Venujeme sa ezoterike a to sú hlavne koncentračné cvičenia do svojho tela a psychiky. Ezoterik mnoho rokov svedomito preniká vytrvalými cvičeniami do svojho vnútra a priebežne zo svojho vnútra preniká do vonkajšieho sveta okolo seba.

Ezoterik na začiatku svojej duchovnej cesty musí psychicky prenikať do svojho vnútra a je to podmienka na to, aby potom postupne prenikal aj mimo seba. Ezoterik preniká do svojho vnútra aj preto, aby mohol vo svojich neurónoch, ktoré má v mozgu, mieche, brušnom mozgu a gangliách, vytvárať mimoriadne schopnosti. Neustále koncentračné cvičenia vytvoria v neurónoch trvalé centrá a ezoterik je vo svojom tele, vo svojich orgánoch, vo svojich bunkách, bielkovinách, aminokyselinách, prvkoch, atómoch a časticiach trvalo prítomný. Nejde teda iba o to, ako dočasne preniknúť až do roviny častíc svojho tela, ale o to, aby sa v neurónoch vytvorili schopnosti byť neustále prítomný na všetkých rovinách vo svojom tele. A pravdu povediac, ezoterici sú schopní prenikať najviac do roviny orgánov svojho tela a už nehovoriac o tom, aby boli trvalo prítomní doslova všade vo svojom tele. Jednoducho klasickým ezoterikom amatérom sa nechce desiatky rokov cvičiť. Dá sa to chápať, je to jednoducho drina a otročina. Ale bez tejto mimoriadnej schopnosti nemôžu v ezoterike na vrchol.

Mimoriadne problematická je schopnosť ezoterika aj mimozmyslovo vnímať, kde sa vlastne vo svojom tele nachádza. Jedna vec je nacvičiť techniky prieniku do úrovni svojho tela, teda od veľkosti orgánov a až po veľkosť častíc. Druhá náročná úloha je dokázať aj veštecky – mimozmyslovo vnímať, kde sa ezoterik vo svojom tele nachádza. Tu musí začať ešte na začiatku prieniku do svojho tela výcvik vešteckých schopností. A aby táto séria mimoriadnych schopností nepoškodila zrak, tak sa musí budovať inak, ako to robia samotné veštice. Veštecky alebo astrologicky ladené osoby svoje mimozmyslové videnie majú postavené na chorobných a patologických stavoch. A skoro vo všetkých prípadoch im táto mimoriadna schopnosť poškodí zdravie a stávajú sa duševne choré osoby končiace v rukách psychiatra. Aby ezoterik takto neskončil, musí postupovať inak. A teda na začiatku svojej schopnosti mimozmyslovo vnímať, čo sa deje, začína cvičeniami na zlepšenie svojho zraku. Ide o prirodzené zlepšenie svojho zraku koncentračnými cvičeniami na svoj zrak. Ezoterik si zoženie obrázky oka a pokiaľ možno čo najviac anatomických obrázkov, ale aj videí z operácií oka. Všetko si dobre zapamätá a dokáže si predstaviť. Potom musí pochopiť, že oči sú iba kamery a skutočne ezoterik vidí zadným zrakovým mozgom. A práve zadný zrakový mozog je to centrum, kde sa videnie odohráva. Ezoterik sa musí postupe dokázať skoncentrovať nie do očných buliev, ale do zadného zrakového mozgu. A tu je problém. Ezoterik nemá na začiatku svojej duchovnej kariéry rozšírené vedomie a toto má usadené iba v niektorej oblasti veľkého mozgu, najčastejšie je to oblasť predného mozgu. Ide o klasické vedomie a psychiater by konštatoval, že reaguje normálne a všetko je ako sa patrí. Patologicky by sa mohlo stať, že koncentrácia do mozgu by sa zmenšila na veľkosť mince a to by už psychiater zbadal, že reakcie danej osoby sú neprimerané a skorej zvieracie ako rozumovo kontrolované a štandardné.

Ale ezoterik musí dosiahnuť viacej ako iba štandardné vedomie, kde zo stredného mozgu – zvieracieho mozgu preniká zvieracie alebo detské vedomie do veľkého mozgu. Pokiaľ osoba nepreniká a nevie sa koncentrovať do časti veľkého mozgu, tak reakcie sú detské až zvieracie. Veštecký výskum v ezoterickom poňatí naznačuje u šimpanzov a goríl, že ich vedomie ide zo stredného mozgu a na veľkom mozgu zasahuje iba veľkosť plochy špendlíkovej hlavičky. Podmienka je, že musia žiť slobodne v prírode. No ezoterik potrebuje dosiahnuť pravý opak a postupne cvičí, aby si čo najviac rozšíril vedomie do všetkých neurónových, nervových a tukových buniek. A podľa potreby vedel prenikať aj do neurónových oblastí aj iných objektov. Psychiater by pri testoch inteligencie a reaktivity zistil, že jedinec má rozšírené vedomie a jeho reakcie sú reakcie mimoriadne schopnej osobnosti. Samozrejme, takýto výcvik na rozšírenie vedomia trvá desiatky rokov a neustále sa musí precvičovať, udržiavať a zdokonaľovať. Ezoterikov cieľ je jasný a to vybudovať v neurónoch centrum na trvalý stav rozšíreného vedomia.

V ezoterike hovoríme týmto cvičeniam takzvané rozšliapanie mozgu a rozšírenie kontroly nad vlastnými neurónmi a podľa potreby vedieť využívať aj neuróny iných objektov. Základom cvičení vedúcich k rozšírenému vedomiu je koncentrácia do stredného mozgu a odtiaľ silou vôle postupne prenikať do všetkých neurónových oblastí veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Do nervového systému sa preniká cez nervové zakončenia v koži. Jedná sa o oblasť akupunktúry, čakier, jogínskej a indickej ezoteriky. Do tukových buniek sa preniká zo stredného mozgu priamo. Kto sa vyzná v problematike ľudského vedomia sa asi bude čudovať, prečo treba prenikať do tukových buniek. Ezoterickým výskumom sme zistili, že človek nemá neobmedzené kapacity na ukladanie informácií. A pri rozšírenom vedomí sa bude rapídne zvyšovať počet prijatých informácií. Ezoterik nielenže prijíma informácie zvonka aj zvnútra, ale postupne bude prijímať informácie aj priamo cez neurónové oblasti. A tak aby nepreťažil zbytočne neurónové a nervové oblasti, musí si otvoriť aj kapacitu pre pamäť aj cez genetické modifikovanie tukových buniek. Tento proces sme skúmali mimozmyslovo pri vedeckých pracovníkoch, ktorí neustále študujú a bádajú určitú oblasť napríklad kozmu.

Ezoterik rozumie logicky svojmu zraku a svojmu mozgu. Vie si ho predstaviť a vie rozumovo pochopiť, ako funguje. Ľavé oko vníma obraz a cez nerv ide obraz do pravého zrakového centra. V zadom zrakovom centre sa obraz otočí hore nohami. Z pravého oka ide cez nerv signál do ľavej hemisféry zadného zrakového mozgu. Otočené dva obrazy sa spoja navzájom a doladia sa. Spojené obrazy zo zadného centra sa vracajú do očí a potom nám oči dovolia vidieť všetko ako na plátne pred nami. Ezoterik sa skoncentruje a prenikne do oka, nervstva a aj zadného zrakového mozgu. Na to mu pomôžu cvičenia prirodzeného zlepšovania zraku. Ako je točenie hlavy v tvare ležatej osmičky, koncentrácia na špičku nosa a v tomto stave obkresľovať predmety pred sebou. Potom striedanie pohľadu do diaľky a do blízka. Potom cvičenie so zatvorenými očami a predstava toho, čo videl pred sebou. Potom cvičenia na prepínanie pozornosti na biele a čierne objekty a iné farby. Potom schopnosť koncentrovať sa na maličký bod ako je zrnko šošovice. Tak isto postupne vnímať malé objekty stále viacej vzdialené. To je iba pár cvičení.

Takýchto postupov na prirodzené zlepšovanie zraku je množstvo. V zásade dovolia ezoterikovi preniknúť do všetkého, čo súvisí so zrakom. Potom ezoterik zrak ozdraví, zadné zrakové centrum dostane pod kontrolu a môže začať školiť svoje zadné zrakové centrum na mimozmyslové vnímanie toho, čo bežné zmysly nie sú schopné vnímať. Ezoterik v zadnom zrakovom mozgu prehodí neuróny na iný druh vnímania a potom po ukončení vešteckého výkonu znovu uvedie neuróny tejto oblasti do klasického vnímania. Pokiaľ by ezoterik cvičil veštecké výkony v predných očných buľvách, tak si časom poškodí zrak a aj psychiku. A to nie je múdre.

Ezoterik preniká do svojho vnútra a buduje si schopnosť niekde preniknúť a dekódovať informácie, ktoré z danej oblasti vníma niektorá časť mozgu. Lepšie tento proces pochopíte na prípade štúdia kryptografie. Ide o schopnosť prekódovať niektoré signály na iné signály. Hovoríte do mobilného zariadenia, hlas sa zdigitalizuje a na druhom konci sa rozkóduje do hlasovej podoby. Podobne to funguje aj v ľudskom mozgu. Samozrejme, že na takéto kódovanie a dekódovanie treba študovať trvalo anatomické obrázky z celého tela.

Ezoterik musí vizualizovať veľké množstvo obrázkov, na svojej duchovnej ceste do seba a do kozmu a častíc potrebuje uplatňovať Silva techniky pre športovcov. Teda sú tu cvičenia intelektu a schopnosť trvalo študovať, chápať a vizualizovať množstvo obrazov, pochodov a predstáv. A tak výcvik zadného zrakového centra pokračuje v schopnosti prinútiť zadný zrakový mozog intenzívne operovať do oblasti uložených spomienok a v zlomku sekundy nielen vizualizovať jeden obrázok, ale poskladať aj nový obrázok z množstva iných obrázkov. Ezoterik prenikol do pečene z trvalého centra vo veľkom mozgu a zadný zrakový mozog okamžite dáva všetky obrázky o pečeni. V zadnom zrakovom mozgu vytvorí dokonca trojrozmerný objekt a je schopný dať aj obrázky buniek, orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc a všetko naraz. A takýto výkon sa musí roky cvičiť. V zásade ezoterika je svojím spôsobom špičkový športový výkon.

Ezoterik sa musí trvalo učiť nové pohybové vzorce ako športovec, ktorý sa učí novú techniku skoku, úderu a podobne. Pokiaľ je ezoterik aj športovec, tak chápe, že sa trvalo treba učiť nové druhy pohybu a tie je potrebné neustále zdokonaľovať a tak budovať trvalé centrá vo svojich neurónoch. Požadovaný pohyb sa automatizuje a prechádza do reflexívnej reakcie. Teda spustí sa sama, pokiaľ je potrebný takýto pohyb. Nácvik pohybových vzorcov platí aj pre jemnú motoriku prstov a povrchu tela. Ezoterik musí pochopiť nutnosť prieniku do svalov celého tela. Máme na mysli nosné svaly a pod nimi kostrové svaly. Ezoterik v zásade do svalových platničiek vo svaloch preniká cez používanie kyvadla alebo prútika prútikárov hľadajúcich napríklad vodu. Ezoterik musí pri každom druhu psychickej operácie prenikať do svalov a v nich robiť takzvaný mikropohyb. Nie je možné vidieť ho voľným okom, ale vo svaloch a nervových platničkách sa vždy nacvičujú pohybové mikrovzorce. A každá psychická operácia je vždy krytá mikropohybom vo svalových platničkách. Ide vlastne o kineziologický nácvik schopnosti správne reagovať na určité okolnosti. Keď si predstavíte, ako pijete kyselinu, tak svalové platničky vo svaloch vám v tom musia zabrániť. Pokiaľ si predstavíte, ako pijete vodu, tak vám to svaly musia dovoliť. A toto je mimozmyslový mechanizmus, ktorý sa oživí vo svaloch a vytrvalým cvičením sa vybudujú v neurónoch trvalé centrá pre takéto aktivity. A vlastne ezoterik získa mimoriadnu schopnosť organizovať svoje vlastné pohybové vzorce ako mikropohyb vo svalových platničkách. Verím, že som jasne vysvetlil tie najelementárnejšie cvičenia pre oblasť budovania mimoriadnych schopností ezoterika.

Ezoterik preniká trvalo do seba a potrebuje neustále prenikať hlbšie do kozmu. Pokiaľ ezoterik prenikol už do makiet, ktoré označujeme 50 škatúľ, tak má znovu problém, ako preniknúť ešte hlbšie do kozmu. Pokiaľ niekto nevie, o akých maketách je reč, tak si musí prečítať predchádzajúce zasvätenia, kde problematiku makiet kozmického priestoru dobre popisujem. Pre prienik cez maketu 50 škatúľ je potrebné, aby sme našli nový spôsob psychického prieniku do kozmu. A vlastne nadväzuje na klasickú cestu do priestoru kozmu okolo nás. Prvý prienik bol z vlastného mozočku a prenikalo sa do aury okolo tela. Na prienik okolo planéty Zem sme museli cvičiť kopírovanie stavu tela a psychiky znetvorených a pokrivených jedincov. Ale do kozmu sa dá prenikať aj cez nácvik raného štádia klinickej smrti a potom z tejto dimenzie sveta mŕtvych spomienok do kozmu. Potom sme museli cvičiť prenik do kozmu cez čiernu dieru v strede našej Galaxie. Potom sme precvičovali na prienik ďalej do kozmu psychický stav jedincov pri výbuchu atómovej bomby. Hovorí sa, že po nich zostal čierny fľak na stene domu. Potom sme museli cvičiť psychiku jedincov, ktorí mali nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. To je už systém dvojníka. Potom sme museli cvičiť prienik cez najmenšie možné častice. Prienik do kozmu je možný aj cez iný organický život v kozme, aj toto sme precvičovali. Potom sme cvičili prienik do kozmu cez kozmický objekt magnetar. Teraz cvičíme prienik do kozmu cez kozmický objekt nova, supernova a kvazar. A tento psychický prienik dovoľuje v zlomku sekundy sa dostať cez maketu 50 škatúľ a ísť ďalej.

Ezoterik musí precvičovať aj špecifický prienik do dimenzie toho, čo ostalo po zániku objektov v kozme a minimálne to musí byť dokončený zánik makety v kozme pod označením 2000 vriec. Takýto priestor plný iných objektov zlikviduje úplne iba kvazar. Po takejto ničivej sile zastanú v danom mieste iba dôchodcovské častice a z nich vytvorené dôchodcovské objekty veľkosti asi 5 krát naša Galaxia plná súhvezdí. A ezoterik smeruje všetku pozornosť práve do tejto štruktúry v kozme, ktorá keď vznikne, tak už nezaniká a odolá zatiaľ čomukoľvek v kozme. Môžeme v zásade hovoriť aj o svete nehybnosti a večnosti. Sem smeruje snaženie ezoterika, sem chce uložiť svoje spomienky a vybudovať zo svojich spomienok kybernetický informačný systém schopný fungovať k aktualizácii, expanzii a vlastnému spracovaniu informácíi. Aby ste lepšie pochopili tento systém reinkarnácie, je potrebná hlboká znalosť informačných systémov.

Hypernova art

http://www.youtube.com/watch?v=HgQs2NdcM2U&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2UVkcwHdKrs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=beHWVL6jlkc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=JFQmfB0plWc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ZE7MiVKHGUc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=CeT7UeB7vdQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CeT7UeB7vdQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=D4h9sntgj0U&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Gt0h0czkCuk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BtZhWgm3n0s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3YsQwS9A4co&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=fjoC2_DThRA&playnext=1&#…

Nova, supernova, hypernova, kvazar
http://www.youtube.com/watch?v=7qC1tdUBjKo
http://www.youtube.com/watch?v=OncK_mnIddE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GeKiAZ4JQ8k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sTyMffjKTTo
http://www.youtube.com/watch?v=VvhimW97Kj4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kDD53w8s0AI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iNmHuBtF3Ew&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iIdgzoCNDzY&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=04tDeuHv-t0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y4u3uN7aLFc
http://www.youtube.com/watch?v=3agymlfFXYY
http://www.youtube.com/watch?v=Q9wlOkI6jrM
http://www.youtube.com/watch?v=ARCtZWY-rVE&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spiral_galaxies_NGC_7319…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.