Znovu sme sa vrátili k Silva meditáciám, ktorých základom je mechanizmus blikania, kmitania a vibrovania. Bliká svetlo, kmitá zvuk, vibruje elektromotor niektorého spotrebiča. A toto všetko môže otvoriť v človeku rôzne psychické fenomény. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj Nahrávkach. Fotografie vyhľadaj v Galérii zasvätení.

V prvom rade sme si uvedomili filozofiu vnímania sveta, ktorá sa zakladá na tom, že svet nie je nehybný, ale skladá sa z malých čiastočiek hmoty, protónov, neutrónov, elektrónov a iných častíc a tieto sú v neustálom pohybe, aj keď našimi očami nie sme schopní toto postrehnúť. Teda nastúpilo rozumové pochopenie sveta. Každá takáto čiastočka je svet sám o sebe a čím ideme do tohto priestoru hlbšie, tým sa nám v každej čiastočke zväčšuje ako náš poznateľný kozmos až do vzdialenosti 20 miliárd svetelných rokov. Väčšina ľudí, ktorí sú naklonení vede, tento názor rešpektuje, ale málokto to v sebe dokáže aj prakticky zrealizovať.

Jedna vec je o tejto skutočnosti teoreticky vedieť, uvažovať, písať a rozprávať a úplne iný rozmer je filozofiu kmitajúceho a blikajúceho sveta v sebe realizovať. A keď sa rozhodnete pre realizáciu, tak ste vstúpili na pôdu ezoteriky. Ezoterický Silvista je osoba, ktorá prijala ideu kmitajúceho mikrosveta a je ochotná túto ideu v sebe aj prakticky realizovať, výcvikom a zasväcovaním do týchto stavov.

Ezoterický Silvista si je vedomý toho, že pokiaľ zrealizuje v sebe ideu kmitajúceho mikrosveta, tak dokáže psychicky do tohto mikrosveta prenikať. Nie je to prienik fyzický, ako ho robí veda vo svojich výskumných laboratóriách. Ezoterický Silvista upraví svoju psychiku tak, že nakoniec je schopný jedinečným spôsobom vstúpiť do mikrosveta aj reálne cez psychický proces.

Vedome sme opustili svet Silvistov, ktorý reprezentovali skúsenosti z knižiek a terajších osobností ezoteriky. Prešli sme na Silvovku, ktorá stojí na spomienkach mŕtvych ľudí a zvierat, ktoré sa po ich smrti uložili v akáše okolo nás, alebo môžeme hovoriť o svete mŕtvych spomienok nabitých rôznymi túžbami. A vydali sme sa vlastnou jedinečnou cestou.

V prvom rade sme preskúmali svet zvierat a zaoberali sme sa zvieracími mechanizmami ako je echolokácia netopiera, delfína, vorvaňa a veľryby. Tak isto schopnosti hadov a niektorých zvierat vnímať kmitajúce záchvevy pôdy. U netopiera je to celkom jasné. Ústnu dutinu pozmenil na vysielač rezonancií zvukového charakteru a uši na prijímač rezonancií. Všade sa dajú vnímať membránové systémy.

U človeka môže podobný systém fungovať na dvoch miestach a to sú hlasivky v krku a pod pľúcami dýchacia membrána. Tu je človek schopný tvoriť rezonancie a záchvevy, lebo sú tu na to vytvorené membránové orgány. Membránu máme v tvare bubienka aj v ušiach na príjem zvuku. Toto sú potenciálne miesta tvorby a prijímania rezonančných podnetov a sem musí Silvovka zamerať svoju pozornosť. No zdrojom rezonancií v ľudskom tele môžu byť poškodené nervové zakončenia vo svaloch alebo v niektorej inej časti tela. Toto môže vytvárať rezonancie. Zdrojom rezonancií v ľudskom tele môžu byť poruchy očí ako očný tik a kmitanie oka. No takéto zdroje kmitania sú nežiaduce a devastujú organizmus. Tak isto u niekoho môže byť zdrojom rezonancií aj bubienok ucha, čo je úplne nežiaduca záležitosť.

Zdrojom kmitania ľudskej mysle môže byť aj život pri sopke, morských príbojoch, v jaskynných podmienkach alebo podmienkach Antarktídy. Človek trvalo vystavený týmto zdrojom môže mať postupne kmitajúcu myseľ schopnú prenikať psychicky do mikrosveta. Tak isto dnešná elektronika a jej časté používanie môže za určitých okolností viesť k poškodeniu psychiky, ako sa to často stáva u opravárov elektrospotrebičov, ktorí sú extrémne silne v kontakte s elektronikou. Toto všetko sú však deštruktívne prejavy vedúce k psychickému kontaktu so svetom molekúl, atómov a častíc. Takýto prístup je pre nás neželateľný, pretože ide o poškodenie psychiky a zdravia. A takýmto spôsobom to robiť nechceme.

Chceme to robiť tak, aby Silva stavy podporovali silnú psychiku, zdravie a šťastný osud. A tak sme zavelili k inej Silvovke ako bola robená doteraz. Centrom realizácie Silva stavov sme určili membrány v hlasivkách a v pobrušnici pod pľúcami. To sú dve prirodzené miesta, kde môžu vznikať kmitania a rezonancie. Ušne bubienky sú neželateľné miesto a môžu poškodiť psychické pochody. Rezonancie a kmitania musia vznikať v hlasivkách a pobrušnici.

Teda treba sa naučiť koncentrovať na hlasivky a pobrušnicu a tu sa naučiť prirodzene produkovať rezonancie do tela, ale aj mimo tela. Teda túto schopnosť budeme nazývať echolokačná schopnosť. Niečo ako schopnosť tvoriť rezonancie u netopiera. Ovšem s tým, že keď rezonancie idú z tela von a odrazia sa od určitého objektu, tak sa nesmú vracať do ušných bubienkov, ale ich treba zachytávať mozgom a vyhodnocovať vešteckými technikami. Prijímanie cez ušné bubienky by mohlo poškodiť sluch a psychiku. A to si v žiadnom prípade neželáme.

Môžem potvrdiť, že medzi nami sú jedinci, ktorí túto schopnosť vidieť cez stenu a za roh majú vďaka echolokácii a tvorbe rezonancií v hlasivkách a pobrušnici aj pri zavretých ústach. Rezonančná echolokácia prejde cez stenu a vyhodnotí priestor v miestnosti, čo sa tam nachádza. Teda je tu fenomén a schopnosť zrealizovať v sebe mechanizmus rezonujúcej a kmitajúcej mysle z hlasiviek a membrány pobrušnice.

Na to, aby sme membrány mohli využívať ako centrum tvorby vibrácií vo vlastnom tele, je potrebné prejsť určitým výcvikom, prípadne zasvätením. K základnému výcviku používame niekoľko klasických techník ako je šúchanie dlaní rúk dočervena a horúca. Potom takýmito dlaňami pohybovať okolo seba. Takto možno našúchať aj chodidlá nôh. Tento stav sa usilujeme preniesť do celého tela. Zároveň si tieto pocity zapamätáme a prevedieme do rezonancií v hlasivkách alebo v pobrušnici. Tak isto môžeme pred sebou rozkmitať prsty jednej aj druhej ruky a potom nimi chodiť okolo tela. Snažíme sa stav z kmitajúcich prstov previesť cez nervstvo tela do všetkých častí tela. Dobre si ho zapamätáme a dokážeme ho vyvolať v hlasivkách a pobrušnici. Takto podobne postupujeme aj v prípade šúchania rúk po tele, po skle, po hliníkovej fólii. Rozkmitaním prstov pomocou elektrospotrebičov s motorom. Nechať preniknúť cez nervstvo do tela a preniknúť s tým všade. Zapamätať si tieto pocity a vyvolať ich v podobe rezonancií v hlasivkách a pobrušnici. Takéto cvičenia neodporúčam praktizovať dlhšie ako mesiac. Treba si uvedomiť, že slúžia iba k nácviku a ich dlhodobé používanie môže viesť k poškodeniu nervstva a psychiky. Rezonancie treba produkovať v hlasivkách a pobrušnici, kde je to prirodzené a bezpečné.

Potom tu máme ďalšiu sériu možností nácviku rezonančnej mysle a to je mierne vyvrátenie očí dohora pri miernom pootvorení. Oči mierne kmitajú. Tento pocit alebo stav prenesiete do všetkých častí tela a zároveň do hlasiviek alebo pobrušnice. Tu všetko vyvoláte v podobe rezonancií, ktoré odtiaľto prenikajú do všetkých častí tela. Potom je tu možnosť spomínať na veci, ktoré kmitali, blikali a rezonovali. Spomienka, vyvolanie stavu, prenesenie do celého tela, vyvolanie rezonancií v hlasivkách a pobrušnici a odtiaľto potom cez nervstvo do celého tela.

Na rozvinutie rezonančnej, vibrujúcej a kmitajúcej mysle sa môžu použiť rôzne technické pomôcky ako sú zvukové nahrávky rezonancií, ktoré sú ako samostatné rezonancie podľa Herzov, ako viacero rezonancií v rôznej hladine Herzov, spolu s tónmi určitého hudobného náradia a rezonančný preklad tónov, potom ako prechod z jednej rezonancie do druhej. Všetko je dobré určitú dobu počúvať, zapamätať a vyvolať v hlasivkách. Nepoužívať viac ako tri mesiace a potom iba náhodne. Mohlo by to dlhším a intenzívnejším používaním vyvolať psychické aj zdravotné problémy. Tieto pomôcky slúžia iba k nácviku, a teda iba dočasne.

Potom je tu možnosť budovať Silva myseľ pomocou psychowalkmanu so slúchadlami. Najlepšie s viacfarebnými možnosťami. Otestujete a vyskúšate možnosti, ktoré tu máte a čo môžete použiť. Znovu odporúčam používať túto technickú pomôcku dočasne. Zapamätať si možné stavy a potom ich vyvolať v hlasivkách a pobrušnici. Dlhodobé používanie môže škodiť zdravotne.

Na koniec seminára zrealizoval Saša Pueblo zasvätenie do Silva stavu. Účelom bolo previesť schopnosti viacerých zasväcovateľov v tejto oblasti na zasvätené osoby. Saša Pueblo tak robil pomocou šúchania rúk, kmitania a rezonovania rúk, ktoré prikladal k telu zasväcovaných osôb. Neustále znela rezonančná hudba. Zasväcované osoby pracovali s drôtmi a kusmi súčiastok, ktoré spájali do určitého technického zariadenia podľa vlastných predstáv.

Cieľom zasvätenia bolo vyvolať rezonanciu v každej časti tela. Otvoriť hlasivkový rezonátor a napojiť ho na nervový systém. Ďalším cieľom bolo naladiť do rezonančnej mysle aj neuróny veľkého mozgu.

Pridaj komentár