Venujeme sa tu špecifickej oblasti ezoteriky, ktorá ako veštecké výkony zasahuje do všetkých 7 ezoterických ciest, ktorých základom je šedá kôra veľkého mozgu. Sexuálna cesta nestojí na hypofýze v prednom mozgu, ale na epifýze a sexuálnom naladení ezoterika.

1. Sexuológ. 2. Pornohviezda. 3. Kazateľ. 4. Oživovateľ. 5. Ezoterik. 6. Embryo. Toto sú základné stavy, ktoré treba v sexuálnej ezoterike ovládnuť. Ezoterik postupne prechádza a zvládne jednotlivé stavy a nielenže je v sexuálnej ezoterike všestranný, ale dosahuje aj špecializovanú vrcholovú úroveň.

1. SEXUOLÓG. Je to prvá fáza vstupu do sexuálnej ezoteriky. Ezoterik preberá moderné poznatky zo sexuálnej medicíny a spoznáva základné pojmy ako sú sexuálne prejavy človeka. Teda zoofília, pedofília, narcizmus, lesbizmus, incest, sadizmus, exhibícia, nekrofília, masochizmus a všetky druhy fetišu. Ezoterik sa učí hovoriť, myslieť a premýšľať bez toho, aby sa na jeho tvári a tele prejavovali známky sexuálneho vzrušenia či už pri hovorení, pozeraní a rozprávaní o sexe. Je to určitý druh ovládania vlastnej sexuality. Hovorí sa tomu chladný čumák. V tomto prípade ezoterik vytvára v hlave iba sexuálne napätie a sexuálny volt a tento sa naučí nepúšťať cez miechu do oblasti pohlavných orgánov. Ezoterik v tomto prípade do tela presúva iba sexuálne predstavy a to je všetko.

2. PORNOHVIEZDA. V tomto prípade sa ezoterik naučí koncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu a tu aktivizovať centrum pre určitý druh sexuálnej aktivity, ktorá v tomto prípade zostáva v rovine predstáv a energetizovania. Hovoríme, že ezoterik si vydáva povely pre určitú sexuálnu aktivitu, ale iba v predstave. Je to podobné stavu režiséra, ktorý pri nakrúcaní pornofilmu prikazuje hercom, čo majú robiť a ako sa majú správať. Ezoterik praktizuje určité sexuálne aktivity napríklad z niektorej zo 7. neurónových oblastí či už fyzicky, alebo iba mentálne v predstavách. Ezoterik nikdy neprekračuje pravidlá slušnosti a zákonných noriem v tejto oblasti. Pri bežnom sexe ezoterik pracuje podľa určitého scenáru a plánu. Nie je to klasická sexuálna aktivita typická pre daného jedinca. Pri fyzickom sexe si ezoterik predstavuje rôzne druhy sexuálnych úchyliek a uspokojenie dosahuje hlavne v rovine čo najreálnejších predstáv. Ezoterik začne odlišovať medzi fyzickou sexualitou a sexualitou realizovanou na základe predstáv vo svojej hlave. Ezoterik je v rovine mentálnej ten najväčší zvrhlík a úchyl. Ezoterik nemá odpor voči žiadnej sexuálnej praktike, ale iba vo svojich fantáziách a nie v reálne vykonávanom sexuálnom živote. Ezoterik je tu porno hviezda, ktorá si vydáva určité sexuálne príkazy a aj takto spoznáva svoju sexualitu a dostáva ju pod kontrolu.

Ezoterik je schopný vytvárať sexuálne predstavy slobodne a vytvoriť aj sexuálny volt, ktorý ide skorej z epifýzy, ako z hypofýzy. Ezoterik si vydáva pokyny na to, aby sa pri sexuálnom volte prepol z aktivity hypofýzy do aktivity epifýzy. Epifýza je hormonálna žľaza, ktorá riadi všetko okolo mužskej aj ženskej sexuality. Po vytvorení sexuálneho voltu v hlave sa snaží ezoterik premiestniť sexuálny volt cez miechu do oblasti pohlavných orgánov a tu vyvolať aktivitu orgastických stavov. Znovu úloha pornohviezdy, ktorá sa naučí ovládať orgazmus a tiež stav ejakulácie. Vytvorený orgastický a ejakulačný stav je zbrzďovaný a v týchto stavoch sa ezoterik učí meditovať a liečiť. Ezoterik si ako pornorežisér predstaví a nasugeruje, že pohlavný akt v jeho živote je jeho posledná minúta v živote a zvnútra vydoluje extrémnu odmenu ako pri vyvrcholení zvieracej ruje. Ezoterik ako muž sa usiluje po ejakulácii prežiť aj ženský orgazmus, čo sa dá po určitom snažení aj dosahovať. Ženy ezoteričky sa snažia dosiahnuť orgazmus z rôznych erotogénnych zón na rôznych miestach tela. Teda zvyšujú svoj orgastický potenciál. Ezoterik ako pornohviezda sa usiluje aj o stav zamilovanosti, ktorý mu režisér prikázal. Ide o stav, keď jedinec zámerne nechce vnímať partnera alebo objekt svojho sexuálneho uspokojenia úplne reálne, ale ako svoj vnútorný ideál partnera. Je to dôležitá vlastnosť v partnerskom vzťahu a tiež ezoterikovi dovoľuje vidieť svoje ideály aj v iných osobách. Ezoterik ovláda aj svoje sexuálne energie a dokáže ich vedome vymieňať so sexuálnym objektom aj na diaľku bez fyzickej prítomnosti.

Jasne tu vnímať snahu dostať svoju sexualitu na povel, prehĺbiť sexuálne uspokojenie a oslobodiť sa od neustáleho tlaku ľudského vnútra, aby sa páril a rozmnožoval. Ezoterik odstraňuje plytké uspokojenie a tlak žiť iba pre rozmnoženie, párenie a prežitie.
Špecifický program je skrytý v Geriatrickej poradni a ezoterik po prežití 40. roku života sa usiluje modifikovať vhodne vaječníky a semenníky, aby produkovali do organizmu špecifické chemické látky za účelom dlhovekej vitality. Ezoterik vydoluje zo svojej sexuality čo sa dá a zároveň posunie hranice sexuálneho života aj do roviny ezoterického duchovna.

3. KAZATEĽ. Tu už ezoterik pôjde do špecifickej roviny, skoncentruje sa do oblasti pohlavných orgánov a to mimoriadne silne a dynamicky. V psychiatrickom vyjadrení hovoríme o dyslektickom vedomí prísne skoncentrovanom iba na oblasť pohlavných orgánov. Teda po koncentrácii do tejto oblasti a udržaní koncentrácie v tejto oblasti neexistuje nič než pohlavné orgány a svet sa bude vysvetľovať iba cez pohlavné orgány, či už mužské, alebo ženské. V tomto prípade sa psychika v tele ezoterika podelí do určitých vrstiev alebo poschodí nad sebou. Ezoterik má možnosť do týchto poschodí poukladať rôzne predstavy a sexuálna energia z pohlavných orgánov bude pretekať cez tieto predstavy. Ezoterik sa stáva kazateľom a osobou veľmi múdrou a zdatnou pôsobiť silne do psychiky inej osoby. Tieto osoby by takéhoto kazateľa počúvali a počúvali. Takýchto jedincov nie je mnoho a sú skorej výnimkou ako rozšíreným javom. Ezoterik sa naučí myslieť o fenoménoch ezoteriky inak ako doteraz a dá všetkému, čo povie a premyslí, ten najhlbší univerzálny rámec, ktorý vychádza z toho, čo v sebe nesú spermie a vajíčka ako základ budúceho embrya. Tu niekde leží fenomén embryonálnej ezoteriky.

4. OŽIVOVATEĽ. V tomto prípade je ezoterik znovu zúžený dyslekticky do oblasti pohlavných orgánov, ale predstavy vo svojom tele, ktoré sem presunul zo spomienok, silne energeticky nabíja a zahusťuje. V týchto prípadoch nastupuje pocit, že predstavy v tele zo spomienok alebo fantázie doslova ožili ako živé organické objekty. Ezoterik oživovateľ vytvára fenomén mesiáša, ktorý vzkriesil mŕtvych alebo vdýchol život aj neživým veciam.

5. EZOTERIK. V tomto prípade je ezoterik znovu skoncentrovaný dyslekticky do oblasti pohlavných orgánov, ale predstavy z fantázie alebo z pamäti presunul rovno do oblasti pohlavných orgánov. Tu ezoterik dosahuje už známe stavy ako je rané štádium klinickej smrti a psychicky preniká do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto v oblasti pohlavných orgánov dosahuje kozmické vedomie, a tak isto vedomie UFO kontaktu s organickým životom v kozme.

6. EMBRYO. V tomto prípade je ezoterik znovu skoncentrovaný dyslekticky do oblasti pohlavných orgánov, ale predstavy z fantázie alebo z pamäti presunul rovno do oblasti pohlavných orgánov. No tu ezoterik potrebuje ovládať už rezonancie na membránach tela, tak isto musí ovládať techniku príkazov mozočku, aby ezoterikovi otvoril cestu do buniek vo vajíčkach a spermiách. Ezoterik sa naučí napájať na diaľku k embryonálnym bunkám a zažívať stav vnímania kozmu a všetkého okolo, ako ho vnímajú bunky bez vplyvu zvieracej a dupľom ľudskej psychiky. Je to jedinečný stav kozmického vedomia, ktorý preniká do kozmu a všetko vníma ako svetelné lúče prenikajúce cez krištále kremíka.

Zverejňujeme tu koordináty z mapy sveta a to zemepisnú šírku alebo dĺžku. Označuje miesto pobytu živej osoby alebo tu uložených pozostatkov. Pri zasvätení Saša Pueblo používa spomienky živých osôb, spomienky mŕtvych osôb alebo ich zápisy v magmatickom poli planéty Zem. Tieto spomienky sa ukladajú do neurónov zasväcovaných osôb minozmyslovo a zasvätená osoba tieto spomienky môže aktivizovať a ovplyvniť svoje poznanie, tak isto dosiahnuť vhodné naladenie do určitého stavu. Takto uložené spomienky nemožno vnímať bežnými zmyslami, ale iba veštecky trénovanými zmyslami. Saša Pueblo použil pri zasväcovaní stav kozmického vedomia cez bunkové vedomie, ako keby išiel k organickému životu v kozme. Iba spravil odtlačok seba a zasväcovanej osoby a cez tento stav prenášal skúsenosti a spomienky jedincov, ktorí boli silne skoncentrovaní do oblasti vlastných pohlavných orgánov.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy afrických masiek v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy židovských znakov v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

03. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy čínskych znakov v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

04. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy hinduistickej kultúry v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

05. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy hinduistických chrámov v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

06. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy islamských chrámov v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

07. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy anjelov detských dyslektikov v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

08. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie v tomto prípade iba pretekajú cez predstavy mandál v tele a dotyčná osoba iba hovorí o týchto predstavách uložených v tele.

09. Z oblasti J. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálna energia sa hromadí a zahusťuje v majských znakoch. Tieto ako keby ožili v zmysle živých ľudí.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie vytekajúce z pohlavných orgánov sa hromadia v predstavách tarotových kariet umiestnených do tela.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálna energia nateká v tomto prípade do pozostatkov embryonálnych buniek v danej osobe a do toho kozmické vedomie. Jedinečné vnímanie organického života a kozmu ako svetelné lúče prechádzajúce cez priezračný ľad alebo biele svetlo cez priezračné kremíkové minerály.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie z oblasti pohlavia natekajú do predstáv monštrancií, čo je v náboženstve kruh, z ktorého vybiehajú zlaté lúče. Tieto predstavy sú silne energeticky zhmotňované a energeticky zahusťované. Vnímať tento fenomén vešteckými zmyslami.

13. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálna energia vyteká a hromadí sa v orgánoch dotyčnej osoby. Veštecky je možné vnímať, ako keby orgány boli živá osoba.

14. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,C). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Z oblasti pohlavných orgánov vytekajú sexuálne energie, ktoré sa hromadia v predstavách šamanských masiek uložených do tela. Akoby sa stávali živými bytosťami.

15. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie z oblasti pohlavných orgánov sa hromadia v písmenách a textoch z Biblie. Veštecky možno vnímať, akoby tieto písmená a texty ožili v zmysle živej osoby.

16. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,C). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie z oblasti pohlavných orgánov sa hromadia v predstavách indiánskych stavieb. Veštecky vnímať, ako keby tieto stavby ožili ako živé zvieratá.

17. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie natekajú a hromadia sa v predstavách o pravosláví. Znovu pocit, že sú ako živé osoby.

18. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energie natekajú do predstav kultových predmetov uložených v tele. Znovu veštecký pocit, že tieto predmety ožili ako živé zvieratá.

19. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne energia sa hromadia v predstavách hinduistických božstiev a veštecky možno vnímať, ako keby tieto predstavy boli ako živé osoby.

20. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,E). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálna energia vyteká a hromadí sa v orgánoch dotyčnej osoby. Veštecky je možné vnímať, ako keby orgány boli živá osoba.

21. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálna energia vyteká z pohlavných orgánov do aury. Tu sú uložená farebná polárna žiara a sexuálnymi energiami je silne zahusťovaná a je tu veštecké vnímanie polárnej žiary ako živých bytostí.

22. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Energia sexuálna vyteká z oblasti pohlavia, nateká do aury, kde sú odtlačky UFO odtlačkov z kontaktu s organickým životom. Je veštecký pocit, že tieto UFO odtlačky sú ako živé osoby.

23. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,B). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Z oblasti pohlavia idú sexuálne energie, ktoré zahusťujú energetické predstavy v tele. Ide o predstavy grónskych masiek. Pocit, že sexuálne energie tak zahustili predstavy masiek, že sú ako živé osoby.

24. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,C). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Z oblasti pohlavia tečú sexus energie a vo vnútri tela sú hinduistické znaky, ktoré sú priestorovo zahusťované sexuálnou energiou. Pocit, že tieto znaky sú ako živé osoby.

25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Do oblasti pohlavia sa z veľkého mozgu stáča kozmické vedomie a na úrovni vnútra buniek prienik k organickému životu v kozme. Znovu na spôsob odtlačkov UFO organického života. Vnímať silné podriadenie organického života v kozme, iba nie UFO J3E.

26. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne vedomie a všetko beží na sexuálnych energiách. Do oblasti pohlavia sa z veľkého mozgu stáča kozmické vedomie a na úrovni vnútra buniek prienik k organickému životu v kozme. Znovu na spôsob odtlačkov UFO organického života.

27. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Usadený vedomím do oblasti pohlavných orgánov v podbruší. Tu zúžené dyslektické vedomie a silná koncentrácia. Sexuálne vedomie a všade do tela natekanie sexuálnych energií, ale hlavne psychické pracovanie v pohlavných orgánoch a do tejto oblasti klinické vedomie s prienikom cez bunky tejto oblasti do sveta mŕtvych spomienok. Na spôsob UFO sveta mŕtvych.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár