Venujeme ezoterike dvojníkov. Pod systémom dvojníkov treba rozumieť špecifický stav v psychike ezoterika a špeciálne v jeho neurónových oblastiach, napríklad vo veľkom mozgu. U niektorých ľudí sa tento druh ezoteriky objavuje výnimočne ako nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov tela.

Táto genetická porucha otvorí spomienky uložené hlboko v mysli človeka, predpokladáme, že vo vnútri neurónových a nervových buniek miechy. Ezoterik vie psychickou koncentráciou preniknúť do záznamov až do obdobia 4 – 5 miliárd rokov pred naším letopočtom a tieto uložené informácie dekódovať. Osoba s touto genetickou poruchou otvorí psychiku svojich predkov z obdobia 400 až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom, kedy do slnečnej sústavy žiaril magnetar, ktorý sa v súčasnosti nachádza v súhvezdí Orión. Dnes je jeho sila už slabučká. Ezoterik prenikajúci psychicky do kozmu vie samozrejme kontaktovať tento objekt, lebo má mnoho rokov cvičené neuróny na prienik do kozmu. Ide o nácvik stavu znetvoreného a potočeného tela niektorých jedincov.

Ezoterik nacvičuje stavy osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek. Po každodenných usilovných cvičeniach trvajúcich asi 3 až 4 roky si vo svojich neurónoch vybuduje trvalé spoje na to, aby si otváral stav dvojníka a kopíroval aj stav chorých jedincov na vhodné nezhubné bujnenie epitelových buniek ich orgánov. Neočakávajte, že tieto choré osoby vedia, že majú systém dvojníka. Tieto osoby akurát tak cítia, že im pekne v mozgu hrabe. Samozrejme, na rozdiel od trénovaného ezoterika, ktorý systematicky a postupne buduje túto schopnosť vo svojich neurónoch a vo svojom tele, upravuje si postupne psychiku a negatívne prejavy týchto cvičení ovládne. Ezoterik, ktorý nacvičil vo svojich neurónoch systém dvojníka, si otvára mimoriadne schopnosti na prienik do hlbočín kozmu.

Teda prvá úroveň dvojníka je systém magnetara a využitie možnosti prenikať do kozmu do úrovne makrosveta pracovne označeného maketou 2000 vriec. Máme tu na mysli reálny prienik do kozmu a nie do spomienok a fantázií ezoterika. Osoba, ktorá necvičí mimoriadne schopnosti a iba si prečítala tento článok, si zmontuje v sebe nejakú predstavu a potom psychicky v sebe do tejto predstavy prenikne. Ale to nie je ezoterika, ale sci-fi, prebujnená fantázia a nič viacej. Môžem iba súcitiť s takýmto druhom beletristických ezoterikov, ktorí nemajú chuť a čas cvičiť si svoje mimoriadne schopnosti a reálne dostávať svoju psychiku do hlbočín makro a aj mikro kozmu.

Ezoterik chce prenikať stále ďalej a ďalej do kozmu. Je to doslova nutnosť, pretože základným záujmom ezoterika je uložiť v kozme svoje spomienky na objekty, ktoré sú v kozme na večné časy v zmysle donekonečna pokračujúceho času. Teda merač času, ktorý donekonečna aktualizuje a dáva ďalší čas na to, aby spomienky ezoterika boli v kozme na večnosť. Pokiaľ sa bežná osoba za svojho života venuje bežným veciam, necvičí mimoriadne schopnosti a nezdokonaľuje svoj intelekt, nepreniká do makro a mikro kozmu, tak v zásade nemá zmysel uložiť spomienky na večnosť. Spomienky po bežnom človeku sú z hľadiska nekonečnosti bezvýznamné a vlastne o ničom. Ezoterik žije vo svojej podstate pre to, čo bude po jeho smrti a nie čo je tu teraz. A na takýto prístup je náročná životná filozofia. Bohatstvo ezoterika je vo vnútri jeho mysle a jeho spomienok a to nemôžu bežní smrteľníci vidieť ani vnímať bežnými očami. A pokiaľ je niekto ezoterikom z hľadiska patologických stavov, tak sa takto trénovaného ezoterika desí a obáva. Čo to má za stav? To nepoznám a aká ide z neho sila. A beletristický ezoterik to nazve obrazom diabol. A označil to správne, v symbolike je diabol stotožnený s rozumom. A tento podľa nich diabol sa spolčil s vedou a poznatkami vedy a to je sodoma a gomora. Ezoterik tomu hovorí vedecká ezoterika a duchovná cesta postavená na prísnosti vedeckej logiky.

Aby mohol ezoterik pokračovať v ďalšom prieskume kozmu, potrebuje ísť do makety asi 10 písmen zavesených pod sebou. A každé písmeno obsahuje asi tak od 1 000 po 100 000 až milióny bodiek a v každej bodke je maketa 2000 vriec. Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať až sem, tak sa musí naučiť prenikať cez častice veľkosti 10 umocnené na mínus 60. Veda tieto častice nepozná, ale ich pri psychickom prieniku pozná psychika ezoterika. Ezoterik musí natrénovať a vytvoriť znovu centrá v neurónových oblastiach, aby naladil svoju psychiku, neuróny a biochémiu na takéto operácie. Prienikom cez homogénne častice sa ezoterik prepracuje pri bádaní kozmu k organickému životu UFO robo. Skorej si tento organický život predstavujte ako kombináciu stromov a človeka navzájom s mozgom veľkým ako rodinný domček. Prečo ezoterik vyhľadal práve tento organický život v kozme? Ezoterici tohto zoskupenia sú radi, že takáto organická hmota v kozme existuje. Má mimoriadnu schopnosť komunikovať s určitým druhom častíc, ktoré sa v súčasných kozmoch zoskupujú do útvarov. Veda tento druh častíc a z nich tvorených objektov nepozná. Našli ich ezoterici tohto zoskupenia a označili ako dôchodcovské častice. Názov nedostali náhodou, lebo tieto častice majú špecifickú schopnosť odolať akýmkoľvek zmenám v kozme a vlastne ich nedokáže zničiť žiadna sila. A tak tieto dôchodcovské častice sa v aktuálnych kozmoch organizujú do zhlukov a po úplnom zániku gigantického priestoru označeného maketa škatule sa tieto častice zoskupia do útvarov veľkosti 5 galaxií a vlastne ich nič nedonúti zmeniť svoju formu existencie. Hovoríme celkovo o kozmoch minulosti a ezoterik sa naučí vo svojich neurónoch prenikať aj do tohto sveta nehybnosti. A tu ezoterik uloží svoje spomienky po fyzickej smrti, ale musí neustále počas svojho života svoje informácie uložené v neurónových oblastiach, nervových dráhach a vo vnútri modifikovaných tukových buniek spracovať v prospech častíc a objektov z častíc pod označením dôchodcovské častice.

Rozhodujúcim cieľom ezoterika je venovať sa objektom, ktoré sú na večnosť a nič ich nedonúti, aby stratili svoju identitu a svoje vlastnosti. A takýmito objektmi sú dôchodcovské častice, ktoré sa organizujú do dvoch druhov objektov a to sú aktuálne dôchodcovské zhluky v galaxiách a potom sú to dôchodcovské objekty v kozmoch minulosti. Ezoterik chápe kozmy minulosti ako špecifické zhluky dôchodcovských častíc, ktoré tvoria dôchodcovské objekty v kozmoch minulosti. Na to, aby sa z aktuálnych kozmov stvorili dôchodcovské objekty minulosti je potrebné, aby napríklad v našej Galaxii prichádzalo k zániku celých súhvezdí a to sa aj deje. Z týchto zánikov sa produkujú špecifické častice a to sú dôchodcovské častice. Intenzívne sa hromadia napríklad v súhvezdí Kozorožca. Aby z týchto hromadiacich sa dôchodcovských objektov bol objekt v kozmoch minulosti, je potrebný zánik makety veľkosti škatule. Maketa škatule to je 10 kusov vedľa seba visiacich retiazok písmen. Tieto písmená obsahujú tisíce a milióny bodiek a v týchto bodkách sa nachádza makety 2 000 vriec a v nich ďalšie a ďalšie makety menších oblastí kozmu. A na likvidáciu makety škatule treba silu veľkosti viac ako kvazarov. Maketa škatule môže zanikať postupne aktivitou práve kvazarov a aj menších deštruktívnych procesov ako sú supernova, hypernova a nova.

Vrchol ezoterika je psychická aktivita voči dôchodcovským časticiam a to v aktuálnych kozmoch a kozmoch minulosti. Všade preniká psychicky a odvšadiaľ si prináša informácie, ktoré musí v neurónoch veľkého a malého mozgu dekódovať a v zadnom zrakovom mozgu prisunie k dekódovaných impulzom vhodné obrazy, aby vedel, kde prenikol a čo tam bolo v tej danej časti kozmu, kde prenikal. Nezasvätenému sa toto všetko bude vzdať príšerne ťažké a nezvládnuteľné. Pokiaľ ezoterik cvičí celé roky a vyvíja sa systematicky a neúprosne preniká do kozmu systematicky a disciplinovane, tak v tom má celkom jasno. K tomu, aby cvičiaci ezoterik mal v prienikoch ešte jasnejšie, je potrebné zaujímať sa mimoriadne hlboko o astronómiu a nezaškodí aj o astrofyziku. Cvičiacemu ezoterikovi vystačila dnešná astronómia celých 20 rokov meditačných a psychických prienikov do kozmu. Teda keď postupne prejdete astronómiou a prebojujete sa k supernove, hypernove, kvazarom a čiernej hmote v kozme, tak ste už v zóne množstva astronomických odhadov a hypotéz, a teda aj nejasností, ako funguje kozmos.

V zásade cvičiacemu ezoterikovi ide v prvom rade o to, aby svoje spomienky po jeho skutočnej smrti skončili v dôchodcovských časticiach, ktoré tvoria dôchodcovské objekty kozmov minulosti. A v tomto čase sú dôchodcovské objekty aj v aktuálnych kozmoch ako voľné zhluky častíc. Po zániku časti aktuálnych kozmov sa dôchodcovské objekty presunú do priestoru pod označením kozmos minulosti. Ezoterik trvalo preniká do kozmu, ale aj do svojho vnútra a to hlavne do informačného systému svojho tela. Aby prenikal do svojho nervového systému, neurónov a modifikovaných tukových buniek, tak musí chápať seba extrémne pragmaticky a považovať sa za počítač, server, hard disk, procesor, logické obvody. Aby bol tento prístup dôsledný, tak ezoterik musí tvrdo študovať vlastne elektrotechnickú školu, informatiku, programovanie. Jednoducho ezoterik prepadne svetu informatiky, hardvéru a programovaniu. Najlepšie, keď je rovno v tejto brandži zamestnaný. A s technikou, zberom informácií a s internetom to myslí smrteľne vážne. Ale v jednom momente sa ezoterik stáva programátor sám sebe, tester pre svoj vlastný informačný systém. Kybernetiku študuje, aby hlavne pochopil vlastný informačný systém. Ezoterik tu nie je priamo pre svet digitalizácie, internetu a programovania. Ezoterik sa stane programátor sám sebe, informatik pre seba a svoje reinkarnačné úsilie. V zásade ho zaujíma jedno, ako preniknúť psychicky do svojho informačného systému a ako ho pripraviť pre samostatnú existenciu na dôchodcovských objektoch. Ezoterik si uvedomuje, že sa venuje problematike nadčasovosti a večnosti, ktorú tak silne definovala kresťanská teológia ako ideu dokonalosti. Cvičiaci ezoterik, ktorý sa vzdal rozumu, iba túto ideu realizuje v danom čase a danom priestore. Lebo je to možné a uskutočniteľné. Teda je tu snaha zachovať v kozme vlastné informácie o sebe a o kozme. Ezoterik odmieta vybudovať systém, ktorý je viazaný na organickú hmotu a vytvára sa sám pre seba ako informačný systém. V tomto sa rozchádza s náboženským systémom, ktorý sa usiluje ešte o ďalšiu ideu a to je idea ľudského dobra. Bohužiaľ, cvičiacemu ezoterikovi nikto nezaručí, že organická hmota bude v kozme na večnosť. A tak ezoterik všetko výhradne viaže na dôchodcovské častice a je jedno, v akej forme sa v kozme organizuje.

Supernova na Wikipédii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supernova
Simulácia supernovy
http://qso.lanl.gov/~clf/
Simulačný server
http://space-simulator.lanl.gov/
Videá
http://simulations.magnify.net/video/Supernova-Simulation
Články
http://www.computationalscience.org/upep/positions/16
https://uisapp2.iu.edu/iukc-prd/display/IUKBWiki/Petascale+c…
http://www.teraflop-workbench.de/htm/projects/supernova.htm
http://www.anl.gov/Media_Center/News/2009/news090730.html
Video
http://blog.videosift.com/video/Type-Ia-Supernova-Simulation
Foto, ďalšie simulácie
http://www.scientificamerican.com/gallery_directory.cfm?phot…
Gama záblesky
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Gamma-ray_bursts
Aj zoznam gama zábleskov
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_gamma-ray_source
http://gcn.gsfc.nasa.gov/
Archív vedeckých článkov
http://arxiv.org/
Katalóg/archív astronomických pozorovaní
http://archive.stsci.edu/index.html

Čas a jeho chápanie a použitie v praxi
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Zeitliche_Systematik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Kategorien…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Zeitmessung
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_%28Thermodynamik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenwart
http://de.wikipedia.org/wiki/Vergangenheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Zukunft
http://de.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A4tstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation
http://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Dimension_%28Mathematik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerliche_Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_%28Philosophie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://de.wikipedia.org/wiki/Anschauung
http://de.wikipedia.org/wiki/John_McTaggart
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronobiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine
http://de.wikipedia.org/wiki/Leib-Seele-Problem
http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sentismus_%28Philosophi…
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnktlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitmessung
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_die_Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdimensionalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Circadiane_Rhythmik
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologischer_Rhythmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeber
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitrechnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Zeitrechnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Swatch-Internetzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalendersystem#Kalendersysteme
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Chronologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronologien_der_Altorientalisc…
http://de.wikipedia.org/wiki/Sextus_Julius_Africanus
http://de.wikipedia.org/wiki/Datierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Astronomischer_Zeitbe…
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitnormal
http://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Time
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpfeil
http://de.wikipedia.org/wiki/CPT-Theorem
http://de.wikipedia.org/wiki/CP-Invarianz
http://de.wikipedia.org/wiki/Tsung-Dao_Lee
http://de.wikipedia.org/wiki/Chen_Ning_Yang
http://de.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A4tsverletzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Chien-Shiung_Wu
http://de.wikipedia.org/wiki/Wu-Experiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldhaber-Experiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Maurice_Goldhaber
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugene_Paul_Wigner
http://de.wikipedia.org/wiki/James_Cronin
http://de.wikipedia.org/wiki/Val_Fitch
http://de.wikipedia.org/wiki/Andrei_Dmitrijewitsch_Sacharow
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantengravitation
http://de.wikipedia.org/wiki/CKM-Matrix
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicola_Cabibbo
http://de.wikipedia.org/wiki/Makoto_Kobayashi_%28Physiker%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Toshihide_Masukawa
http://de.wikipedia.org/wiki/KEK_%28Forschungszentrum%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Stanford_Linear_Accelerator_Cen…
http://de.wikipedia.org/wiki/BaBar-Experiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitskala
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgef%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitsoziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalenderrechnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheo…
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Antoon_Lorentz
http://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A4t_der_Gleichzeit…
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitwahrnehmung

Základy fyziky:
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nge_%28Physik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngenma%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nge_%28Mathematik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Geographische_L%C3%A4nge
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_L%C3%A4nge
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_%28L%C3…
http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_%28Physik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_E…
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_%28Mass…
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_%28Physi…
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromst%C3%A4rke
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_%28Stro…
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffmenge
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehaltsangabe
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffmengenanteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Stoffmengenverh%C3%A4ltnis#Stof…
http://de.wikipedia.org/wiki/Summenformel
http://de.wikipedia.org/wiki/Normkubikmeter
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtst%C3%A4rke_%28Photometrie…
http://de.wikipedia.org/wiki/Helligkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Licht
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtst%C3%A4rke_%28Fotografie%…
http://de.wikipedia.org/wiki/Luminanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotometrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Physikalische_Gr%C3%B…

VIDEO MEDITÁCIA
http://www.youtube.com/watch?v=uNIWah0Y8v8&feature=feed…
http://www.youtube.com/watch?v=0bbcUTMGTp8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=R8cBuniQSvQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aOsQAhXBdbg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=yD90V6gs1sU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3XKrHDJVmBU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=CZRmIm7Qfos&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=I6Aed8c8XV4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XrWvGmYBq5g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hUpzjY1Sgpo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=zg307Ys6QQM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9gAlGUomH5Q&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=u0eOuxJX36g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=h4lubHACDuw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5NJ-iqC6DMc&feature=mfu_…

VIDEO TIME
http://www.youtube.com/watch?v=eQMBGLMtdFE
http://www.youtube.com/watch?v=1FNoLhrjRsM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mEzJCPGs5dw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j5biZSINs1A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uf6EGvl7nJo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_zO4_vnIsa8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q8o6oIafLuc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zqCWksJQJrw
http://www.youtube.com/watch?v=zqCWksJQJrw
http://www.youtube.com/watch?v=iWjtOdOL7JE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WWIGR0gEolw
http://www.youtube.com/watch?v=is_87eQo41w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=sjxKNMw9x5g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Pjk4_nH46eI
http://www.youtube.com/watch?v=bMiNPU03o2k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=INmMohKp7KY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=F5xwSLdG9n0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eSWm_VImgFQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uwUBkEH8fgk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1kTZys8UnGM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q8g-zeLLl8k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CErVxZ5MrBs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sKoBC6mOICc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=S8h8GY51Gws&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=PMhOeqoiJXk&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_hourglass_3.jpg
Autor: S Sepp

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.