Venujeme sa ezoterike, ktorá má za sebou 16 rokov intenzívneho vývoja a postúpila vďaka skupine špičkových ezoterikov za hranice bežnej ezoteriky. Kto trochu pozná dejiny ezoteriky pochopí, aký kus práce previedlo toto zoskupenie, aby ezoteriku vytiahlo na solídnu úroveň. Táto úroveň vzbudzuje určitý rešpekt a vážnosť u klasických ezoterikov, ale aj vedecky orientovaných intelektuálov.

Ezoterika v tomto prevedení nadväzuje na celú ezoterickú tradíciu a nevynecháva z nej nič podstatné a zásadné. Teda je tu dôsledný vývoj ezoteriky od jej najstaršej podoby a to je praveká ezoterika a postupuje až do dnešnej podoby cez všetky významné historické obdobia a všetky kontinenty každého časového obdobia. Ku každému obdobiu ezoteriky sa toto zoskupenie správalo neutrálne a s dávkou profesionality. Meditačné techniky a meditačné postupy sme prebrali zo všetkých významných systémov. Tieto techniky sme dlhoročne trénovali a v neurónoch si vytvárali trvalé centrá pre tieto aktivity, aby sa pri cvičení zapínali automaticky.

Na rozdiel od klasických ezoterických zvyklostí toto zoskupenie nepostavilo svoju ezoteriku na patologických jedincoch s mimoriadnymi schopnosťami. Sú tu doterajšie ezoterické smery a zoskupenia, ktoré svoju duchovnú cestu postavili na jedincoch od prírody jedinečných, a teda patologických. Skorej to bol doposiaľ niečo ako kult jednej výnimočnej osobnosti. Ezoterika tohto zoskupenia je postavená na štandardných jedincoch, ktorí nemali žiadne mimoriadne schopnosti dosiahnuté patologickou cestou a postupným cvičením získali mimoriadne schopnosti, ktoré boli orientované skoro výhradne pre ezoteriku a duchovnú cestu.

Tak isto významná zmena nastala v tom, že ezoterika v podaní tohto zoskupenia sa premostila dôsledne s medicínou a jej oblasťami. Je to logické prepojenie, lebo základ meditácie je základom aj v medicíne. Medicína dáva ezoterike silný prvok racionality a obmedzuje prirodzene ľudskú myseľ, aby sa nevydávala na cestu fantázie a svojich želaní, ktoré nekorešpondujú s možnosťami reality. Treba si uvedomiť, že základom ľudského myslenia je schopnosť premeniť svoje túžby na realitu. Zvyčajne sú to túžby, ktoré nemajú žiadnu schému nadčasovosti a kopírujú to, čo ľudskú myseľ ovláda a to je myseľ zvieraťa. Zviera, ktoré má za sebou vývoj približne 4 miliardy rokov, nie je potenciálne schopné prekonať obmedzenia stanovené zvieracím systémom existencie. Iba výnimočne je možné a ojedinelé, že niekoľko schopných jedincov dokáže túto bariéru prekonať. A nemožno dúfať, že to bude viacej ľudských jedincov, ktorí zo seba strhnú okovy svojho zvieracieho základu vytvárajúceho sa v tejto časti kozmu.

Nie je možné chápať kozmos ako štruktúru, ktorá má svoj pevný poriadok. Treba chápať kozmos ako extrémne komplikovaný systém interakcií. Nie je v silách žiadneho super génia pochopiť alebo sa priblížiť k zložitosti štruktúr kozmu. Na to je potrebné, aby sa potenciál životnosti planéty Zem zvýšil na 500 miliárd pozemských rokov. A to planéta Zem nemá v žiadnom prípade pred sebou. No je tu možnosť premostenia psychiky ezoterika na organický život v kozme, ktorý takýmto systémom disponuje. A je tu organický život, ktorý sme označili UFO (robo) a tento organický život má za sebou inú históriu a iný potenciál poznania ako ľudstvo samotné.

V zásade sa tu venujeme ezoterike dvojníkov. Trénujeme svoje mozgy a v nich neuróny, aby sme mohli psychicky prenikať do kozmu. Nejde tu o prenikanie do svojich fantázií, ale reálne do priestoru kozmu. Do kozmu sa dá prenikať v raketách. Ezoterik preniká do kozmu psychicky cez nácvik svojich neurónov. Kopíruje stavy jedincov, ktorí sú od narodenia zmrzačení a znetvorení. Viacročnými a každodennými cvičeniami sa dá v neurónoch nacvičiť to, čo dosahuje osoba od narodenia znetvorená a to je psychický prienik do kozmu. Prípadne sa dá do kozmu prenikať aj nácvikom raného štádia klinickej smrti. Prípadne sa dá prenikať aj do magnetických polí magmatického jadra planéty Zem a kopírovania mysle kolektívneho a magického vedomia prírodných ľudí. Do kozmu preniká aj psychika osôb s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov a to tým, že v nich otvorí obdobie asi 500 miliónov rokov pred naším letopočtom, keď na planétu Zem intenzívne pôsobil magnetar z priestorov súhvezdia Orión a Labuť. Dnes je tento magnetar (v astronómii popísaný a reálny objekt) už príliš pasívny, aby mohol zasahovať na planétu Zem.

A práve psychiku takýchto jedincov sme aktívne nacvičovali a svoje neuróny sme prinútili, aby sa dokázali spojiť s týmto magnetarom a psychika ezoterika mohla prenikať mimoriadne hlboko do kozmu. V jednom okamihu sa toto ezoterické zoskupenie postupnými cvičeniami dostávalo do časticového sveta. Časticový svet sa skladá z častíc, ktoré sú viazané do objektov ako kvarky, protóny, neutróny, pozitróny, elektróny a iné častice. Upozorňujem na to, že všetko je z častíc a častice sú navzájom zviazané do väčších objektov. Ale sú aj častice, ktoré sa napríklad dočasne uvoľnia zo spoločných väzieb a uvedú sa do nezávislého pohybu. Vtedy takýmto objektom hovoríme, že sú ako vlna, ako energia. V niektorých prípadoch zostanú trvalo vlnou a častice si navzájom vymieňajú pozície a menia sa jedna na druhú. Hovoríme im homogénne častice a sú to najmenšie možné častice vo forme energetickej vlny. A k týmto časticiam sa prebojovala psychika ezoterika (veľkosť: 10 umocnené na mínus 70) Prienik psychiky ezoterika do sveta homogénnych častíc v podobe vlny dovolilo preniknúť ešte do extrémnejších vzdialeností v kozme ako doteraz. A tento prenik objavil organický život, ktorý buduje na dôchodcovských časticiach informačný systém. Pod dôchodcovskými časticami tu rozumieme špecifické časticové objekty, ktoré sú väčšie ako homogénne častice v stave vlnenia. Ale zase nie sú v stave vlnenia, ale ako väzbované častice do objektov, ktoré sú stále a nič ich nedokáže zničiť. Teda nie všetky objekty v kozme zanikajú. Dôchodcovské objekty v kozme nezanikajú a ani sa nemenia. Čo sa do nich uloží, to tam aj zostane na večnosť.

Niektorí si prestavujú, že keď vybuchne hypernova, tak je to koniec nejakej časti kozmu, ale to nie je správna predstava. Pokiaľ zanikne napríklad galaxia nejakým výbuchom, tak sa dostane do stavu voľných častíc a je transportovaná do hlbočín kozmu. A tu sa snaží znovu obnoviť. Nie vždy sa jej to plne podarí, ale často bývalá galaxia je teraz niekde v kozme objekt, ktorý by sme označili ako súhvezdie. Ako keby si časti kozmu pamätali, čo boli predtým. A dôchodcovské objekty sú výhradne z dôchodcovských častíc a v zásade sa v nekonečnom čase nemenia. Ezoterik vo svojom mozgu trénuje budovanie schopnosti vnímať aj čas minulý a čo po ňom zostalo. Je to ako archeológia. Archeológ sa zaoberá minulosťou a čo po nej zostalo. Tak isto si prelaďuje a trénuje svoj mozog, aby vnímal časy, ktoré už nie sú a boli a čo sa dochovalo z týchto minulých časov. Niečo podobné robí, ale vedome, ezoterik vo svojich neurónoch. Učí sa vnímať časy minulé rádovo miliónov, biliónov a kvadriliónov rokov a ešte ďalej. Ezoterikova myseľ je schopná v niektorých častiach kozmu preniknúť do kozmov minulosti a čo po nich zostalo. A to sú dôchodcovské častice objekty a to, čo v nich môže byť uložené.

Preto o tomto všetkom píšeme, aby ste mohli hlbšie pochopiť organickú hmotu v kozme a to je UFO (robo) a ich systém budovania dvojníkov v dôchodcovských objektov z dôchodcovských častí. Ezoterik si vďaka tomu, že psychicky operuje v homogénnych časticiach, premosťuje navzájom psychiku s týmto organickým životom. Toto premostenie voláme UFO. Dva odlišné organické životy si navzájom premostia psychiku a naučia sa navzájom komunikovať.

Tento organický život je vytvorený na báze fosforu a nie ako človek na báze uhlíka. UFO (robo) žije miliardy a bilióny rokov. Ľudia dnešnej doby približne 80 rokov. UFO (robo) už v kozme dvakrát vyhynulo. Ale vďaka uloženiu svojich spomienok a informácií na dôchodcovské častice sa znovu prerodili do vzniknutej organickej hmoty v kozme. Poukazujem tu na jedinečnú skutočnosť, kde organická hmota vymrie v kozme a potom sa z nej stáva iba informačný systém na dôchodcovských objektoch. Teda v danom čase a v danom prostredí kozmu nie je život k dispozícii. A po nekonečnom dlhom čase sa informačné polia plné informácií o živote tejto organickej hmoty znovu dostanú do organickej hmoty a v nej ožívajú. Teda organická hmota UFO (robo) stratí vedomie a svoju existenciu a dvakrát sa vráti naspäť do organickej hmoty. A to vďaka operácii do dôchodcovských objektov, ktoré sú z hľadiska času idúceho do večnosti nezničiteľné a neochotné podľahnúť silám kozmu.

UFO (robo) je organický život, ktorý sa skorej podobá rastlinám ako zvieratám. A ešte lepšie sa podobá stromom, v ktorých sú uložené ľudské mozgy o veľkosti napríklad Cheopsovej pyramídy. Všetko toto sú hrubé prirovnania a sú mimoriadne nepresné. UFO (robo) je mimoriadne technologicky vyspelé, ale technika mu slúži v prvom rade na vlastné zdokonaľovanie a vývoj a zdokonaľovanie intelektu. Ďalej informačný systém UFO (robo) je viazaný výhradne na dôchodcovské objekty a toky informácií idú priamo cez samostatných jedincov UFO (robo). Keď časť UFO (robo) odumrie, tak zostáva jeho súčasťou a ďalšia časť narastie ako v prípade vegetatívneho rozmnožovania. Aj keď aj toto prirovnanie k vegetatívnemu rozmnoženiu je len z núdze cnosť. Veľmi ťažko sa hľadajú slová a výrazové prostriedky na vyjadrenie všetkého okolo UFO (robo). Tento organický život ďalej psychicky operuje do mimoriadnych hlbočín kozmu. Máme tu teda maketu 50 škatúľ, ktoré obsahujú 10 makiet z písmen. A každá maketa písmen C,C,M, Z, H obsahuje milióny a miliardy bodov a v každej z nich je maketa 2000 vriec. A v každej makete 2 000 vriec je maketa jedného vreca časť kozmu. Každá maketa vreca obsahuje bubliny, každá bublina obsahuje asi 10 makiet guľovitých skleníkov. Každý guľovitý skleník obsahuje maketu bielych a čiernych bobúľ a mohli by sme pokračovať k ďalším maketám a skončiť pri makete galaxie, makete súhvezdí, makete slnečných sústav a makete planéty.
Teda organický život UFO (robo) psychicky operuje v extrémnych podmienkach a pokiaľ niekde nájde organický život, snaží sa ho atakovať svojím informačným systémom. Podmienka je, že organický život musí mať perspektívu existencie v danom prostredí. Napríklad život na planéte Zem je pre dosiahnutie úrovne UFO (robo) z hľadiska 10 miliárd pozemských rokov neperspektívne. Vychádzame pri tomto časovom údaji zo skúmania vedeckej astronómie.

UFO (robo) je pre toto ezoterické zoskupenie doslova niečo zázračné, niečo, čo má jedinečné skúsenosti s operáciami na dôchodcovských časticových objektoch. V čom sa nezhodujeme je to, že chceme uložiť spomienky na dôchodcovských objektoch bez toho, aby sme ho viazali na organickú hmotu v kozme. Uvidíme, či to bude reálna požiadavka a možnosť. Vychádzame z predpokladu, že nikto v bežiacich časoch nekonečna nezaručí, že ešte niekedy organický život v kozme bude existovať. A tak chceme na dôchodcovských časticiach vybudovať niečo, čo funguje aj bez sveta živých. Uvidíme. Pokiaľ nie, tak svoje informácie a spomienky je možné spojiť aj s UFO (robo).

Vyzbierali sme pre vás informácie okolo magnetovca, aby ste si potrápili mozgové závity. Ide o to, aby ste pochopili, ako sa pohybová sila ako je voda, vietor alebo iný pohyb zmení cez nejaký druh turbíny na niečo, čo voláme elektrický prúd. Máme stator a rotor. Máme statický magnet a pohybujúce sa magnety alebo elektromagnety. Pohybová energia sa mení na tok častíc. Keď spojíte kladný a záporný pól a v daných vodičoch je elektrina, tak máte zvárací oblúk, čo sa podobá blesku. Pokiaľ oddelíte záporný a kladný pól, je tu tok elektrónov alebo častíc zvnútra magnetov a tie obsahujú vodivé prvky, tieto sa po prechode prúdu rozkmitajú a trú o seba. To spôsobuje aktivity v jadre týchto prvkov a začína tok elektrónov. A tieto elektróny sú usmernené jedným smerom, musia byť trvalo usmerňované a elektromagnety sa musia trvalo točiť, aby bola elektrická energia. Kladný tok elektrónov ide jedným izolovaným vodičom a záporný tok elektrónov ide iným izolovaným vodičom. V zásade magnet je objekt, ktorý je zmagnetizovaný a to znamená, že na určitú dobu bude sa chvieť a to z dôvodu metalurgickej koncentrácie kovových a teda silne vodivých prvkov. Tak isto aj magmatické jadro planéty Zem a jeho magnetické sily tu budú hrať svoju rolu. Každý magnet po určitom čas používania magnetizmus stratí a musí sa elektromagneticky oživiť a dobyť. Elektrický prúd je prúd častíc, ktorý z jadra vyteká dočasne. Rotujúce elektromagnety rozkmitajú jadrá prvkov, ktoré sa uvoľňujú z jadra a potom sa z chaosu organizujú na elektrický prúd. Ide o mechanické rozkmitanie kovových prvkov v takých chemických väzbách, ktoré takúto aktivitu dovoľujú vykonať do jadra týchto prvkov. V zásade sa dá chápať elektrón skorej ako uvoľnené a zoskupené kvarky.

Samozrejme, že takýto výklad, čo je elektrón, čo je elektrický prúd a čo je magnetizmus nie je v súlade s terajšími vedeckými výkladmi. Ale je to výklad ezoterický. Ponecháme na čitateľovi, aký postoj zaujme.

Magnetovec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
Železo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
Supravodivosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity
Elektromagnetické pole
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_field
Paramagnetizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Paramagnetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism
Magnetické pole Zeme
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zeme
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field
Magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
Magnetické pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
Ferromagnetizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feromagnet
Magnetovec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
Železo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
Supravodivosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity
Elektromagnetické pole
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_field
Paramagnetizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Paramagnetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism

Magnetizmus na Wikipédii. Podrobnejšie o všetkom okolo magnetizmu a jeho pojatia na základe toho, čo sa deje pod úrovňou molekúl zlúčených prvkov. Teda klasické materiály v prírode a metalurgicky alebo inak upravené prvky a ich kombinácie. Stabilný zdroj informácií na Wikipédii.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Relativn%C3%AD_permeabilita#Rel…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Curieho_teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hystereze
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_hysteresis#Magnetic_hy…
http://en.wikipedia.org/wiki/Remanence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_n%C3%A1doba
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_confinement_fusion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_hra%C4%8Dky_z_n…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_zrcadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%BD_ohon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spintronika
http://en.wikipedia.org/wiki/Spintronics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetokalorick%C3%BD_jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferrimagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrimagnetism
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antiferomagnetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Superparamagnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Superdiamagnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Metamagnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomagnetism
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_magnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleomagnetism
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleomagnetismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/High_temperature_superconductor…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetite
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_%28magnet%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feritov%C3%BD_magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samarium-kobaltov%C3%BD_magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neodymov%C3%BD_magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Neodymium_magnets
http://en.wikipedia.org/wiki/Alnico
http://en.wikipedia.org/wiki/Bismanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecule-based_magnets
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hematit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://en.wikipedia.org/wiki/Alloys
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supermalloy
http://en.wikipedia.org/wiki/Niobium#Superconducting_magnets
http://en.wikipedia.org/wiki/Niobium-germanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Niobium-tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Niobium-titanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Niobium_nitride
http://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanum_barium_copper_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron-based_superconductor
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodi%C4%8D
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuprate

Simulacion art
http://www.youtube.com/watch?v=gfL_aGRuqSg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=VOMfVGq9iwE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LIVfyTFcjgg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NfcWRiYogZ8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=VPY3k4wWr9c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NdUGlVI_-UM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=KXNdq-5oVXc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=F5aG08ZTqzk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0UXRppft-tY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TbQVU-trvrY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5UFfDArO4RM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eJ_Ax0ZVONE&feature=mfu_…

Simulacion
Magnetovec – kujné železo – elektromagnet -jemnomolekulový magnet – alnico magnet – permanentné magnety – feritové – plastické magnety – pružné magnety – dvojpólový magnet – štvorpólový magnet – supravodivý magnet 1.- supravodivé magnety 2. – neodýmové magnety – diamagnetické materiály – paramagnetické magnety – supratekuté magnety – elektromagnetické pole Zeme

http://www.youtube.com/watch?v=ZMNbpHnzC7U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Xzq1IiECpxg
http://www.youtube.com/watch?v=7ksNVVCGkp0
http://www.youtube.com/watch?v=yAw0n-5jzC8
http://www.youtube.com/watch?v=cyJiHJMApN4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Rr_s28wIOzQ
http://www.youtube.com/watch?v=Z4XEQVnIFmQ
http://www.youtube.com/watch?v=SAIsN259pjw
http://www.youtube.com/watch?v=O-V3yR2RZUE

Simulacion
http://www.youtube.com/watch?v=cryMlXblJCY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1ejRIfpgIF0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jfA6VObChMM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GzNbRwb2V6E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DDTlLzAZqn0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2pa_Wmr2mVU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2Yls6xlR0vo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JT2dVaGXr5E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HVXADLCAGbs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Za_kyps0jCM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=yx85e7AmEcA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=bxWLeIfye2I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=slyD2fYbg4s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2Yj7_mEkPRI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Yi3LW5riHfc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=23PkofT0MBQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fsfqf7j_s5c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Q46kmh6Jmus&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=u8WuWnKRrNs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pozcRbMLBE4&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electromagnet_with_gap.s…

Pridaj komentár