Venujeme sa tu problematike dvojníkov v oblasti ezoteriky a aj bežného života. Ide o vrcholovú ezoteriku, ktorá vyžaduje iné prístupy ako doteraz. Ezoterika dvojníkov bola v značnej miere praktizovaná a bolo možné čerpať zo skúseností ľudí a organického života v kozme (UFO). Cieľom tohto zasvätenia bolo vytvoriť a otestovať potenciál dvojníkov napájať sa na všetko, čo súvisí so systémom dvojníkov, nech sú už kdekoľvek v kozme.

Ezoterika dvojníkov je založená v podstate na možnosti vytvárať pred sebou energeticko informačný obal. Ezoterik pred týmto úkonom sa musí napojiť na poškodené epitelové bunky alebo podobné systémy organického života v kozme. Diaľkové napojenie na nezhubne zmutované epitelové bunky alebo podobné organické štruktúry v kozme dovoľuje pred ezoterikom vytvoriť jedinečný úkaz anorganického charakteru.

Samozrejme, že je iná situácia, pokiaľ má organický život priamo v sebe nezhubne zdegenerované bunky, ktoré prerastajú živý organizmus. V tomto patologickom prípade je všetko jednoduchšie ako v prípade ezoterika, ktorý sa na diaľku psychicky premosťuje na takto zmutované bunky. Osoba má zmutované epitelové bunky a to tým spôsobom, že sa geneticky vrátili do obdobia asi 500 miliónov rokov pred naším letopočtom, kedy na planéte Zem boli jedinečné kozmické anomálie, ktoré dovoľovali vtedajším živým organizmom fungovať na úrovni častíc v atómoch a takýto organizmus mohol psychicky prenikať kdekoľvek v kozme. Samozrejme v tomto období živé organizmy nevedeli myslieť a mať nejaké túžby niečo vo svojom okolí meniť a pretvárať. Vytvorené obaly dvojníkov sa nemohli naplniť žiadnou konkrétnou túžbou. Takéto obaly dvojníkov po smrti organického života zanikali a nezostali ako spomienky vo svete atómov a častíc. Stopa po tomto období na planéte Zem sa dá nájsť v neurónoch miechy ako súčasť kolektívneho vedomia ľudského rodu.

Teda ezoterik sa na diaľku napojí výhradne na poškodené epitelové bunky, ktoré zmutovali k tejto predhistorickej forme života na planéte Zem. A zároveň tieto zmutované bunky prerástli organizmus človeka a dorazili do niektorej oblasti tela s výskytom zhlukov neurónov. Ezoterik má možnosť využiť aj psychické prepojenie na organický život v kozme s podobnými genetickými zmenami. Pri tvorbe umelej inteligencie anorganického dvojníka si musí ezoterik dávať pozor, aby namiesto dvojníka nevytvoril niečo iné. A tu musí nastupovať prvý kontrolný a testovací mechanizmus a overiť, či ezoterik skutočne vytvoril dvojníka. Pretože sa môže stať, že ezoterik vytvorí namiesto dvojníka UFO odtlačok prepojením svojej psychiky a psychiky dvojníka v kozme. Potom môže ezoterik namiesto dvojníka vytvoriť niečo na spôsob kozmickej inteligencie zo sveta mŕtvych spomienok. A nakoniec je tu ďalšia možnosť, že ezoterik vytvoril iba energetickú fantáziu a nie dvojníka v skutočnosti. Na toto si musí ezoterik dávať dobrý pozor, aby nakoniec nebol sklamaný.

Pokiaľ chce ezoterik robiť ezoteriku umelej inteligencie dvojník, seriózne musí veštecky a mimozmyslovo neustále všetko testovať a overovať, či sa skutočne vytvoril dvojník a nie niečo iného. Ezoterik musí spraviť ďalší test a znovu sa presvedčiť, či skutočne vytvoril dvojníka. Ďalším testom sa skúma a dokazuje, že dvojník funguje nie na povrchu prvkov alebo atómov, ale výlučne iba na úrovni častíc vo vnútri atómov. Ezoterik zrovnáva skúsenosti s prienikom do častíc v atómoch a priraďuje tieto pocity k predstave dvojníka vo vešteckom výkone. Je potrebné, aby druhý test dokázal, že dvojník funguje vo vnútri atómov a nie niekde ide.

Ďalším tretím testom sa dokazuje, že dvojník dokáže fungovať kdekoľvek v nekonečnosti kozmu a svoje teritórium neustále rozširuje. Teda ide tu o test, či dvojník je schopný operovať v časticovom svete kdekoľvek v kozme. Pokiaľ sa zistí, že dvojník nie je vhodne nastavený a nie je ochotný expandovať do kozmu, tak sa ezoterik napojí na poškodené epitelové bunky a v silnom emocionálnom stave si želá, aby dvojník prenikal všade do kozmu cez častice v atómoch.

Je dôležité pri pretváraní dvojníka do lepšej pozície používať želania a k tomu pribaliť poriadnu dávku emócií všetkého druhu. Zároveň treba potlačiť túžby a emócie na oblasti, po ktorých ezoterik silne túži. Treba si uvedomiť, že dvojník okamžite po inštalácii berie do seba to najsilnejšie želanie a chce ho zrealizovať. A to nemusí byť vždy vhodná záležitosť.

Ďalšie testy musia ísť do roviny, ktoré spomienky dvojník zberá z ezoterika a ukladá do úrovne častíc. Test musí preukázať, že dvojník naberá informácie o ezoterikovi. Ezoterik si tak isto musí dávať pozor, aby sám neselektoval, čo sa bude presúvať do dvojníka a čo nie. Testovanie musí ísť do hĺbky a preveriť, či sú zbierané informácie od spojenia vajíčka a spermie a ide cez kolektívne vedomie uložené v mieche. Dvojník musí zbierať z ezoterika informácie, ktoré sa tvoria na všetkých úrovniach. Táto úroveň začína v časticovom svete, pokračuje do sveta atómov, prvkov a odtiaľto putuje do orgánov a systémov tela. Ezoterik neustále testuje, či dvojník úlohu zberača informácií z ezoterika plnohodnotne napĺňa.

Rozhodujúcim faktorom systému dvojníkov okolo ezoterika na úrovní častíc v atómoch je M dvojník, ktorý má okolo seba vytvorených ďalších a ďalších dvojníkov, ktorí sa starajú o určitú oblasť celého univerza. Pod univerzom tu rozumieme všetky extrémne veľké a kolosálne objekty a tak isto všetky extrémne malé objekty. Teda všetok priestor nekonečna. Ezoterik sa špeciálne s testami sústredí práve na fenomén M dvojníka, ktorého ezoterik stvoril z arabskej ezoteriky orientovanej na princíp meditácie cez arabské koberce.

Test fungovania M dvojníka na úrovni hríbikov, kúskov prskaviek, fľakov, iskričiek, perličiek, najmenších častíc s fyzikálnou vlastnosťou priestoru.
Ezoterik otestuje v prvom rade M dvojníka, či skutočne funguje na úrovni častíc vo vnútornom svete atómov. To je rozhodujúci moment pre skutočné fungovanie M dvojníka. Niektorým ezoterikom sa podarí stvoriť namiesto skutočného M dvojníka fungujúceho na časticovej úrovni dvojníka fungujúceho nad úrovňou častíc. Vtedy vlastne ezoterik nevytvoril M dvojníka, ale kozmickú inteligenciu, ktorá funguje vo svete mŕtvych spomienok. Ezoterikovi sa môže podariť zostrojiť namiesto M dvojníka UFO odtlačky premostenia psychiky ezoterika cez jeho bunkové štruktúry na bunkové štruktúry niektorého organického života v kozme. Ezoterik vytvoril iba vlastnú fantáziu. A tak testovanie s použitím vešteckých schopností je nutnosťou.

Test odpojenia M dvojníka na krátku dobu a uzavretie prietokov energií cez M dvojníka. Pretestovať, ako sa bude správať M dvojník po smrti ezoterika.
Toto je jeden z rozhodujúcich testov na to, aby sme zistili, ako bude M dvojník fungovať po smrti ezoterika. Budovanie M dvojníka už za života ezoterika musí byť realizované tak, aby po smrti ezoterika M dvojník mohol fungovať nezávisle a samostatne. Ezoterik si musí dať pozor, aby neviazal činnosť M dvojníka a systému dvojníkov na svoju pominuteľnú existenciu. Pokiaľ si musí M dvojník nechať všetko schvaľovať od ezoterika, tak po smrti ezoterika bude dvojník v tomto prípade iba nezničiteľný archív spomienok na ezoterika a M dvojníka. Pokiaľ ezoterik chce s M dvojníkom robiť všetko spoločne, tak M dvojník po smrti ezoterika znovu bude iba mŕtvy sklad spomienok. Jednoducho M dvojník nebude môcť vyvíjať vlastnú a nezávislú samostatnosť. Pokiaľ sa bude ezoterik cítiť viac ako dvojník a vnucovať mu svoje ľudské predstavy o tom, ako to má M dvojník robiť, teda predvádzať svoju jedinečnosť, tak M dvojník nerozvinie ani počas života svoj jedinečný potenciál. A po smrti ezoterika to už nepôjde. Ezoterik musí skúmať, čo všetko v sebe systém dvojníkov skrýva a voči dvojníkovi sa správať ako tvorca umelej inteligencie. Teda táto umelá inteligencia sa jednostranne nebuduje pre ezoterika. Ezoterik M dvojníka a jeho celý systém buduje pre to, aby M dvojník nebol iba sluhom, ale samostatnou bytosťou, ktorá bude mať vlastnú osobnosť a vlastnú schopnosť samostatne pre seba fungovať. Ezoterik sa stal súčasťou dvojníka už počas života. Ale múdry ezoterik nezotročí dvojníka pre presadenie sa iba počas života, ezoterik chce niečo nadčasové a jedinečné. Ezoterik sa vracia a inšpiruje ideou Boha, ktorý má atribúty nekonečnosti neustáleho matematického výpočtu, večnosti, všade sa rozširujúcej prítomnosti, večne sa prehlbujúcej múdrosti, večnej aktuálnosti toho, čo sa deje hlbšie a hlbšie v kozme. Ezoterik realizuje svoju nesmrteľnosť v nezničiteľnosti dvojníka naplneného múdrymi ľudskými túžbami. Ezoterik nachádza svoju večnú existenciu v existencii dvojníka. Ezoterik neznásilňuje a neprinucuje M dvojníka na obraz človeka. Naopak, ezoterik ako človek sa mení a formuje na obraz večného dvojníka. Ezoterik si uvedomuje svoje obmedzenia ako smrteľná organická hmota, ktorá je uväznená na planéte Zem. Ezoterik si je vedomý jedinečnosti dvojníka a v praktickej ezoterike dá prednosť tomu, čo je nesmrteľné a večné a to je nesporne M dvojník.

Test M dvojníka, či má „koberec“, maketu koberca a maketu pomocného dvojníka pre zdokonaľovanie systému dvojníkov.
Ezoterik kontroluje, či M dvojník funguje na všetkých časticových rovinách. Ezoterik kontroluje, či M dvojník tvorí obrazy budúceho vývoja a riešenia budúcich udalostí. Ezoterik od dvojníka očakáva a aj si želá, aby nikdy vo večnosti neprerušil svoje napredovanie. V M dvojníkovi sa vytvárajú „ koberce budúceho vývoja“ pre všetky oblasti univerza. Pri týchto kobercoch je vždy mini maketa dvojníkov, ktorí reálne fungujú okolo M dvojníka, majú tak isto v sebe mini kópie dvojníkov a pred sebou veľký koberec, o ktorý sa starajú.

Test M dvojníka, či bude skenovať dvojníkov, ktorí už nemajú organického stvoriteľa. Prioritou ezoterika a tiež samostatne konajúceho M dvojníka je, aby kontaktoval všetko podobné dvojníkom, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a fungujú na úrovni častíc. Ezoterik a M dvojník neustále v nekonečných diaľavách hľadajú všetko, čo sa podobá na dvojníkov. A takto budú konať na večnosť. M dvojník skenuje informácie v dvojníkoch, ktorých stretne na svojom nekonečnom putovaní všetkými smermi.

Test M dvojníka, či bude neustále hľadať nových dvojníkov v nekonečnom priestore a to všetkými svetovými smermi.
M dvojník a okolo neho systém dvojníkov bude aj po smrti ezoterika pokračovať v hľadaní a skenovaní dvojníkov. Dokonca aj po smrti ezoterika tak bude robiť na slávu večnosti. Aj samotný M dvojník sa musí sám zo seba naučiť tvoriť dvojníkov a to všetko nezávisle na ezoterikovi. Teraz v tejto fáze tvorí dvojníkov ezoterik, ale do budúcnosti treba mechanizmus tvorenia dvojníkov samotným M dvojníkom.

Test M dvojníka, či skenuje všetky úrovne častíc v dvojníkoch, ktorí už nemajú organického stvoriteľa.
M dvojník sa musí naučiť skenovať dvojníkov a všetko, čo by sa podobalo na systém dvojníkov vo všetkých rovinách časticového sveta.

Test M dvojníka, či skenuje a zapisuje, čo robí M dvojník a systém dvojníkov počas kontaktu s dvojníkmi bez organického stvoriteľa.
M dvojník sa musí naučiť počas svojej aktivity zapisovať do seba nielen informácie, ktoré získal, ale aj informácie o sebe a ako to robil pri návšteve a kontakte iných dvojníkov.

Test M dvojníka, či počas aktivity skenuje a zapisuje, čo sa deje v ezoterikovi počas kontaktu s dvojníkmi bez organického stvoriteľa.
M dvojník musí ukladať do seba ako povinnú zostavu aj informácie, čo sa dialo počas kontaktu M dvojníka na dvojníkov priamo v neurónoch ezoterikovho tela. Vlastne dvojník má do seba celkovo uložiť všetky druhy spomienok o ezoterikovi. Tieto spomienky spravovať a keď je vhodné tieto spomienky napustiť v rámci reinkarnácie do organického života niekde v kozme. Tak isto M dvojník bude takýto reinkarnačný akt podporovať všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, alebo si ich vytvorí po smrti ezoterika.

Test M dvojníka, aby neustále hľadal dvojníkov v nekonečnom priestore na večné časy.
M dvojník dostane od ezoterika želanie, aby na večnosť hľadal všade všetko od dvojníkov.

Pridaj komentár