Venujeme sa budovaniu astrálneho tela. Ide o náročnú problematiku aj v samotnej ezoterike, pretože zachádza na hranicu klinickej smrti a celkovo ukončenia existencie človeka ako inteligentnej organickej hmoty.

Kým sa ezoterik pustí do tejto vrcholovo náročnej ezoteriky, mal by mať za sebou asi tak 20 rokov aktívnych meditácií. Aktívnych v tom zmysle, že skoro každý deň medituje aspoň 5 – 7 hodín. Pod meditáciou tu rozumieme schopnosť koncentrovať sa do určitej oblasti svojho tela a túto a ďalšie oblasti prinucovať, aby vykonali určitú činnosť, ktorú ezoterik potrebuje na svojej duchovnej ceste.

V zásade je ezoterika množstvo riadených koncentračných cvičení nasmerovaných do svojho vnútra a to sú jeho orgány, bunky, orgániky v bunkách, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy v prvkoch, elektróny, protóny, pozitróny a kvarky. Potom do dôchodcovských častíc vo svojom tele – to sú častice, ktoré zostanú, aj keď akékoľvek kozmy zaniknú. A potom spoznať aj svet najmenších objektov v kozme a to sú homogénne častice. Sú veľkosti 10 umocnené na mínus 80. Všetky prieniky ezoterika sa robia rovno v jeho tele. Na každý prienik si musí vo svojich neurónových oblastiach vytvoriť neurónové bio automaty. Teda nejde iba o jednorazový prienik, ale o trvalé prenikanie do týchto oblastí. A preto je potrebné mnoho a mnoho rokov precvičovať a učiť svoje neuróny, aby v zlomku sekundy vykonali požadovanú operáciu. Pokiaľ to nebudete cvičiť takýmto spôsobom, tak v ezoterike nič významnejšie nedosiahnete. A každému, kto sa vydá na ezoterickú cestu, odporúčam zobrať to ako svoje životné poslanie a nie ako zábavu. Bio automaty na určité ezoterické
operácie, ktoré sa odohrávajú v zlomku sekundy, sa tvoria v mozočku. Musia byť podporené biochemickými pochodmi v strednom mozgu. Tak isto vnímanie jednotlivých prienikov vyžaduje, a to hlavne v zadnom zrakovom centre, budovať trvalú schopnosť vnímania, kde prenikáte a jeho vyhodnocovanie. Nejde o bežné činnosti zadného zrakového mozgu, ale o vytrvalo nacvičené mimozmyslové vnímanie. Mimozmyslové vnímanie prosím necvičiť v očiach – mohli by ste si poškodiť zrak.

Pred hĺbkovým cvičením astrálneho tela je potrebné hlboko preniknúť do kozmu a to cez systém: Zem, slnečná sústava, súhvezdie, Galaxia. A potom do oblasti 2 000 galaxií, čo voláme a označujeme slovom hrášok. A potom do 7 hráškov, ktoré tvoria struk a potom do 1500 strukov v makete zemiaka a takto ďalej a ďalej …… končíte v prieniku do makety 10 plechových garáží, ktoré vo vnútri obsahujú menšie makety kozmického priestoru. Na každú oblasť potrebujete vybudovať mimoriadne premostenie neurónov mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu – pod zadným zrakovým mozgom nalepený ako lastovičie hniezdo. Tak isto treba budovať vo veľkom mozgu mimozmyslovú schopnosť vnímať a dekódovať, kde ste v kozme prenikli.

Ezoterik pred tým, než začne cvičiť dôsledne astrálne telo, potrebuje spoznať aj iný organický a technologický život v kozme pod označením UFO. A spoznať, ako žije organická a technologická hmota v kozme a ako rieši svoju existenciu.

Ďalej je potrebné, aby sa mimoriadne dobre vzdelal v oblasti medicíny, astronómie, histórie, kvantovej fyziky častíc. Tento druh ezoteriky sa nedá robiť bez dostatočne sa navršujúceho intelektuálneho zázemia. Keď nebudete toto odporučenie rešpektovať, tak nebudete rozumieť, o čom sa na týchto internetových stránkach píše a stratíte schopnosť racionálne vnímať, kde sa v kozme nachádzate a ako kozmos funguje.

Nesnažte sa iba o teoretické pochopenie. Bez praktických cvičení nebudete schopný spraviť si reálny a logický obraz o tomto druhu ezoteriky. Ezoterika nie je o teórii, ale o praktickom vykonaní duchovnej cesty do seba a mimo seba.

Ezoterici tohto zoskupenia všetko, čo tu napíšu aj reálne ovládajú, majú na dané ezoterické etapy duchovnej cesty vybudované mimoriadne schopnosti. A nie je to iba osobná skúsenosť Sašu Puebla, ale skupiny 20 až 30 ezoterikov intenzívne cvičiacich skoro každý deň. Ezoterika nie je o tom, čo si o nej myslíte vy osobne. Ezoterika tohto zoskupenia nie je tvorená fantáziami a bludmi. Ezoterici tohto zoskupenia sa vzdali osobnej ezoterickej cesty a realizujú ezoterickú cestu na základe toho, čo je v ezoterike reálne dosiahnuteľné a možné. Táto ezoterika nie je o tom, čo by bolo keby bolo, ale o reálnych možnostiach, ktoré organická inteligencia a inteligentná technológia v kozme dosiahla. Bohužiaľ, veľa ezoterikov nemá úctu k pravde a z ezoterickej cesty robia cestu do svojich fantázií a predstáv. A o tom táto duchovná cesta nie je. Táto ezoterická cesta nie je o mimoriadnych skúsenostiach použitých pre pobavenie bežných ľudí – „hamburgerákov“. Táto ezoterická cesta nie je o pestovaní mimoriadnych schopnosti pre spoločenskú kariéru a biznis – zarábanie peňazí. Táto ezoterická cesta nie je o tradičných šamanských, prírodných a súčasných náboženských systémoch. Táto ezoterická cesta obsahuje výber z toho najlepšieho, čo organická a technologická inteligencia dokázali zrealizovať.

Táto ezoterická cesta je jednoznačné návratom k prírodným, šamanským tradíciám a tradíciám starého Egypta a to do obdobia asi 3 000 rokov pred naším letopočtom. Väčšina ľudí danej doby nevie písať a čítať a sú viac zvierací ako ľudskí. Pokiaľ je človek viac zvieraťom ako dnešným človekom, tak má lepší kontakt so silami prírody, svetom mŕtvych spomienok organickej hmoty. Psychika týchto ľudí nerozlišuje medzi sebou a kozmom a prirodzene preniká do kozmického priestoru a to hlavne do línie vákuových síl okolo planét, súhvezdí a galaxií a ďalších, ešte väčších priestorov. Treba si tu uvedomiť dve možnosti uloženia spomienok a to do sveta mŕtvych v priestore vákuového priestoru, ktorý tvorí 90 % všetkého priestoru doteraz astronómiou známeho kozmu a tak isto známeho kozmu ezoterikom tohto zoskupenia. A iba asi 10 % priestoru kozmu tvoria gravitačné objekty z tuhých, plynných, kvapalných, tekutých a plazmatických látok. Osoby z tohto obdobia viacej ukladajú svoje spomienky po smrti do vákuových priestorov kozme – zvieracia myseľ. Myseľ dnešných ľudí po fyzickej smrti ukladá spomienky do magnetických polí a to práve z dôvodu schopnosti písať, čítať a abstraktne myslieť.

Pokiaľ sa vydáte na túto ezoterickú cestu, tak si musíte myseľ naladiť na niečo úplne iné ako bežní smrteľníci. V prvom rade ezoterik žije do svojho vnútra a psychicky tam preniká a realizuje práve toto. Ezoterikove krédo je čo najviac času tráviť so sebou a v sebe a nie so svetom bežných ľudí. Ezoterik nežije pre potreby ľudí a ich pokrok. Ezoterik nepresadzuje svoju cestu a nemá žiadny záujem ju propagovať a presviedčať niekoho, aby túto cestu nastúpil. Pre ezoterika je jedinou skutočnou hodnotou to, čo uloží do svojej pamäte a odtiaľ do svojho astrálneho tela, ktoré zostáva po smrti. Ezoterik nežije pre dnešný čas, ale pre to, čo bude po jeho smrti. A tento postoj má prednosť. Ezoterik investuje do seba a do budovania mimoriadnych schopností pre to, čo bude po jeho smrti. Samozrejme, nesmie sa to brať fatalisticky a absolútne. Ezoterik žije aj bežný život, prácu rodinu, priateľov, ale musí si uchrániť svoj čas pre ezoterické cvičenia a ezoterické štúdium.

Pokiaľ sa ezoterik vlastným mnohoročným úsilím prepracuje v ezoterike až k momentu budovania a preparovania astrálneho tela, je to vrchol jeho ezoterickej cesty. Ezoterik sa koncentruje na seba a uvedomuje si, že vo vnútri svojho tela, svojich orgánov a buniek má fantómové telo. Toto označenie sme prevzali z medicíny a ide o stav pacientovej mysli po amputácii niektorej končatiny. Pacient má aj po amputácii neustále pocit, že amputovanú končatinu má na mieste. Ezoterický senzibil citlivý na bioenergetické polia vníma všetko inak. Na mieste amputovanej končatiny vníma tok bioenergie kopírujúcej presne aj tie najmenšie detaily amputovanej končatiny a to v čisto energetickej, teda časticovej úrovni. Ani za 20 rokov života osoby s amputovanou končatinou nezaniká táto energetická končatina. Skúmali sme mimozmyslovo osobne alebo aj na diaľku osoby, ktoré jednoznačne prežili klinickú smrť a v ich prípade vzniklo fantómové telo v celom fyzickom tele. Samozrejme, že u týchto osôb ide o patologický úkaz spojený so stavom zomierania. Osoby, ktoré zomierajú, tvoria počas 20 minút zomierania tiež fantómové telo, ktoré sa rýchlo rozpadá a zaniká. Tak isto sme pozorovali všetky podobné okolnosti aj u zvierat a to hlavne cicavcov a primátov.

Pri amputácii končatiny nevzniká stav, ktorý by viedol k zmenenej psychike, ktorá by bola schopná si otvoriť cestu do sveta mŕtvych spomienok. Iba prežitie klinickej smrti mení psychiku danej osoby, že môže prenikať tam, kde odchádzajú a zhromažďujú sa celé alebo kusy astrálnych tiel. Dimenziu sveta mŕtvych si otvorí aj ezoterik, ktorý vedome a postupne cvičí rané štádia klinickej smrti. A v priebehu asi tak 10 rokov dosahuje to, že jeho fantómové telo sa postupne preparuje a mení na astrálne telo. Teda výraz astrálne telo používame v ezoterike na označenie fantómového tela, ktoré prešlo cez stav klinickej smrti alebo cez skutočnú smrť.

Teda ezoterik si na rozdiel od bežných jedincov postupne otvára a prebuduje fantómové telo na astrálne telo. A ešte za svojho aktívneho organického fungovania sa usiluje o to, aby svoju psychiku doslova presťahoval do astrálneho tela. Naučil sa v astrálnom tele fungovať a budovať tu niečo ako umelú inteligenciu, inteligentný systém, ktorý sa po jeho smrti chová ako inteligentný systém schopný fungovať v nekonečnosti zmien kozmu a uchovať si svoje informácie a prijímať aj iné informácie a trvalo expandovať v kozme.

Pokiaľ má niekto predstavu, že človek nezomrie, uchová si svoje vedomie a potom sa premiestni do iného mladého tela, tak bohužiaľ, trpí halucináciami a fantáziami. Nič takéto sa nedeje, fyzická smrť zastaví životné funkcie a už si nikdy daný systém nespomenie, kto bol a čo robil. Po ezoterikovi môže zostať na extréme večné časy napríklad uloženie spomienok do astrálneho tela. Do astrálneho tela sa vloží program, aby sa astrálne telo aj so spomienkami na danú osobu vrátilo a vstúpilo do dieťaťa, tak to je možné. Ale nepríde k žiadnemu zázraku oživenia vedomia zomretého ezoterika. Tak to jednoducho nefunguje. A pokiaľ má niekto strach zo smrti, nech sa neutešuje bludmi. Teda je tu možnosť do astrálneho tela uložiť o sebe spomienky a nechať ich tu ako spomienku na seba. Ale aby to fungovalo, musí si daná osoba ešte za života vybudovať astrálne telo a neustále a vytrvalo ukladať do neho svoje spomienky a reálne túžby. Pokiaľ si niekto myslí, že to stačí všetko spraviť v momente smrti, tak to sa v našich výskumoch nepotvrdilo. Astrálne telo s nabitou spomienkou psychika ezoterika zlikviduje za pár sekúnd. Teda je nutné astrálne telo preparovať mnoho rokov a to vedome a cieľavedome. Pre ezoterika nie je ani tak zaujímavé uložiť o sebe nejaké tie spomienky a spraviť si zo svojho astrálneho tela svoje spomienkové mauzóleum, ale vybudovať vo svojom astrálnom tele niečo úplne iné. Ezoterik môže v astrálnom tele vybudovať niečo na spôsob umelej inteligencie, ktorá bude po jeho smrti aktívne operovať v kozme. Nebudete to už daná osoba ezoterika, ale inteligentný systém, ktorý sa skorej podobá družici, ktorá zbiera informácie v kozme, ukladá ich a štatisticky spracováva. Vykazuje normy, pravidlá a zákonitosti. Neustále doluje v kozme informácie a aktualizuje zmeny v kozme. Tento systém sám seba aktualizuje a prispôsobuje, aby fungoval ako gigantická informačná agentúra. Jej jedinou logikou je uchovať sa ako informačný systém vo večnosti. Napríklad nemá záujem sa presunúť niekedy do organickej hmoty.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne pre budovanie astrálneho tela, mal by mať za sebou 20 rokov aktívnej ezoteriky. Ezoterik má množstvo metód na preparovanie astrálneho tela v sebe. Ezoterik si uvedomuje, že svet špiritizmu funguje na úrovni častíc okolo planéty Zem, v súhvezdiach a ešte ďalej. V ezoterike označujeme priestor pre svet špiritizmu maketou zemiaka, ktorý obsahuje asi 1500 strukov a v každom je asi 3 až 7 hráškov. V každom hrášku asi 2 000 galaxií a iných objektov. Tu v tomto prostredí je svet mŕtvych spomienok uložený v gravitačných a vákuových poliach. Všetko je to uložené na úrovni častíc a nie na úrovni prvkov. Prvkový svet je svet organickej hmoty. Časticový svet je iný ako organický svet. V zásade tu ide o to, aby ezoterik uložil svoje spomienky alebo svoj astrálny inteligentný systém do takých zoskupení častíc, aby ich kozmos nemohol vo večnosti zlikvidovať. A svet špiritizmu v makete zemiaka nie je to ideálne prostredie pre uloženie spomienok ezoterika po jeho smrti. A tak si ezoterik vyberá špecifické prostredie takzvaných dôchodcovských častíc, ktoré produkuje samotný kozmos. Napríklad aj náš kozmos produkuje tieto častice, ktoré v ezoterike dostali názov dôchodcovské častice a mimoriadne sa zoskupujú v súhvezdí Kozorožca. A nielen tam. Aby sa dôchodcovské častice navzájom stretli a vytvorili kozmy minulosti, tak potrebujú príchod kvazaru a ten pošle neuveriteľné priestory kozmu do zániku. Čo prežije tento kolosálny atak, tak to sú práve dôchodcovské častice, ktoré nie sú ochotné sa recyklovať a zaniknúť. A na tieto častice ezoterik organizuje svoje astrálne telo. Teda dôchodcovské častice sú základom preparovaného astrálneho tela a potom je to paradoxne informatika a kybernetika. Ezoterik podľa zákonitostí týchto vedeckých disciplín buduje svoje astrálne telo pre niečo jedinečné, čo po smrti nastúpi svoju púť kozmom. Už to samozrejme nie je ezoterik a jeho vedomie, ale niečo, čo mohol ezoterik stvoriť a zanechať po sebe na večnosť. Pre ezoterika má život ešte iný zmysel hĺbku ako pre bežného človeka.

Na záver pridávam pre meditujúcich videá z oblasti anatómie a meditačné videá pre preparovanie astrálneho tela. Po čase už niektoré videá nemusia byť funkčné, nájdite si iné.

Mozog videá
http://www.youtube.com/watch?v=HVGlfcP3ATI
http://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qx5gi_oP8wg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=488pW_Kh-sE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eTn9mLTGQ2Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Wn0-2mJZ6Fo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=u6_E_w0-9KU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DpPWjuV1sfM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=PaS3HF7bB4s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Ux_Dr5rvH3Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YpAe3mk1koQ
http://www.youtube.com/watch?v=LonstHwI1tE
http://www.youtube.com/watch?v=goJTnU4SZA4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g8ziKydT66E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=c7g2TbdIvC0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7DXFn1DoV3A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RBBglkWle1U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=K9BYEO9725k
http://www.youtube.com/watch?v=i6_vBAoCQ3Y
http://www.youtube.com/watch?v=OkeIpQNrFUg
http://www.youtube.com/watch?v=f8Lfu2jQgEs
http://www.youtube.com/watch?v=ZeObK9CeCaM&feature=rela…

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=MpnuqJUmUN8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2kv2Y9tP0v4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yxvoVQvQYs8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eSsG2sDL1Gg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Wrt5EuFDq8I&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d5uhgFfZcuY&feature=rela…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.