Venujeme sa ezoterike dvojníkov, čo je vlastne stav prieniku psychiky ezoterika na úroveň fyzikálnych častíc. Myslíme tu častice tak, ako ich uznáva kvantová fyzika. Tento fenomén sa v psychiatrickej praxi volá dvojník. Osoba definuje a hovorí, že niečo ju núti robiť určité skutky a nemôže sa tomuto stavu brániť. V ezoterickej praxi nejde o patologický jav ako v prípade psychiatrických pacientov.

Ezoterik je osoba psychiatricky štandardná a stav dvojníka, teda prechod psychiky na časticovú úroveň, realizuje na základe dlhodobého meditačného výcviku. Teda je to vedome budovaný prienik psychiky ezoterika na časticovú úroveň. U psychiatrických pacientov je to proces patologický a nekontrolovateľný. Psychiatrický pacient je obeťou genetických mutácií epitelových buniek ako krycích buniek na povrchu orgánov tela. Klasická štandardná psychika bežného jedinca funguje na úrovni prvkov, čo sú kombinácie prvkov v tuhých, plynných a kvapalných látkach. Pri patologických procesoch sa môže psychika osoby zrútiť z povrchu orgánov do ich buniek. Napríklad nevhodným užívaním syntetických látok. U niektorých jedincov sa psychika môže presunúť na molekulárnu úroveň. Osoba má poškodené nervové zakončenia, ktoré ako keby iskrili. Produkujú impulzy a psychika takejto osoby preniká na molekulárno prvkovú úroveň vo vnútri vlastných buniek. Psychika osoby, ktorá sa vrátila z klinickej smrti, sa poškodí a môže operovať už v rovine atómov. Osoba, u ktorej prebehli onkologické zmeny epitelových buniek, sa prebúra na úroveň častíc. Do hlbšej roviny sa už psychika presunúť nemôže.

Pokiaľ sa niekto niekde psychicky zosype, v rámci patológie si destabilizuje psychiku a musí nakoniec končiť ako psychiatrický pacient. Postupne si zvyká na nový psychický stav a učí sa v ňom fungovať. Niekedy to takto poškodené osoby zvládnu, inokedy zostanú trvalými pacientmi psychiatra. Ezoterik veštecky skúma tieto neštandardné stavy ľudskej psychiky, definuje a hľadá možnosti nácviku týchto stavov. A vedome do týchto stavov vstupuje a prerába si psychiku na takéto fungovanie a to z dôvodu, aby mohol vnímať v kozme aj tie jedinečnosti, ktoré štandardné ľudské vedomie nemôže postrehnúť. Aby ľudia mohli skúmať to, čo im nedovoľujú ich zmysly, tak vynaliezajú a realizujú technické pomôcky ako elektrónkový mikroskop alebo Hubblov teleskop. Ezoterik niečo podobné produkuje vo svojich neurónoch a tu si klasické zmysly prerába na biologické technologické zariadenia schopné vnímať vnútorný svet prvkov, atómov a častíc. Veštecké alebo mimozmyslové vnímanie dovoľuje vnímať jedinečné fenomény neprístupné bežným ľudským zmyslom. K mimoriadnym vešteckým zmyslom treba pridať aj mimoriadne schopnosti psychicky prenikať do prvkov, atómov a častíc a tak isto do hlbín kozmu. Nejedná sa tu o presun raketoplánom, ale špeciálnym nastavením psychiky ako u ľudských jedincov, ktorí sú od narodenia postáčaní a deformovaní. Ide o reálny prienik cez atmosféru planéty Zem a nie putovanie do vlastných fantázií, do vlastných spomienok, do objektov pred sebou a do iných osôb. Ezoterik prísne kontroluje, kde vlastne psychicky preniká.

Nácvik raného štádia klinickej smrti po prebúraní sa psychiky ezoterika na časticovú úroveň. Vhodné naladenie na svet mŕtvych spomienok. Stíšenie a skľudnenie. Pozastavenie činnosti časti orgánov tela. Holotropné techniky odpútania psychiky od automatického dýchania. Psychické odpútanie od systému myslenia. Odpútanie psychiky od potreby jesť. Odpútanie psychiky od potreby dosahovať nejaký cieľ. Odpútanie psychiky ezoterika pred strachom pred smrťou. Celková rezignácia na plány a ciele organickej hmoty v kozme. Pripútanie sa k svojim spomienkam a ich presun na časticovú rovinu. Vybudovanie automatov aktivity spomienok po smrti ezoterika, aby mali všetci pocit, že ezoterik po svojej smrti vlastne nezomrel a pokračuje ďalej v inej existencii – pekná to ilúzia. Presun psychiky do častíc vo veľkom mozgu. Presun psychiky z temena hlavy do častíc mimo seba. Nie presun na úroveň atómov – špiritizmus. Presun na častice, kde operujú psychiky organického života v kozme pod vplyvom dvojníkov alebo magnetárov. Dvojníci fungujúci v klasickej časticovej rovine živej osoby bez vstupu do raných štádií klinickej smrti. Dvojník prepracovaný v stave vyvolania raných štádií klinickej smrti. Transformovať dvojníka 5 000 skoro do stavu po smrti ezoterika.

Ďalší špeciálny stav klinickej smrti spojený so stavom astrálneho putovania cez sexuálne energie a klinickú smrť. Stav fetišizmu na rané štádium klinickej smrti. Tu musí ezoterik zvládnuť najprv jeden stav a ten sa trénuje v sexuálnej alebo tantrickej škole na týchto internetových stránkach. Keď sa rozhodnete túto oblasť naštudovať a aj precvičiť, teba začať od najstarších článkov. Na týchto stránkach máte výhodu, že je tu zachytený systém výcviku pre tých, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s tantrickou ezoterikou. Väčšina ezoterikov si myslí, že keď sa povie sex, tak ide o fyzickú rovinu sexuality. V Tantra škole ide skorej o sexuologické spoznanie mechanizmov sexuálneho správania človeka. Potom tu ide o to využívať sexualitu a sexepíl aj na niečo iné ako uspokojenie svojho libida a potreby plodiť detičky. Ezoterik spoznáva svoju sexualitu a sexuálne správanie celkovo. Všetko robí tak, aby sa psychicky odpútal od sexuálneho libida a to hlavne totálnym uspokojením. Extrémne vybitie sexuálnej túžby sa dá dosiahnuť iba tak, že nastúpi aj veľmi aktívna mentálna sexualita vnútorných sexuálnych pocitov. Teda fyzická sexualita zostáva, ale pridáva sa k nej mimoriadna sexuálna predstavivosť. Samozrejme, nie je to cesta, ako sa stať na rovine fyzickej posadnutý sexom. Ale praktizovať sex, aby sa ezoterik psychicky odpútal od vlastnej sexuality a stal sa psychicky odpojený od mechanizmu sexuality. Nejde tu o systém stať sa sexuálnym asketikom alebo impotentom. Ide tu jednoznačne o kvalitnú sexuálnu potenciu a mentálnu predstavivosť, v ktorej je dovolené všetko, s každým a všade. Až mnohoročný tréning tantry dovoľuje navodiť si stav astrálneho putovania. Ide vlastne o vrchol tantrickej školy odpútania sa od systému i klasickej sexuality. V tantrickom alebo astrálnom putovaní je však základ navodenie raných štádií klinickej smrti, kde je smrť fetiš na smrť. V tomto momente sa z pohlavných orgánov valí nie orgazmus alebo stav ejakulácie, ale pránická energia a náhrada za krv, ktorá sa zhromažďuje v 6. neurónových oblastiach ľudského tela. Ezoterik je v mentálnom stave roztočenia sexuálnej energie a zároveň má druhý stav a to stav raného štádia klinickej smrti. A k tomu tretí aspekt a to dvojník 5 000 operujúci na časticovej rovine.

Pre celkovú informáciu o druhoch dvojníkov sme vytvorili malý prehľad, postupne sme ich precvičovali na nepatologickej línii.

Dvojník 01
Základom je nepriamy vplyv dvojníkov, ktorých mali iní ezoterici a ľudskí jedinci. Stačilo čítať takéto diela týchto ezoterikov a liečiteľov. Psychické napájanie a bádanie živých jedincov, ktorí mali patologické formy dvojníkov cez zmutované epitelové bunky na povrchu orgánov. Psychika ezoterika si zvyká na takéto premostenia psychiky na dvojníkov takýchto živých jedincov.

Dvojník 02
Psychické napájanie a bádanie živých jedincov, ktorí mali patologické formy dvojníkov cez zmutované epitelové bunky na povrchu orgánov. Psychika ezoterika si zvyká na takéto premostenia psychiky na dvojníkov takýchto živých jedincov. Zároveň kopírovanie všetkých druhov informácií, ktoré systém dvojníkov u iných jedincov obsahuje. Zozbieralo sa a skombinovalo asi 500 až 1 000 prípadov výskytu dvojníkov. Zároveň sa budujú vhodné centrá v neurónových oblastiach ľudského tela, aby mohla psychika ezoterika trvalo prenikať na časticovú úroveň.

Dvojník 03
Vytvorenie jedného centralizovaného dvojníka za pomoci meditácií na arabské koberce. Zber špecifických informácií od jedincov, ktorí tkali alebo tkajú ešte dnes arabské vzory kobercov. Vytvára sa jeden dvojník, ktorý cez systém arabských kobercov je schopný trvalo sa vyvíjať a prebrať vedome pripravené túžby, ktoré má systém dvojníka zrealizovať. Túžby sú nasmerované dosiahnuť maximum v oblasti života vo viacerých sférach, ale hlavne v oblasti duchovnej cesty do sveta častíc.

Dvojník 04
Dvojník je už v tejto fáze zameraný na to, aby v tele ezoterika prenikol do všetkých častíc, ktoré sa nachádzajú v atómoch, atómy sa nachádzajú v prvkoch a prvky sa nachádzajú v ľudskom tele ako základ molekulárnych štruktúr. Psychika ezoterika trvalo preniká na časticovú úroveň.

Dvojník 05
Dvojník je už postupne viazaný na teologické ideály, ktoré hlavne smerujú do oblasti ezoteriky. Ide o ideál, aby sme v systéme dvojníka vytvorili niečo jedinečné, výnimočné, nekonečné, trvalé, všadeprítomné, neustále sa zdokonaľujúce, neustále expandujúce, jedinečne aktuálne a podobne. Tieto túžby sa stávajú cieľmi dvojníka a dvojník ich bude postupne napĺňať.

Dvojník 06
Je už orientovaný na to, aby z tela ezoterika prenikal do častíc mimo seba. Teda v aure okolo ezoterika a potom do objektov a priestoru okolo ezoterika. Tak isto ezoterik sa psychicky odpútava od organického života na planéte Zem. Stále viacej sa cíti ako robotický systém a vo vnútri premýšľa ako programátor pri programovaní. Ezoterik počúva Bachovu voľnú organovú tvorbu.

Dvojníci 06 – 4 000
Tento dvojník je už stavaný zo psychického kontaktu dvojníkov v kozme. Teda vyhľadáva sa systém UFO organického života, kde je psychika organického života násilne vtláčaná do časticovej roviny. Tak isto sa psychicky kontaktujú oblasti častíc, kde po smrti organickej hmoty zostali spomienky uložené v systéme dvojníka. Najčastejšie je to v oblasti veľkej ako naša celá slnečná sústava. Dvojník už preniká mimoriadne hlboko do kozmu. Psychika ezoterika cez systém dvojníka preniká do častíc a odtiaľ do ďalších a ďalších častíc v kozme. Ezoterik navštevuje psychicky aj dvojníkov, ktorí už stratili svojho organického stvoriteľa a to v kozmoch pred naším kozmom a takýchto kozmov je asi 150; dvojníci sa nachádzajú asi v 16 kozmoch pred naším kozmom. Z týchto kozmov minulosti samozrejme zostali už iba častice a nič iné. Nemožno nájsť planéty, súhvezdia, galaxie a podobné objekty atómové, prvkové a tuhé, plynné a kvapalné. Ďalšie prieniky do vzdialených kozmov sa spomaľujú a trvajú niekedy aj niekoľko minút. A takouto rýchlosťou nie je vhodné putovať, a tak dvojník sám nachádza zase extrémnu rýchlosť.

Dvojník UFO Iveta 5 000 magnetar
Ezoterik vytvára na úrovni buniek premostenie do kozmu na organický život pod devastačným vplyvom magnetara. Ide o špecifický objekt z kovových prvkov, ktorý prvky rozkladá na atómy a atómy na častice a tie extréme zrýchľuje. Ezoterik sa premosťuje psychicky na dvojníka UFO Iveta a vytrvalo cvičí svoju psychiku, aby maximálne rýchlo prenikala do nekonečných vzdialeností v kozme.

Dvojník 5 000 magnetar
Ezoterik vie v zlomku sekundy premiestniť svoju psychiku do reálneho kozmu mimo seba. Ezoterici označujú tento priestor maketou balónu, ktorý obsahuje tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov po 1 000 banánov. V každom banáne je asi 5 zemiakov a v tejto makete je 1500 strúčikov, v strúčikoch je po 5 hráškov, v každom hrášku je 2 000 galaxií a v každej galaxii sú súhvezdia a planéty.

Dvojník 5 000 magnetar Silva
Ezoterik bez problémov a hlavne jeho psychika preniká ešte ďalej za maketu balónu, kde je už iný homogénny kozmos a v ňom už nie sú planéty a súhvezdia a ani život. Na prienik za reálnu maketu balóna treba už mať v tele rezonancie a to v membránových oblastiach.

Dvojník 5 000 magnetar Silva anjel
Ezoterik realizuje systém dvojníka tak, aby to bolo trvalo úspešné a na prospech svojho okolia. A preto do systému dvojníka priberá aj anjelské sféry detských dyslektikov a všetky podobné systémy zvyšujúce pravdepodobnosť trvalého úspechu aj v budúcnosti. Potom ezoterik robí cvičenia v systéme dvojníkov zásadne inak.

Dvojník 5 000 magnetar Silva anjel mandala
Ezoterik cez systém dvojníka preniká aj do svojej informačnej sústavy a to hlavne do neurónových a tukových buniek. Tu nachádza drsné endoplazmatické retikulá, v nich molekulárne kovové prvky, v nich atómy a v nich častice. A v priestore okolo sa nachádzajú impulzy toho, čo si pamätáme. Ezoterik pracuje na najhlbšej úrovni svojich spomienok. Tieto spomienky sa stanú základom reinkarnácie do časticového sveta.

Dvojník 5 000 magnetar Silva anjel mandala astrál
Ezoterik vie cez systém dvojníkov prenikať aj cez hormonálnu žľazu epifýzu. Teda zvládol svoju sexualitu a používa ju aj na duchovné účely.

Dvojník 5 000 magnetar Silva anjel mandala astrál klinický
Ezoterik preškolil všetky druhy dvojníkov v ich vývojovej línii v stave raného štádia klinickej smrti. Ide o nastolenie reálneho stavu raného štádia klinickej smrti a tu sa systém dvojníkov prepracuje na úplne nový druh dvojníka.

Dvojník 6 000R
Ezoterik tu má nového dvojníka a bude skúmať, ako sa bude táto forma dvojníka vytvorená v ranom štádiu klinickej smrti vyvíjať.

Pridaj komentár