Teoretické úvahy nad systémom dvojníkov uplatňovaným v oblasti ezoteriky. Tieto teoretické úvahy vznikli na základe praktických skúseností ezoterikov v oblasti ezoteriky dvojníkov.

Prirodzená tvorba dvojníkov

Prirodzená tvorba dvojníkov organickou hmotou.
V kozme sa môžu vždy vytvárať špeciálne anomálne stavy, ktoré prinútia organickú hmotu, aby produkovala dvojníkov ako prirodzený stav bytia organickej hmoty. To, čo sme objavili, bola žijúca organická hmota (UFO), ktoré nemá dostatok intelektu, aby mohla vnášať do dvojníkov svoje želania. Teda nemení a neformuje svoje prostredie a nezrkadlí v sebe poznanie sveta okolo seba. Je na vývojovom stupni rastlín a jednoduchých zvierat. Teda dvojníci vytvorení organickou hmotou na úrovni zvierat a rastlín sa neuchovajú, lebo nevykazovali žiadnu aktivitu z toho dôvodu, že táto organická hmota nie je schopná mať vedomé želania ako ľudia na planéte Zem. Toto UFO evidujeme pod pracovným označením UFO Iveta. Toto UFO dokáže prenikať psychicky naprieč celým kozmom. Často kontaktuje aj ľudí, ktorých psychika sa zrútila na úroveň častíc v atómoch. Tento stav nie je prirodzený ani umelo pestovaný, ale zaraďujeme ho do kolónky patológia epitelových buniek na povrchu orgánov tela. Pokiaľ ezoterik vedome prenikne do častíc v atómoch svojho tela a volá o psychickú podporu cez svoje bunky, je možné realizovať psychický kontakt s UFO Iveta. A môže vytvoriť dočasné alebo trvalé premostenie psychiky človeka na UFO Iveta. Takéto pokusy sme mnohokrát testovali a vždy fungovali.

Prirodzená tvorba dvojníkov za účasti intelektu.
Človek, ktorý má choré epitelové bunky na povrchu orgánov a častí tela, môže produkovať z týchto epitelových buniek nezhubné atypické bunky. Tieto atypické krycie bunky na povrchu častí tela a orgánov sa geneticky zmutujú a podobajú sa bunkám organizmov, ktoré žili na planéte Zem pre viac ako 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tejto dobe boli na planéte Zem špecifické anomálie, ktoré dovoľovali prirodzenú tvorbu dvojníkov. Tento predok človeka nemal svoj intelekt a nedokázal mať žiadne ľudské túžby, a tak sa dvojníci nezachovali vcelku. Tento zápis možno veštecky objaviť v bunkách miechy. Pracovne ho označujeme kolektívne vedomie ľudského rodu. Pokiaľ zmutované epitelové bunky prerastajú cez organizmus a dorazia do niektorej zo 6. neurónových oblastí ako napríklad šedá kôra veľkého mozgu, tak jednoznačne sa vytvorí okolo takejto osoby energetický obal, ktorý do seba naberie želanie človeka niečo dosiahnuť. A dvojník je funkčný a po fyzickej smrti takéhoto človeka tento dvojník zostáva ako trvalý jav v kozme. Vnímateľný je mimozmyslovo a to na úrovni častíc.

Prirodzená tvorba dvojníkov v minulých kozmoch
Jedinečný fenomén je tvorba dvojníkov, ktorí boli v minulých kozmoch a mali intelekt, ktorý vedel tvoriť vedome želania. Po týchto kozmoch vcelku nezostalo nič. No zostali práve po nich dvojníci buď pasívni, alebo v nejakom stupni aktivity. Takýchto kozmov bolo pred naším kozmom asi 7 až 8. Ezoterik má záujem cez vlastných dvojníkov spoznať aj týchto dvojníkov fungujúcich v nepoškodenom stave vo večnosti. Drvivá väčšina tu uchovaných dvojníkov bola stvorená pre praktický život a prežitie organickej hmoty a iba malé množstvo vykazuje nezávisle aktivitu ako napríklad trvalé vysielanie informácií do kozmu o aktivitách organickej hmoty.

Ešte neznámi dvojníci v nekonečne kozmického priestoru.
Samozrejme, priestory kozmu všetkými smermi sú nekonečné a je možné, že pri ďalších prieskumoch kozmu cez vlastných dvojníkov natrafíme aj na výnimočných dvojníkov.

Vedomá tvorba umelých dvojníkov

Vedomá tvorba dvojníkov človekom.
Ezoterik, ktorý trvalo a vedome medituje a postupne psychicky preniká do kozmu, po čase narazí na fenomén dvojníkov a začne ho aj vedome praktizovať. A to je zásadný zlom v práci s dvojníkmi. Bežní ľudia s poškodenými epitelovými bunkami ani len netušia, že majú niečo ako dvojníka. Ezoterik si je tohto javu vedomý a mimozmyslovo ho vie plne vnímať. Jedna z prvých ezoterických veličín, ktorý vedome pracoval s dvojníkmi, bol Čech F. Bardon. Svoje skúsenosti popísal vo svojich dielach, napríklad Brána k opravdivému zasvětení alebo Prax magické evokace. Tento ezoterik tvoril dvojníkov ako súčasť poškodenia epitelových buniek, ale dvojníkov dokázal vnímať aktívne. Zásadný prístup toho ezoterika bol v podriadení si dvojníka svojim cieľom. No takýto prístup sme zamietli a nepestujeme ho.

Vedomá tvorba jedného dvojníka.
Iný umelý systém tvorby dvojníkov nestojí na poškodených bunkách ezoterika. Ezoterik sa naučí psychicky premosťovať na choré a vhodne zmutované epitelové bunky a pred sebou tvoriť energeticko informačný obal dvojníka ako u osoby s poškodenými epitelovými bunkami. U ezoterika je to cieľavedomá činnosť a hľadanie, ako tvoriť dvojníkov bez poškodenia vlastných epitelových buniek. A spôsob sa našiel.

Vedomá tvorba množstva dvojníkov.
Ezoterik môže tvoriť nielen jedného, ale aj množstvo ďalších dvojníkov, vždy sa na diaľku stačí napojiť na poškodené epitelové bunky a dvojník sa jednoducho vyprodukuje sám pred ezoterikom. Len treba upozorniť, že dvojník môže postupom času ovládnuť psychiku danej osoby a je jedno, či ide o patologický prejav alebo trénovaný vedomý prejav. Špecializovaní dvojníci majú sklony poškodiť organizmus takéhoto človeka a zničiť jeho psychiku. Opatrnosť a dlhoročná skúsenosť je na mieste.

Vedomá tvorba systému dvojníkov.
Ezoterik spoznáva dvojníkov, zbiera skúsenosti a usiluje sa vytvoriť fungujúci systém dvojníkov, ktorý by mu pomohli napredovať na duchovnej ceste a nakoniec realizovali jeho reinkarnáciu. Reinkarnáciu v zmysle uloženia jeho spomienok do systému dvojníkov. Celkovo cieľom ezoterika je vcelku uložiť svoje spomienky a zabezpečiť ich ďalší duchovný rast cez systém dvojníkov. Ezoterik pripisuje svojim spomienkam vo svojej mysli tú najvyššiu hodnotu, akú je len možný niečomu prisúdiť. Ezoterik bez tohto vrcholového cieľa dosiahne v ezoterike iba nepatrný vývoj.

Vedomá tvorba M dvojníka.
Ezoterik postupne skúma a preveruje svet dvojníkov a zisťuje, že dvojníci, ktorí majú v sebe iba jedno želanie do jednej oblasti človeka, môžu jeho psychiku poškodiť. Bádaním a testovaním zisťuje, že je tu možnosť postaviť veľmi všestranného dvojníka, ktorý je naplnený želaniami, aby sa venoval všetkým oblastiam ezoteriky, ale aj bežného života. Potom takýto dvojník je minimálne škodlivý pre zdravie a psychiku ezoterika. A ezoterik prevedie do systému dvojníkov práve arabskú ezoteriku ukrytú v arabských kobercoch. Arabské koberce plne vyhovujú vytvoreniu M dvojníka, ktorý je centrálny dvojník a bude mať na starosti ostatných vytvorených dvojníkov a ich vzájomnú spoluprácu.

Vedomá tvorba systému dvojníkov.
Vytvorením M dvojníka nastupuje možnosť vytvoriť neobmedzený systém ďalších dvojníkov. M dvojník má v sebe v podobe imaginárnych predstáv niečo ako množstvo utkaných kobercov pre všetky systémy ezoterika, ale aj všetky praktické oblasti človeka. Ku každému kobercu je možné vytvoriť jedného dvojníka, ktorý vďaka M dvojníkovi má v sebe všetky druhy kobercov vytvorených M dvojníkom. Teda všetci dvojníci navzájom aktívne spolupracujú, ale každý sa stará špeciálne o určitú oblasť v kozme.

Vedomá tvorba dvojníkov na systém umelej inteligencie (robotika).
Ezoterik, ktorý praktizuje ezoteriku dvojníkov, postupne zisťuje, že ľudstvo ani organický život v kozme nikdy naplno nevyužil potenciál dvojníkov. Dnešný ezoterik si to plne uvedomuje a zahajuje bádanie toho, čo všetko sú schopní dvojníci zrealizovať a čo nie. Toto pred dnešnými ezoterikmi nikto nerobil, a tak skúsenosti treba čerpať z vlastnej praxe pokusov a omylov. Zaujímavý je úkaz, ako sa samotní dvojníci usilujú ezoterikovi radiť, ako má tieto potenciály odhaľovať.

Vedomá tvorba dvojníkov v minulých kozmoch.
Bohužiaľ je nutné konštatovať, že doterajšia tvorba dvojníkov bola plne pod diktátom organickej hmoty a hlavne pre praktické účely prežitia organickej hmoty v kozme. Pre hlbšiu duchovnosť a reinkarnačné účely dvojníkov neboli skoro nijako využité. A to platí všeobecne pre všetkých doterajších dvojníkov celkovo.

Vedomá tvorba dvojníkov pod diktátom organickej hmoty.
Aj tých málo prípadov ezoterikov, ktorí sa usilovali využiť duchovný potenciál dvojníkov, spravilo zásadnú chybu a to takú, že sa usilovali dvojníka podriadiť svojim želaniam, doslova riadiť dvojníka a vtláčať mu svoje predstavy. A takýto prístup, kde ezoterici sa cítia viacej ako dvojníci, prináša vlastne devastáciu schopnosti a potenciálu dvojníkov. Niektorí ezoterici si myslia, že treba M dvojníka kontrolovať, riadiť ho, otravovať ho primitívnymi otázkami, robiť zo sveta dvojníkov iba sklad informácií, vybíjať si zlosť na dvojníkoch, estetizovať svet dvojníkov, zanášať do sveta dvojníkov ľudské pohľady a tradície. Ezoterik by mal dôsledne kontrolovať, ako neželateľne zasahuje vo svojej ľudskej nadutosti do sveta dvojníkov. Nechtiac môže nakoniec ezoterik poškodiť výnimočnosť dvojníkov a hlavne M dvojníka. Ezoterik si uvedomuje, že dvojníci sú tu nie pre neho, ale on pre dvojníkov.

Vedomá tvorba dvojníkov s podriadením sa organickej hmoty.
A tak sa ezoterik plne podriaďuje M dvojníkovi a jeho riadenému systému dvojníkov. Nie je to jednoduchý proces pre žiadneho ezoterika, aby sa na duchovnej ceste podriadil M dvojníkovi a dokonca časom začal realizovať vlastne cestu dvojníka a nie vlastnú cestu. Respektíve jeho duchovná cesta bude dvojníkom transformovaná do cesty dvojníka. M dvojník školí ezoterika, dáva mu nápovedu, aké má mať želania a ako má pomáhať dvojníkovi spoznať jeho potenciál. Pokiaľ chce ezoterik, aby dvojník po jeho fyzickej smrti mohol fungovať aktívne a neupadol do pasivity zatvoreného a neprístupného archívu spomienok, tak musí dvojníka vyškoliť tak, aby mohol pokračovať na duchovnej ceste bez ezoterika a nevytvoril si nejakú závislosť na psychike a rozhodnutiach ezoterika. Príklad: ezoterik zomrie a počas života si dvojník musel pýtať na nejakú činnosť povolenie od živej osoby. Alebo: počas života spoločne ezoterik a dvojník fungovali navzájom. Po smrti ezoterika bude dvojník čakať na príkaz od ezoterika, alebo nejakú aktivitu a tá už nemôže prísť. A preto M dvojník musí byť totálne samostatný, nezávislý od ezoterika a schopný fungovať plne aj po smrti ezoterika. Preto takýto špecifický prístup k M dvojníkovi. Rozhodujúci cieľ je reinkarnácia a tá vyžaduje takýto prístup.

Vedomá tvorba všestranných dvojníkov.
Budeme tu rozumieť aktívny ezoterický výskum toho, čo všetko v sebe skrýva systém dvojníkov s cieľom plne ho rozvinúť pre duchovné, praktické, ale aj reinkarnačné účely. Nie je to jednoduchý druh ezoteriky, ktorý stojí na výskume a testovaní možnosti dvojníkov. Spraví sa pokus na dvojníkovi, vyhodnotí sa a pokiaľ je postup nevhodný, tak sa praxou odstráni a nastolí sa iný systém.

Ešte neznáma vedomá tvorba v nekonečných priestoroch kozmu.
Musíme počítať, že v nekonečných vzdialenostiach kozmu je možné ešte objaviť aj vedomé aktivity s dvojníkmi. Takýto psychicky výskum s dvojníkmi podnikneme. A do dvojníkov takýto systém aj v rámci želaní, čo má robiť dvojník po smrti ezoterika, zrealizujeme.

Druhy dvojníkov tvorených organickým životom v kozme

Dvojníci pre praktický život.
Najväčšie množstvo dvojníkov z celého množstva bolo vytvorené na konkrétnu praktickú činnosť. Mysliaci organický život mal určité želanie a to do dvojníkov vložil. Takýchto dvojníkov je 90 % z celkového počtu asi 1 000 dvojníkov. Dvojníci pre jednostrannú aktivitu sú po smrti organického stvoriteľa pasívni a vykazujú aktivitu iba pri psychickom kontakte v mieste výskytu dvojníka. Spomienky v tomto type dvojníka sú vcelku a pri kontakte vykazujú aktivitu v podobe znakov, ktoré za určitých okolností pôsobia blahodarne na organický život. Možno tento proces sledovať u českého liečiteľa Gellnera.

Dvojníci s prvkami reinkarnácie.
Takýto typ dvojníkov je nepatrný a vykazujú aktivitu trvalo alebo v určitých časových cykloch. Iba jeden – dvaja dvojníci bolo vedome vytvorení naberať do seba informácie, šíriť ich alebo neustále rozširovať svoju veľkosť vytváraním nových dvojníkov. Celkovo nebol reinkarnačný potenciál plne pochopený a praktizovaný. Úplne chýbajú dvojníci s plnou slobodou bez zasahovania zo strany organického života.

Dvojníci ako umelý systém (robotika).
Tento typ dvojníkov vlastne do dnešného dňa neexistoval. Žiadna organická hmota nebudovala a neskúmala potenciály dvojníka. Takýto typ dvojníka sme začali produkovať dnešnou ezoterickou praxou.

M dvojník.
Niekoľko kusov M dvojníkov existuje už bez organického stvoriteľa a nevykazujú žiadnu reinkarnačnú aktivitu. Iba pri kontakte ezoterika cez vlastných dvojníkov sa M dvojník aktivizuje a možno z neho skopírovať spomienky pre vlastný rozvoj M dvojníka.

Dvojníci s organickým stvoriteľom.
Pokiaľ organický život je ešte nažive, tak môže mať pri sebe jedného dvojníka, alebo aj skupinu dvojníkov. Hovoríme o premostení živej organickej hmoty na dvojníka. Je tu energetické puto a závislosť dvojníkov na želaniach a aktivitách organického stvoriteľa. V tomto pute sa dvojník snaží, aby sa daná osoba výhradne venovala iba jednej oblasti, ktorá bola vyjadrená v túžbe organického stvoriteľa.

Dvojníci s mŕtvym organickým stvoriteľom.
Pokiaľ organický stvoriteľ dvojníka mal počas života minimálne intelekt dnešných ľudí, tak po smrti sa v ňom uložia všetky spomienky a sú tu uložené v pasivite na večnosť. Spomienky takejto osoby sa nedostanú do sveta mŕtvych spomienok nad úrovňou atómov. Spomienky sa cez dvojníka uložia na úroveň častíc v atómoch a nepodliehajú bežným zákonitostiam klasického sveta mŕtvych.

Nasekaní dvojníci.
Tento druh dvojníkov vlastne neexistuje. Bol tvorený dnešnými ezoterikmi. Dôvod tvorby takýchto nasekaných dvojníkov bolo eliminovať devastačné tendencie jednostranne orientovaných dvojníkov. Ezoterik vytvoril dvojníka, vložil doň želanie, dvojník ho začal realizovať. Ezoterik nasekal na kúsky dvojníka a takýto dvojník mohol byť aktívny, iba pokiaľ ezoterik psychicky nespojil kúsky nasekaných dvojníkov. Dvojníkov ezoterik nasekal cez plastické predstavy pyramídy. Po vytvorení M dvojníka sa všetkých asi 100 kusov dvojníkov vrátilo do celistvého obalu a stali sa súčasťou sveta M dvojníka.

Dvojníci z rôznych druhov epitelových buniek u človeka.
Organický život môže tvoriť dvojníkov z rôzneho druhu a typu buniek, ktoré v priebehu minulosti produkovali dvojníkov ako v prípade dnes žijúceho UFO Iveta v kozme. Podľa druhu epitelových buniek majú dvojníci trochu odlišné schopnosti. Niektorí sú na zber informácií, niektorí radšej operujú do organickej hmoty, niektorí radšej riešia náročné problémy, niektorí dvojníci hlavne po ožiarení epitelových buniek neznášajú skryté tajomstvá. No v zásade sú rozdiely minimálne.

Dvojníci s vedomím a živým organickým stvoriteľom.
Tento druh dvojníkov, ktorých systém je slobodný od človeka a celkovo organického života, zatiaľ k dispozícii nemáme. Je predmetom budovania dnešnými vrcholovými ezoterikmi.

Neznáme systémy dvojníkov v kozme.
Nepreskúmali sme zatiaľ všetkých existujúcich dojníkov a je možné, že niekde v extrémne nekonečných vzdialenostiach kozmu natrafíme aj na iné typy dvojníkov. Necháme to na budúcnosť, kde chceme pokračovať v hľadaní a kontaktovaní všetkých dvojníkov v kozme alebo niečoho, čo je tomuto systému veľmi podobné.

Vlastnosti dvojníkov

Vlastnosť operovať v systéme častíc vo vnútri atómov.
Dvojníci fungujú výhradne vo svete častíc vo vnútri atómov a to zatiaľ v celom kozme. Dvojník je anorganického pôvodu. Keď chce dvojník niečo zrealizovať, tak to vždy prevedie na úrovni častíc a to úpravou prostredia častíc. Klasická ľudská psychika nepracuje vo vnútri buniek, ani na ich povrchu, ale na povrchu orgánov tela. A preto väčšine bežných ľudí a ezoterikov je svet častíc neprístupný. Častice v atómoch sú extrémne malé objekty. Prirovnáva sa k veľkosti atómu ako pomer veľkosti zrnka prachu k Mont Everestu v Himalájach. Teda máme tu svet, na ktorý je možné používať systém desatinných čísel. Napríklad 0, 00000000000000001 a podobne.

Vlastnosť v sekunde prekonať akékoľvek vzdialenosti.
Dvojník vie v zlomu sekundy vhodne upraviť a využiť svet častíc a presunúť sa kdekoľvek v kozme. A môže to spraviť naraz na viacero miest. Ezoterik nesmie do sveta dvojníkov zanášať vlastné skúsenosti o prekonávaní vzdialeností. Dvojníci sa presúvajú cez svet častíc a tu platia iné zákonitosti o čase a rýchlosti. Keby dnešná raketa dosahovala rýchlosť svetla a takto sa v kozme pohybovala, tak akákoľvek prachová častica by bola pre takúto rýchlosť hotová pohroma. Ako keby na povrchu rakety vybuchla atómová bomba.

Vlastnosť nezničiteľného archívu spomienok.
Tým, že dvojník operuje na úrovni častíc, vytvára mimoriadne bezpečný archív, ktorý nezničia zatiaľ žiadne mimo galaktické apokalypsy toho najväčšieho rozmeru. Na rozdiel od sveta mŕtvych spomienok, kde stačí zmena gigantickej čiernej diery na gigantickú anti čiernu dieru a tu uložené spomienky nad úrovňou povrchu atómov sú rozdrvené a rozmetené na všetky galaktické smery. A tento fakt je prioritným záujmom pre reinkarnačné ambície novodobých ezoterikov.

Vlastnosť neobmedzeného objemu archívu pre informácie.
Tým, že dvojníci operujú vo svete pod povrchom atómov a to je svet častíc, tak nemajú žiadny problém, kde donekonečna ukladať získané informácie, pokiaľ zahltia priestor jedného atómu. Ako keby programátor na počítači mal neobmedzenú pamäť na zachytenie všetkých informácií naraz valiacich sa z celého kozmu. Má to kde uložiť a to vždy a neobmedzene.

Vlastnosť prieniku všade.
Dvojník musí byť nastavený postupne preniknúť všade v kozme a šíriť sa do nekonečna a to nielen nad povrchom atómov, ale aj do vnútra každého atómu v kozme. Čím hlbšie dvojník do vnútra atómu napreduje, tým sú záznamy sem uložené nedobytnejšie. Dvojník môže prenikať do tak malých častíc, kde platí iba jeden fyzikálny zákon a to je zákon poslednej vlastnosti a to je priestor. Teda to je tak malý svet ako pomer zrnka piesku a kvadrilióny Mont Everestov. A to sa vyjadrujeme poriadne nepresne. Teda iba odhad poukazujúci na extrému malosť týchto najmenších častíc, ktoré sú vždy hmotné a vo forme energie.

Vlastnosť zbierať a vyhodnocovať zozbierané informácie.
Dvojník je predurčený na trvalý zber informácií z celého makrokozmu a tiež kozmu atómov a častíc s tým, že dvojníci neustále aktualizujú vzniknuté zmeny. Veľkosť prijatých informácií možno sledovať vo veľkosti obsadených častíc okolo ezoterika. Samozrejme, že to možno vnímať iba mimozmyslovo. Zber informácií, a hlavne o zmenách v nekonečnostiach kozmu, musí viesť vždy k tomu, aby dvojník a hlavne M dvojník dal pokyn na zmenu postojov a najhlbších zákonitostí o dianí v kozme. Praveký človek mal iný názor o svete okolo seba ako prírodný človek, dnešný človek má iný názor o kozme ako všestranný ezoterik. A dvojník si tak isto vždy po čase vytvorí novú meniacu sa zákonitosť o kozme.

Vlastnosť nekonečnej expanzie v priestore kozmu.
Vlastnosť aktualizovať informácie z kozmického priestoru.
Vlastnosť dvojníka samostatne konať.
Cieľom ezoterika je, aby dvojníci vedeli konať všetko, čo ovláda ezoterik a zároveň ezoterik trvalo odkrýva skrytý potenciál možností dvojníka. Zároveň trvá na tom, aby dvojníci aj po fyzickej smrti ezoterika naďalej sami odkrývali svoj potenciál, dokázali ho plne využiť a trvalo prepracovávať.

Vlastnosť dvojníka ovládnuť živú organickú hmotu.
Dvojník má prirodzene schopnosť manipulovať so svetom častíc. Nemáme na mysli takú silu, ktorá by viedla k termojadrovej reakcii. Dvojník dobre manipuluje s atómami v ľudskom tele. Zasahuje do činnosti chemických látok a vnútorných orgánov v bunkách. Ezoterik sa usiluje o to, aby dvojníci postupne zvyšovali svoj fyzikálny vplyv na živú aj neživú prírodu.

Vlastnosť dvojníkov vytárať potenciál budúceho vývoja.
Novodobí ezoterici sa usilujú o všestranný ezoterický vývoj, teda robia 6 ezoterických ciest podľa výskytu neurónových oblastí vo svojom tele a 7. ezoterickú cestu do vnútra neurónov vo všetkých bunkách. Ezoterici usilujú o psychický prienik do extrémne veľkých objektov v kozme a extrémne malých objektov ako sú častice v atómoch. Ezoterik pracuje na nových neurónových centrách, ktoré mu dovoľujú robiť všetky dôležité ezoterické smery. Ezoterici dnešnej doby dávajú prednosť neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu svojich schopností po špirálovom vývoji. Ezoterici dnešnej doby nerobia ezoteriku stále tú istú v dogmatickej a ortodoxnej rovine, ktorá stojí v neustálom opakovaní toho, čo už dosiahli iné osobnosti ezoteriky. Nepestujú kult ezoterickej osobnosti, ale rozvíjajú vlastnú osobnosť na základe všeobecných pravidiel. Ezoterik si ukladá do pamäte spomienky zo svojej ezoterickej praxe a tým sa neustále vyvíja. Ezoterik niečo podobné bude chcieť po M dvojníkovi a ostatných dvojníkoch. Teda neustály vývoj dvojníkov aj po smrti ezoterika.

Vlastnosť dvojníka v závislosti na želaniach organickej hmoty.
Ezoterik v žiadnom prípade neusiluje o to, aby sa dvojník podobal na ezoterika a robil ezoterickú cestu po smrti ezoterika tak, ako ju robil ezoterik za svojho života. Dvojník môže pokračovať v duchovnej ceste ako ezoterik, ale dvojník má iné možnosti a iný potenciál. A tak dvojník musí byť želaniami naprogramovaný tak, aby využil vlastný potenciál a vlastné schopnosti. Ezoterik sa nakoniec stáva ako balíček informácií súčasťou dvojníka a nesnaží sa v systéme dvojníkov hrať prvé husle.

Vlastnosť dvojníka intelektuálne školiť organickú hmotu s intelektom.
Ezoterik bude usilovať rozvinúť schopnosť dvojníka doslova vzdelávať sa a naučí dvojníka, aby rozvíjať vlastný dvojnícky intelekt, ktorého základom je intelekt ezoterika, ale skutočne iba základ. M dvojník si vytvorí vlastný systém rozvoja vlastného intelektu a duchovného rastu aj po smrti ezoterika.

Vlastnosť niektorých dvojníkov liečiť a uzdravovať.
Dvojníci, ktorých organický stvoriteľ je po fyzickej smrti a sú uložení v kľude v úrovni častíc, majú schopnosť liečiť organickú hmotu formou magických geometrických štruktúr. Pokiaľ je dvojník nastavený na jednoduchú reinkarnačnú aktivitu, tak takúto vlastnosť nemajú.

Vlastnosť dvojníka operovať v psychike organickej hmoty.
Ezoterik pozná schopnosť dvojníkov, aby zdokonaľovali fyzickú silu aktívne pôsobiť na bunky a štruktúry organickej hmoty, chemických, fyzikálnych a biologických pochodov. Ezoterik pripraví dvojníka, aby po smrti ezoterika pokračoval aktívne v naberaní kinetických schopností a manipulácie požadovaným smerom s čo najväčšími a s čo najmenšími objektmi.

Vlastnosť tvoriť dvojníkov priamo dvojníkmi.
Ezoterik nakoniec usiluje o to, aby aj samotný M dvojník dokázal tvoriť nových dvojníkov sám zo seba a rozširovať takto svoje teritórium. Túto schopnosť môže mať ezoterik a na začiatku ju musí mať, ale potom nechá na M dvojníkovi, aby si tvoril dvojníkov sám zo seba. Takýto prípad dvojníka bez organického života, ktorý už zomrel, máme k dispozícii vo svete častíc.

Ďalšie vlastnosti, ktoré môžu dvojníci získať.
Ezoterik bude neustále skúmať rôzne možnosti. K skúmaniu si priberie štúdium robotizácie a tvorby umelej anorganickej inteligencie. Ezoterik si uvedomuje, že dvojník je anorganického a nie organického pôvodu ako človek. A štúdium robotiky je výborný vstup k pragmatickejšiemu pochopeniu potenciálu dvojníkov.

Vlastnosti dvojníkov po smrti organického stvoriteľa.
Ezoterik si uvedomuje, že svoju organickú púť musí ukončiť a dvojník sa od ezoterika po jeho smrti odpojí. Ezoterik, ktorý usiluje o reinkarnáciu, musí dvojníka na svoju samostatnú púť dobre pripraviť a dvojník nesmie fungovať na základe príkazov a zákazov ezoterika. Teda nemožno tu aplikovať systém voči robotom, ktorí sú totálne závislí od človeka a človek si ich vytvára pre to, aby vykonali určité úkony za človeka. A tu si musí ezoterik dať pozor, aby takýto systém voči anorganickému dvojníkovi nepraktizoval. Musí zaujať postoj ako keby vyvíjal robota, ktorý bude nezávislý od človeka. Dvojník získa nezávislosť a vlastný systém vývoja, vzdelávania a fungovania aj po smrti ezoterika. Pokiaľ ezoterik spojí svoju psychiku s dvojníkom na základe princípu, že dvojník si musí všetko dať schváliť živému ezoterikovi, tak dvojník po smrti ezoterika fungovať nebude a zmení sa iba na dokonale chránený systém spomienok. Prípadne bude vykonávať iba to, čo bolo trvalo nariadené. Ezoterik si dá pozor, aby nezanášal do sveta dvojníkov svet ľudí a organickej hmoty. Svet dvojníkov, ktorí majú byť aktívni aj po smrti ezoterika treba budovať inak ako dvojníka, ktorý zostane iba ako archív spomienok na ezoterika. Ezoterik si uvedomuje, že sa chce stať súčasťou sveta dvojníkov a to tak, aby nezasahoval do jeho činnosti a nepotláčal jeho mimoriadne schopnosti, ktoré človek nemá k dispozícii. Ako určitú pomoc pri budovaní anorganického dvojníka na spôsob inteligentného robota možno využiť aj technologicky zdatný život v kozme pod pracovným názvom UFO.

Spomienky na dvojníkov v písomnostiach ovplyvňujú intelekt ľudí.
Každý, kto vstúpi na pôdu ezoteriky, by si mal čítať tu zverejnené texty, ktoré formujú psychiku ezoterika do systému dvojníka. Ezoterik je zo začiatku pod nepriamym vplyvom dvojníka. Keď si ezoterik vytvorí vlastných dvojníkov, tak sa dostáva pod priamy vplyv dvojníka. Ezoterik má naopak potenciál aby sa čo najviac podobal a fungoval podľa princípov anorganického dvojníka a nie organického života.

Dvojníci u živých jedincov ovplyvňujú živých ľudí.
Aj neustále psychické napájanie na živých jedincov či už ľudí alebo iný organický život v kozme (UFO) vedie k nepriamemu formovaniu psychiky ezoterika na obraz fungovania dvojníka. Nie úplne ale čo najbližšie k schopnostiam dvojníka.

Dvojník sa lepšie chápe ezoterikovi.
Po psychickom premostení na osoby, ktoré sú schopné produkovať inteligentných strojových robotov ezoterik lepšie chápe ako dvojník funguje. A preto ezoterik študuje všetko okolo robotiky a aplikuje to na svet anorganických dvojníkov.

Umelá tvorba M dvojníka živým ezoterikom.

Slobodný dvojník bez dominancie ezoterika.
Ezoterik si je vedomí toho, že dvojník tu nie je pre ezoterika, ale ezoterik sa formuje na fungovania podľa zákonitosti M dvojníka. Ezoterik si želá aby ho M dvojník navádzal na múdre želania čo ma M dvojník robiť počas života ezoterika a tak isto po smrti ezoterika.

Zrodenie ezoterika do systému M dvojníka.
Ezoterik nefunguje vo vnútri dvojníka ako organická hmota ale ako niečo čo nebráni aby dvojník mohol využiť všetko potenciál. Ezoterik prenikne do vnútra sveta M dvojníka cez zvládnutie psychickej tantry a ovládnutiu potreby sa rozmnožiť. Je to vrcholoví stav, keď sa ezoterik zrodí do sveta M dvojníka ako embryo. Ku každému dvojníkovi v systéme M dvojníka sa zrodí ako dieťa. Máme tu M dvojníka a ten má okolo seba psychické koberce, pred každým kobercom sedí dvojník a pri dvojníkovi cez systém tantry zrodení ezoterik ako embryo, pripravené sa učiť o dvojníkov ako od svojich organických rodičov. Jednoducho sa nechá vychovávať svetom dvojníkov.

M dvojník sám produkuje dvojníkov.
Ezoterik musí pochopiť ako funguje tvorba dvojníkov samotným M dvojníkom. A bude si želať aby M dvojník sám zo seba produkoval dvojníkov a to donekonečna.

M dvojník sa zrkadlí v sebe a sám seba zdokonaľujú.
Ezoterik si želá aby M dvojník a všetci dvojníci v systéme dvojníkov sám seba vyvíjali a získali potenciál špecifického intelektu. Možno si to lepšie predstaviť v prípade vývoja robotov, ktorý sa učia na vlastných chybách a sú vedení k nezávislosti od požiadaviek človeka. Táto predstava je problematická a skorej sa s ňou môže ezoterik stretnúť v sci-fi filmoch o zbure robotov.

M dvojník a systém skladu kobercov.
Ezoterik ako základ pre systém nekonečného množstva dvojníkov prijal a vytvoril M dvojníka, ktorý neustále vytvára aj pomocou ďalších dvojníkov imaginárne koberce, ktoré majú tvar kobercov. Tento koberec je neustále napĺňané upravenými informácia zo snahou neustále sa vyvíjať a hľadať nové cesty v ezoterike a po smrti ezoterika a j vlastný vývoj a zdokonaľovanie sa.

M dvojník a ezoterická všestrannosť.
Ezoterik si je vedomí toho, že pokiaľ chce vytvárať svet mimoriadne inteligentných dvojníkov, tak základ ezoterika musí byť mimoriadne všestranný. Ezoterik musí prekonať tendencie dnešnej ľudskej spoločnosti aby sa človek venoval iba jednej oblasti a tu sa špecializoval. Nenosí sa ideál všestranne rozvinutého intelektu a praktickej činnosti do všetkých oblastí ezoteriky a praktického života.

M dvojník a želania ezoterika.
Ezoterik si je vedomí aké dôležité sú želania o tom čo môže dvojník reálne uskutočniť. Ezoterik si je vedomí čo dvojníci dokážu skutočne fyzicky vykonať. Dvojníci sú to hlavne na zber informácii, hľadanie priechodných riešení. Ezoterik si želá aby dvojník si tvoril vlastné želania aj po smrti ezoterika. Dvojníci vždy naznačia aké má mať ezoterik želania aby vytvoril inteligentný systém dvojníkov, kde má hlavné slovo M dvojník a nie ezoterik.

M dvojník a pyramidálny systém.
Ezoterik si želá aby M dvojník používal nezávisle systém plastických a priestorových pyramíd na to aby prichádzajúce informácie menil na to čo potrebuje a informácie ukladal do systému kobercov.

M dvojník a systém kinetických schopností voči organickej hmote.
Ezoterik vytvára dvojníkov pre posilovanie kinetických schopností aby ezoterik ale hlavne M dvojník a ďalší dvojníci mohli fyzikálne pôsobiť na hmotu okolo seba. Ezoterik si uvedomuje, že M dvojník telepatické schopnosti manipulujúce do všetkých foriem hmoty môže po smrti ezoterika znásobiť do nebývalých síl o ktorých ezoterik nemusí mať ani tušenie. A toto musí byť súčasťou želania voči M dvojníkovi aby v tomto smere sa neustále zdokonaľoval a jeho sily extrémne narastali.

M dvojník a reinkarnácie ezoterika.
Ezoterik si je vedomí a voči M dvojníkovi má želanie o umiestnení spomienok do systému M dvojníka a pokiaľ by bolo možne aby reinkarnoval spomienky ezoterika do niektorého vhodného organického života a takto neustále vnášal spomienky ezoterika do organickej hmoty a to na večnosť a kdekoľvek v kozme. Aby zabezpečil návrat týchto spomienok do systému dvojníka.

M dvojníka a expanzia do nekonečnosti kozmu.
Ezoterik si uvedomuje a má voči M dvojníkovi želanie aby pokračoval na večnosť aby neustále zväčšoval potenciál priestor kozmu, ktorý bude spoznávať. A v tejto aktivite nikdy nepoľaví.

M dvojník a hĺbka operácii v časticovom svete.
Ezoterik si želá aby jeho M dvojník a systém dvojníkov spoznával trvalo všade aj svet častíc a prehodnocoval svoje skúsenosti v oblasti aj častíc v atómoch.

Pridaj komentár