Ezoterika je duchovná cesta, ktorej základom je schopnosť sa koncentrovať a psychicky prenikať do svojho tela a jeho častí. Duchovná cesta v podobe koncentrácie prenikne postupne do orgánov, buniek, bunkových štruktúr a bude končiť v prvkoch ezoterika.

Tak isto ezoterik preniká aj do svojich neurónov, nervových a tukových buniek, tu preniká do svojej psychiky a do svojich neurónových centier, ktoré sa zorganizovali tak, aby mohli fungovať ako človek v zmysle jeho civilizácie. Neustálou koncentráciou, nestálymi cvičeniami a neustálym štúdiom a výskumom vzniká ezoterická osobnosť, ktorá svoju existenciu zamerala výhradne do seba. Bežní jedinci svoj život a koncentráciu nevedú do svojho vnútra, ale do vonkajšieho sveta bez toho, aby prenikli do seba samých, do svojho vnútra a cez svoje vnútro von. Lekár vyštuduje medicínu, ale v prvom rade ju použije na to, aby sa mohol koncentrovať na choroby iných a je tu prvoradý cieľ liečiť a nie využiť poznatky medicíny a svoju vzdelanosť na duchovnú cestu do seba a potom zo seba do okolitého kozmu. Astronóm vyštuduje svoj odbor, ale v zásade psychicky nedokáže prenikať do kozmu tak, že by najprv prenikol svojím vedomím do seba samého a potom po vybudovaní mimoriadnych schopností by zo seba prenikal aj do kozmu.

Ezoterik je osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla, že sa najprv mnoho rokov bude koncentrovať do seba a psychicky prenikne do svojho vnútra a potom po prieniku do svojich prvkov prenikne aj do kozmu mimo seba. Ezoterik cvičí svoje neuróny, aby získali trvalú schopnosť sa koncentrovať do orgánov, buniek, bunkových štruktúr a nakoniec do vlastných atómov. Teda je tu ezoterik, ktorý má iný cieľ ako väčšina bežných ľudí. Svoj život zasvätí spoznaniu seba samého a to tak, že sa o tom, kto je, čo je a čo sa s tým dá robiť presvedčí sám. Ezoterik desiatky rokov trénuje a svoju schopnosť prenikať do štruktúr svojho tela vytrvalo zdokonaľuje. Nakoniec je tu absolvent školy ezoteriky, ktorý nadobudol mimoriadne schopnosti preniknúť do svojho tela a všetkého, čo obsahuje. Následne ezoterik pozvoľna svoju koncentráciu zvnútra prenesie cez povrch tela do svojho okolia.

Ezoterik prenikol do svojho vnútra a následne sa pripravuje prenikať mimoriadne ďaleko aj do kozmu. Už tu jasne vidieť, že ezoterik sám seba organizuje inak ako je to u bežného jedinca. Ezoterik si nepatologickou cestou buduje mimoriadne schopnosti, aby mohol svoju osobnosť zásadne zmeniť a prebudovať na obraz kozmu a nie na obraz planéty Zem.

Ezoterik tým, že nadobudol cvičením svojich neurónov schopnosť koncentrovať sa a psychicky prenikať do svojho tela, sa začína stávať iná osobnosť ako človek, ktorý prijal ľudskú civilizáciu bez výhrad. Ezoterik sa v zásade odmieta uväzniť na planéte Zem. Ezoterik nie je ochotný prežiť život ako bežná osoba a využije všetok svoj potenciál, aby mohol pozmeniť svoju ľudskú identitu, ktorú mu zbudovali jeho rodičia počas detstva. Ezoterik svojou praxou získava schopnosti, ktoré sú netradičné a mimoriadne. A na dôvažok chce použiť tieto schopnosti výhradne pre svoju ezoterickú cestu a nie pre bežný život. Tieto mimoriadne schopnosti sú nadčasové a slúžia k tomu, aby ezoterik zmenil štatút organickej hmoty závislej od planéty Zem, ľudskej techniky a ľudského poznania. Ezoterik je jedinečná osobnosť, ktorá sa rozhodla zmeniť svoju ľudskú identitu. Ezoterik je osoba, ktorá si zámerne v mozgu buduje mimoriadne schopnosti a tieto mu dovoľujú žiť inak a za iným účelom ako je to dané okolnosťami ľudskej rase na planéte Zem.

Ezoterik mení klasické ľudské programy vo svojich neurónoch. Prebuduje si ľudské programy na ezoterické programy, neustále cvičí svoje neuróny a v nich buduje trvalé centrá pre prienik a koncentráciu do seba, buduje si mimozmyslové vnímanie toho, čo ľudské zmysly nedokážu vnímať priamo. Ezoterik vešteckými technikami dokáže kryptograficky dekódovať impulzy z tela na spôsob napríklad röntgenu, sono zariadenia a iných medicínskych zaradení. Ezoterik nepatologicky trénuje svoje neuróny, aby prenikali aj do kozmu aj do časticového sveta. Je to cesta mimoriadnych schopností a všestranne orientovanej osobnosti aj mimo planétu Zem a jej blízky kozmos. Ezoterik si dáva za cieľ uložiť svoje spomienky v kozme tam, kde by mohli nerušene existovať bez tohto, že by ich niekto zničil. Ezoterik má záujem o to jediné, čo je zmysluplné a to je uchovať po sebe svoje informácie o kozme.

Ezoterik realizuje prakticky ideu toho, aby za svojho života spoznal sám seba a žil čo najtesnejšie so svojím vnútrom. Bežný človek nespozná, čo je v ňom samotnom a ako tu funguje. Bežný človek zomrie a nepochopí, kto bol a o čom to všetko bolo. Bežný človek nemá záujem prenikať do kozmu a dosiahnuť maximálnu slobodu od planéty Zem. Nevyužije možnosť spoznať komplexne, v čom to vlastne žil a nepochopí princípy, ako kozmos funguje. Ezoterik po sebe zanechá na večnosť aspoň odkaz, čo bol a čo robil. Spomienky bežného človeka sa v kozme po jeho smrti roztratia a koniec.

Ezoterik prenikol a neustále preniká do seba a postupne aj psychicky prejde do kozmu. Ezoterik neustále trénuje svoje neuróny a v nich cvičí mimoriadne ezoterické schopnosti, ktoré preberá od osôb, ktoré sú nejako postihnutí, znetvorení a zdeformovaní. Samozrejme, ezoterik nepoškodzuje seba, aby dosahoval mimoriadne schopnosti a to napríklad drogami a halucinačnými látkami. Ezoterik nepatologickou cestou trénuje svoje neuróny, až jedného dňa po mnohoročných cvičeniach má zrazu trvalo v neurónoch schopnosť prenikať do kozmu. Do kozmu preniká človek kozmonaut v rakete, ale ezoterik preniká do kozmu výcvikom neurónov.

A tak sa trénuje pre každú oblasť kozmu špeciálna mimoriadna schopnosť. Ezoterik preniká do časti kozmu, ktoré si nazval maketami prvkového sveta. Ide o planéty, slnečné sústavy, súhvezdia, galaxie; 2 000 galaxií tvorí maketu hrášku, 7 hráškov dáva maketu strúčikov, 1 5000 strúčikov dáva maketu zemiaka, 5 zemiakov dáva maketu banána, 12 000 banánov dáva maketu škatule banánov, 10 škatúľ banánov dáva maketu dáždnika, 1 000 dáždnikov dáva maketu jedného skladu dáždnikov. Takýchto skladov je asi 1000. Týchto 1 000 skladov tvorí maketu balónu. Maketa balónu sa nachádza v makete bielych bobúľ a vedľa je maketa čiernych bobúľ. Čierne a biele bobule sa nachádzajú rovnako v 10 maketách snehových gúľ. 10 snehových gúľ je v jednom guľovitom skleníku. V makete bubliny sa nachádza 10 guľovitých skleníkov. Niekoľko bublín tvoria maketu zemiakového vreca. 2 000 vriec tvorí maketu pod označením sklad 2000 vriec. A to nie je všetko.

Máme tu možno milión makiet skladu po 2 000 vriec, tvoria tvar písmen veľkej abecedy. Spolu je prepojených asi 5 až 7 písmen a tvoria maketu z písmen. Keď zoberiete 10 makiet z písmen a dáte ich do jednej veľkej škatule, aj škatuľa je nakoniec maketa. Takýchto škatúľ môžeme mať asi tak 50 kusov. A ďalej na svojom psychickom prieniku do kozmu ezoterik nezašiel.

Makety v kozme treba chápať ako gravitačné a vákuové objekty, ktoré tvoria prvkový svet a to je v svet tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Ezoterik preniká do seba a do hlbočín kozmu. Ale to by nestačilo, aby si ezoterik mohol úprimne povedať, že jeho cesta je univerzálna. Ezoterik preniká v sebe aj mimo seba do objektov veľkosti 10 na mínus 10 a mínus 20 a mínus 30 a mínus 40 a mínus 50 a mínus 60 a mínus 70. Ide o psychicky prienik do atómov, elektrónov, pozitrónov, protónov a neutrónov, kvarkov, dôchodcovských atómov a homogénnych častíc. Každý psychický prienik do určitej menšej a menšej oblasti vyžaduje tréning a cvičenia a vycvičenie neurónov, aby previedli ľudskú psychiku do menších a menších priestorov. Nakoniec ezoterik cvičí aj prienik do najmenšieho možného priestoru homogénnych častíc. Možno si poviete, načo do tohto mikrosveta musí ezoterik prenikať? Hlavne kvôli tomu, aby jeho myseľ mohla extrémnymi rýchlosťami prenikať do hlbočín kozmu. Vlastne svet častíc je pre ezoterika ako dopravný prostriedok do kozmu. Bez psychického prieniku do sveta častíc by to nebolo možné.

Na svojej duchovnej ceste mimo seba vychádza ezoterik vždy zo seba a tu v sebe cvičí mimoriadne schopnosti. Mimoriadne schopnosti sa budujú aj na to, aby ezoterik prenikal psychicky do čiernych dier, anti čiernych dier, pulzačných dier, špongiovitých dier, sklovitých dier, bielych dier, zlatých dier a žiariacich dier. Treba chápať tieto objekty, ktoré operujú z roviny prvkov do hlbších rovín menších a menších priestorov. Teda spájajú mnoho svetov rôznej veľkosti.

Ezoterikovi toto všetko vôbec nestačí a musí si svoju psychiku naladiť na to, aby bola schopná prenikať do objektov ako je nova, supernova, hypernova, hviezda, kvazar, magnetar. Všetko toto začína niekde pri prieniku do atómového výbuchu. S týmito objektmi v kozme súvisí úzko svet studenej a teplej plazmy. Blesky, atómová bomba a všetko okolo plazmy a jej prejavov.

Ezoterik pokračuje vo svojom prieniku ešte aj mimo gravitačný svet a to je do sveta, kde neplatia gravitačné sily a dostávajú sa do iného protikladného stavu zahustenia objektov. V gravitačných objektoch sa počet objektov v danej jednote objemu zvyšuje a vo vákuovom stave sa objem objektov v danom vybratom objeme neustále znižuje. A to je vákuum. Je to klasické vákuum, kozmické vákuum okolo planét, vákuová energia, vákuová čierna hmota, vákuová čierna guľa. Najväčšie kolízie v kozme vznikajú dosiahnutím kritickej hodnoty vo vákuovej čierne guli. To je zvyčajne koniec takého priestoru ako zahŕňa maketa jednej škatule.

Ezoterik musí ešte spoznať a preniknúť aj do kozmov minulosti. Keď je zničená maketa jednej škatule v kozme, tak v danom priestore vznikne kozmos, ktorý voláme minulosť. Ezoterik cvičí vo svojich neurónoch čas extrémne minulý a potom preniká do sveta, kde základom sú objekty iba z dôchodcovských častíc zoskupených do útvarov veľkosti asi jedného hrášku. Dôchodcovské objekty sú nezničiteľné a sem smeruje psychický prienik ezoterika, aby tu uložil svoje spomienky, prípadne vybudoval po sebe funkčný informačný systém a to systém fungujúci podľa určitých pravidiel kybernetiky.

Supernova ART
http://www.youtube.com/watch?v=HgQs2NdcM2U
http://www.youtube.com/watch?v=YJIvBjYh-_s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9PYSTWzTWQw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=mkb0hdic79c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=tZj3rQM3m7Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=w3VOwtvX0c0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=4pBW-zYSvgk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Csi9MDERgnA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=APdSM2uWw04&feature=mfu_…

Supernova
http://www.youtube.com/watch?v=5YZkAoR3WLE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Pxl2qrrP_IA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hlQ27S-C5Fw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=71_1_otAhwA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=D3ES8uqpS8c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=k9SSNfxETMU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pQvZojLY53o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=u6e2kWw5uMs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Xb1mkE4WCtQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dtZtCSN9E1o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LuKS8xbxloI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qcAFhZRP1ps&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=OxtsUNA1tk8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jE6WqLr-2fk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=u2Uuqg-0jSk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=0J8srN24pSQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VunToqmW9so&NR=1&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=Z4l6jqKL5Qo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Yqgq7Qu_xwo
http://www.youtube.com/watch?v=tYLwGmUO6zU
http://www.youtube.com/watch?v=rT5Iv_0b2ks
http://www.youtube.com/watch?v=FMTRUCixbyQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=b3xaY1B3dOk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MUWIDixF6Lg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XaExiC7UrJ4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w4Hf9uP4DR0
http://www.youtube.com/watch?v=SBjYA5rtUzk&feature=fvsr

Čo je supernova
http://sk.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova
Z čo sa skladá supernova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_plazmatu
Čo je to biely trpaslík
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_trpasl%C3%ADk
Čo je to červený trpaslík
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_trpasl%C3%ADk
Čo je to hnedý trpaslík
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%BD_trpasl%C3%ADk
Čo je to neutrónová hviezda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_hv%C4%9Bzda

Zdroj foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Keplers_supernova.jp…
Autor: NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.