Pokúsim sa zhrnúť, čo sme do tohto termínu meditovali do oblasti mozočku. Zadefinujeme si anatomické parametre mozočku, jeho polohu a funkcie, ktoré spĺňa ohľadom psychiky ezoterika.

Základom je schopnosť koncentrovať sa do neurónových oblastí, a teda aj do mozočku.

Celkovo tu ide o schopnosť koncentrovať sa do vnútorného systému vlastného tela a všetkého, čo v tele ezoterik má. V prvom rade sa musí ezoterik naučiť relatívne jednu až dve hodiny celkom pokojne sedieť so zatvorenými očami a mať pocit, že je hluchý, slepý a nemý. Môže iba jedno a to je venovať sa tomu, čo má v sebe vo vnútri tela a to sú orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a prvky. Potom vo vnútri seba má aj svoje spomienky. Ezoterik sa v prvom rade učí žiť vo vnútri seba a až potom vo vonkajšom svete okolo seba. A toto je záväzok na celú dobu ezoterickej cesty. Jednoducho pre ezoterika sa zmenili priority a dôležitosť, prednosť má vnútorný svet a nie vonkajší. Najdôležitejšie oblasti na prienik sú práve neurónové oblasti ezoterikovho tela. V prvom rade prenikne do veľkého mozgu a potom do mozočku. No priebežne preniká do všetkých ostatných oblastí výskytu neurónov.

Aby ezoterik úspešne a vytrvalo cvičil svoj mozoček, je potrebné sa oboznámiť s anatómiou mozočku a dobre si zapamätať, ako vyzerá a ako funguje. A nestačí si anatómiu pozrieť iba raz. Treba si znovu a znovu ukladať predstavy mozočku a prehlbovať ich až na úroveň aminokyselín v mozočku. Predstava mozočku je základ schopnosti sa do mozočku koncentrovať a prenikať. Pozor, nejedná sa tu o to, aby ste prenikali do predstavy mozočku vo vašej pamäti, ale do skutočných buniek v mozočku. Keď prenikáte do mozočku, tak priamo v ňom sa buduje trvalý systém prieniku a samotný mozoček sa musí podriadiť vašej prítomnosti a uznať vás ako jedinú autoritu. Mozoček netreba chápať iba ako kus mäsa. Prípadne mať o mozočku naivnú predstavu, že vás bude iba tak rešpektovať. Mozoček je v človeku niečo veľmi nezávislé a často si robí, čo on považuje za vhodné. Mozoček často klame svojho majiteľa a jeho ambície niečo dosiahnuť. Najväčšia chyba je, keď mozočku ezoterik naivne dôveruje. Pre mozoček musí byť ezoterik doslova autorita ako človek voči chovanému psovi. Mozoček musí byť vychovávaný a celé obdobie ezoterickej cesty školený, aby v sebe budoval trvalé mechanizmy.

Objem videných obrázkov mozočku a makety. Objem videných obrazov reálneho mozočku pri operácii. Objem videných obrázkov neurónov mozočku. Objem videných obrázkov z elektrónkového mikroskopu o mozočku.

Sugerácia nádorov vo veľkom mozgu pomáha v koncentrácii do mozočku.

Ezoterik je osoba, ktorá si neustále robí na diaľku veštecký prieskum jedincov, ktorí majú nejaké poškodenia v mozočku a zisťuje, že systém osôb, ktoré majú vo veľkom mozgu nádory, sa lepšie koncentruje do mozočku a nemusia na to vynakladať mnoho úsilia. A tak ezoterik, ktorý sa naučil sugeráciu, teda uverí tomu, že má vo veľkom mozgu nádor a nespochybňuje to, sa lepšie koncentruje do mozočku. Tak isto je tu na mieste sugerácia uverenia a nespochybňovania napríklad množstva kostných výrastkov. Aj táto technika pomáha vo výraznejšej koncentrácii do mozočka. Napríklad je možné sa natrvalo usadiť do mozočku ako miesta fungovania psychiky. Ezoterik ovláda koncentráciu do nervstva ústnej dutiny, temenného mozgu, zadného zrakového mozgu a hlasiviek. Ide o 4 základné povahy. No pre vrcholovú ezoteriku je nutné a aj vhodnejšie usadiť sa priamo v mozočku a tu neustále kontrolovať, čo mozoček robí, ako funguje a či robí to, čo má. Takáto zmena psychiky je náročná, treba postupovať opatrne a presun do mozočku a trvalé usadenie treba naplánovať na obdobie asi 15 rokov a postupne to realizovať.

Schopnosti a funkcie mozočku ako inteligencia, trvalé automaticky fungujúce vlastnosti.

Mozoček je fyzický orgán, ktorý má 10 častí vpravo a 10 častí vľavo. V každej časti je niečo ako rameno koralu a v ňom sa na povrchu nachádza šedá kôra mozgová v 3. až 7. vrstvách. Pod ňou sa nachádza biela hmota, ktorá produkuje biochémiu v danej oblasti. V mozočku sú prekvapujúco neuróny v pyramidálnom tvare. Aj keď sú to extra miniatúrne objekty. V neurónoch sa nachádzajú vnútorné orgániky a bunkové jadro. Toto všetko je z bielkovín a tie sú z aminokyselín a aminokyseliny sú z prvkov a prvky sú viazané atómy a tie sú z elektrónov, pozitrónov, protónov a neutrónov. Všetko je to z ešte menších častíc pod názvom kvarky. Pohybujeme sa vo svete – 10 umocnené na číslo 30. To je pevne viazaná časť sveta tuhých, plynných, kvapalných a plazmatických látok Za touto zónou je už svet neviazaný na organické štruktúry v mozgu. Ide o svet, ktorý v ezoterike nazývame dôchodcovské častice v terajšom kozme okolo nás. Teraz je tento kozmos a v budúcnosti nebude, lebo sa tak zásadne zmení, že by sme ho nespoznali, keby sme žili na večnosť. To, čo v kozme zostáva na večné časy v zmysle hodiniek, ktoré nikdy nezastanú, sú práve dôchodcovské častice a do spoločných útvarov ich dáva najväčšia sila v kozme a to je kvazar. Kvazar je sila, ktorá dokáže zničiť biliónkrát väčšie priestory ako je 2000 galaxií. Dôchodcovské častice sa zoskupia a vytvoria útvary veľké asi ako našich 5 Galaxií a vytvárajú takto časť kozmu minulosti.

Píšem o tom preto, aby si cvičiaci ezoterik uvedomil, ako hlboko musí svojou koncentráciou do mozočku preniknúť. A nielen to. Ezoterik musí upraviť samotné neuróny, aby svojím prepojením vytvárali programy v rámci ezoteriky. Teda na všetko, čo v oblasti ezoteriky robíme, je vhodné reorganizovať mozoček a vybudovať tu také neurónové premostenia, aby fungovali automaticky. Príklad za všetky ostatné: ezoterik potrebuje prenikať do čiernych dier a k tomu potrebuje vytrvalým cvičením v mozočku vybudovať automat. Teda automatické naladenie psychiky na prienik do čiernej diery. Necvičenému ezoterikovi bude trvať niekedy aj 10 minút, aby zrealizoval takýto prienik. A teraz si predstavte, že pri psychickom prieniku do reálnej čiernej diery treba spustiť ešte ďalších 10 iných činností. Bez vytvárania trvalých neurónových spojov v mozočku nemožno robiť náročnejšiu ezoteriku.

Mozoček je systém neurónových premostení, ktoré si ezoterik mnohoročnými cvičeniami postupne vybuduje. Mozoček je aj nástroj na myslenie a vykonávanie intelektuálnej činnosti. V ezoterike do príchodu toho zoskupenia absentovala rozumovosť a vedecké metódy riadenia. A ezoterika skorej bola prejavom patologických chorobných stavov niektorého ezoterika, alebo bola chorobným únikom do sveta vlastných predstáv a bludov. Toto sa zmenilo aj vďaka tomu, že ezoterici tohto zoskupenia prinucujú mozoček, aby fungoval k všestrannému intelektu orientovanému na veľké množstvo oblastí. Nie je to bežné a človek sa v živote intelektuálne zaujíma hlbšie iba o pár oblastí a nie o všetky. A to pre potreby ezoteriky vôbec nestačí. Ezoterika potrebuje budovanie polyhistorickej osobnosti orientovanej na množstvo intelektuálnych oblastí. Hovoríme tomu prinucovať mozoček aby bol schopný všestrannosti.

Mozoček ako mimoriadne výkonný počítač.

Schopnosť mozočku spracovať vnútorné abstraktné premýšľanie a tak isto obrazové premýšľanie. Schopnosť mozočku vyberať určité fragmenty zo spomienok a tvorivo ich kombinovať. Schopnosť zberu informácií z vonkajšieho sveta cez neurónové oblasti veľkého mozgu, zber a ukladanie informácií zvnútra tela cez nervovo neurónový systém. Ovládanie nervového systému voči cievam a žilám. Schopnosť mozočku ukladať a vyberať spomienky. Schopnosť mozočku premýšľať. Schopnosť mozočku premosťovať sa s hlasivkami (nie je to najvhodnejšie riešenie). Lepšie je impulzy a rezonancie z hlasiviek previesť na veľký mozog a to postupne na všetky časti veľkého mozgu. Fyzické poškodenia mozočku a jeho rozsah určuje aj záujem o niektorú činnosť, ktorá človeka baví viacej alebo menej.

Ezoterik sa naučí koncentrovať do mozočku a začne ho chápať ako biologický počítač. A je nevyhnutné, aby sa vzdelal do oblasti hardvéru, softvéru a informatiky. Mozoček je niečo ako bio hardvér (bunky, neuróny, bielkoviny, aminokyseliny atď.) a treba sa priblížiť k predstave počítača. V počítači je niečo ako asembler alebo strojový kód, ktorý zabezpečuje základné funkcie vo vnútri počítača. A nejako podobne funguje mozoček. A tieto funkcie treba v mozočku ovládnuť a udržať. Ezoterik, ktorý si svoj mozoček predstavuje ako niečo, čo mu patrí a bez problémov ovláda, tak ten sa poriadne mýli. Neuróny v mozočku sú dosť svojhlavé a v žiadnom prípade vás nebudú rešpektovať. Keď sa ezoterik po 15. rokoch meditácií konečne usadí aj v mozočku zistí, že to v mozočku musí zorganizovať ako systém väznice, kde ezoterik je hlavný správca a kontroluje a prinucuje neuróny mozočku k trvalej poslušnosti a prevýchove. Je to ezoterik, ktorý bude mozočku vtláčať čudné programy a požiadavky. Ezoterikovi sa nemilo vypomstí, keď bude mať mozoček za priateľa a podobne. Ezoterické skúmanie mozočku osôb okolo 60. roku života naznačuje na to, že aj sám mozoček v tomto veku prechádza likvidáciou a nastupuje návrat do detskej psychiky. V odbornej literatúre to voláme starecká myseľ, demencia a retardácia osobnosti. Mozoček v tomto veku vťahuje ľudí do sveta mimo realitu a všetko mení na niečo ako hráme sa na niečo a odpútavame sa od reálneho sveta a činností. V 80. roku života je mozoček kompletne zdecimovaný a má jediný program, ako vás konečne dostať do hrobu. A teda na mozoček pozor a nenechať sa ním dobehnúť a oklamať. Zaujímavé sú prípady mozočkov, ktoré sú schopné produkovať geniálne myšlienky a ako dokážu zlikvidovať osobnosť človeka a spraviť ho geniálnym, ale odrezaným od reálneho života.

Teda mozoček ako bio hardvér a v ňom fungujúce zdrojové kódy. Nad tým všetkým je operačný systém niečo ako Windows alebo Linux. Tento bio operačný systém dovoľuje spúšťať množstvo programov, ktoré sa vytvorili ako schopnosti ezoterika pre bežné činnosti klasického života a potom pre výkony v oblasti ezoteriky. Ezoterik nedovolí, aby funkcie mozočku degenerovali a poškodzovali sa. Ezoterik v systéme väznice pre neurónové bunky dôsledne kontroluje, cvičí a údržbuje funkcie mozočku.

Ezoterik ako osobnosť, ktorá vracia naspäť tradície staršieho obdobia Egypta a ochoty vtedajších ľudí o trvalé premostenie sveta živej organickej hmoty a sveta spomienok, ktoré sa vytvára zo spomienok mŕtvej organickej hmoty.

Mozočky siamských dvojčiat a vytrénovať mozoček fungovať ako siamské mozočky.
Jedno siamské dvojča je mŕtve a druhé žije a naučiť mozoček takto fungovať. Technika sugerácie kostných výrastkov a prienik do mozočku. Mozoček ako kryptografické zariadenie na rozkódovanie prijatých informácií z vlastného tela, z iného človeka, z magnetických záznamov. Informácie z rôznych oblastí makro a mikrokozmu a ich racionálne rozkódovanie.
Prijímanie informácií priamo cez neuróny a nie zmysly, čo je dôležité pre ezoteriku a prienik do mikrosveta a makrosveta. Mozoček ako niečo na spôsob počítača, biohardvér, biosoftvér, biokryptografia, bio zdrojový kód, biosetup, bioasembler, bio operačný systém a bioprogramy. A práve bioprogramy sa musia budovať na každú činnosť ezoterika. Pokiaľ ezoterik nebuduje tieto centrá, nebude schopný naraz spustiť povedzme 10 až 20 mimoriadnych schopností. Pokiaľ ezoterik robí ezoteriku z inej časti veľkého mozgu, miechy, brušného mozgu alebo ganglií, nie je schopný spustiť v jednom momente naraz 30 až 50 funkcií. Vo vrcholovej ezoterike nepochodíte, pokiaľ nebudete cvičiť vytrvalo a mnoho rokov. Treba naučiť neuróny mozočku, aby sa naučili fungovať ako množstvo automatov, ktoré sa zopnú automaticky na povel ezoterika v poradí, ktoré potrebujete k meditácii.

Ezoterik vo svojej duchovnej činnosti sa v zásade pokúsi o to, aby obnovil prepojenie medzi ním a svetom mŕtvych spomienok. V zásade prírodný človek, ktorý nemá ešte dostatočne rozvinutú inteligenciu a je skorej zvieraťom ako človekom, nemá problém, aby kontaktoval svet mŕtvych – špiritizmus. No čím viacej sa človek stáva moderným, stráca potenciál premostenia so svetom mŕtvych. Tento proces sa deje aj v starom Egypte a celá vtedajšia spoločnosť vynakladá nemalé úsilie, aby udržala spojitosť medzi svetom mŕtvych a svetom živých. Tým, že človek nadobúda schopnosť pragmaticky myslieť – zároveň stráca kontakt so svetom mŕtvych spomienok. Nakoniec je tu novodobý Egypt, kde sa veci tohto druhu zásadne menia a stredobodom pozornosti sa stáva človek, jeho blahobyt, jeho poznanie a jeho technika. Začína cesta, kde sa už nedokáže udržať priamy kontakt so svetom mŕtvych a všetko vstupuje do roviny formálnej a psychicky upokojujúcej. Stačí, keď sa uctievajú kostičky mŕtveho. Chrámy a svätyne sú spomienkové miesta a neslúžia ako miesta aktívneho prepojenia so svetom špiritizmu. Stráca sa kolektívne vedomie a premostenie cez jedinca (prežil klinickú smrť) na svet mŕtvych. Je tu skorej prítomnosť budovať chrámy a tvrdiť, že tu sa prejavuje svet mŕtvych a božstiev. Svet, kde je svet mŕtvych a svet živých spoločne prepojený, v starom Egypte zaniká. Samozrejme, že nezaniká svet mŕtvych ľudských spomienok a tak výnimočne sa niektorí ezoterici pokúsia tento psychický kontakt obnoviť a zviazať ho tým spôsobom ako v starom Egypte.

Ezoterici tohto zoskupenia sa špecializujú na oblasť sveta mŕtvych a po vzore Františka Bardona obnovujú mimoriadne silný a aktívny kontakt so svetom mŕtvych. Toto zoskupenie ide ešte ďalej a v samotnom mozočku buduje množstvo mimoriadnych schopností na spoznanie aj tých oblastí sveta mŕtvych, ktoré neboli zahrnuté v aktivite Františka Bardona. Ezoterici tohto zoskupenia už počas svojho života budujú svoje astrálne telo zo svojho fantómového tela a dôsledne ho pripravujú na to, čo bude robiť po ich smrti. Ezoterici tohto zoskupenia na rozdiel od Františka Bardona majú všestranne budovaný intelekt a spoznali kozmos do iných rozmerov či už smerom do makrokozmu, alebo mikrokozmu. Ezoterici tohto zoskupenia preparujú astrálne telo do rozmerov fungovania na dôchodcovských časticiach a tento systém sa neviaže na organický život a ani svet ľudí. Nie je záujem, aby sa spomienky ezoterika vracali do živej organickej hmoty. Je tu záujem uložiť do astrálneho tela niečo ako inteligentný systém s množstvom informácií a to hlavne o kozme a nie o ezoterikovi samotnom. Preparácia astrálneho tela sa neviaže na planétu Zem, ale mimo tento komplex. Teda ezoterici tohto zoskupenia sa špecializujú na to, aby prenikli do sveta mŕtvych spomienok čo najhlbšie. Našli mechanizmus uloženia aktívneho informačného systému do dôchodcovských častíc, ktoré prežívajú v kozme na večnosť. Uloženie spomienok inde ako na dôchodcovské častice do kozmu minulosti vytvára riziko zániku takto uložených spomienok.

Mozoček ako prostredie na tvorbu biostrojov a biozariadení pre špeciálne operácie v makro a mikrokozme.

Mozoček – zber informácií, spracovanie, všetko okolo impulzov. Niečo ako procesor a pamäťové jednotky. Veľký mozog má na starosti skenovanie objektov vo vnútri človeka, ale aj z vonkajšieho sveta. Niečo ako periférne zariadenia. Kamera – premietačka, zvukový mikrofón – reproduktor a takto nejako funguje čuchové centrum, chuťové centrum a hmat. Sem patrí aj celkovo koordinácia pohybu a priestoru. Mozoček a schopnosť vytvoriť program na vnímanie impulzov v samotných oblastiach neurónov a nervového systému. Nie bežná schopnosť mozočku vnímať impulzovosť v neurónoch. Vycvičený mozoček s programom siamského premosťovania na iné mozočky a navŕšenie potenciálu neurónových kapacít, ktoré ezoterik potrebuje na vrcholovú ezoteriku. Nestačí iba mozoček a neuróny ezoterika. To by ezoterik neprišiel nikde. Schopnosť mozočku vybudovať program na manipulácie s časticami vo veľkom mozgu a prieniky do kozmu.

Mozoček a celkovo schopnosť ezoterika desiatky rokov svojej ezoterickej kariéry cvičiť a trénovať svoje neuróny môžeme chápať ako proces, ktorým si ezoterik tohto zoskupenia buduje sériu mimoriadnych schopností. Technicky nadaná osoba by povedala, že ezoterik je schopný prekračovať hranice dnešnej technologickej vyspelosti ľudstva a celkovo organického a technologického života (inteligentné systémy) a cvičením svoje neuróny prinútiť vykonávať aj také činnosti, ktoré nie sú bežné pre bežných smrteľníkov. A toto je zásadný rozdiel medzi ezoterikom a človekom fungujúcim klasickým spôsobom.

Ezoterik tohto zoskupenia si doslova prerába svoje neuróny a v nich orgániky, bielkoviny a aminokyseliny aby neurónové prepojenia získali nový vzhľad a nové schopnosti. Nové premostenia vo veľkom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu, gangliách a v bunkách nervstva sa vynucujú vytrvalým cvičením a chápaním danej problematiky, ako trénovať svoje neuróny a získavať mimoriadne schopnosti. Musím dodať, že je to akt násilný a neštandardný aj pre samotný mozoček. A nemyslite si, že mozoček vám vyjde v ústrety a bude vás podporovať. Opak bude pravdou a mozoček musíte tvrdo a autoritatívne donútiť k tejto činnosti. V ezoterike hovoríme, že pokiaľ ľudstvo nemá nejaké technické zariadenie, tak si ho ezoterik vyrobí vo svojich neurónoch. A tak sa to aj deje. Týmto aktom získava a doluje ezoterik informácie aj tam, kde veda a technika nikdy nedosiahne. A takto ezoterik môže svojím myslením a svojimi schopnosťami predbehnúť dobu.

Výcvik mozočku pre účely astrálu a ako to funguje.
Ezoterik aktívne vstúpi a usadí sa v mozočku za účelom hlbokého premostenia sveta živých s kozmom, makrosvetom, mikrosvetom a tak isto štruktúrami sveta, kde je možné po smrti ezoterika uložiť jeho spomienky a informácie. Ezoterik vstupuje do mozočku asi tak po 10. až 15. rokoch intenzívnych meditácií. Denne aspoň 3 hodiny počas 15. rokov. Samozrejme, že ezoterik za 15 rokov do mozočku vstupuje mnohokrát a donucuje ho, aby umožnil napredovanie v ezoterike. No ezoterik nebude postupovať cez skratky a do mozočku natrvalo a okamžite nevstúpi na začiatku ezoterickej cesty. Je to riskantný krok z radov nepríjemností často končiacich na psychiatrii. Pozor na to. Prieniky do mozočku sa robia postupne počas 15. rokov a nie naraz. A tak isto otváranie astrálnej roviny v tele sa neodporúča spraviť okamžite. Ezoterik pracuje na spoznaní astrálneho tela postupne a aj premena fantómového tela na astrálne telo trvá desiatky rokov. Možno sa opýtate, čo je to fantómové telo. Fantómové telo má každý z nás vo fyzickom tele. Vnímať fantómové telo sa naučíte na základe vešteckého pozorovania osôb, ktorým boli amputované končatiny a na ich mieste je dobre vnímať fantómové telo – teda bioenergetický objekt v presnom tvare napríklad odrezanej ruky. Hovoríme, že v mieste odrezanej ruky sa fantómové telo zmenilo na astrálne telo.

V zásade ezoterik sa usadil v mozočku na základe mnohoročného záujmu o kabalu a židovskú ezoteriku. Pri štúdiu Starého zákona, Talmudu, Zoharu a ostatných židovských textov je možne posunúť psychiku ezoterika a trvalú koncentráciu do oblasti mozočka, usadiť sa tu trvalo a postarať sa o to, aby mozoček v sebe vytvoril nové programy pre astrálnu rovinu vychádzajúcu z fantómového tela. Ezoterik vstúpi do mozočku, prenikne do jeho všetkých štruktúr, pochopí, ako mozoček funguje a násilne a tvrdo ho donúti, aby začal tvoriť bio programy na realizovanie astrálneho tela a potom jeho preparovanie a rozvoj. Ezoterik potrebuje svoje astrálne telo, aby do neho uložil svoje informácie a programy, čo má astrálne telo robiť po jeho smrti. Ako sa má rozvíjať, kde sa má umiestniť a čo má robiť. Ezoterik žije nie pre prítomnosť, ale preto, aby si pripravil, čo bude po jeho smrti – a to je dôležitejšie, ako bežný život.

Kde sa nachádza mozoček a ako funguje z hľadiska medicínskeho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum

Kabala a ako ju definujú na Wikipédii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah

Kabalistická škola, ktorá meditácie smeruje do mozočka
http://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/

Slovo mozoček vyhľadané na www.meditacia.sk
http://www.google.sk/search?q=mozo%C4%8Dek&sitesearch=w…

Slovo kabala vyhľadané na www.meditacia.sk
http://www.google.sk/search?q=kabala+&sitesearch=www.me…

ANATÓMIA VIDEÁ: HRUBÉ ČREVÁ
Ide v zásade o meditáciu, ktorej cieľom je uložiť mnohokrát a mnohonásobne veľké množstvo videných obrázkov a videí do pamäte. Skoro toľkokrát ako gastroenterológ v nemocnici. Čím viackrát sa uložia predstavy čriev do spomienok, tým lepšie. Cieľom je dobre vedieť vizualizovať predstavy o hrubom čreve.

http://www.youtube.com/watch?v=8JOjQ92vLYE&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=7RphgldFaOo
http://www.youtube.com/watch?v=6S1M5WxpFfc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FPpxeZi9LzA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Z7xKYNz9AS0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iCSsqtV6rRA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7RkH82e9JaE&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=ERpXRP2BhXs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=vMntfTa1rsY&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=mqAkp2wHRxQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DAW1S6AD_0w&feature=rela…

MEDITÁCIA: STAROVEKÝ EGYPT
Ide o meditáciu, ktorá je zameraná na objem prezretých videí a uloženie predstáv o starom Egypte do pamäťových systémov mozgu. V zásade staroveká kultúra Egypta je snáď jediná kultúra, ktorá preberá šamanskú tradíciu premostenia prírodnej psychiky ľudí tej doby na kozmos, svet mŕtvych, magmatické jadro planéty Zem. Mágia a mystika je silne spätá s kozmom a tým, čo sa v ňom nachádza. V tomto období funguje kolektívne prepojenie mozgov celej komunity na niekoľko osôb. V dnešnej dobe kolektívne vedomie ľudia nemajú. Zaniklo aj tým, že človek naberá intelekt a remeselné zručnosti. Stratou kolektívneho vedomia sa človek postupne prestáva masovo a hromadne orientovať na univerzum a vec magická a mystická sa vytráca na úkor kultúry zameranej na prvoradé uspokojenie potrieb človeka a nie napríklad sveta mŕtvych (špiritizmus). Veci duchovné a ezoterické sa stávajú záležitosťou nie štátnou, ale iba skupinky jedincov. V dnešnej dobe je premostenie psychiky človeka na kozmos už iba vzácnym úkazom ojedinelých jedincov. Toto ezoterické zoskupenie realizuje návrat k premosteniu psychiky ezoterika na deje a procesy v hlbinách kozmu a ich, pokiaľ možno, racionálne skúmanie.

http://www.youtube.com/watch?v=K1EvUZJjCBI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=bbBlNgb4Ls8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Nw0xO3RhRa4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MWvM4CHMaeg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d0H3ousK7PE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zfYFwXqknjM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GaInDIv3-V8
http://www.youtube.com/watch?v=hWFpA_CjZGU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=H5_8UoK31Vc
http://www.youtube.com/watch?v=nmYTTXs0ZN0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_Rh8WU1PM9s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zplFy6l9IlI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gTnYtOYFrXk&feature=resu…

http://www.youtube.com/watch?v=4hjMeD7lN6E
http://www.youtube.com/watch?v=L92iLoTS3Sg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=peMa3-wVtE4
http://www.youtube.com/watch?v=r5TWWYo3mNs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uKqZ6TUwI_c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gkn7RtztFVM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1ywWyfGC4OA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xCfuBX1g90c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=e0UKxd0Avlw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0X1lxdE4MSE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=z5OhMrKr2n4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FeE-X8viC2s&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=9QkgvIhcTZQ
http://www.youtube.com/watch?v=Nczk2k_csMI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5MfwaqtHq-I&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9OTtXlcnPiw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=x_tgsuKVKko&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C04qg1frvfM
http://www.youtube.com/watch?v=IkI8bM4IHBA
http://www.youtube.com/watch?v=s5IyCyZzo9g
http://www.youtube.com/watch?v=7zBdgLaUfqg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yUa1tZ2TklY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WU3oUXipsXI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yWpMBIfa2Ro&feature=rela…

MEDITÁCIA: EZOTERIKA
Meditačné videá tu zverejnené slúžia na preparovanie astrálneho tela a to hlavne kde je množstvo farieb a ich prelínanie.

http://www.youtube.com/watch?v=v5h2UfUdzi4&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=d9fhCUStRH0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=42g4-UywyOo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=xT3Y5333o_M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YZ_QT5_7u48&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lyiajNNr1-M&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=TsUhVywKFic&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hE1n0pCv2d0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fHbDCOfM2Vg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YOGa2Bh8Z7s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6Lkk0mxe2UM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tyKd2Ti5GiA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hgHgV_NWjyw&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=7Jpu7RAngBQ&feature=rela…

Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beit_Alpha.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.