Rané stavy klinickej smrti. Hypnotické zasväcovanie. Národ Burjatov. 14 burjatských šamanov, ktorí prešli stavmi klinickej smrti. Vytvorenie 14. totemov prírodných Božstiev, ktoré uctievali. Zasväcoval Saša Pueblo. Otvorenie klinického astrálu. Viac fotografií nájdete v Galérii zasvätení.

Realizovali sme zasvätenie, ktorého prvoradým cieľom bolo otvoriť cesty do stavov klinickej smrti. Ide vlastne o nácvik stavov, ktoré sprevádzajú zomierajúce osoby. Tento stav zomierajúce osoby popisujú iba vtedy, keď počas zomierania nestratia vedomie a dokážu všetko zachytiť do pamäti. Tak isto sa odkaz vrátiť do života. Jednoducho príde k návratu do normálneho stavu, v ktorom dotyčná osoba prežila zaujímavé stavy. Samozrejme, že takéto výlety za hranicu respektíve na hranicu smrti vždy zanechajú určité následky na neurónovú oblasť. Klinická smrť umožní otvoriť hlbšie úrovne psychiky uložené v neurónových oblastiach mozgu. Niektorým sa Boží svet otvorí a niektorým sa neotvorí. Niektorým sa otvorí Boží svet, ale nedokážu vnímať toto otvorenie. Nemajú dostatočne rozvinuté veštecké schopnosti na vnímanie astrálneho Božieho sveta.

Do stavov klinickej smrti sa dá ísť aj na základe určitého výcviku. Tento výcvik má určité stupne a dá sa to dosahovať vytrvalým cvičením. Prvý stupeň je skľudnenie, znehybnenie a utíšenie dýchania. Potom je to nehybné sedenie a stuhnutie tela. K tomu sa pridá robenie vešteckých výkonov na základe spomienok. Jednoducho si spomínate v tomto prípade na prírodu a čo ste v nej všetko zažili. Žiadne fantázie, ktoré by zvyšovali v mozgu energie. Fantázia sa tvorí tak, že si spomeniete iba na časť obrázku osoby a zbytok dotvoríte vo fantázii. Fantáziu treba odložiť a používať iba techniku spomínania si nato, čo je uložené v spomienkovej pamäti. Spomienky možno prekrývať, sekať a kombinovať. No nikdy nie dofantazírovať. Tento stav stišuje činnosť neurónov dostatočne aktívne a to vedie do stavu klinickej smrti. Na povrchu tela sa dá vnímať výron plazmatickej energie. Ide o podobné úkazy ako pri reálnom zomieraní. Takto sa postupne vyosuje energia z oblasti neurónov. Môže sa vyosovať pred človeka, do strán alebo do boku. Môže ísť z tela ako lúč, ale aj ako neforemný guľovitý útvar. To je individuálne. V tomto stave sa robí vlastne klinická ezoterika. Tieto stavy sa dajú dotiahnuť do stavu, že sa pri sebe cítite mimo telo a zároveň vnímate svoje fyzické telo ako zo zrkadla. No to sú už výnimočné stavy, keď výron energie je mimo telo úplne a s telom ho spája iba tenká nitka. Od skutočnej smrti vás delí iba málo. Nikdy do týchto stavov nezaťahujte srdcový sval a srdcovú gangliu, ktorá riadi impulzy srdca.

Počas zasvätenia sa zasväcované osoby dostávajú do týchto stavov pomocou hypnotických techník Za týmto účelom si vyrobia zo špagátu a kamienka kyvadlo. Kyvadlom sa nebudú robiť veštecké ani liečiteľské výkony, ale hypnotické výkony. Dotyčná zasväcovaná osoba sa pohybom kyvadla nahypnotizuje a uvádza sa do vhodných raných stavov klinickej smrti. Hypnotické techniky dovoľujú, aby sa vytvorilo vedomie, ktoré je možné vnímať počas reálnej klinickej smrti. Tak isto nahypnotizovanie kyvadlom dovoľuje realizovať do tela zasväcovanej osoby stav šamanov, ktorí prešli štádiom klinickej smrti a otvorili sa im hlbšie vrstvy podvedomia. Neurónové oblasti sa prepnú na vnímanie Božieho sveta a zároveň do stavu klinickej smrti.

Zasväcované osoby zrealizovali pred sebou 14 obrazových totemov. Na papier pred sebou nakreslili asi 70 cm veľkú siluetu osoby. Postava má ruky, nohy a hlavu. Do nakreslenej postavy sa potom vlepujú rôzne obrázky. Teda vytvára sa totem určitého prírodného Božstva.

Do postavy sa vložia obrázky minerálov a kyvadlom sa dotyčná osoba nahypnotizuje. Hovoríme, že sme vytvorili totem mŕtvej formy prírodného náboženstva. Živé Božstvo možno zažiť, iba ak každý v sebe na základe špeciálneho prepojenia nastaví neurónové oblasti veľkého mozgu.

Ďalší totem prírodného Božstva sa vytvorí zase kresbou postavy a do kresby sa vložia obrázky ovocných plodov. Zasväcované osoby sa kyvadielkom nahypnotizujú. A môže bežať zasvätenie.

Ďalší totem mŕtveho prírodného Božstva sa vytvorí kresbou postavičky na papier a do kresby sa vystrihnú obrázky peria. Aj samotné strihanie sa robí tak, aby sa zasväcovaná osoba hypnotizovala, ale nezaspala. Takto možno vytvárať totemy rôznych mŕtvych prírodných Božstiev. Vytvárame totemy z obrázkov hadov, z obrázkov vajíčok a pierok, z obrázkov detí a kvetov, kusov hadov a ľudí, z ľudských častí, z pohlavných orgánov, z kusov zvierat, z meteoritov, z kôry stromov, zo zlatej farby.

Zmyslom takýchto totemov bolo dosahovať určité efekty za účelom prežitia a vytvorenia ľudskej civilizácie. Treba si uvedomiť v historickom kontexte, že prírodní ľudia sú ešte stále primáty a ešte príliš málo civilizovaní ľudia. Poľudštenie primáta má svoje špecifiká a klinickí šamani mali silný vplyv na kmeň a jeho život.

Tieto šamanské klinické osobnosti svoje psychické prejavy presunuli do šedej kôry veľkého mozgu a začali sa správať v prospech kmeňa. Kmeň alebo rod stimulovali k určitej činnosti. Kmeň dokázal lepšie spolupracovať, spoznávať prírodu, vytvárať zásoby, prestať sa báť zvierat, lepšie sa o seba starali, starali sa enormne o potomstvo, dokázali lepšie skúmať svoje okolie, dokázali byť prešibanejší, učili sa myslieť, zvyšovali agresívnosť, zlepšovali komunikáciu medzi sebou, expandovali do prostredia, naučili sa vlastniť veci a nebáť sa byť bohatí.

Božstvo sa nachádza v historických šamanoch z kmeňa Burjatov. Títo šamani prešli fázami klinickej smrti a do stavov klinickej smrti sa dostávali aj častejšie.

Zasväcovateľ Sasa Pueblo sa uviedol do hypnotického stavu a z jeho tela začala vytekať plazmatická energia z veľkého mozgu. Zároveň sa touto plazmatickou energiou, ktorá je typická pre stavy zomierania, napájal na kostné pozostatky Burjatov. Rukou, nohou alebo tvárou sa dotkol chrbta zasväcovanej osoby. Do seba skopíroval stav v dotyčnej zasväcovanej osobe a spojil ho s Božstvom klinického šamana a jeho Božstvom. Potom všetko preniesol na zasväcovanú osobu. Zároveň rukami robil hypnotické pohyby okolo dotyčnej osoby a aj takto jej pomáhal otvoriť cieľavedome v neurónoch požadovaný stav, do ktorého možno vložiť prírodné Božstvo. V tomto momente zasväcovaná osoba zažíva živú Božiu prítomnosť prírodného charakteru.

Pri zasväcovaní sa usiluje aj o to, aby sa zasväcované osoby stali kultom samotným. Teda ako živá osoba prevzala na sebe celý kult. Musia vyžarovať pocit, že oni sú tí vyvolení, ktorí riadia a ovládajú a iba kvôli nim sa všetci usilujú. Niektorí šamani stavali mŕtve kulty z rôznych druhov materiálu. No špičkovejší šamani spravili živý kult zo seba.

Pridaj komentár