Zasvätenie sa týkalo ezoteriky dvojníkov, ktorých ezoterik tvorí v časticovom svete vo vnútri atómov pomocou techniky prepojenia psychiky na zmutované epitelové bunky v ľudskom tele. Ide o nezhubné mutácie, ktoré vracajú epitelové bunky do obdobia asi 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tomto období boli na planéte Zem špecifické anomálie, ktoré dovoľovali organickému životu prenikať psychicky do priestoru kozmu cez úroveň častíc.

Ezoterik pomocou systému dvojníkov môže psychicky úspešne prenikať aj do extrémne malých objektov ako sú prvky, atómy a častice. Ezoterik je na duchovnej ceste dvomi smermi, jeden smer ide k poznaniu čo najväčšieho priestoru v kozme a vlastne venuje sa astronómii s tým rozdielom voči vedeckým pracovníkom, že do kozmu nepreniká pomocou techniky a rôznych technologických zariadení, ale pomocou sily vlastnej psychiky. Hovoríme o psychickom prieniku do kozmu. V žiadnom prípade tu nepestujeme prebujnenú fantáziu a neprenikáme psychicky do vlastných spomienok. Ezoterik psychicky preniká cez magnetické polia, prvkovú, atómovú a časticovú úroveň do objektov v kozme. A snaží sa získať informácie o objektoch a priestore v kozme. Potom sa v mysli ezoterika zrkadlia tieto spomienky a môže nadobúdať nie zemské, ale kozmické vedomie.

Druhý smer ide k prieniku do svojho tela, do orgánov, buniek, bunkových štruktúr, molekulárnych štruktúr prvkov, atómov a potom do častíc v atómoch svojho tela. Hovoríme tomu psychický prienik do mikrosveta desatinných čísel. Teda ezoterik aj za pomoci dvojníka preniká do mikrosveta častíc. Získava svoju osobnú skúsenosť a táto sa môže zrkadliť v jeho mysli. Ezoterik nadobúda vedomie mikrosveta častíc.

Ezoterik na svojej ceste spája makrosvet kozmu s mikrosvetom častíc v atómoch. Aby ezoterik mohol realizovať tento druh ezoterickej cesty, je potrebné v určitej vrcholovej fáze duchovného rastu vytvoriť dvojníka a cez tento fenomén preniknúť do vnútra sveta atómov. Tento prienik ezoterikovej psychiky do roviny častíc umožňuje množstvo jedinečných fenoménov. A to v prvom rade fenomén schopnosti prenikať cez dvojníka na úrovni častíc a odtiaľ prenikať do nekonečných vzdialeností v kozme. Bez systému dvojníkov by ezoterik nemohol zájsť tak ďaleko do kozmu. Ezoterik cez dvojníka získava aj hlbšie poznanie sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme. A tu nachádza systém dvojníkov na úrovni častíc, ktorí majú v sebe uložené informácie o živote danej osoby alebo daného druhu organického života. Ezoterik si uvedomuje, že systém dvojníkov vo svete mŕtvych umožňuje uložiť spomienky o ezoterikovi na večnosť, ale spomienky musia byť uložené na úrovni častíc, nie atómov.

Ezoterik pomocou vytvoreného systému dvojníkov okolo seba je schopný prenikať aj do hlbokej minulosti v kozme, keď tu boli iné kozmické sústavy a objekty. Po tých kozmoch vlastne už nezostalo nič, čo by mohlo o nich vypovedať. To, čo tam zostalo vcelku a dobre čitateľné, sú práve dvojníci po smrti svojich organických stvoriteľov. Títo dvojníci nesú v sebe informácie o kozmoch minulosti, čo sa tu dialo, konalo, ako vznikli a ako zanikli. Toto je rozhodujúci argument pre ezoterika, založený na osobnej skúsenosti cez systém dvojníkov. Nie je to síce priamy dôkaz, ale nepriama osobná skúsenosť. Ezoterik v dvojníkovi nachádza vlastne svoj zmysluplný cieľ a to uchovať po sebe na večnosť informácie o tom, čo robil a čo sa dialo. A to je vynikajúca správa, že je tu systém, kde si ezoterik zapíše a uloží svoje spomienky a skúsenosti, ktoré nezničí žiadna sila.

A ezoterik sa samozrejme postará o to, aby do tohto systému dvojníka na časticovej úrovni uložil nielen svoje osobné spomienky, ale aj informácie o svete mŕtvych, informácie o organickom živote v kozme, o kozmickom priestore, o svete častíc. Teda sklad informácií v dvojníkovi nebude len jeho osobný archív, ale celkovo archív o tom, čo je v kozme možné a čo sa deje aj aktuálne. Ezoterik má voči dvojníkovi želanie, aby sa neustále rozširoval v kozme a zároveň v ňom trvalo skenoval aktuálne dianie. A tu nastupuje ďalší fenomén dvojníkov a to je skutočnosť, že niektorí dvojníci vykazujú aj po smrti svojho organického stvoriteľa určitú aktivitu. Takýto fenomén možno vnímať vo svete mŕtvych spomienok, ktoré sú uložené na úrovni prvkov a atómov. Tu tak isto uložené spomienky do kozmických inteligencií vo svete mŕtvych nad úrovňou atómov dovoľujú tiež samostatné aktivity a konania. Tieto spomienky sa môžu reinkarnovať a zo sveta mŕtvych dostať do vnútra psychiky organického života. Takéto niečo je možné aj zo systému dvojníka uloženého v rovine častíc. Dokonca dvojník sa môže postarať o to, aby vybral vhodný organický život a spomienky ezoterika vložil do takéhoto živého objektu. Tak isto sa postará, aby spomienky na ezoterika prerastali psychiku organického života a tieto spomienky znovu nadobudli vedomie cez živú organickú hmotu. Teda ezoterik môže rátať s tým, že dvojník sa veľmi dobre postará o to, aby ezoterik v dostatočne vyspelom organizme nadobudol znovu vedomie.

Mali by sme si vysvetliť, čo tu rozumieme pod stratou a nadobudnutím vedomia. Každý z nás sa narodí v podstate bez vedomia, schopnosti myslieť a uvedomovať si, kto je, kde je a čo robí. Pokiaľ by dieťa vychovávali zvieratá alebo by bolo vychovávané v zaostalých podmienkach, kde by boli rodičia alkoholici a dieťa by nedostalo dostatok podnetov zo strany rodičov, tak by sa neurónový systém nerozvinul k ľudskému vedomiu. Stačí málo, keď dieťa leží bez záujmu rodičov v postieľke, nedostane hračky, rodičia na dieťa nehovoria a podobne. Takéto dieťa nakoniec končí v ústave pre mentálne postihnutých jedincov v podstate ako zviera. Príčinou tohto stavu je nedostatočné prebratie ľudskej kultúry do neurónových oblastí. A u takého jedinca nemožno hovoriť o vedomí, uvedomovaní si pomocou myslenia, že je ľudského rodu. Ezoterik je osoba, ktorá hlboko, na rozdiel od bežných ľudí, preniká do svojho tela, do svojich spomienok, a tak isto do objektov v kozme a mimoriadne v sebe zrkadlí kozmos, seba samého a celkovo organickú hmotu v kozme. Vedomie ezoterika, ktorý k tomu pridá aj celú oblasť vedy, extrémne zrkadlí v sebe nie zemské, ale kozmické vedomie všetkej organickej hmoty do extrémnych hĺbok kozmu. K tomuto konštatovaniu treba pridať ešte úvahu nad stavom kómatickým, keď osoba nemôže myslieť a konať. No za určitých okolností nadobudne vedomie a funguje ako vedomý človek a zase po čase môže upadnúť do kómy a stratiť vedomie. A stav reinkarnácie sa podobá kómatickému stavu, keď ezoterik stratí vedomie, pokiaľ je súčasťou dvojníka. Pokiaľ dvojník ako umelá inteligencia vtlačí informácie do dostatočne vyspelej organickej hmoty v ranom štádiu vývoja, tak informácie o živote ezoterika obsadia takúto myseľ, zmocnia sa vedomia daného organického objektu, v tomto vedomí sa rozvinú a nadobudnú informácie o tom, čo robil ezoterik, keď bol ešte človekom. Podobnú techniku uplatňujú v Tibete, kde násilne vtlačia spomienky niektorej duchovne významnej osoby do dieťaťa. Toto vyhľadajú a vychovajú v kláštore. Teda pôvodné vedomie tohto dieťaťa zaniká na úkor vedomia reinkarnanta.

Časticové úrovne. Ezoterik pomocou dvojníkov dokáže intenzívne prenikať do extrémne stále menších čiastočiek hmoty. Ide o objekty menšie ako atóm, ktorý si ezoterik na základe mozočku a systému dvojníkov v sebe musí povinne predstavovať ako sklenené guličky poukladané husto vedľa seba a tvoriace niektorý prvok ako zlato. Samozrejme zrnko zlata nikdy neobsahuje iba prvky zlata, ale sú tu prímesi aj iných prvkov v hoci minimálnom množstve. Súčasné nanotechnológie dokážu pohybovať a premiestňovať atómy daného prvku. A teda je tu prvok veľkosti zrnka prachu, v ňom sú umiestnené atómy a vo vnútri atómov častice a ich spoločné aktivity a väzby.

Prvok zlata poskladaný z atómov sa podobá uzavretým bleskom v sklenených guličkách a v nich prevládajú hlavne prvky v tvare sklenených kociek.

Prvok zlata poskladaný z atómov železa sa podobá skleneným guličkám s modrastými bleskami a časticami vo veľkosti a tvare hríbikov. V hríbikoch sú ešte menšie častice a to sklené kocky a v nich ešte menšie častice a to malé mačatá. V časticiach mačatách sú tie najmenšie častice a to bodky. V každej častici mačka je asi 1000 bodiek.

Prvok smolinca poskladaný z atómov smolinca sa podobá na sklenené guličky naplnené bielymi bleskami, kde po okrajoch sú samostatné častice extra malé mačky. V strede atómu sa husto zhromažďujú hríbiky. Mačky obsahujú každá ako častica asi 1 milión bodiek. Hríbiky v strede atómu obsahujú sklenené kocky, ale bez bodiek.

Atóm smolinca v riadenej termojadrovej reakcii bude vo vnútri vyskladaný z častíc inak. Pod povrchom atómu sú sklenené kocky, v nich mačky a v mačkách 7 bodiek častíc. Potom hlbšie sú do gule uložené častice iskričky, potom v ďalšom guľovitom tvare perličky ako drobné špirály a zvnútra smolinca sa valí extrémne množstvo bodiek – vzniká termojadrová reakcia.

Čierna diera v strede našej Galaxie nie je zložená z atómov, ale častíc a to sklenených kociek. Podobá sa to gigantickej guli, na povrchu ktorej sú práve častice sklenené kocky a vo vnútri gule sú extrémne množstva častíc ako masky, pampúšiky, mačky a z nich vo vejároch idúce bodky do celej galaxie. Narážajú na atómy a nútia ich, aby vytvárali prvky, planéty a súhvezdia v našej Galaxii.

Extrémne veľký pulzar sú špeciálne na sebe poukladané častice ako retiazky bez atómov. V každej je pár sklenených častíc. Extrémne do seba naberajúce častice pampúchy, masky a mačky. V jednej sú gigantické veľkosti nalepených bodiek.
To je iba pár príkladov fungovania časticového sveta v určitých prvkoch a objektoch.

Všetko vo vnútri atómov. A tak ezoterik vďaka dvojníkom dostáva plne sprístupnený svet častíc v atómoch. Atóm je tak veľký ako pomer zrnka prachu k veľkosti Mont Everestu. Pri atómoch nemôžeme hovoriť o celých kladných číslach, ale o desatinných číslach ako 0, 0000000000000000001 a čím sú častice menšie, tak za nulou pribúda neustále viac a viac núl. Teda na svet častíc sa hodia desatinné čísla.

Ezoterik svoju predstavu o časticovom svete buduje na základe štúdia vedeckých základov spoznania časticového sveta vo vnútri atómov. K tomu ezoterik pridáva vlastný psychický prienik pomocou mozočku do prvkov, atómov a častíc v atómoch. Ezoterik, ktorý vie kontaktovať organickú hmotu v kozme pod označením UFO, preberá ďalšie vedecké bádania technologicky vyspelej organickej hmoty a vedecké poznatky v oblasti bádania sveta častíc posilňuje aj z tejto strany. Ďalej má ezoterik k dispozícii aj dvojníka, ktorý vhodným spôsobom naviguje ezoterika pri psychickom prieniku do sveta častíc za účasti dvojníka. A týmto všetkým dokáže ezoterik značne reálne a triezvo prenikať až k najmenším čiastočkám hmoty. Ezoterik pre označenie častíc a časticových stavov volí originálne a ľahko zapamätateľné názvy.

Teda máme tu za sebou sled stále menších častíc v atómoch a to sú častice: hríbiky, kúsky prskaviek, venčeky, praclíky, farebné fľaky, iskričky, hadíky, perličky. Vo všetkých týchto vymenovaných časticiach sa nachádzajú častice sklenené štvorce, ktoré obsahujú ešte menšie častice a to pampúšiky, masky a mačky. Tieto obsahujú najmenšie častice a to bodky.

Pokiaľ má ezoterik požiadavku aktivovať M dvojníka, jeho systém ďalších dvojníkov, premostenie na poškodené epitelové bunky a nainštalovanie systému M dvojníka do každej úrovne častíc, tak M dvojník si vyberie, kde to bude. Nikdy to nerobí ezoterik podľa vlastnej vôle, ale dáva prednosť pred odporučením systémom dvojníkov. A celkovo ezoterik sa musí naučiť robiť ezoteriku dvojníkov nie podľa seba, ale podľa toho, ako to odporúčajú dvojníci.

Ezoterik si musí zvyknúť, že nie je nutné, aby už prenikal na úroveň častíc priamo, ale spoľahne sa na dvojníka, ktorý tam prenikne a o prieniku prinesie pre ezoterika dostatok informácií. Teda do sveta častíc pôjde dvojník bez ezoterika. Spoločný prienik ezoterika s dvojníkom iba skresľuje a znehodnocuje prienik.

Ezoterik sa hlavne sústredí, aby mal extrémne silnú túžbu, aby dvojníci fungovali na všetkých úrovniach častíc. Celkovo je dôležité, aby ezoterik svoje nevhodné túžby potlačil a nadimenzoval tie, ktoré vyhovujú dvojníkovi. Napríklad je dôležitá túžba, aby ezoterik nevnímal dvojníka ako človeka, priateľa, alebo ako niečo organicky živé. Skorej tu musí byť silná túžba, aby sa dvojník podobal na špičkovú techniku, ktorú vytvoril niektorý organický život v kozme.

Nie je na zahodenie na konci každého zasvätenia previesť vhodné testy, či dvojník prenikol na všetky úrovne častíc a či tu ezoterik zase nechtiac nepresadzoval svoju ľudskú vôľu, a teda skreslený pohľad na reálne fungovanie sveta častíc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.