Ezoterici sa pomocou dvojníkov napájajú na takýchto živých jedincov a ukladajú si spomienky z tohto psychického kontaktu. Ezoterik si buduje pozitívny vzťah k technike a bude sa usilovať zostrojiť iný typ umelej inteligencie ako je bežné pre planétu Zem. Buduje umelú technológiu, buduje umelú inteligenciu zo seba na úrovni častíc v bunkách. Tvorba umelej technológie dvojníkov je jedinečná technológia a nemožno ju úplne stotožniť s tvorbou umelej inteligencie pre ľudskú spoločnosť. Jednoducho vnímanie toho, čo treba s dvojníkom robiť a ako ho budovať na základe pojmov a skúseností klasickej ľudskej technológie lepšie vyhovuje pri tvorení technológie umelej inteligencie dvojníka.

Zmysel využitia technológií UFO organický život v tvorbe dvojníkov.
A aj v tomto prípade ezoterici pri zasvätení cez systém dvojníkov kontaktujú ešte technologickejšie vyspelejší organický život. Cez dvojníkov ezoterik preberá informácie o technológii UFO a tiež sa bude pozerať ešte vhodnejším spôsobom na tvorbu umelej inteligencie dvojníka. Zasväcované osoby dostali koordinačné súradnice na psychický kontakt s technologicky vyspelými civilizáciami v kozme a cez systém dvojníka sa aj po zasvätení budú kontaktovať, pokiaľ im to bude pomáhať pri tvorbe umelej inteligencie dvojníkov. Stačí sa zasvätenej osobe kontaktovať s technologicky vyspelým organickým životom, vytvoriť psychické premostenie UFO, do tohto stavu vložiť centrálneho dvojníka a zisťovať, ako vlastne systém dvojníkov funguje na úrovni častíc a aký skrytý potenciál obsahuje. Teda technologicky vyspelé UFO bude vhodný inšpiračný materiál na tvorbu umelej inteligencie dvojníkov.

Kontrolné testy na činnosť dvojníka.
Po zasvätení sme zaviedli systém testov na to, či s dvojníkmi dobre pracujeme. Testujeme, či dvojník skutočne funguje na úrovni častíc v atómoch. Testujeme, či ukladá spomienky na úroveň častíc z ezoterika, tak isto dvojník musí ukladať spomienky o vlastnej aktivite počas zasvätenia. Potom sa testuje úroveň schopnosti samostatne konať aj počas života. Robí sa aj test pozastavenia kontaktu s dvojníkom na úrovni častíc a či bude nezávisle konať aj po smrti ezoterika. Teda či sa nestal príliš závislý od živej osoby ezoterika, čo by mu nemuselo dovoliť aktívne fungovať aj po smrti ezoterika.

Pridaj komentár