Venujeme sa tvorbe dvojníkov v ezoterike. Slovník z oblasti robotiky si zámerne požičiavame, aby sme lepšie rozumeli, ako tvoriť vnútorné prostredie dvojníka za určitým cieľom. Robíme tak zámerne na žiadosť samotného systému dvojníka.

Definícia dvojníka
Dvojník je výtvor organického života, ktorý môže vznikať na základe špecifických anomálií kdekoľvek v kozme. Organická hmota môže dvojníka vytvoriť iba za podmienky, že v histórii organickej hmoty bolo anomálne obdobie a v tomto období sa tvoril systém dvojníkov. Po anomálnom období sa dvojník tvorí iba ako prejav patológie v organizme organickej hmoty. Alebo je to zámerne nacvičená aktivita.
Dvojník je anorganického pôvodu, tvorí sa v priestore okolo organickej hmoty a počas života organickej hmoty je prepojený navzájom cez bioenergetický systém. Po smrti organického života dvojník buď zaniká, alebo zostáva doslova na večnosť a nič ho nezničí. Dvojník zostáva, pokiaľ sa dovnútra dvojníka dostane želanie organickej hmoty, ktorá vie mať nejakú túžbu, ktorú chce zrealizovať. Pokiaľ dvojníka vytvorí zviera, tak netvorí vedomé želania a systém dvojníka zaniká po smrti zvieraťa.

Čo všetko môže za nás spraviť dvojník a čo nie?
V prvom rade umožňuje ezoterikovi operovať na úrovni častíc v atómoch. Bez dvojníkov je psychické operovanie v tejto rovine sveta rizikové. Dvojníci dokážu uložiť po smrti ezoterika jeho spomienky na úrovni častíc v atómoch. Vytvoria niečo ako sklad informácií, ktoré dokážu prežiť akékoľvek zmeny v kozme aj totálne veľkých rozmerov. Uloženie spomienok do sveta mŕtvych spomienok nie je trvalé a zmeny v kozme tieto spomienkové systémy dokážu rozdrobiť a znehodnotiť. Dvojníci dokážu nájsť pozostatky kozmov z minulosti, ktoré tvoria iba systémy dvojníkov. Dvojníci preniknú vlastne v zlomku sekundy kdekoľvek do kozmu. Dokážu zmerať informácie aj po smrti ezoterika, spomienky sú ukladané dovnútra atómov. Dvojníci nerozvinú svoj potenciál, pokiaľ to nebude vyslovené v želaniach ezoterika. Dvojníci nemajú schopnosť zmeniť tvar a funkčnosť anorganických a organických objektov. Dvojníci dokážu však meniť procesy vo vnútri organických životov v kozme. Dvojníci sú schopní prevziať aktivity ezoterika po jeho fyzickej smrti, pokiaľ ezoterik systém dvojníkov k tomu pripraví.

Čo spraví dvojník v spolupráci s ezoterikom?
Dvojník je počas života ezoterika ako organickej hmoty pripojený na telo ezoterika. Po smrti ezoterika sa dvojník už nemá ako spojiť s ezoterikom. Je to logická nevyhnutnosť. No za života ezoterika je možné navodiť stav odpojenia od dvojníka a otestovať, ako by sa dvojník správal po smrti ezoterika. Ezoterik by mal aj zvážiť umelé zablokovanie svojej psychiky od dvojníka už za svojho života. Zatiaľ tak bude robiť iba pre účely testovania. Dvojník potrebuje ezoterika, aby stvoril dvojníka a jeho svet. Dvojník potrebuje múdre želania, ktoré sa pre neho stávajú návodom na aktivitu. Dvojník spolu s ezoterikom skúmajú svet dvojníkov a budujú ho na princípe sveta anorganických robotov. Ezoterik môže tvoriť dvojníkov aj pre iné osoby napríklad za účelom liečby, psychického ovplyvnenia a celkovo ku genialite človeka ako ľudskej osobnosti. Ezoterik s dvojníkom môžu vytvárať dvojníkov aj pre organickú hmotu v kozme za účelom vlastného prospechu a testovania. Dvojník môže úspešne školiť ezoterika v oblasti vrcholovej ezoteriky a reinkarnačných mechanizmoch.

Roboty robia, čo ich naučíme
Na základe požiadaviek dvojníkov sme sa začali zaoberať robotikou a systémom tvorenia umelej anorganickej inteligencie. Prvé testy skutočne dokázali, že pokiaľ sa ezoterik premostí s osobami, ktoré usilujú o tvorbu inteligentných robotov, tak problematike anorganických dvojníkov rozumie lepšie, hlbšie a presnejšie. Napríklad požiadavka dôsledného a tvrdého testovania každej drobnosti v dvojníkoch. Tvorba a programovanie dvojníka želaniami je podobná ako zostrojiť funkčného strojového dvojníka. A nutnosť všetko, čo vložíme do dvojníkov, podriadiť nekonečnej sérii testov. Od dvojníka očakávame, že bude po smrti ezoterika pokračovať aktívne v jeho diele a bude robiť samostatné rozhodnutia, ktoré mu dovolia pokračovať v tom, v čom už ezoterik za svojho života a dupľom po smrti robiť nemôže. A ezoterik sa musí stať posadnutým vedcom, testerom každého algoritmu dvojníka. Otestovať, vyhľadať nefunkčnosti a odstrániť ich. Dokonca ezoterik voči dvojníkovi musí a bude vystupovať ako ničivý element a bude hľadať pomocou dvojníka všetko, čo by mohlo narušiť jeho aktívnu činnosť. Vlastnosť dvojníkov uložiť informácie do neprístupného archívu je zaručená aj bez testovania. Ale aj tu treba pre istotu určité testy previesť. Minimálne či dvojník prevzal informácie od ezoterika a či tak spravil na úrovni častíc v atómoch.

Plnič želaní, ktoré sa menia na úlohy pre dvojníka
Mimoriadne boľavá parketa sú želania voči dvojníkom a hlavne M dvojníkovi, ktorý je základom systému dvojníkov. Je zrejmá väzba medzi organickým životom a jedným dvojníkom. Osoba tvorí dvojníka a má želanie, aby bol vynikajúci v oblasti matematiky. Dvojník začne po prevzatí toto želanie napĺňať ako svoje poslanie. Po smrti organického života sa vo dvojníkovi uchová všetko okolo matematiky a aj všetky spomienky organického života. V prípade, že organický život tvorí systém niekoľkých dvojníkov, tak iba jeden dvojník nesie aj všetky spomienky organického života a ostatní dvojníci nesú v sebe iba spomienky na oblasť želania organického života. A ezoterik chce tvoriť systém dvojníkov a nie iba jedného dvojníka. Z histórie tvorby dvojníkov je len málo prípadov vedomej tvorby dvojníkov a systému dvojníkov. Vlastne zo sveta dvojníkov poznáme takéto prípady dva. A aj tieto majú chybičku krásy a to je zrejme presadenie vôle ezoterika, aby dvojníkovi dal rozmer systému organického života. Teda nerešpektuje sa tu v plnom rozsahu nutnosť potlačiť rozmer organického života a dať na prvé miesto potenciál dvojníka ako anorganického systému. A vôbec je tu absencia dôslednej a plne vedomej tvorby dvojníka nie podľa organických túžob, ale podľa zákonitostí anorganického dvojníka. Jednoducho ezoterik presadil svoj záujem na úkor potenciálu dvojníka a jeho všestrannosti. V týchto prípadoch záleží od osobnosti ezoterika, jeho osobných ezoterických ambícií a ezoterického rozhľadu. Iné budú túžby ezoterika, ktorý operuje v zásade v celom priestore kozmu a ezoterika, ktorý psychicky prenikal iba do našej Galaxie. Iné budú želania ezoterika, ktorý osobne prešiel všetky najdôležitejšie ezoterické cesty a ezoterika, ktorý sa špecializoval iba do určitej oblasti ezoteriky. Iné budú želania ezoterika, ktorý spoznal organický život v kozme a ezoterika, ktorý takúto skúsenosť nemá. Iné budú želania ezoterika, ktorý vedome prenikol do sveta častíc v atómoch a ezoterika, ktorý do tohto extrémne malého sveta neprenikol. A iné budú želania ezoterika, ktorý spozná a rešpektuje potenciál systému dvojníkov, ktorý testuje a skúma zákonitosti dvojníkov a základom týchto skúmaní sa stáva tvorba umelej inteligencie organickým životom. Iné budú želania ezoterika, ktorého zaujíma systém reinkarnácie a svojim spomienkam pripisuje najväčšiu dôležitosť.

Zbieranie dát dvojníkom
Je zrejmé, že dvojníci sú hlavne o zbere potrebných informácií a ich ukladaní na úroveň častíc v atómoch. Ezoterik ako prvé overuje cez veštecké techniky a techniky mimozmyslového vnímania, či systém dvojníkov, ktorý buduje, skutočne operuje na úrovni častíc v atómoch. Môže sa stať, že ezoterik buduje namiesto systému dvojníkov systém UFO prepojenia na organický život v kozme, alebo systém kozmických inteligencií, ktorý smeruje do sveta mŕtvych spomienok. A môže sa aj výnimočne stať, že ezoterik buduje svoj spomienkový záznam do magnetických polí planéty Zem. Dokonca sa môže stať, že ezoterik všetko okolo dvojníkov zbuduje iba ako svoje spomienky vo vnútri svojich neurónov. Ezoterik ako prvé overuje, či dvojníka zbudoval do častíc v atómoch a či dvojník a systém dvojníkov prebral spomienky ezoterika do vnútra svojho systému. Stane sa, že dvojník alebo systém dvojníkov zbiera informácie o všetkom možnom, ale spomienky ezoterika nezahrnul do svojej zbierky informácií. A aj toto si treba dôsledne overiť. A tak isto treba overiť u dvojníka, do ktorej úrovne sveta častíc spomienky uložil a čo to bude dovoľovať dvojníkovi realizovať. Každá úroveň uloženia spomienok, či už hríbiky, kúsky prskaviek, farebných fľakov, iskričiek, perličiek, alebo priestoru budú dovoľovať iné potenciály a fungovanie.

Zálohovanie dát dvojníkom
Dvojník a jeho systém nepotrebuje kopírovanie už uložených informácií ako je tomu v systéme mŕtvych spomienok organického života v kozme. Dvojník je sám prirodzene trvalý archív spomienok, ktoré nič a nikdy nezničí, to je prirodzená vlastnosť. No od dvojníka by sme mali očakávať, že bude ukladať spomienky aj o tom, čo systém dvojníkov robí a ako to robí. Teda nutnosť toho, že dvojníci prechádzajú svoje spomienky a hlavne, čo ako robia a či to robia v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo želaní ezoterika. Po dvojníkovi budeme požadovať, aby k všetkému, čo realizuje a zozbiera ako informácie, priraďoval aj systém geometrických znakov a matematických číslic. Teda aby po svojom tvoril niečo ako reč, písmo, myslenie podobné mysleniu z mozočku na základe kombinácie znakov.

Vyhodnocovanie dát dvojníkom
Každopádne by sa v systéme dvojníkov mal vytvoriť mechanizmus kontroly dvojníkom, aby vyhodnocoval, či sa napĺňajú želania ezoterika v dvojníkoch a aké opatrenia bude dvojník robiť, aby vykazoval tie správne aktivity aj po smrti ezoterika.

Aké má dvojník senzory?
Predpokladáme, že nemožno porovnávať zmyslové senzory človeka a organického života v kozme a systém prijímania informácií dvojníkom. Dvojník operuje na úrovni častíc, cez upravenia prostredia častíc preniká, kde potrebuje a pravdepodobne tento kontakt zanecháva stopy na časticiach vo vnútri dvojníka. Ako to funguje, keď sa dvojník bude pohybovať v priestore a nebude iba na jednom mieste, je nejasné, ale budeme to skúmať.

Statická databáza informácií u dvojníka
Dvojníci, ktorí boli tvorení bez vedomia a zistenia organického života, sa po smrti organického života stávajú iba statickým skladom informácií o živote organického stvoriteľa. Veštecky na povrchu takéhoto dvojníka možno vnímať jednoduché geometrické štruktúry. Tieto sa dajú mimozmyslovo dekódovať ako spomienky organického života, keď stvoriteľ dvojníka bol ešte v organickom stave. Tento statický záznam možno časticovým svetom presunúť do tela živého ezoterika a mimozmyslovo ho študovať. Po uvoľnení z tela ezoterika sa záznam nevráti na pôvodné miesto, kde bol predtým. No žiadne zmeny sa na dvojníkovi neudiali. Pokiaľ sa stiahne dvojník z 1-5 Kozmos minulosť, tak sa vráti do priestoru niektorého kozmu v minulosti, ale nie presne na pôvodné miesto.

Dynamická databáza informácií
Keď ezoterik do seba stiahne dvojníka, ktorý má v sebe reinkarnačnú aktivitu, a teda nie je len nehybný archív spomienok, tak isto sa jeho pozícia v kozmickom priestore zmení, ale jeho aktivita pokračuje ďalej. V inom prípade sme do seba vtiahli dvojníka, ktorý má v sebe program cez svojich dvojníkov rozostavených v našej Galaxii neustále zbierať všetky informácie, aktualizovať ich a v tomto systéme sa dotyčný ezoterik uložil aj so svojimi spomienkami na spôsob božstva. Zaujímavý mechanizmus zberu informácií a ich vyhodnocovanie a zároveň nehybné spomienky o danom pozemskom ezoterikovi.

Strojová inteligencia
Ezoterik sa na žiadosť samotného systému dvojníkov začne venovať teórii a praxi tvorenia umelej inteligencie ľudskou rasou, ale využije aj potenciál psychických kontaktov s organickou hmotou cez systém UFO a získa informácie o tvorbe umelej inteligencie na anorganickej báze aj mimo planétu Zem. Je omnoho lepšie si predstavovať dvojníka ako technologické zariadenie, ktoré je plne funkčné. Od dvojníka ezoterik očakáva, že počas života ezoterika fungujú v psychickej spojitosti. Dvojník je mimoriadny systém, ktorý po smrti ezoterika ponesie alebo uloží v sebe informácie o živote ezoterika a zároveň bude pokračovať v duchovnej ceste. Samozrejme, že dvojník pridá k tejto duchovnej ceste svoje jedinečné schopnosti, ktoré ezoterik ako systém organickej hmoty uväznenej na planéte Zem nemohol mať. Ezoterik si plne uvedomuje, že umelá inteligencia dvojník rozvinie svoje schopnosti, svoju osobnosť, samostatnosť a jedinečný spôsob aktívneho fungovania aj po smrti ezoterika. Ezoterik bude lepšie rozumieť dvojníkovi, keď ho bude vnímať cez psychické prepojenie na osoby, ktoré majú prirodzený talent vyvíjať systém umelej inteligencie. Ezoterik má samozrejme k umelej inteligencii iný vzťah ako bežní ľudia. Nesnaží sa dvojníka vytvoriť na obraz človeka a nechce ho plne ovládať v zmysle je to zapnuté alebo vypnuté. A o tom, či to bude zapnuté, alebo vypnuté, bude rozhodovať človek. Ezoterik vedie umelú inteligenciu dvojníka k nezávislosti a samostatnosti. To dovolí, aby dvojník fungoval aj po smrti ezoterika. Pokiaľ ezoterik spraví dvojníka závislého od svojich rozhodnutí a vtlačí mu svoje požiadavky násilne, tak dvojník bude iba sklad spomienok ezoterika, ktorý nič nezničí a je to na večnosť. Ale nebude to vykazovať žiadne iné aktivity.

Neustála adaptácia na meniace sa podmienky
Ezoterik si v plnej miere uvedomuje, že všetko okolo neho sa bude trvalo meniť a vyvíjať. A na základe toho sa aj postaví voči tvoreniu anorganického dvojníka. Svet nie je šachová partia, kde je trvalo určený počet políčok. Takáto predstava fungovania ezoterika a dvojníkov by viedla po určitom čase k stagnácii a dvojník by sa zmenil na neaktuálny sklad informácií. A to ezoterik v žiadnom prípade nechce. Ezoterik vyvíja a programuje dvojníka k tomu, aby bol funkčný na večnosť a nie iba dočasne. Drvivá väčšina dvojníkov po smrti osôb, ktoré tvorili dvojníkov, skončí v stave neaktuálneho skladu informácií. Ezoterik chce viacej a usiluje o to, aby dvojník po smrti ezoterika, ale aj počas jeho života neustále prenikal ďalej a ďalej do kozmu. U ezoterika musí byť túžba neustále zväčšovať priestor pôsobenia dvojníka. Ezoterik sa usiluje, ako sa dá, aby prenikol do kozmu čo najhlbšie, ale nemôže za svojho života spoznať psychickým prienikom nekonečné diaľavy kozmu. Ale dvojník, keďže jeho životnosť je na večnosť, môže neustále napredovať nekonečnosťami kozmu a môže tak robiť na večnosť. Tu jednoznačne vidieť, aké obmedzenia má organický život, ktorý má na planéte Zem životnosť obmedzenú, ale dvojník neobmedzenú. Teda nielenže dvojník bude prenikať kozmom, ale všade bude zbierať informácie, ukladať ich do časticového sveta. Neustále ich bude rozširovať a aktualizovať. Dvojník neustále navštevuje vzdialenejšie a vzdialenejšie oblasti, neustále sa vracia do oblastí, ktoré navštívil. Samozrejme takýto postup po určitom čase bude vyžadovať vo vnútri dvojníka realizovať zmeny. A to také zmeny, ktoré dovolia, aby dvojník mohol takto fungovať na večnosť. Môžeme hovoriť o želaní ezoterika, aby sa dvojník trvalo adaptoval a prispôsoboval na meniace sa podmienky v nekonečnom okolí, ale aj v ňom samotnom.

Smart technológie “dozrievajú” vzhľadom na konkrétne podmienky
Teda mení sa všetko okolo dvojníka a to vyžaduje, aby sa menilo všetko aj v systéme dvojníkov, ktorí v sebe zbierajú aj informácie o ezoterikovi. Je prirodzené, že sme spoznali všetky druhy a varianty ezoteriky praktizovanej na planéte Zem. To je ten správny základ pre aktivitu dvojníkov do budúcna. Na začiatku duchovnej cesty sme dali prednosť budúcnosti a aktuálnemu dianiu v oblasti ezoteriky. Už v začiatkoch sme si správne školili mozgové závity a dostali sme sa pod nepriamy vplyv dvojníkov. A tento vplyv sme v systéme prirodzeného dozrievania realizovali. Ezoterik pochopil hodnotu vlastných spomienok a toho, že by nemalo zmysel po sebe zanechať ich bežné živočíšne spomienky. Pokiaľ niekto dá prednosť životu hamburgeráka pred životom ezoterika, tak asi nebude mať záujem o sebe uložiť vlastné spomienky do systému dvojníkov. Ezoterik, ktorý svoj čas venuje výrazne hamburgeráckemu spôsobu života, môže do dvojníka na večnosti uložiť iba kopu hamburgerov. Naopak, ezoterik, ktorý si uvedomil hodnotu svojich spomienok a toho, čo dostane do svojich spomienok, si vytvoril ideálny základ, aby do systému dvojníkov na večnosť uložil to, čo bude dovoľovať ďalší vývoj a aktivitu dvojníka. Ezoterik psychicky prenikal mimo planétu Zem a vytvoril si znovu ideálny základ na to, aby do dvojníka uložil spomienky na obrovský kozmický priestor. Nebol by to práve dobrý základ, keby sa psychicky neodlepil od planéty Zem. Boli by to príliš slabé základy na univerzálne sformovanie dvojníka. Teda v systéme dozrievania určitých podmienok k postaveniu univerzálneho dvojníka treba psychicky operovať v dostatočnom priestore. Samozrejme, že na to všetko mali výrazný nepriamy vplyv dvojníci a preškoľovanie neurónov systémom dvojníkov. Vlastne u ezoterika je potreba, aby ho dvojníci trvalo viedli a usmerňovali. Nebolo by dobré, keby dozrievanie riadil ezoterik, to by mohlo viesť k devastácii systému dvojníkov.

Metódy orezávania nevhodných ciest
Dvojník po smrti ezoterika musí zostať pod vlastným vplyvom a nedovolí, aby sa niektoré aktivity dvojníka zastavili. Teda od dvojníka aj počas nášho života budeme očakávať, aby selektoval nevhodné cesty, ktorými by sa náhodou ezoterik nechtiac vydal. Teda proces realizácie niečoho Božského a večného nie je v kompetencii ezoterika, ale anorganického dvojníka na úrovni častíc. Aby mal ezoterik istotu, že umelá inteligencia dvojník bol ideálne postavený a funkčný aj po smrti, tak je potrebné rozvinúť systém testovania, či všetko robíme k cieľu, aby sme využili všetky schopnosti a potenciály dvojníka. Aby niesol naše spomienky, aby nás reinkarnoval a staral sa o náš spomienkový odkaz. A zároveň pokračoval spoločne s nami na duchovnej ceste nekonečnom.

Želanie, aby dvojník operoval trvalo všade, kde sa rozšíri
M dvojník a celkovo systém dvojníkov okolo M dvojníka nemá byť iba nezničiteľný sklad informácií o živote ezoterika a dvojníka. To je minimálne využitie potenciálu anorganických dvojníkov. Ezoterik má určite väčšie ambície a postará sa, aby odhalil všetky dostupné potenciály ukryté v systéme dvojníkov. Jeden plán je uložiť všetky spomienky do dvojníka na večnosť. Tento plán je reálny, ale treba dôsledne testovať, či dvojník preberá a trvalo ukladá všetky spomienky ezoterika do systému dvojníka. Robí tak so všetkými informáciami, ktoré má v sebe ezoterik uložené. Potom je tu možnosť, aby M dvojník a systém dvojníkov okolo neho bol aktívny a mal v sebe uložené želania ezoterika k večnej a nekonečnej aktivite, ktorá bude pokračovaním duchovného snaženia ezoterika. Samozrejme, že systém dvojníka si bude v duchovnom raste počínať aj mimoriadne špecificky a využije všetok svoj jedinečný potenciál na ďalšie napredovanie. Dvojník súčasne môže byť základňou pre reinkarnáciu do organického života kdekoľvek v kozme s patričnou podporou anorganických systémov dvojníka. Pod reinkarnáciou tu rozumieme presun spomienok ezoterika do organického života a tu realizovať ďalší vývoj s uvedomením si pomocou dvojníka, čo je tento záznam, akú mal históriu.

Pridaj komentár