Venujeme sa ezoterike. Pod ezoterikou tu rozumieme duchovnú cestu, ktorá sa na začiatku realizuje do tela ezoterika. Ide o to, aby sa ezoterik naučil čo najviac koncentrovať svoju pozornosť do orgánov a systémov tela.

Postupne si nájde cestu do buniek a orgánikov. Následne prenikne do bielkovín a aminokyselín. Nasleduje prienik do prvkov, atómov a všetkých viazaných častíc. Ezoterik plne prenikol do svojho tela a mysle. Stotožnil sa sám so sebou a naplnil ideu „Spoznal som sám seba, prenikol som do seba a mohol som zmeniť svoju osobnosť“. Zmena osobnosti vedie k tomu, že ezoterik dokáže psychicky prenikať svojou mysľou do kozmu mimo seba. Ezoterikovi prienik do seba umožňuje vypestovať si schopnosti vešteckého a mimozmyslového vnímania toho, čo nie je možne vnímať zmyslami ako sú oči.

Ezoterik prenikol do svojho tela a psychiky koncentračnými cvičeniami a zároveň si vybudoval trvalé centrá v neurónoch, ktoré mu dovoľujú napríklad vešteckými technikami vnímať, čo sa deje v jeho psychike a v jeho orgánoch. Pokiaľ si ezoterik študuje aj medicínu a metódy liečiteľstva, tak sa na základe vlastného zdiagnostikovania môže liečiť a preliečovať. Pokiaľ sa ezoterik venuje aj oblasti psychológie, psychiatrie, tak si dokáže vybudovať systém psychohygieny, schopnosť prijímať zmeny a donucovať sa k tomu, aby konal racionálne a dosahoval úspešnosť vo svojom živote. Svoje mimoriadne schopnosti ezoterik využije naplno, keď dosiahne vek 50 rokov a začínajú procesy starnutia. V tomto veku vie vhodne manipulovať so svojím zdravím a psychikou.

Ezoterik je mimoriadne trénovaný na koncentráciu do všetkých častí tela a tak isto do rôznych úrovní ako je úroveň orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov. Takáto hĺbka prieniku sprevádza aj vytrvalé cvičenia a budovanie schopnosti trvalo byť usadený a v zlomku sekundy preniknúť do všetkých úrovní, kontrolovať ich a upravovať v nich dianie. Táto mimoriadna schopnosť dovoľuje v staršom veku nahrádzať to, čo už prestáva fungovať ako v mladosti. Napríklad v staršom veku už nie je mozog ochotný prijímať nové informácie a meniť zabehnuté návyky. V staršom veku človek stráca silu prikázať telu, aby robilo to a to.

Ezoterik ako mimoriadnu schopnosť sa naučí sugeratívne uverenie a pôsobenie na svoju biochémiu v ústnej dutine a odtiaľ do bielej hmoty v neurónových oblastiach. Biela hmota dodáva každému neurónu potrebné chemické látky na fungovanie. V staršom veku alebo pri čudných psychických stavoch je schopnosť uveriť, že si ezoterik vložil do úst napríklad prášok na ukľudnenie a dokáže skľudniť svoj mozog aj bez skutočných liekov.

Ezoterik si počas života vybuduje mimoriadnu schopnosť prenikať psychicky a ovládať aktivitu svalových platničiek vo vnútri svalov. V staršom veku alebo pri extrémnom množstve intelektuálnych výkonov dokáže presúvať impulzy zo svalových platničiek do nervového systému a tak posilňovať celý systém spracovania informácií a manipuláciu s nimi. Je to systém Silva.

Ezoterik sa počas života naučí psychicky prenikať do zrakového systému a hlavne od zadného zrakového systému a v systéme prirodzeného zlepšovania a ošetrovania zraku sa naučí neustále naťahovať to, čo vidí pred sebou z pamäťových spomienok. Teda keď niečo ezoterik vidí pred sebou, tak okamžite si to vyťahuje z pamäte a tlačí to pred seba. Super tréning na rýchle spomínanie a kombináciu rôznych obrazov. A toto je aj základ pre veštecké vnímanie toho, čo sa nedá vnímať bežnými zmyslami. Ezoterik preniká psychicky do reálneho kozmu cez svet častíc a potom sa musí naučiť v sebe prekódovať a zobraziť, čo vníma pri psychickom prieniku.

Ezoterik prenikol psychicky do brušného mozgu a dokáže sa mu vhodným spôsobom vyhrážať smrťou, pokiaľ nespraví vhodné genetické zmeny v organizme. Ezoterik potrebuje, aby po 40. roku života v tele ezoterika bežali vhodné genetické zmeny a to hlavne do tukového orgánu, kde môže vhodnými genetickými zmenami dosiahnuť prebudovanie tukového orgánu, aby produkoval už chýbajúce hormonálne látky, tak isto asi 1000 druhov rôznych enzymatických látok, ktoré už pozvoľna organizmus obmedzuje a neprodukuje.
V zásade vhodné genetické zmeny zvyšujú výkonnosť ezoterika a výrazne ovplyvňujú rýchlosť starnutia. Samozrejme, v tele môžu bežať aj iné vhodné genetické zmeny a to hlavne vo svalstve tela ako náhrady detskej žľazy alebo čiastočná náhrada za pankreas. Pozor – brušnému mozgu (v tenkých a hrubých črevách) nemožno nariadiť presne, kde má genetickú zmenu realizovať. On rozhodne, kde si ju v tele realizuje. Ezoterickým výskumom sme zistili, že u dlhovekých osôb neustále musia ísť aj vhodné genetické zmeny, aby mohli úspešne ísť starobou. Napriek tomu, že niektorý ezoterik nemá predpoklad k dlhovekosti, tak psychickým prienikom do svojho tela a aj psychiky dokáže do značnej miery nahradiť v sebe procesy, ktoré majú niektorí dlhovekí jedinci ako genetické anomálie a ich bunky majú väčší potenciál žiť dlhšie ako bežných jedincov. Výhodou ezoterika je aj schopnosť kontrolovať a nahrádzať v oblasti psychiky, čo už starnutím odchádza a málokedy dlhovekí ľudia majú schopnosť udržať svoju psychickú výkonnosť a celkovo dynamiku života.

Možno sa bude zdať, že organická hmota v kozme je úspešná iba vtedy, keď má technický rozvoj a to stačí. Najúspešnejší organický život v kozme UFO robo (ako ho označujeme) nestavil iba na technický a vedecký pokrok, ale aj vlastný genetický vývoj, vlastné zdokonaľovanie a vlastné budovanie mimoriadnych schopností. Napríklad prenikať do kozmu psychicky. Dobre si uvedomujú, že do hlbočín kozmu sa nedá prenikať technicky, ale výhradne psychicky. Dokonca vytvorili systém, ktorý im dovoľuje vrátiť sa do novovznikajúcej organickej hmoty. Teda v histórii zanikli už dvakrát. Vymreli, ale uchovali po sebe svoje spomienky, ktoré naprogramovali k tomu, aby vytvorili tlak na niekde vznikajúcu organickú hmotu, dostali do nej svoje spomienky a takto obnovili svoju prítomnosť v kozme. Aj organická hmota na planéte Zem nevznikala nezávisle od inej organickej hmoty. Okolo planéty Zem sú špecifické časticové objekty (dôchodcovské atómy a atómové jadrá), ktoré sú plné organizovaných informácií iných organických životov a usilujú sa zrealizovať do teraz žijúcej organickej hmoty na planéte Zem. V náboženských systémoch svet mŕtvych (podľa nás špiritizmus, okultizmus, spomienky mŕtvych) sú vlastne všetky božstvá. V zásade náboženstvo si nevymýšľa fantázie, ale symbolicky pomocou obrazov popisuje to, čo nie je dovolené bežným neškoleným ľudským zmyslom vnímať. V kozme nie sme sami. A mimochodom, vznik života je zviazaný so vznikom aminokyselín kdekoľvek v kozme, kde sa aspoň na 10 miliárd rokov stabilizujú vhodné podmienky a zmeny v nich nie sú totálne zničujúce. A nie je problém, aby cez asteroidy a kométy na planétu Zem prenikali rôzne formy aminokyselín a ich vyšších štádií vývoja smerom k organickej hmote. A tak hovoriť, že život vznikol výhradne sám bez pomoci inej organickej hmoty alebo to zostalo po organickej hmote nie je zrovna v súlade s racionalitou poznania.

Ezoterik počas svojho života z dôvodu svojej atypickosti a netradičnosti musí preniknúť do seba a tu si kontrolovať psychiku a zdravie. Pokiaľ toto nespraví, tak bude mať v živote plno problémov a ťažkostí. Určite viacej, ako keby tak nespravil. Samozrejme, nie každý ezotericky ladený človek má tú silu a rozhodne sa žiť vnútorne a to naplno. Stane sa to jeho zmyslom života. A potom je možné udržať si zdravie a aj psychiku v dobrej kondícii. Ezoterik chce žiť duchovne a ezotericky sa vyvíjať. A tak pokračuje v psychickom prieniku do seba a potom zo seba aj do kozmu okolo seba. Každý prienik do seba, do kozmu a do sveta častíc alebo do špecifických kozmov minulosti vyžaduje aj neustále vzdelávanie sa v oblasti medicíny, astronómie a kvantovej fyziky o svete častíc. Inak prestane dobre chápať, kde sa v kozme nachádza a ako to v kozme funguje.

A tak v súčasnosti sa snažíme prenikať do mimoriadne aktívnych a svojimi zmenami dynamických objektov ako sú žiariace hviezdy (slnečné planéty) novy, supernovy, kvazary. To sú extrémne svietiace objekty v kozme a produkujú pri svojich aktivitách extrémne množstva častíc – fotónov – a tieto aktivity sa dajú celkom dobre pozorovať. No sú v kozme aj iné gigantické aktivity, pri ktorých nevznikajú fotóny a tak je ich ťažko sledovať. Dokonca by sme povedali, že svetlo, a teda fotóny pohlcujú a všetko okolo seba pohlcujú a neposielajú do kozmu. A takéto objekty sa nedajú pozorovať klasicky. Teda jedná sa o objekty, ktoré sú popísané ako temná energia, temná hmota, čierna guľovitá diera, červie diery a podobne. Terminológia nie je v tomto smere jasná. Vedecký výklad poznáme ako objekty, ktoré nacucajú do seba hmotu z okolia.

Ezoterik preniká psychicky do objektov ako je temná energia, čierna energia, temná hmota, červia diera a čierna guľovitá hmota. Teda ezoterický výskumník môže získať z týchto objektov prekvapujúco iné informácie a tiež pocity ako vedecké bádanie. Nachádzame sa v zóne problematickej aj pre samotných vedecky ladených astronómov. Teda je tu oblasť plnej rôznych možných a aj nemožných vysvetlení. Ezoterik považuje tieto objekty za spiacich obrov s obrovskou hmotnosťou každej častice. Ako tieto objekty vznikli? V ezoterických náukách spájame vznik temnej hmoty s aktivitou kvazaru, novy a supernovy. Tieto aktivity môžu a aj likvidujú slnečné sústavy, súhvezdia, galaxie, ale aj ďalšie objekty, ktoré v kozme pomenovala ezoterika. Zánik galaxie si netreba prestavovať ako úplný zánik. Iba jej hmota, ktorá bola viditeľná na prvkovej úrovni, je po aktivite kvazaru alebo supernovy pretransportovaná postupne na iné miesto v kozme. A na tomto inom mieste sa stáva spiacim obrom, ktorý je časticový a svoju váhu abnormálne prejaví, čo nemohol spraviť na prvkovej úrovni. A tento spiaci obor potrebuje znovu podnet na to, aby sa znovu pokúsil vytvoriť niečo ako galaxiu. Treba si zvyknúť na skutočnosť, že celkovo určitý objekt v kozme si nejako pamätá, čím bol niekedy a usiluje sa znovu stať tým, čím bol predtým. Teda kozmos je plný objektov, ktoré boli predtým vcelku iný objekt. Pokúsia sa znovu obnoviť, ale už to nedokážu spraviť úplne tak, ako to bolo predtým. Teda si treba zvyknúť na to, že kozmos je plný aktuálnych objektov, ktoré predtým boli iné objekty na iných miestach v hlbočinách kozmu.

TEMNÁ ENERGIA A TEMNÁ HMOTA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tmav%C3%A1_hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota
http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter

TMAVÁ ENERGIA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tmav%C3%A1_energia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy

Pohľad nemeckých vedcov na kozmos
http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie

Reliktové žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C…

Energia vákua
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_vakua

Casimírov jav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Casimir%C5%AFv_jev
http://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt

HENDRIK CASIMIR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Casimir

VYHASNUTÉ OBJEKTY MACHO
Baryónovou (obyčajnou) hmotou – hnedí trpaslíci, vychladnutí bieli a červení trpaslíci, neutrónové hviezdy alebo čierne diery. Tieto objekty sú súhrnne označované MACHO (MAsívne Compaktné Halové Objekty)

HIGGS POZÓNY
http://sk.wikipedia.org/wiki/Higgsov_boz%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
http://de.wikipedia.org/wiki/Higgs-Boson

Linky k téme tmavá hmota a tmavá energia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_Cluster
http://de.wikipedia.org/wiki/1E_0657-558
http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Newtonian_Dynamics
http://de.wikipedia.org/wiki/Modifizierte_Newtonsche_Dynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Mordehai_Milgrom
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordehai_Milgrom
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_dark_matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Weakly_Interacting_Massive_Part…
http://en.wikipedia.org/wiki/Holeum
http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationslinse
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Do%C4…
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_lens
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationskurve
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_rotation_curve
http://de.wikipedia.org/wiki/Modifizierte_Newtonsche_Dynamik
http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Newtonian_dynamics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Oort
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Oort
http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky
http://en.wikipedia.org/wiki/Coma_Cluster
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kopa_galaxi%C3%AD_Coma
http://de.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin
http://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin
http://de.wikipedia.org/wiki/Superhaufen
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercluster
http://de.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey
http://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey
http://de.wikipedia.org/wiki/Struktur_des_Kosmos
http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe#Large-scale…
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_flow
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_horizon#Particle_horizon_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse
http://en.wikipedia.org/wiki/Omniverse
http://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Gruppe
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_skupina_galaxi…
http://en.wikipedia.org/wiki/Local_Group
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM-Modell
http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model
http://de.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kroupa

http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_S._Turner
http://de.wikipedia.org/wiki/Hintergrundstrahlung

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_rad…
http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Run
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmologische_Simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
http://de.wikipedia.org/wiki/WMAP
http://sk.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_Microwave_Anisotropy_…
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumenergie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_vakua
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_energy
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenfeldtheorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_teorie_pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory
http://de.wikipedia.org/wiki/Halo_%28Astronomie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_galaxy#Galactic_spheroid
http://de.wikipedia.org/wiki/MACHO
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_compact_halo_object
http://en.wikipedia.org/wiki/Baryonic_matter#Baryonic_matter
http://de.wikipedia.org/wiki/WIMP
http://en.wikipedia.org/wiki/Weakly_interacting_massive_part…
http://de.wikipedia.org/wiki/Supersymmetrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supersymetrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Supersymmetry
http://de.wikipedia.org/wiki/Leichtestes_supersymmetrisches_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightest_Supersymmetric_Particl…
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordehai_Milgrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichterm%C3%BCdung
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetriebrechung
http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking
http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_mechanism
http://en.wikipedia.org/wiki/QCD_vacuum
http://en.wikipedia.org/wiki/Goldstone_boson
http://en.wikipedia.org/wiki/Majoron
http://en.wikipedia.org/wiki/Mermin-Wagner_theorem
http://de.wikipedia.org/wiki/Mermin-Wagner-Theorem
http://de.wikipedia.org/wiki/Nackte_Singularit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Primordiale_Fluktuationen

http://cs.wikipedia.org/wiki/Casimir%C5%AFv_jev
http://de.wikipedia.org/wiki/Casimir-Effekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Casimir
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichboson
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalibra%C4%8Dn%C3%BD_boz%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_boson

http://sk.wikipedia.org/wiki/Higgsov_boz%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
http://de.wikipedia.org/wiki/Higgs-Boson
http://en.wikipedia.org/wiki/Force_carrier
http://de.wikipedia.org/wiki/Nullpunktsenergie
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy

ART umenie
Tu si nájdete videá pre vytváranie sci-fi fantázie a budovanie simulátora a to poriadne šialeného. Ezoterik ho potrebuje pre vytváranie nových a presnejších, ale aj reálnejších predstáv o kozme. Na druhej strane ezoterik musí budovať simulátor prísneho rácia a reality. Iba táto rovnováha dovoľuje udržať si štandardnú psychiku.

http://www.youtube.com/watch?v=FFEtj8hdqrU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LG3wXWPa_qA&feature=mfu_… http://www.youtube.com/user/JezebelDecibel#p/u/0/gaf0YY7oHkA http://www.youtube.com/user/JezebelDecibel#p/u/10/YHM8-mT6CB…
http://www.youtube.com/user/mountainmystic9#p/a/f/0/wXc3IRlq…
http://www.youtube.com/user/mountainmystic9#p/a/6E758EE93C9D…
http://www.youtube.com/watch?v=-s5ZidRvnjQ
http://www.youtube.com/watch?v=lUaeC6mFHRQ
http://www.youtube.com/user/mountainmystic9#p/a/u/2/hDbLYqTD…

Animacion video
Dovoľuje inak organizovať spracovanie toho, čo človek vníma mimozmyslovo v kozme a potom s tým pracovať skoro ako v systémoch počítačových simulácií. Ľudia si málokedy snažia budovať vo svojom mozgu mimoriadne schopnosti a spoliehajú sa stále viacej na technické prostriedky, ktoré nahradia to, čo už ľudský mozog nezvláda. Ezoterik je osoba, ktorá sa snaží vo svojom mozgu trvalo budovať mimoriadne schopnosti.

http://www.youtube.com/watch?v=DZzYh2zaBko&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BGvQ2UQ8yCg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CA_7k0Z9Rbo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SOapGHltprs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SOapGHltprs&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=Afy29YjlRGA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=4P9CFcMkg18&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hFxJF7lVWiA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wZUqj3Oek&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=00wbyEy5FWE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=00wbyEy5FWE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RxLd8uAnuh8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=7Yzg2aDoC2o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jLkkKPYfgM0&feature=rela…
http://www.youtube.com/user/JezebelDecibel
http://www.youtube.com/watch?v=2abuJ9K0rbg

Zdroj foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:CL0024%2B17.jpg

Pridaj komentár