Ezoterici tohto zoskupenia systematicky roky trénujú a cvičia svoje neuróny a trvalo sa nestále vzdelávajú do všetkých oblastí vedy a vedeckého poznania. Vo svojich neurónoch cvičia mimoriadne schopnosti orientované pre samotnú ezoteriku a nie bežný život. Mimoriadne schopnosti ezoterikov už dávno nestoja na chorobných poruchách, ale na mnohoročnom výcviku neurónových oblastí.

Ezoterik si mnoho rokov cvičí svoje neuróny, aby dokázali prenikať v prvom rade do svojho tela a jeho buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc. Ide o nácvik neurónov, ktorý sa neustále opakuje, až kým neurónové oblasti nie sú schopné sa to naučiť a používať ako automat. Samozrejme, tento výcvik trvá mnoho rokov. K tomu neustála vizualizácia a predstava toho, čo chce každý ezoterik dosiahnuť v oblasti ezoteriky a duchovného sveta. Pokiaľ chcete robiť ezoteriku, tak sa musíte naučiť množstvo mimoriadnych schopností: schopnosť sa do seba koncentrovať, schopnosť vnímať okolitý svet priamo cez neuróny s tým, že sa obchádzajú zmysly, schopnosť nielen do seba prenikať, ale sa naučiť aj mimozmyslovo vnímať, čo sa deje v daných oblastiach vnútra ezoterika. Ďalšia mimoriadna schopnosť je naučiť neuróny vnímať bioenergetické a biomagnetické toky v ľudskom tele. Je to ako naučiť spánkové neuróny počúvať energiu a magnetizmus – nezabudnúť k tomu pridať aj schopnosť svalov vnímať a reagovať na magnetizmus.

Ďalšia mimoriadna schopnosť je schopnosť neurónov prenikať do kozmického priestoru na základe poznatkov astronómie. Niektorí ezoterici namiesto psychického prenikania do kozmu prenikajú do vlastných fantázií uložených v pamäti. K tejto schopnosti treba intelektuálnu schopnosť vnímať kozmos na základe zmenšených makiet. Ďalšia mimoriadna schopnosť je psychicky prenikať do mikrosveta častíc a k tomu intelektuálna schopnosť vnímať mikrosvet na základe zväčšených makiet reálneho časticového sveta. Mimoriadnou schopnosťou ezoterika je odcvičiť rané štádiá klinickej smrti a budovať svoje astrálne telo vo svojom fyzickom tele. K tomu programovanie a silná túžba zanechať čo najdlhšie o sebe informácie v kozme na úrovni kozmov minulosti, ktoré sú plné dôchodcovských častíc.

Ide o ďalšiu mimoriadnu schopnosť a to je kontaktovať organický a technologický život v kozme cez svoje telo a psychiku. Ide o nácvik neurónov k psychickému kontaktu. Schopnosť vytvárať tieto kontakty a potom ich vedieť likvidovať. Kontaktovanie organického života v kozme je mimoriadne dôležité a nutné. Kontaktom cez organickú a technologickú inteligenciu získa napríklad ezoterik plastický pohľad na kozmos.

Ezoterik buduje aj mimoriadne schopnosti zorientované do svojho fyzického tela, aby si vytvoril vhodné podmienky pre udržanie triezveho rozumu a výkonného organizmu. Ezoterik cvičí vytrvalo znásilňovanie brušného mozgu v črevách, aby produkoval vhodné genetické zmeny v tele. Teda náhradné enzýmy, koenzýmy, hormonálne látky. Tento výcvik mu dovoľuje v tukových bunkách produkovať špecifickú chémiu, bez ktorej by nedokázal robiť vrcholovú ezoteriku. Samozrejme, je tu množstvo ďalších drobnejších mimoriadnych schopností.

Podrobnejšie sa tu chceme venovať nácviku mimoriadnej schopnosti a to je výcvik raného štádia klinickej smrti a preparovanie astrálneho tela. Ide o mimoriadnu schopnosť, ktorá dá poriadne zabrať a výcvik tejto schopnosti smeruje k fenoménu uloženia svojich spomienok o svojom živote aj po ukončení života ezoterika. V ezoterike poznáme pojem reinkarnácia v zmysle toho, že po smrti sa človek vtelí do vznikajúceho plodu v matke a takto je možné sa vrátiť naspäť. Takto to samozrejme nefunguje a nie je to možné. Človek zomrie a po jeho smrti po ňom zostáva takzvané astrálne telo. Ide vlastne o fantómové telo, ktoré vznikne na základe bioenergetickej činnosti ľudského tela. Pod fantómovým telom si v prvom rade predstavte človeka, ktorému amputovali niektorú končatinu. Senzibilný jedinec vníma, že na mieste odrezanej ruky je niečo ako ruka energetická a tvarovo je táto ruka z energie presne identická s pôvodnou živou rukou z organickej hmoty. Logicky by sa po amputácii mala energetická ruka roztekať do okolia a miznúť, ale bioenergetická ruka na mieste odrezanej ruky zostáva. A tento jav v ezoterike označujeme ako fantómové telo vo fyzickom tele.

Fantómové telo je v celom fyzickom tele a počas klinickej smrti, keď človek zomiera, sa toto fantómové telo uvoľní od fyzického tela a tento stav označujeme ako astrálne telo. Astrálne telo aj s informáciami o človeku preniká do štruktúr sveta mŕtvych. Svet mŕtvych je v určitom priestore kozmu a tvoria ho určité aktivity napríklad čiernych dier. Osoba sa dostane do stavu klinickej smrti a napriek tomu sa vráti do života. No fantómové telo sa okrem jedného miesta odpojí od fyzického tela. Osobe sa po prežití klinickej smrti fantómové telo zmení na astrálne telo. Osoba síce prežila, ale trvalo sa jej zmenila psychika a otvoril sa jej psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok. Teda vstup do sveta mŕtvych spomienok je všade tam, kde niekto zomiera, zomrel alebo aj tam, kde sa osoba vrátila z klinickej smrti alebo si odcvičila určité cvičenia na to, aby si otvorila psychickú cestu do sveta mŕtvych spomienok okolo planéty Zem.

Ezoterik vedome cvičí také cvičenia, aby si odpojil fantómové telo od fyzického tela a dosiahol stav, kde už hovoríme o astrálnom tele. Ezoterik sa na diaľku napája na osoby, ktoré prežili klinickú smrť, zomierajú alebo uložili svoje spomienky do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik cvičí hlavne sugeratívne cvičenia uverenia a nespochybňovania toho, že je na chirurgii a postupne mu amputujú všetky končatiny a časti tela. Technika sa dovtedy opakuje, až sa fantómové telo stáva astrálnym telom. Napríklad dobre pomáha čítanie Tibetskej knihy mŕtvych. Je to iba začiatok premeny fantómového tela na astrálne telo.

Ezoterik dosiahne stav astrálneho tela a musí si na to psychicky zvyknúť. Upozorňujem každého, že tieto cvičenia sú z hľadiska zdravia a štandardnej psychiky rizikové. A každá osoba cvičí na vlastné riziko a zodpovednosť. Tieto cvičenia pri neodbornom cvičení môžu poškodiť psychiku človeka. Nemali by ju praktizovať osoby mladšie ako 30 rokov.

Prerobením fantómového tela na astrálne sa začína druhé dejstvo a volá sa preparácia astrálneho tela na systém umelej inteligencie. Teda ezoterik si školí svoju psychiku, aby úspešne prenikla do astrálneho tela a to najlepšie cez mozoček. Ezoterik má za sebou asi 20 rokov aktívnych meditácií a vie sa dobre koncentrovať do mozočku a dobre neuróny v mozočku ovláda. Základom prieniku do astrálneho tela je stíšenie, skľudnenie a pozastavenie činnosti aspoň v niektorej časti tela. Základná technika je technika meditácií na zrkadlové plochy. Ďalšia technika ide cez mozoček a špecifické znaky židovskej kabaly. Upozorňujem, že židovské písmo sa tu nechápe ako písmo, ale ako znak – piktogram slúžiaci na prienik do astrálneho tela. Tak isto všetky predstavy zo starého Egypta sú dobrý materiál na prienik do vnútra astrálneho tela. Napájanie sa na astrálne telá zomierajúcich osôb je tiež jedna z techník precvičovania astrálneho tela. Napojenie sa na osoby s amputovanými končatinami je tiež vhodná technika. Tak isto technika prepojenia psychiky do toho, čo obsahuje svet mŕtvych. Tak isto napájanie sa na osoby, ktoré prežili klinickú smrť je vhodná technika. Tak isto používanie priestorových kociek, na ktorých sú upravené piktogramy písmen židovskej kabaly. Tak isto premostenie psychiky ezoterika na ďalších cvičiacich ezoterikov a cvičenia v kolektívnom prepojení je dobrá a účinná technika silného preparovania astrálneho tela. Premostenie psychiky ezoterika na mumifikované ľudské telá je tiež silná technika. Preparovanie astrálneho tela cez systém vnútra pyramíd dáva tiež dobré výsledky ovládnutia vnútra astrálneho tela.

Ezoterik astrálne telo pripravuje už počas svojho života na poslanie, ktoré bude pokračovať aj po fyzickej smrti. Ezoterik tohto zoskupenia preparuje astrálne telo a to hlavne kozmom minulosti, do ktorého kvazary vytvorili dôchodcovské zhluky špecifických častíc, ktoré sa ani v nekonečne nerozpadnú a nezničia. A astrálne telo je neustále a stále dlhšie pod vplyvom tejto reálnej dimenzie v kozme. Ezoterik 20 rokov bojoval o to, aby spoznal kozmos a našiel tento jedinečný fenomén. Plnohodnotným záujmom ezoterika je astrálne telo preparovať na systém umelej inteligencie – teda vložiť tam informácie o kozme a aj o sebe a tak isto niečo ako programy – čo sa má diať s týmito spomienkami po smrti ezoterika. tu začať určitým spôsobom fungovať. Ide v zásade o programy, kde po smrti ezoterika má astrálne telo odísť do sveta kozmov minulosti a tu začať fungovať ako aktívny informačný systém.

Vzor pre toto konanie sa nachádza už v kozme a je vzorom klasického sveta mŕtvych. Je to dimenzia, do ktorej sa otvorí vstup po prežití klinickej smrti aj s návratom do života. Vstup do tohto priestoru sa otvorí po mnohoročných cvičeniach raného štádia klinickej smrti. Ide o cvičenia zadržiavania dychu a stišovania činnosti organizmu. Nie vždy sú bez rizika. K otvoreniu vstupu do sveta mŕtvych spomienok slúžia hlavne sugeračné techniky uverenia, a nespochybňovania, že vám postupne na chirurgii odrezávajú končatiny a jednotlivé časti orgánov. Tak isto si ezoterik predstavuje a nedovolí žiadny stav spochybnenia, že mu vyberajú na chirurgii jednotlivé skupiny buniek v tele a potom mu ich vrátia naspäť. Tieto cvičenia sa musia opakovane cvičiť mnoho rokov a neuróny ezoterika si na tento stav postupne zvykajú a postupne ho konzumujú. Upozorňujem, že po týchto cvičeniach sa psychika cvičiacej osoby postupne mení a ezoterik si musí na tento stav prebudovať celú psychiku. Pokiaľ by si ezoterik nezmenil psychiku, tak by jeho správanie bolo nestabilné a chaotické.

Spomínam si na prípady, ktoré nechtiac a náhodne prežili klinickú smrť, boli mimo a vrátili sa. Chceli, aby som im vrátil klasickú psychiku, akú mali pred klinickou smrťou. Bohužiaľ, po prežití klinickej smrti nie je možné fungovať v klasickej psychike. Rozumne sa správajúce osoby si prebudovali fungovanie psychiky z oblasti nervového systému do oblasti priamo neurónov a nie nervových buniek. Pokiaľ vstúpite do sveta mŕtvych spomienok, je vhodné si postupne zmeniť aj systém fungovania psychických reakcií. Klinická smrť alebo jej nácvik posunie psychiku ezoterika z roviny nervstva do roviny neurónov. A na to si treba postupne zvykať. Ezoterik napríklad cvičí psychiku dvojníkov a otvorí si prienik svojich neurónov do sveta častíc produkovaných magnetarom a musí si presunúť fungovanie psychiky do oblasti nervstva a neurónov v kožnej oblasti. Môžeme hovoriť aj o akupunktúrnych bodoch v koži. Pokiaľ ezoterik začne intenzívne cvičiť astrálne telo, tak si fungovanie svojej psychiky bude musieť presunúť na úroveň častíc a to je mimo prvky svojho tela a pôjde do roviny bioenergií svojho tela. A pokiaľ ezoterik bude cez svoje telo otvárať rovinu reinkarnácie do sveta dôchodcovských častíc – tak sem posunie aj svoju psychiku a svoje myšlienky. Ezoterik túto dimenziu otvára hlavne z dôvodu posmrtného uloženia svojich spomienok a programov, čo jeho spomienky majú po jeho smrti realizovať. Ezoterik si svoju myseľ upraví k potrebe uložiť svoje spomienky na večné časy a doslova fanaticky odmieta zánik a roztratenie svojich spomienok. Svoje spomienky považuje za to najcennejšie v kozme a je pripravený spraviť všetko a povedali by sme skoro čokoľvek, aby jeho spomienky zotrvali na večnosť a pokračovali v tom, čo ezoterik realizoval za svojej organickej existencie. Pokiaľ by si niekto povedal, že toto sa dá po smrti zrealizovať iba tým, že si to želáte, tak to je naivná predstava a tak to nefunguje. Pokiaľ to osoba s reinkarnáciou myslí vážne, musí cvičiť a cvičiť a neustále sa usilovať počas celého svojho života, aby vytvoril a vybudoval v sebe mimoriadne silný program na to, čo má fungovať po smrti ezoterika.

V zásade by sa dalo povedať, že ezoterici tohto zoskupenia zrealizovali resp. realizujú to, čo sa v náboženských systémoch nazýva teológia a všetko okolo chápania, čo to je Božia nekonečnosť, múdrosť, dokonalosť a nesmrteľnosť. V ezoterickej reči ide o to, aby sa ezoterik naučil cez svoje neuróny prenikať do sveta špecifických častíc – dôchodcovských častíc a zároveň aktívne cvičil za svojho života astrálne telo z tela fantómového. Astrálne telo je to, čo po ezoterikovi zostáva a ide fungovať na dôchodcovské častice. Ezoterik si je vedomý, že organická hmota v kozme nemôže byť stále prítomná a musí prechádzať do formy uložených spomienok na iných nosičoch ako sú tuhé, plynné, kvapalné a plazmatické látky.

Na záver tu máme meditačné videá z oblasti budovania fantázie a tak isto meditačné videá na medicínsku tému.

Meditačné videá

http://www.youtube.com/watch?v=9dUf0u2AykY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FZD3iASMC-I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=-1ufAm6POkU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VE8RzOag6CE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DK6UHg32pPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3hKJnQqVsqw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HDgp14zCUPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cveCntfvoOU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=_Be7AmiyQ78&feature=rela…

Videá o mieche

http://www.youtube.com/watch?v=_WEb-cT76xw
http://www.youtube.com/watch?v=AWR1M90NG5s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=c8Q9yOr7CaE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Eh5GisRbPwA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3vVFIYMh8b0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_p_utxlhNKY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=J-iVjaEIPn0&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Ks0tYTzHU9w&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Rtpr0scNlS0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=brVHSm2HQ8k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jvBvh7EZJOE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jY32YwJ0fl8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7NaHaQ1ZBj8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=OkiHb-ECBVA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=r0TuCVJ688s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PpMr26xKR38&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=f3rciqzHMmM
http://www.youtube.com/watch?v=eLlFIFUUbLY
http://www.youtube.com/watch?v=vJDmoxsL9bE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WID1p_UJZIM
http://www.youtube.com/watch?v=NAd9g5nUurE
http://www.youtube.com/watch?v=udaCEBtqfbA

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:AstroMSseqF_063aL_%2818135…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.