Ezoterika je mimoriadne náročná. Ide o špecifické psychické cvičenia, ktorými sa ezoterik dostáva do vnútra svojho tela a mysle. Vyžaduje to mnoho času, celé roky neustálych cvičení a prerábanie klasickej ľudskej mysle na myseľ kozmickú.

Už párkrát padli otázky, či je to, čo toto ezoterické zoskupenie cvičí, ešte ezoterika. Samozrejme, že toto ezoterické zoskupenie vychádza z klasickej beletristickej ezoteriky, kde si ezoteriku robí každý ako sa mu zachce a neskúma, či to, čo robí, je reálne a skutočné. Ezoterici tohto zoskupenia posunuli hranice ezoteriky ďalej ako bolo doteraz zvykom. Jednoducho treba rešpektovať skutočnosť, že všetko sa mení a vyvíja. A to platí aj pre oblasť ezoteriky. Aj keď ezoterika dlhodobo úspešne odolávala zmenám a snažila sa byť ako náboženské systémy a to ortodoxná a dogmatická. Hovoríme tu o náboženskej ortodoxnosti a dogmatizme v dobrom slova zmysle. Náboženská prax sa má starať aj o to, aby duchovný odkaz pretrval v nezmenenej podobe čo najdlhšie. To sa dá pochopiť a takéto konanie má svoju racionalitu. Ale takéto správanie v ezoterike, ktorá nemá žiadnu inštitúciu, je čudné.

Ezoterika je špecifická oblasť ľudskej činnosti. Ezoterika v podaní tohto zoskupenia je v prvom rade vedomá koncentrácia a psychický prienik do ľudského tela a mysle. Teda ezoterik sa vedome rozhodol žiť inak ako bežní smrteľníci. Ezoterik odvráti pozornosť do seba samého a začne robiť cvičenia a koncentrácie, ktoré mu dovolia postupne prenikať do orgánov a systémov svojho tela. Postupne cvičí svoje neuróny, aby sa trvalo naučili ako automat prenikať do orgánov a systémov svojho tela, potom aj do buniek, aj ďalej do orgánikov v bunkách. Z orgánikov v bunkách preniká do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a častíc.

Ako ezoterik preniká do svojho vnútra a všetkých úrovní, neustále si študuje hlavne medicínske oblasti, aby vedel pomenovať a popísať, kde vo svojom tele psychicky prenikol a ako sa daná oblasť volá. Pokiaľ nie je donútený, nevymýšľa si vlastné názvy a preberá ich z medicínskeho slovníka. Takýto prístup dovoľuje zopakovať po ezoterikovi jednotlivé cvičenia a dostatočne rozumieť, čo sa má cvičiť, kde sa to má cvičiť a čo sa cvičením bude dosahovať. Nikto sa nemá na čo vyhovárať. Cestu do duchovna má otvorenú a dobre vysvetlenú. A meditačné cvičenia sú tak stavané, aby ich zvládol každý, kto má záujem. Duchovná cesta je síce vysvetlená, jasná a nič by nebránilo, aby ju mohol absolvovať každý. Ale skutočnosť je taká, že pre duchovnú cestu sa rozhoduje málokto. Ľudská civilizácia a ľudská existencia má svoje klasické štandardné programy, ktoré nadobudne dieťa od narodenia od svojich rodičov alebo blízkych osôb. A tieto programy sa diametrálne odlišujú od toho, čo ponúka ezoterika.

Klasický život ponúka bežné veci, nauč sa hovoriť, nauč sa chodiť, nauč sa písať, nauč sa nejakú tu reč, absolvuj nejaké tie školy, založ si rodinu, maj deti, prácu, dovolenku, postav dom, zasaď strom a nejako to dobehni do truhly. Nikto nehovorí svojmu dieťaťu: nauč sa intenzívne koncentrovať do svojho vnútra, nauč sa mimozmyslovo vnímať svet (veštectvo), získaj kozmické vedomie a psychicky prenikaj do kozmu, usiluj sa o to, aby si bol všestranne vzdelaný. Pokús sa v kozme uložiť svoje spomienky, aby sa nestratili a zostali na večnosť. Je každému jasné, akým smerom sa bude uberať drvivá väčšina detí a mladých ľudí. Stať sa ezoterikom je nevýnosná a nepopulárna záležitosť. Je to činnosť, ktorú nikto hromadne neocení a okolie netuší a nerozumie, čo vlastne robíte. Žiadny titul, žiadne ocenenie, žiadne financie.

Ezoterik má pred sebou 20 – 30 rokov neustálych cvičení, ktoré vedú k zmene jeho schopností v neurónoch. Mohli by sme to prirovnať k človeku, ktorý sa neustále učí zvládnuť určitý druh športu, k osobe, ktorá trvalo študuje a chce zvládnuť čo najviac vysokých škôl a vyznáva koncept vzdelanca vo všetkých oblastiach ľudského života. Ezoterik je osoba, ktorá sa učí všetkým druhom zručnosti. Ezoterik je osoba, ktorá mimoriadnu pozornosť venuje medicíne a jej všetkým vedným odborom. Pri štúdiu medicíny trvalo preniká do všetkého, čo je v jeho tele. Počnúc orgánmi a končiac prvkami tela. Ezoterik má extrémny záujem študovať a poznať astronómiu a kvantovú fyziku častíc. A zároveň buduje vo svojich neurónoch nové špecifické schopnosti, ktoré bežní ľudia jednoducho nemajú. Ide o mimoriadne schopnosti a tie treba roky cvičiť a opakovať, aby sa z nich stali trvalé systémy v neurónových oblastiach a tieto potom fungujú bez toho, aby ich ezoterik musel vedome vyvolať a aktivizovať vhodným nastavením neurónov.

Ezoterik postupne spozná sám seba, svoje vnútro a svoj vnútorný svet. Ezoterik žije prednostne do svojho vnútra na spôsob autistu. Samozrejme, ezoterik si nevytvára nejaký svoj bludný svet, ale vytvára si dva svety, jeden je stále racionálnejší, logickejší a faktografický a druhý je doslova fantazmagorický, utopický a čo najviac robený tak, aby vyhovoval výhradne individualite ezoterika. Ezoterici do vzniku tohto zoskupenia preferovali výhradne beletristický prístup k ezoterike. Dnešný progresívny ezoterik buduje jeden aj druhý systém vo svojej mysli. Dokonca ide tak ďaleko, že z oblasti kybernetiky a informačných systémov prijíma mechanizmus simulačného spôsobu myslenia v rôznych variantoch. Pokiaľ niekto buduje iba jeden druh mysle, napr. iba svet logiky, pragmatiky a vedeckých dôkazov, tak jedného dňa musí zošalieť. Jednoducho ľudský mozog a ľudská psychika nedokáže zniesť 90% pravdivosti o svete. Pravdepodobnosť zošalieť je extrémne vysoká. Aby sa tak nestalo, je treba v psychike ezoterika budovať aj druhý protipól a to je simulátor fantazmagórie a bludovej ezoteriky. Takáto vyváženosť udrží psychiku ezoterika v štandardoch určených psychiatrickou praxou.

Aby mohol pokračovať ezoterik na duchovnej ceste, musí sa naučiť prenikať aj do priestoru okolo seba. Teda na jednej strane je tu mimoriadne intenzívny prienik do svojho tela, orgánov, buniek, neurónov a aj biochémie, bioenergie. Nakoniec je to aj prienik silnou koncentráciou do uložených informácií a spomienok. Na druhej strane je to psychicky prienik do priestoru okolo seba, priestoru planéty Zem, slnečnej sústavy a ďalej do kozmu. Dnes ezoterici tohto zoskupenia prenikajú neskutočne ďaleko do kozmu. O týchto vzdialenostiach si nemôže bežný človek spraviť dobrú predstavu.

Ezoterik preniká do svojho vnútra a prienik smeruje do roviny prvkov, atómov, atómových jadier, kvarkov a iných druhov častíc. Napríklad osoba, ktorá prežila klinickú smrť aj jej slabšie formy alebo si vedome odcvičila rané štádium klinickej smrti, bude ukladať a spracovávať v sebe informácie na princípe atómov a atómových jadier vytvorených z deštruktívnych procesov v kozme. Hovoríme o dôchodcovských atómoch a atómových jadrách. Pokiaľ osoba nemá za sebou klinickú smrť, tak princíp ukladania spomienok je na úrovni bežných atómov. Po smrti sa spomienky bežných ľudí rozpadnú práve vo svete mŕtvych, ktorý tvoria dôchodcovské atómy a atómové jadrá. Ide o svet špiritizmu a sveta mŕtvych. Osoby, ktoré prežili klinickú smrť a vrátili sa do života, budú ukladať v sebe svoje spomienky práve do dôchodcovských atómov a atómových jadier. A tak sa ich spomienky vcelku môžu vo svete mŕtvych udržať bilióny a bilióny rokov. No nie na večné časy.

Osoby, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov, budú v sebe ukladať spomienky inak ako bežné osoby a osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Tieto osoby budú svoje spomienky v sebe ukladať na dôchodcovské častice a tieto častice sú podľa ezoterického skúmania na večnosť. A preto ezoterik na svojej ceste smeruje práve do tejto oblasti ezoteriky.

Ezoterik spoznal sám seba, psychicky prenikol do svojho vnútra a pozná sa až na úroveň častíc. Ezoterik prenikol do hlbočín kozmu či už v makrokozme, ktorý tvorí rôzne druhy vákua a gravitačné sily zložené z tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Ezoterik v makro a mikro kozme prenikol na úroveň najmenších možných častíc.

Ezoterik tohto zoskupenia sa usiluje nakoniec uložiť svoje spomienky v kozme a to tak, aby to bolo na večnosť. Teda aby to bolo v systéme dvojníka a do objektov, ktoré zostali a zostanú po zániku kozmov. Ide o svet objektov z dôchodcovských častíc. Tieto častice sa po zániku klasických kozmov zoskupia a vytvoria dôchodcovské objekty. Napríklad v kozme vybuchne supernova a rozmetá všetko do roviny častíc. To, čo nedokáže rozmetať sú práve dôchodcovské častice. Ezoterik buduje svoju myseľ tak, aby jeho spomienky putovali do sveta dôchodcovských častíc. Tu sa uložili a aktívne pokračovali ako informačný systém. Nemáme tu na mysli, že sa uchová vedomie človeka tak, ako ho má za života. To nie je možné ani žiaduce. Po ezoterikovi tohto typu zostane informačný systém na úrovni kozmu minulosti alebo dôchodcovských častíc, ktoré v kozmoch minulosti vytvárajú nezničiteľné objekty.

Fyzikálna plazma. Ezoterik tohto zoskupenia sa neustále vzdeláva a koncentruje sa na špeciálne prieniky do všetkého, čo v kozme existuje a zvlášť do sveta častíc. Tentokrát je to plazma. Plazma to je blesk, plazma to je žeravé magmatické jadro planéty Zem. Plazma to je žeravá hmota Slnka. Dokonca atómový výbuch, supernova, zvárací oblúk, ale aj iskriaci skrat v zásuvke. Plazma je aj existencia samotnej katódy a anódy, do ktorej nateká elektrický prúd. Ide však o to, akú silu má plazma. Ako blesk je teplá plazma. Ako prúd energie je to studená plazma. Ale aj tokamak a Cern je studená plazma v extréme silnom magnetickom poli, kde magnety chladí hélium a sú v stave supravodivých magnetov. Vo svojom poli udržia toky častíc a organizujú ich do určitého toku. Plazma začína kdesi tam, kde sa točivá energia mení na energiu elektrickú a to pomocou točiacich sa magnetov, v ktorých je vyššia koncentrácia kovových prvkov. Tieto kovové objekty sú zmagetizované a spolarizované. Kladné elektróny sú na jednej strane a záporné elektróny sú na druhej strane. Keď sa točivý pohyb prenesie na magnety a tie sa točia okolo seba ako stator a rotor, potom sa začnú elektróny ako častice z kovových magnetov uvoľňovať a tiecť určitým organizovaným smerom. Pohyb magnetov určitou rýchlosťou, ktorú zabezpečuje rotujúca turbína, vyvoláva tok častíc zvaných elektróny. Deje sa tak v samotných magnetoch a kovových prvkov v nich, ale deje sa to aj na základe prítomnosti magnetických síl magmatického jadra planéty Zem. Najsilnejšie elektromagnety vytvárajú až 5 násobne silnejšie sily magnetizmu ako produkuje magmatické jadro planéty Zem. No stačí zvýšiť v danom mieste elektrárne silu magnetizmu jedenkrát a máme tu úkaz organizovania dvoch silových polí a to jedného kladného a jedného záporného. Tento úkaz sa deje vždy aj v prípade bleskov. Jedno pole na jednom konci blesku je kladné a na druhom konci je záporné a spoločne sa vynulujú. Výsledok je, že z elektrónov sa tvoria svietivé fotóny. Aj zvárací oblúk a svetlo z neho funguje na podobnom princípe ako svetlo z blesku a podobne ako laser.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_plazmatu
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28physics%29 http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_n%C3%A1doba
http://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katodov%C3%A1_trubice
http://en.wikipedia.org/wiki/Debye_length
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Plasma_physics
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_arc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud_v_plynech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizace
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_discharge_in_gases
http://en.wikipedia.org/wiki/Townsend_discharge
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lavinov%C3%BD_pr%C5%AFraz
http://en.wikipedia.org/wiki/Glow_discharge
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Plasma_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Waves_in_plasmas
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributive_dynamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_dynamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_dynamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrophysical_plasma
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_scaling
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper-atmospheric_lightning
http://en.wikipedia.org/wiki/Heliospheric_current_sheet
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_ionization_velocity
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_surface_fusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_layer_%28plasma%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Birkeland_current
http://en.wikipedia.org/wiki/Z-pinch
http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_storm
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_corona
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetohydrodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfv%C3%A9n_waves
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_stability
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reconnection
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_confinement
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_torus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanoflares
http://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_loops
http://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejections
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_magnetic_field#Magnetic_f…
http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetically_induced_current
http://en.wikipedia.org/wiki/Duoplasmatron
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotating_magnetic_field
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionized-air_glow
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Askaryan_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Plasma_Device
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_plasma_physicists
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_discharge
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_source
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_Specific_Impulse_Magne…
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoplasmadynamic_thruster
http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_thruster
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrically_powered_spacecraft…
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_ion_thruster
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrotron
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Gas_discharge_lamps
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Plasma_physics
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Space_plasmas
http://en.wikipedia.org/wiki/Magneto-optical_trap
http://en.wikipedia.org/wiki/Penning_trap
http://www.youtube.com/watch?v=VkeSI_B5Ljc
http://www.youtube.com/watch?v=W0-V6lmaMfs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KVsgSjm_vXg&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=n2XmlFNc7L4&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=rasp88nbsRwhttp://www.agrobon…
http://konstrukce.webz.cz/sups/7too1.html

Guľový blesk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gu%C4%BEov%C3%BD_blesk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulov%C3%BD_blesk
http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_lightning

Laserové efekty
http://www.youtube.com/watch?v=wFdmNom9xmE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WG0_rnvTufw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VnzsxEK1E4c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FPHrJgiAnRQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7vRfzj9yV78&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gbxDARJyEyA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=kkKVyuCz-gU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gBwS-IyVWwI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hQMVqvb7Dn8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=swuMFjs5kGA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Q2t6zWL_kLQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5BGKnpDvatQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wKCHdQjQFH4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_2uqrkrHuo8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0lzM9IB6JOc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7EdFIFzAoAA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=EPuTL2JQWqY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WjlsxxLhgYY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=klGWa8-TPuM&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=pofTAhhs2gU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ugzfv_ID2jY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6RmhcDglNUc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Usmfp5zeHAg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=p5ghu02K12Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ZtdbL9erC_o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=GWrCNHG_x1I&feature=rela…

Plasma simulacion video
http://www.youtube.com/watch?v=VkeSI_B5Ljc
http://www.youtube.com/watch?v=HnuBoLpf43Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TxNYO_2FMpI&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=trpL0ldEVFM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TBEM-Lxil2M
http://www.youtube.com/watch?v=O6tUHzfj-zM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fhZN0io1KiM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WeWiotjYAHw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3w4LAWcw1us&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I_dmezYSX0M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Pxl2qrrP_IA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vU6M5hAe-TU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oKTyfqDj-HQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XrViUEakKg8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=85bJzDigBFg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ldhvyfyOTKs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WxDw7grEfEs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=h01mtKIP_OQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hjm_JdbxMIg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lpeIrkbVl4c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4fuX5f4kNy8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=N6MlHOITwPM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GSiW8nrEoeM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Wuz-na-48uU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7-0tkOLbFkM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tpzfmm7B1NM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=A35udlGyJyI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=B0idiE5LFi4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0hibGZi8TWs
http://www.youtube.com/watch?v=NrjrM1vxErk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nk-FNN7ZGcM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=M-yXOEsDivs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hfZw6_1X0PA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5ApSJe4FaLI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=54Dm3lMwIL4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BeVjM0h_iRg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7VoCta2vElQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7sZyos2S4vQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kh4mX4CM7IQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qn03Mc-I20U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jcHbgU0APdk&feature=rela…

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Water_plasma.jpg

Pridaj komentár