Zaoberáme sa ezoterikou systému dvojníka pod označením D.D. UČI dvojník. Ide o postupné psychické prenikanie do vlastného vnútra. Je to niečo ako koncentrácia na seba a na to, čo vo vnútri seba máme. Dá sa táto koncentrácia prirovnať k pocitu bolesti žalúdka a skoncentrovanie sa na túto bolesť. Ako keby sme nič iné necítili a nevnímali z vonkajšieho sveta, pozornosť je plne koncentrovaná dovnútra.

Ezoterik bude túto koncentráciu do svojho tela cvičiť vlastne počas celej svojej duchovnej cesty. Každý deň vytrvalo cvičí svoje neurónové oblasti a vytvorí si v nich schopnosť intenzívnej koncentrácie a vyciťovanie svojho vnútorného sveta. A tak ezoterik počas svojho života psychicky preniká a koncentruje sa najprv do svojich neurónových oblastí ako je napríklad veľký mozog, potom do jednotlivých orgánov, potom do buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a častíc.

Každá oblasť bude vyžadovať vybudovať vo svojich neurónových oblastiach novú mimozmyslovú schopnosť koncentrácie do oblasti orgánov, potom novú mimozmyslovú schopnosť do buniek a tak ďalej. Píšem o tom podrobne, aby si každý uvedomil, že iba vytrvalým cvičením nadobudne tieto výnimočné schopnosti. Zároveň si treba dávať pozor, aby ste sa nekoncentrovali na spomienky, napríklad na orgány v spomienkach. Treba sa naučiť koncentrovať priamo do orgánov alebo do buniek.

Ako sa vie ezoterik koncentrovať a prenikať do seba samého, tak sa naučí psychicky koncentrovať do kozmu na úrovni tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických (blesky ) a organických zlúčenín. Hovoríme hromadne o makrokozme. Ezoterik znovu dôsledne cvičí svoje neurónové oblasti, buduje v nich mimoriadne schopnosti na prienik do makrokozmu. V ezoterike sa makrokozmos definuje ako planéty, hviezdy, slnečné sústavy, súhvezdia, galaxie a makety, ktoré v ezoterike dostali špecifické pomenovanie ako hrášky, strúčky, zemiaky, banány a ďalšie a ďalšie. Tak hlboko do makrokozmu ľudstvo svojimi prístrojmi nepreniká a tak si ezoterické vedy musia pomôcť vlastným pomenovaním. Toto pomenovanie nie je náhodné, ale zámerne charakterizuje tvar časti kozmu a zároveň sa snaží o to, aby názov nebol príliš zložitý a dal sa jednoducho pochopiť. Ezoterik si uvedomuje, že nie všetok výskum kozmu by mal stáť iba na technických zariadeniach, ale časť astrológov by si mala budovať vo svojich mozgoch priamo centrá na psychicky prienik do hlbočín kozmu. Postupne si veda a vedci uvedomia, že najdokonalejší prístroj je ľudský mozog.

Tak, ako ezoterik preniká do makrokozmu, musí prenikať do mikrokozmu a to sú prvky periodickej tabuľky prvkov. Samozrejme, že tabuľka prvkov je myslená v teoretickej rovine a v prírode neexistuje na 100% vyčistená látka iba z jedného prvku. Nemáme prvok zlata čistý na 100%, ale iba na 99,99999 %. Prvok zlato sa kombinuje vždy s inými prvkami a potom má aj iné vlastnosti. Mimoriadne čisté zlato je mäkké. Meď dáva zlatu vyššiu tvrdosť. V zásade v prírode sú prvky kombinované navzájom v menej čistej podobe. Ľudstvo, jeho metalurgia a iné technologické oblasti ako je chémia vedie k objektom, ktoré vytvárajú nové kombinácie prvkov alebo ich koncentrácie alebo čistoty.

Ezoterik si na rozdiel od klasického vedca vo svojich neurónoch buduje centrá a schopnosť trvalo psychicky prenikať do prvkov, atómov, atómových jadier, kvarkov a ešte menších častíc v kozme. Samozrejme, ezoterické vedy plne akceptujú kvantovú fyziku a výskum v tejto oblasti. No ezoterici tohto zoskupenia si dokážu vo svojich neurónoch vytvoriť schopnosť nielen prenikať do mikrosveta, ale aj ho skúmať inak a s inými možnosťami ako veda samotná.

Aby ezoterici tohto zoskupenia prenikli mimoriadne hlboko do problematiky
mikrosveta častíc, tak študujú kvantovú fyziku, astrofyziku častíc. Postupne študujú dejiny objavov v oblasti magnetizmu a elektrónov. Postupe sa oboznamujú s röntgenovým žiarením. Postupne prenikajú do procesov termojadrovej reakcie. A budú postupovať k pochopeniu plazmy ako elektrického výboja (skrotenie bleskov). Postupujeme k skúmaniu magnetovca, smolinca, uránových rúd, plutónia, ale aj železných rúd. A môžeme povedať, že zdôvodnenia, ako funguje časticový svet, veľmi nezodpovedá poznatkom, ktoré nadobúdajú ezoterikove cvičené neuróny na rôzne časticové úrovne. Netreba sa dať mýliť tým, že veď veda ovláda jadro a pozná ho, lebo vie spustiť termojadrovú reakciu. Jedna vec je praktická zručnosť, druhá vec je, či vysvetľujeme časticové procesy správne a úplne racionálne. A v oblasti kvantovej fyziky bude vysvetľovanie, ako funguje časticový svet, dosť vedľa a mimo. Ale to nemení nič na vedeckej autorite. Jednoducho ezoterici si svoj mozog špeciálne školia pre časticový svet a tak isto pre makrosvet. A nie je možné dostatočne rozumne vysvetliť mikrosvet bez poznania makrosveta. Ezoterikov úmysel s mimozmyslovými schopnosťami má trochu iný potenciál ako skúmanie častíc dostupnými technickými prostriedkami.
A tak ezoterici tohto zoskupenia budú mať po mnohých cvičeniach postupne iný pohľad na mikrosvet a makrosvet. A je to vlastne aj o duchovnej ceste, kde mimoriadny význam je v tom, že ezoterici tohto zoskupenia prenikajú hlboko do kozmu a do sveta častíc a ich názor na svet sa musí postupne začať odlišovať od vedeckého názoru na svet, a tak isto aj spôsob jeho vysvetľovania bude hlbší a pre bežných ľudí a vedcov postupne nezrozumiteľný. Tu ide nielen o duchovnú cestu, ale aj intelektuálnu cestu poznania do toho, kde sa ezoterik koncentruje a psychicky preniká.

Ezoterik dosiahol systém dvojníka D.D. UČI 140, už tu v zásade definitívne končí ezoterika ľudskej rasy. Niet, čo by mohla poskytnúť. A ezoterika tohto zoskupenia sa orientuje na ďalší organický život v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia si vybudovali vo svojich neurónoch schopnosť prenikať cez najmenšie možné častice a ich vlnovitý stav do extrémnych hĺbok kozmu. Ide o častice nazvané homogénne častice v stave vlnovitých aktivít. Teda častice, ktoré nie sú navzájom viazané a sú v stave nie stabilného stavu ako v mineráloch a prvkoch. Prienik cez homogénne objekty v stave vlnenia dovolilo otvoriť nový priestor v hlbočinách kozmu.

A tu sme sa znovu vrátili k hľadaniu organického života a či nenájdeme niečo inteligentnejšie ako človek. Inteligentné v zmysle, či má táto organická hmota aj záujem o veci nekonečné v tejto úrovni ezoteriky o veci okolo dôchodcovských častíc. Teda častíc, ktoré jediné, keď sa zoskupia do vhodných útvarov, nič nezničí a sú v kozme na večný a nekonečný čas. Ezoterici tohto zoskupenia sa naučili cez svoje neuróny prenikať do toho, čo zostalo po zániku gigantických kozmov. A v mozgoch si vybudovali centrá na vnímanie času minulého. A keď si neuróny na tieto preniky zvykli, tak v určitých časových zónach ako archeológovia nachádzali iba dôchodcovské častice a nič iné. A z dôchodcovských častíc vytvorené objekty veľkosti galaxií asi tak 10 galaxií, nie sú ochotné sa nijako zmeniť a dokážu všetky zmeny vrátiť naspäť. A k týmto a podobným objektom smeruje myseľ ezoterika.

Keď má ezoterik v hlave čas prítomný, tak v dnešných aktuálnych kozmoch nachádza už organizujúce sa dôchodcovské častice, ktoré jediné prežijú zánik kozmov. A tieto častice sa dajú mimozmyslovo po tréningu neurónov objaviť v súhvezdí Kozorožca, ale aj v iných oblastiach kozmu. A ezoterik zistil, že na týchto dôchodcovských časticiach v aktuálnych kozmoch funguje niečo ako dvojník po smrti organickej hmoty, ktorá bola v blízkosti napríklad takého objektu ako magnetar. Teda máme tu asi 10 dvojníkov po smrti organickej hmoty na dôchodcovských časticiach a sú to aktívne systémy a nie mŕtve archívy informácií, čo bolo niekde a ako to bolo. Týchto dvojníkov produkuje špecifická organická hmota pod označením UFO (robo).

Čo je to UFO (robo)? Vlastne je to organický život, ktorého základ je prvok fosfor a nie ako u človeka uhlík. Predstavte si planétu štruktúru, ktorá je obrastená rôsolom a v nej sú jedinci, ktorí majú asi tak 100 ľudských hláv ako jedna samostatná jednotka. V zásade žijú bilióny kozmických rokov a nezomierajú. Skorej si predstavte človeka ako rastlinu a nie ako živočícha. Na jednej strane sú technologicky vyspelí, ale techniku a technológiu použili na vlastný rast a vlastný rozvoj a zdokonaľovanie intelektu. Človek technikou zastupuje nedostatky mozgovej kapacity, intelektu a schopnosti žiť bilióny rokov. Tento organický život je mimoriadne úspešne rozšírený v kozme a to hlavne tým, že dokáže vyhľadať organickú hmotu v kozme a mimoriadne ju ovplyvňovať.

Pre nás je však zaujímavé UFO (robo – magnetar), ktoré sa zaujíma o otázky nekonečnosti a teda dôchodcovských častíc a aktívne pracuje na riešení týchto otázok. A tak konečne máme niečo, čo je vyspelejšie ako snaženia tohto zoskupenia. A tak ďalšiu ezoterickú cestu budeme spájať s touto organickou hmotou v kozme. Celkom to potešilo.

Röntgenové žiarenie
Možno bude niekomu čudné, že prečo sa ezoterici na duchovnej ceste venujú problematike röntgenové žiarenia a celkovo kvantovej fyzike alebo časticovému svetu. V ezoterike voláme časticový svet aj mikrosvet a máme v ňom tiež makety ako v makrosvete. Mikrosvet je v ezoterických vedách a nadväzuje jednoznačne na vedecké bádanie a skúmanie. Ezoterici ho rešpektujú a vychádzajú z tohto poznania. Na rozdiel od vedeckého kvantového fyzika ezoterici tohto zoskupenia budujú vo svojich neurónoch centrá na psychický prienik do časticového sveta. Časticový svet začína periodickou tabuľkou prvkov. Tak ako je 0 medzník medzi kladnými a zápornými prvkami, tak je periodická tabuľka prvkov medzník medzi mikrosvetom a makrosvetom. Makrosvet je 10 umocnené na + 10 a + 20 atď. A mikrosvet je 10 umocnené na – 10 a – 20 a najviac na – 70.

Makrosvet má v ezoterike doteraz najväčšiu maketu a to je maketa písmen. Menšie a stále menšie sú makety 2000 vriec. Maketa 1 vrece. Maketa 1 bublina. Maketa 1 guľovitý skleník. Maketa snehové gule. Maketa biele bobule. Maketa čierne bobule. Maketa balón. Maketa 1000 skladov po tisíc dáždnikov. Maketa 1 sklad. Maketa 1 dáždnik. Maketa 10 skladov v 1 dáždniku. Maketa 1 sklad po 12 000 banánov. Maketa 1 banán a v ňom 3 zemiaky. (Veda o kozme a to astronómia svojimi technickými prostriedkami nesiahala v roku 2011 ďalej ako do makety zemiaku, ďalej siahal ezoterický psychický výskum.) Maketa 1 zemiaku a v ňom 1 200 strukov. V každej makete struku je 3 – 7 hráškov. Maketa hrášku obsahuje 2000 galaxií. Maketa galaxie obsahuje súhvezdia. Maketa súhvezdí obsahuje slnečné súhvezdia, planéty, kométy, asteroidy, meteority a kozmický prach. Potom je to maketa tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Tieto sú vlastne zložené z prvkov. A tu je prvá maketa mikrokozmu a to je maketa objektov zložených z prvkov, maketa prvku je zložená z atómového jadra. Z jadra tečú niečo ako blesky ako plazma. Samotné jadro sa skladá z protónov, pozitrónov a neutrónov. Tieto sú v jadre a sú stvorené z kvarkov. (Ezoterici idú ešte ďalej a psychickým prienikom do kvarkov definujú najmenšie možné častice v kozme a to sú homogénne častice). Homogénne častice sú viazané v kvarkoch a podobných objektoch. Keď hovoríme o homogénnom vlnení, tak si treba uvedomiť, že sú to častice, ktoré nie sú viazané v kvarkoch a teda fungujú ako vlnenie. Pokiaľ je homogénna častica v kvarku, tak je v stave častice.

Kto sa vydá na duchovnú cestu podľa vzoru Sašu Puebla, tak bude mať veľa problémov, intelektuálnych, ale aj ezoterických. Nielenže treba študovať kvantovú fyziku, ale treba asi 3 až 5 rokov neustále a to každý deň cvičiť vo svojich neurónoch centrá pre psychický prienik do mikrokozmu a makrokozmu. Ide o to, aby sa skupiny neurónov v mozgu naučili ďalšiu schopnosť prenikať do určitej makety makrokozmu a mikrokozmu. Pokiaľ netrénujete tieto schopnosti, tak ezoteriku budete robiť iba teoreticky alebo vo vlastných fantáziách, ale psychicky nebudete prenikať do reálneho makro a mikrokozmu mimo svoje fantázie.

A tak odborné vzdelávanie okolo röntgenového žiarenia je prirodzená cesta k výcviku neurónov, aby dokázali veštecky a mimozmyslovo vnímať röntgenové žiarenie a na diaľku mimo tela do röntgenového žiarenia prenikať. Hoci iba na diaľku na pracovisko, kde sú röntgenové prístroje. Röntgenové žiarenie sa ukladá okolo planéty Zem v prostredí vákua.

V zásade pri röntgenovom žiarení ide o to, aby bol k dispozícii zosilňovač prúdu a to cievka a má poriadne volty. K tomu katóda a anóda v sklenej trubici. A potom zo sklenej trubice vystreľujú röntgenové lúče (vraj fotóny na vyšších kmitajúcich frekvenciách). Tieto častice vznikajú pri ostreľovaní častíc v procese prechodu elektrónov z anódy na katódu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgen
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka_CRT
http://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft-Walton_generator
http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator
http://en.wikipedia.org/wiki/RHIC
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Tevatron
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_nuclear_accelerat…
http://en.wikipedia.org/wiki/PIXE
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_microscopy
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_particle_accelerator
http://en.wikipedia.org/wiki/Klystron
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Linear_Accelerator_Cen…
http://en.wikipedia.org/wiki/Geissler_tube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Crookesova_trubice
http://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_tube
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katodov%C3%A1_trubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A1_fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchrotron_radiation
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synchrotr%C3%B3nov%C3%A9_%C5%BE…
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetobrzdn%C3%A9_%C5%BEiareni…
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchrotron
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchrocyclotron
http://en.wikipedia.org/wiki/Betatron
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_accelerator
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_accelerators_in_particl…
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_generation
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Computed_axial_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_CT_Scanning
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_microtomography
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_crystallography
http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength_dispersive_X-ray_spe…
http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_spectroscopy
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:X-rays
http://www.sapphiredentalaesthetic.com/content/digital-rontg…
http://www.angelinet.com/forum/default.asp?targetUrl=%2Fforu…
http://www.apotheka.sk/article/219/okruhle-vyrocia
https://www.cee.siemens.com/web/slovakia/sk/corporate/portal…
http://www.radiologie-diepholz.de/content.php?aktion=digital…
http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=347
http://www.samedelektronik.com/eng/ckollu.html

Simulácie art
http://www.youtube.com/watch?v=7fqteSY93Q8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=xOPhGbpEYtI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=-DWYFk5lBRc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=taxpZZmUXCM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ukbC9q1Emx0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=c09G8jBxIkI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YiOZNVTCVAg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qx70hecqTzE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=02DURB-aw2Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3h2mJnvRbZ8&feature=rela…

Simulácia kozmos
http://www.youtube.com/watch?v=UVVvptv0E_4
http://www.youtube.com/watch?v=mbeoS0o_fNw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=N7yePKJlhgw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=8HFEmGcJcWA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6U63H8ulkuY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eWCPSqWVWP0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hLMHHI_67AU&feature=mfu_…

Simulácia röntgen- ionizing radiation
http://www.youtube.com/watch?v=vUfx5A9ewQg
http://www.youtube.com/watch?v=K_zc1WKT0CA
http://www.youtube.com/watch?v=ODu4nL79Xtk
http://www.youtube.com/watch?v=X9ARBEqQzBM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CDpH-0X9440&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=okyynBaSOtA
http://www.youtube.com/watch?v=Wy3enCUEKPw&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=Cs4exIElTeg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0NjiAG8-H3g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0oy0fYeV764
http://www.youtube.com/watch?v=UDE-Q93b9R4&feature=rela…

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hubble_-_infant_galaxy.jpg
Autor: NASA, ESA, Y. Izotov (Main Astronomical Observatory, Kyiv, UA) and T. Thuan (University of Virginia)

Pridaj komentár