Máme za sebou asi jeden a pol roka aktívneho skoro každodenného výcviku v systéme dvojníka. Ide o jedinečné premostenie psychiky ezoterika na úroveň častíc a opustenie fungovania psychiky na úrovni tuhých, plynných a kvapalných látok, na úrovni prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov, tiež na úrovni atómov, ktorú ezoterik dosahuje na základe výcviku raného štádia klinickej smrti. Jedná sa o svet špiritizmu a posmrtných spomienok organickej hmoty v kozme. Ezoterik si to cez systém dvojníka nasmeroval do časticového sveta, kde môže praktizovať vrcholovú ezoteriku.

Systém dvojníka sa buduje výhradne na nepatologickom prístupe. Tu ide o to, aby sa skopírovalo fungovanie ľudských jedincov s patológiou genetického poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Ezoterik pri budovaní dvojníka 01 sa neustále napája na osoby, ktoré majú takéto poškodenie psychiky, ktorá im prenikla na úroveň častíc a tu vytvorila iný typ psychiky ako ju bežne poznáme. Ezoterik postupne pracuje na dvojníkovi 02 a to tak, že dáva do jedného dvojníka množstvo iných kópií dvojníkov a buduje si univerzálneho dvojníka, ktorý bude naplnený všestrannými želaniami, aby sa rozvíjal hlavne do oblasti ezoteriky, a tak isto do oblasti bežného života okolo ezoterika. Ezoterik pokračuje ďalej, buduje si dvojníka 03 a tu si na želanie dvojníkov berie k dispozícii ezoteriku arabských kobercov. To mu dovolí vo vnútri dvojníka zabezpečiť budúci vývoj a neustále zdokonaľovanie. Pokračuje budovanie dvojníka 04, ktorý už začína dôslednejšie prerábať psychiku ezoterika a preniká s ezoterikom cez úroveň prvkov, atómov rovno do častíc vo vlastnom tele. A psychika ezoterika sa zásadne mení na časticovú. Cieľom základných cvičení je stabilizovať trvale psychiku na časticovej rovine. A to aj znamená vybudovať v oblasti neurónov trvalé centrá pre tento typ psychiky.

Ezoterik usiluje o dvojníka 05 a snaží sa do dvojníka vložiť ďalšie želania, aby dvojník realizoval túžby ako jedinečnosť, dokonalosť, výnimočnosť, nesmrteľnosť, všadeprítomnosť, dokonalý stav slobody ducha a podobne. Takéto želania preberá práve z vied teologických pojednávajúcich o Bohu a jeho atribútoch. No ezoterik tieto absolútne idey sťahuje na seba a hlavne na oblasť ezoteriky. Ezoterik pracuje na týchto ideách výhradne pre vlastné dobro a nie dobro iných organických tvorov. Pre ezoterika je dôležité aj to, čo bude s jeho spomienkami po jeho fyzickej smrti. Reinkarnácia a idea dokonalosti sa realizujú v plnom rozsahu a pokračujú ďalej aj po fyzickej smrti ezoterika.

Ezoterik buduje dvojníka 06 a to už začína prenikať do tuhých, plynných a kvapalných látok v kozme a potom do prvkov, atómov a častíc mimo svojho tela. Tu ezoterik vyhľadáva organickú hmotu v kozme, ktorá má zbudovaný systém dvojníka. Teda psychika takéhoto UFO v kozme je násilne vtiahnutá do časticového sveta. A často sa to deje hlavne objektu v kozme pod označením magnetar. Ide o špecifický objekt z kovových prvkov, ktorý ich premieňa na extrémne zrýchlené častice. Takýto magnetar devastuje organický život v kozme a donúti ho, či chce, alebo nechce, psychicky fungovať na časticovej úrovni. Ezoterik navštevuje na úrovni častíc aj spomienky, ktoré tu zostali po organickom živote, ktorý fungoval na princípe dvojníka. Ezoterik z vlastnej praxe a osobnej skúsenosti vie, že práve objekt ako magnetar dovolil organickej hmote preniknúť nedobrovoľne na časticovú úroveň. A práve skupina fungujúcich ezoterikov si dobrovoľne otvára prienik svojej psychiky na časticovú rovinu.

Ezoterik môže konečne mimoriadne rýchlo prenikať do kozmu chápanom v makete balónu, ktorý obsahuje tisíc skladov po tisíc dáždnikov. A tu kontaktuje všetky oblasti banánov, zemiakov, strúčkov a hráškov. Teda preniká v zlomku sekundy do všetkých častí nášho homogénneho kozmu. Teda je tu dvojník 5 000 Silva anjel mandala astrál klinic. Tento dvojník preniká za hranice homogénneho kozmu charakterizovaného maketou balónu. Je schopný produkovať rezonancie v membránach ezoterika, je schopný pracovať pod anjelskými sférami detských dyslektikov a konať tak, aby to, čo robí aktuálne vydržalo doslova na večnosť. Mandala dvojník poukazuje na schopnosť dvojníka dokázať sa ponoriť do informačného systému ezoterika v neurónoch a tukových bunkách. Klinický dvojník naznačuje na odcvičenú schopnosť ezoterika vstupovať do raného štádia klinickej smrti. A astrál poukazuje na skutočnosť tvorby pránických energií ako výsledok oslobodenia sa od potreby rozmnožovať sa, ísť v ideách a potrebách ľudskej rasy.

Dvojník 5 000 Silva – anjel – mandala. Rezonancie z membrán ľudského tela do informačného systému ezoterika. Rezonancie mimo telo ezoterika a rezonančný dvojník. Prienik cez rezonancie mimo maketu balóna, v ktorom je asi tisíc futbalových štadiónov asi s tisíckou dáždnikov. Kozmos v balóne ako špeciálna homogénna časť kozmu, ktorá obsahuje planéty, slnečné hviezdy, rôzne druhy čiernych dier, magnetarov, súhvezdia, galaxie, prvky, atómy a častice. A neodlučiteľne organická hmota. Za maketou reálneho kozmu oblasť, kde častice naberajú svoj potenciál a za týmto systémom už iba atómovo a časticový svet s iným homogénnym systémom, kde niet planét, súhvezdí a ďalších objektov nášho kozmického priestoru. Ezoterik praktizuje v systéme dvojníka ideu dokonalosti a neustále na časticovej úrovni prenikať ďalej a ďalej tak, aby po fyzickej smrti ezoterika spomienky neustále prenikali ďalej do kozmického priestoru. A tak činili na večnosť.

Ezoterik začína, kde sa objavuje organický život. To je 15 kozmov pred naším kozmom. Maketa balónu reálneho kozmu, ktorý obsahuje ďalšie makety tisíc futbalových ihrísk s tisíc dáždnikmi. Kľudové zóny kozmu a vznik organického života. Organický život musí dospieť do štádia, keď dokáže pretvárať seba aj svoje prostredie. Organická hmota produkuje vlastné objekty. Ľudská rasa produkuje technológiu. Ezoterik produkuje vlastné špecifické objekty, špecifické predstavy a špecifické informácie. Ezoterik sa koncentruje hlavne na cieľ, ktorý ide za hranice jeho fyzickej existencie. Ezoterik sám seba spoznáva, pretvára a formuje mimozmyslové vnímanie sveta okolo seba a v kozme. Prijíma teologickú víziu vytvoriť alebo stretnúť niečo dokonalé a jedinečné.

Astrálne putovanie. Informačný systém ezoterika. Neurónové oblasti. Tukové bunky. Vedomý prienik do informačného systému ezoterika. Drsné endoplazmatické retikulá. Molekulárne štruktúry kovových prvkov. Atómy, častice a uložené impulzy. Neurónové bunky ako riadiace centrá celého informačného systému človeka. Tukové bunky ako zásobník informácií z vonkajšieho sveta. Všetko je v impulzoch. Všetko je rozkúskované a rozhádzané. Impulzy dekódujú zmyslové centrá vo veľkom mozgu. Psychický prienik do informačného systému a to systémom koncentrácie na objekt vonku a okamih preľaknutia sa na gong alebo plesknutie rúk. V momente preľaknutia sa koncentrácia prevedie do vnútra informačného systému, kde sa vyhľadáva určitá predstava alebo pocit. Hovoríme o aktivizácii spomienok. Iný druh koncentrácie do informačného systému sa vedie cez pozeranie a koncentráciu na mandaly. Potom na hypnotické typy mandaly a tak isto na kaleidoskopické mandaly, kde sa veľmi rýchlo na malých plochách menia farby mandaly. Tak isto je vhodná koncentrácia na tibetské sypané meditačné mandaly. Cez tento systém sa zlepšuje schopnosť koncentrovať sa priamo do informačného systému ezoterika. Spoznať informačný systém. Ponaprávať poškodenia a anomálie informačného systému. Prebudovať informačný systém, ktorý doteraz stál v prvkovej a atómovej rovine do roviny časticovej (systém dvojníka). Ezoterik cez vrcholový systém prijíma do seba extrémne množstvo informácií práve zo psychického prieniku do časticového sveta. Spoznáva zákonitosti fungovania časticového sveta, formuje iný pohľad na svet a vysvetľuje si jeho fungovanie aj na základe fungovania extrémne veľkých objektov prvkovej povahy ako sú planéty, súhvezdia a galaxie.

Zoznam preskúmaných jedincov, ktorí prenikajú do sveta mŕtvych spomienok

1. Krajina: Austrália. Zemepisná šírka a dĺžka: (16,L) Veľmi oslabený organizmus tohto jedinca, (bol pri diagnostikovaní nažive), v tukových bunkách pozostatky mutovaných buniek – niečo ako brontosaurie bunky. Už je tak slabý, že sa mu z neurónových a tukových buniek uvoľňujú spomienky v podobe impulzov zvnútra drsných endoplazmatických retikúl vo vnútri neurónových a tukových buniek. V ezoterike predpokladáme, že spomienky sú iba impulzy uložené na molekulárnych kovových prvkov a ich atómoch a časticiach. Osoba má uvoľnených až 80 % spomienok v impulzoch už mimo molekulárnych prvkov. V tomto stave tesne pred smrťou už nie je osoba schopná vnímať, čo sa s ňou deje.

2. Krajina: Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka: (5,J) Veľmi oslabená osoba tesne pred klinickou smrťou. Impulzy má uvoľnené na 60 %. Jej psychika cez tieto uvoľnenia preniká do sveta mŕtvych spomienok na úrovni atómov. Toto je svet špiritizmu. Dvojník po smrti uloží spomienky ezoterika na úroveň častíc a to je zásadný rozdiel.

3. Krajina: Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka: (7,I) Organizmus tejto živej osoby v čase vešteckého diagnostikovania je mimoriadne oslabený a zároveň aktívne čaká na smrť. Spomienky v podobe impulzov sú už rozťahané mimo telo. Celkovo až 80 % .Takéto diagnostikovanie by sa dalo aplikovať pri zisťovaní kedy asi nastane smrť dotyčnej osoby.

4. Krajina: Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka: (4,I ) Osoba počas diagnostikovania bola na žive, ale trvalo chodila do stavov raného štádia klinickej smrti a vracala na naspäť do života. V niektorých momentoch mala uvoľnených až 90 % impulzov a to hlavne z neurónových oblastí.

5. Krajina: Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka: (3,G) Veľmi oslabená osoba v čase diagnostikovania ešte živá. Uvoľňovalo sa asi 30 % spomienkových impulzov. Skorej prenikala psychicky do svojich vnútorných spomienok ako mimo telo.

6. Krajina: Európa. Zemepisná šírka a dĺžka: (5,E ) Znovu silne oslabená osoba, v čase vešteckej diagnostiky žila. Tento prípad je jedinečný tým, že sa uvoľňovalo až 90 % spomienkových impulzov, ale sa uvoľňovali do niečoho ako energetické bubliny. Z týchto energetických bublín, ktoré sa dajú vnímať iba mimozmyslovo, idú tenké prepojenia do tela. Ide o spojenie dvoch javov: astrálnej projekcie a klinickej smrti. Osoba je v jemnom erotickom stave a vytvára okolo seba energetické sexuálne objekty a do nich sa dostávajú uvoľnené impulzy. Vzácny prípad dvoch stavov a to klinickej smrti a lucidného stavu v snoch, alebo niečoho ako kóma.

7. Krajina: Európa. Zemepisná šírka a dĺžka: (6, E) Vnútorne slabý jedinec. Všetko funguje veľmi pomaličky a slabo. Osoba už často nevníma, čo sa s ňou deje. Impulzy sú uvoľnené z celého tela na 90%. Iba oblasť nôh má impulzy viazané.

8. Krajina: Európa. Zemepisná šírka a dĺžka: (5,D) Toto je iný prípad, osoba je zdravá. Vedome sa venuje chodeniu do raných štádií klinickej smrti v noci počas spánku. Keď sa dostane do stavu klinickej smrti, tak impulzy idú von z tela a tu s nimi tento ezoterik pracuje a vzájomne ich premosťuje a spája. Impulzy sú kvalitne zahustené. Teda v ranom štádiu klinickej smrti meditačne pracuje a nemá záujem sa túlať svetom mŕtvych spomienok. Tento pracuje na úrovni atómov, kde úplne bežne po smrti organickej hmoty prenikajú spomienky zo zomretých organizmov. Atómová úroveň a niečo na spôsob špitirizmu. Ezoterik s dvojníkom bude pracovať na úrovni časticovej. To je zásadný rozdiel.

9. Krajina: Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka: (11,F) Jedinečný prípad, ktorý nemá uvoľnené žiadne svoje impulzy. No v raných štádiách klinickej smrti zberá impulzy z osôb, ktoré prešli z klinickej smrti do trvalého stavu smrti. A vtedy je možné si vyberať rôzne impulzy a ukladať okolo seba. Ezoterik, na rozdiel od tohto ezoterika v Tibete, sa usiluje s dvojníkom trvalo mať asi 10% impulzov uvoľnených.

10. Krajina: Z. India. Zemepisná šírka a dĺžka: (13,G) Má uvoľnených 60 % impulzov. Zdravie podlomené a môže prísť kedykoľvek smrť.

11. Krajina: Sibír. Zemepisná šírka a dĺžka: (8,D) Má uvoľnených 40 % impulzov. Zdravie podlomené a môže prísť kedykoľvek smrť.

12. Krajina: Sibír. Zemepisná šírka a dĺžka: (10,D) Nemá uvoľnené vlastné impulzy. Zaujímavé je, že v raných štádiách zberá impulzy zvierat.

13. Krajina: Ď. Východ. Zemepisná šírka a dĺžka: (14,D ) Tento živý jedinec má uvoľnené asi 40 % impulzov a podľa vzoru F. Bardona zbiera ezoterické impulzy v momente smrti danej osoby. Tento systém sa praktizuje aj v Tibete a Tibetská kniha mŕtvych je stavaná aj za týmto účelom.

14. Krajina: J. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka: (16,K) Má uvoľnených asi 40% impulzov mimo endoplazmatické retikulá. Keď vchádza do klinickej smrti, preniká do svojich spomienok.

15. Krajina: J. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka: (14,K) Pracuje vedome a prepracoval sa k uvoľneniu impulzov kdesi na 90% Všetky uvoľnené impulzy prepracováva do systému mandál.

16. Krajina: J. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka: (14,I) Uvoľňuje sa mu asi 30 % impulzov.

17. Krajina: S. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka: (10,F) Má uvoľnených okolo 90 % impulzov. Má všade onkologické ochorenia a jeho psychika z tohto dôvodu preniká na úroveň častíc. Jeho chorobný stav geneticky zmenil aj epitelové bunky v jeho tele.

18. Krajina: Aljaška. Zemepisná šírka a dĺžka: ( 6,C ) Má uvoľnených okolo 90 % impulzov a k svojim impulzom naberá impulzy organického života v kozme (UFO). Je síce živý, ale časté chodenie do astrálu a totálna oslabenosť organizmu viedla k tomu, že už nedokáže reálne vnímať, čo sa s ním deje.

19. Krajina: Európa. Zemepisná šírka a dĺžka: (3,E) V čase diagnostikovania už asi 50 rokov mŕtva osoba. Dvojníkov nadobudla počas života a to z dôvodu nezhubného, ale aj zhubného bujnenia buniek v tejto osobe. Bol to významný ezoterik v Čechách. O dvojníkoch u seba vedel, rané štádia klinickej smrti ovládal aj v spojitosti s astrálnym putovaním (sexuálne sny, sexuálne energie, tantra). Svoje impulzy uvoľňoval do kozmu a vedome si v našej Galaxii pripravoval reinkarnáciu. Teda uloženie svojich spomienok s trvalým programom určitých aktivít. Ezoterikom, ktorí ovládajú mimozmyslové vnímanie, sa budú informácie uložené týmto človekom javiť ako niečo živé a božské. V skutočnosti sú to iba dobre naprogramované záznamy s mechanizmami dobre fungujúceho automatu.

20. Krajina: Afrika. Zemepisná šírka a dĺžka: (6,K) V čase diagnostikovania už daná osoba nie je medzi živými. Trpela onkologickým ochorením hormonálnych žliaz. Neustále sa venovala pozeraniu sa na seba. Chorobný stav narcizmu – teda zamilovanosti do seba. Svoje spomienky iba o svojej kráse uložila na úroveň atómovú, teda do roviny špiritistickej a nie roviny časticovej. Jej rovina bola atómová.

21. Krajina: Tibet. Zemepisná šírka a dĺžka: (11,G) V čase vešteckého diagnostikovania už mŕtva osoba. Počas života rozsiahle onkologické ochorenia. Neustále spracovávala informácie o jednej soche v tibetskom chráme. Jej informácie sa uložili po jej smrti do tejto sochy. V Ázii je typické uložiť svoje posmrtné spomienky do niektorej zo sôch.

Tibetské mandaly a sypanie mandál z drobných minerálov
Neustále sa venujeme svetu mandál a to preto, že mandaly považujeme za vhodnú meditačnú pomôcku na prenikanie do vlastného informačného systému. Ezoterik má pred sebou obrázok mandaly alebo ho sleduje na internete. Koncentruje sa na mandalu a hlavne jej stred. Náhle sa strhne, ako keď niečo nečakane spadne a vyvolá v ňom strach. Ezoterik sa preľakne a v tomto momente prenesie pozornosť do svojich neurónov a tukových buniek. Ezoterik na vrcholovej úrovni má systém dvojníka. Jeho psychika preniká do časticového sveta (bežná psychika človeka sem nepreniká). Ezoterik vrcholovej úrovne už má dvojníka pod označením 5 000, čo znamená, že jeho dvojník už operuje v časticiach aj mimo svoje telo a v priestore extrémne vzdialenom od planéty Zem. Bežná osoba a klasický ezoterik si tieto vzdialenosti nedokážu ani len predstaviť. Sú to giga extrémne vzdialenosti spadajúce do kategórie čísla nekonečno. Dvojník 5 000 už rezonuje a operuje cez anjelské sféry detských dyslektikov, pracuje na princípe mandál, ovláda sexuálne – astrálne putovanie a stavy klinickej smrti.

Ritualistika pri tibetských mandalách, sypanie piesku, nakreslenie mandaly, výber farieb. Sledujeme klasickú tibetskú meditáciu, kde jeden mních predkreslí určitý vzor mandaly na plochu a potom ho skupina mníchov zasype množstvom farebných drobných zrniečok minerálov. Ezoterik na vrcholovej úrovni si samozrejme tvorí vo svojej predstave vlastnú tibetskú mandalu, vzorom sú mu texty z Tibetskej knihy mŕtvych. Samozrejme aj tu vrcholový ezoterik strhne toto dielo na svoju stranu a vhodne si ho upraví a to tak, ako si to želá jeho dvojník na časticovej úrovni. Ezoterik pracuje na svojej sebeckej reinkarnácii a v plnom rozsahu využije výhradne pre seba všetko z tibetskej praxe práce so spomienkami zomierajúcej osoby. Ezoterik sa hlbšie cez systém dvojníka zaoberá otázkami: Čo všetko sa pridáva do farebných minerálov? Aká je prax špiritistického sveta v Tibete? Ako na seba strhnúť silu Tibetskej knihy mŕtvych? Ako pôsobí čítanie týchto textov na klinické putovanie a sexuálne astrálne putovanie? Ako súvisia drobné sypané kamienky v Tibetskej mandale na uložené spomienky v podobe impulzov v drsných endoplazmatických retikulách?

Holotropné dýchanie. Dvojník a nazbieranie kreslených mandál do seba a prienik do informačného systému tela. Mandaly vytvorené zo zvuku. Mandaly vytvorené z farieb. Mandaly vytvorené z hypnotických prvkov. Mandaly vytvorené z kaleidoskopických sklíčok. Mandaly s rýchle sa meniacimi farbami. Magické mandaly. Doladiť dýchanie s predstavami mandál. Slnečná mandala. Mandala ako planéta. Mandala ako woodoo rituál. Dýchanie v súlade s mandalami. Informačný systém ezoterika, vyberanie spomienok a dýchanie a farebné objekty. Snaha o odpútanie koncentrácie ezoterika od dýchania. Nechať to na automaticky fungujúce centrá pre dýchanie. Psychicky sa odpojiť od systému dýchania. Holotropné dýchanie je čo najviac spomaliť zmeny farieb, tvaru a miesta mandaly v predstave ezoterika. Aby mandaly boli osvietené žiariacim slnkom. Inak hlboký prienik do vlastného informačného systému. Mentálne LSD.

Ezoterik vo vrcholovej úrovni v systéme dvojníka na časticovej úrovni sa intenzívne zaoberá psychickým prienikom do svojho informačného systému uloženého v neurónových a tukových bunkách. Vo vnútri týchto buniek sú drsné endoplazmatické retikulá a v nich kovové prvky zoskupené do molekulárnych štruktúr. V nich sú atómy a častice a tu sú uložené impulzy. Do týchto impulzov vie prenikať ezoterik vďaka dvojníkovi a schopnosti produkovať vhodné rezonancie v membránach svojho tela.

Ezoterik chce spoznať svoj informačný systém, chce ho opraviť a potom s ním vhodne manipulovať. Ide o zámernú manipuláciu s informačným systémom. Má to ten zmysel, že keď chce ezoterik dosiahnuť určitý vhodný meditačný stav, tak k tomu potrebuje vybrať aj vhodné impulzy zvnútra buniek. A celkovo pre vrcholového ezoterika s dvojníkom je dôležité prenikať k vlastným spomienkam, vážiť si ich ako to najhodnotnejšie, čo mohol získať. Ezoterik dobre vie, že to, čo po ňom môže zostať ako spomienka na večnosť, sú jeho spomienky na úrovni častíc. A tak práca so svojimi spomienkami je rozhodujúca aktivita ezoterika. Zato sa aj ezoterik snaží, aby do svojich spomienok dostával hlavne zážitky mimozmyslové z nekonečných hĺbok kozmu a časticového sveta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.