Prečo mám rád slnečné hodiny? Lebo sa večer vypnú samé. Vyriešil som problém budíka na slnečných hodinách, kúpil som si živého kohúta. Pokiaľ majú slnečné hodiny stredovú tyč 60 metrov, tak môžem merať aj sekundy. Najkratší tieň dáva sever – juh. Vodné hodiny, presýpacie hodiny. Knižnica dĺžky tieňa za deň. Tieň Mesiaca a mesačné hodiny. Zatmenie Slnka. Veterné hodiny. Modlenie pred východom slnka. Odpor kotúča, namotaného špagátu a postupné odvíjanie. Brzdenie valca. Rovnaký odpor. Prevody a brzdenie vrtuľou. Uzatvorená miestnosť, konštantné bez vetra. Konštantné veličiny ako je teplota a vlhkosť. Počet zubov, rátanie prevodov a ich súvislostí. Slnečné hodiny ako merač vzdialenosti. Rýchlosť pohybu.

Ezoterika sa vyvíja ďalej a to vďaka tomuto ezoterickému zoskupeniu. Chápeme, že skončili časy ezoterickej romantiky a tajomstiev v oblasti duchovna. Ale čo narobíte, je tu vývoj a ten sa zastaviť nedá. Vyčítajú nám, že sme nemali do ezoteriky pustiť medicínu a vedu ako takú. Jednoducho sme podľa niektorých zničili ezoteriku.

Myslím si, že vďaka tomuto zoskupeniu sme ezoteriku zachránili pre tých, ktorí prídu po nás a budú sa pokúšať dosiahnuť niečo viacej. A toto ezoterické zoskupenie spraví, čo bude treba, aby ezoterici v budúcnosti nemali skoro žiadne šance prekonať hranice ezoteriky, ktoré toto zoskupenie posunie do nekonečnej diaľky. Každý rozumný človek musí pochopiť, že sa potrebujeme nejako motivovať, aby sme mali snahu pokračovať ďalej a ďalej. Nie je to také jednoduché, keď sa nachádzate v oblasti ezoteriky vo vrcholovej úrovni a nemáte pred sebou nič iné, iba neznáme a množstvo problémov.

Ezoterik si musí v prvom rade udržať normalitu svojho správania. Musí sa o seba starať a to hlavne po stránke psychickej. Ezoterik trvalo cvičí množstvo stavov, ktoré sú typické pre psychiatrických pacientov. V prvom rade je to nácvik autistickej psychiky a to znamená koncentrovať sa do seba, žiť vo vnútri svojho fyzického tela, vo svojej pamäti a celkovo vo svojich neurónoch. Ezoterik nie je chorý autista, ktorý odmieta komunikovať s vonkajším svetom. Ezoterik je vyliečený autista, ktorý prenikol hlboko do svojho vnútorného sveta a to vedome a dobrovoľne. Chcel to vedome a nie ako prejav svojej choroby. Skorej ako prejav duchovnej cesty a naplnenie ideí, že pokiaľ niekto nežije do svojho vnútra, tak v prvom rade nežil sám so sebou. Teda nevie, kto je a čo vo vnútri obsahuje. Ezoterik mnoho rokov cvičí neustále prienik do svojich orgánov, buniek, systémov, orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómového jadra a častíc. Hovoríme tu o extrémne rozšírenom vedomí, ktoré niektorí jedinci dosahujú užívaním rôznych škodlivých látok. Ezoterici tohto zoskupenia takouto cestou drogovej scény nekráčajú. Všetko je dosahované náročnými mnohoročnými cvičeniami. Ezoterik musí koncentračne preniknúť do zrakového systému a hlavne do zadného zrakového centra a tu ovládnuť umenie kryptografického dekódovania získaných impulzov a informácií o sebe a neskoršie z kozmu. Ezoterik sa vlastne učí umeniu veštectva a netradičného mimozmyslového vnímania. Doslova vyčleňuje časť svojich neurónov, aby sa špecializovali na vnímanie toho, čo nie je možné vnímať zmyslami. A tak sa musí vytvoriť systém prijímania nervového vzruchu z jednotlivých častí svojho tela a k nim priradiť vhodné predstavy, ktoré dekódujú, čo sa v daných oblastiach tela deje. Ezoterik si precvičuje jednotlivé povahy ako je hysterická, schizofrenická, epileptická a psychopatická povaha. Ezoterik spoznal a naštudoval tieto povahy zo psychiatrickej praxe, postupne ich cvičil a niekoľkokrát si ich počas týždňa precvičí znovu a znovu. A samozrejme naučí sa všetky tieto povahy používať vo svojej každodennej praxi. Inak to nemá zmysel. Znovu a znovu sa v rámci psychohygieny usilujeme tieto povahy držať v primeranej kondícii. Ezoterik trvalo precvičuje rané štádium klinickej smrti. Ezoterik trvalo precvičuje ten najhorší kaliber sugeratívneho ovládania tvorby chemických látok v ústnej dutine a uverenie, že neustále užíva rôzne chemické látky. Ide o to, aby postupným cvičením začal ovládať svoje chemické pochody. Ezoterik sa mnoho rokov usiluje preniknúť do chemických pochodov svojho tela a to cez stredný mozog, kde je vlastne centrum chémie a odtiaľto sa deje vstup do chemických pochodov v hypotalame. A potom sa psychicky preniká do slinných žliaz, žalúdka, dvanástnika, pankreasu, žlčníka, pečene. A nasledujú tenké a hrubé črevá. Ezoterik je na starobu odmenený schopnosťou vstupovať do chemických pochodov a do určitej miery ich kontrolovať a aj riadiť. Ale to sa nesmie pridať na stranu uctievania staroby a podriadenia sa starobe. Neustále bojuje s podvedomím a od 30 rokov svojho života zvádza súboje s podvedomím, ktoré nechce predĺžiť mladosť ezoterika. Ezoterik nestále cvičí prienik do svojich svalov a svalových platničiek. Cieľom ezoterika je dostať sa k svojim svalovým platničkám a k ich potenciálu tvoriť bioenergiu a impulzovosť previesť do nervových dráh. Jednoducho povedané, ide o to, aby to ezoterikovi myslelo trvalo stále lepšie a lepšie. Ezoterik zobral ezoteriku aj z dôvodu trvalého vizualizovania toho, čo chce dosiahnuť. Kopírovanie týchto predstáv a vytváranie pohybových vzorcov k tomu, čo chce dosiahnuť. Ezoterik je autohypnózou dostatočne tranzovaný a ochotný ísť doslova fanaticky za svojím cieľom. Ezoterik ovláda vo svaloch umenie kyneziologického veštectva. Svaly naznačia, čo je pre ezoterika vhodné a čo nie. Ezoterik pomocou nervstva vo svaloch a ich aktivizovaní vyberá spomienky zo svojej mysle a nerobí tak pohybom očí.

Organický život v kozme – aminokyseliny – magnetar a UFO – dôchodcovské častice a UFO Robo. Ezoterik preniká do kozmu psychicky a cez neurónové centrá, ktoré má k prienikom cvičené niekoľko rokov. Na každú oblasť v kozme si vytvára špeciálnu schopnosť cvičení svojich neurónov. Ezoterik sa aj vzdeláva v otázkach vzniku a vývoja života na planéte Zem. Akceptuje racionálny prístup a to je línia aminokyselín, teda najjednoduchších kombinácií prvkov, ktoré smerujú k systému bielkovín. Ezoterik preniká psychickou koncentráciou a cvičenými neurónmi do kozmu a dokáže vyhľadať aminokyseliny v kozme. Je ich tam potenciálne všade dosť v zmysle prepojenosti na galaxie, súhvezdia a slnečné sústavy. Aminokyselín je plno aj vo veľkých kométach. A je skoro reálny fakt, že aminokyseliny prišli na planétu Zem a stali sa jej súčasťou. Dnes už nedokážeme, či aminokyseliny vznikli iba tu na planéte Zem alebo prišli z kozmu. V zásade aminokyseliny a ešte niečo to neznáme dalo potenciál vzniku organizovaných skupín aminokyselín, ktoré začali zoskupovať svoje chemické aktivity do aktivít biologických. Samozrejme z kozmu na vývoj aminokyselín a bielkovín pôsobili informačné polia spomienok vymretých civilizácií v kozme. A tu má náboženská línia v zásade pravdu, že život vznikol za podpory aj iných fenoménov ako iba chemických procesov. Ezoterici, ktorí majú úctu k vedeckej logike a bádaniu, majú v tomto jasno. Ale to nie je tak podstatné. Ezoterika by sa nemala zamieňať za oblasť prebujnenej fantázie a zbožných želaní, keby to bolo takto alebo onak. To nie je ezoterik, pokiaľ namiesto ezoteriky cvičí svoju neskrotnú fantáziu.

Ezoterik môže pri psychickom prieniku do reálneho kozmu sledovať vznik života v rôznych štádiách vývoja a potom má zásadne iný obraz na vývoj života v kozme. Ezoterik samozrejme hľadá v kozme organický život, ktorý by bol vyspelejší a to hlavne duchovne, teda čo by mohol dať ako skúsenosť tomuto ezoterickému zoskupeniu. A bohužiaľ, organický život v kozme nemá záujem o ezoterické, duchovné a veci nadčasové. Odpoveď je jednoduchá, ale dlho trvalo, kým sme na ňu prišli. V zásade organický život v kozme existuje, ale pokiaľ za svoju existenciu nepríde k stretu s objektom ako je magnetar, tak psychika života v danej časti kozmu nemá potenciál prenikať do kozmu. A v nekonečnom kozme ohraničenom maketou asi 10 škatúľ (pracovný názov) sme našli iba jeden organický život viazaný na večnosť cez dôchodcovské častice, dôchodcovské zhluky a dôchodcovské objekty v kozmoch minulosti. Dôchodcovské častice sú objekty, ktoré kozmos nedokáže zlikvidovať a sú v kozme na večnosť. A pokiaľ sa ich kozmos snaží likvidovať, tak sa viacej a viacej zoskupujú a vytvárajú objekty, ktoré sú odolné čomukoľvek v kozme.

Ezoterik objavil v extrémnych diaľkach kozmu organický život a označili ho UFO robo. Pred týmto kontaktom mali ezoterici tohto zoskupenia v priebehu asi 10 rokov skoro do 100 kontaktov s organickou hmotou. A ezoterik za toto obdobie nadobudol pri kontakte s organickým životom určitú zručnosť a skúsenosť. Organický život UFO robo je v extrémnych hlbočinách v kozme. V hlbokej histórii kozmu už 2 krát vyhynul ako organická hmota, ale vrátil sa a reinkarnoval naspäť. Teda v kozme už dvakrát zostal ako informačný systém na dôchodcovských objektoch a odtiaľ informačne atakoval vznikajúci život v kozme a mimoriadne výrazne si ho podriadil. Cieľom ezoterikov tohto zoskupenia je trvalo nadväzovať znovu a znovu s týmto organickým životom v kozme kontakty a preberať všetky skúsenosti, ktoré povedú k budovaniu psychiky ezoterika na všetko, čo v kozme zotrváva na večnosť. A tak sme vlastne radi, že v kozme je niečo, čo dosiahlo vyššiu duchovnú úroveň ako život na planéte Zem.

Mikrosvet častíc – homogénne častice – dôchodcovské častice – kvarky – protóny – pozitróny – neutróny – atóm – elektróny – skupina atómov – prvky tvoria materiál. Ezoterik postavil svoju duchovnú cestu na prerábaní svojej psychiky a vytváraní mimoriadnych schopností na psychický prienik do štruktúr svojho tela. Potom nasledujú mnohoročné cvičenia a vytváranie neurónových centier na prienik do kozmu. Nebavíme sa tu o nejakých sci-fi fantáziách, ale o reálnych prienikoch do reálne existujúceho sveta na základe neustáleho prerábania psychiky ezoterika. Hovoríme tomuto procesu tvorenie biologických zariadení, ktoré prekonávajú hendikep zmyslov. Bez mnohoročného tvrdého tréningu sa nedá reálne prenikať do sveta častíc. Pokiaľ si myslíte, že psychika kvantového fyzika preniká do sveta častíc, tak to sa mýlite. Iba výnimočne sa nájde kvantový vedec, ktorý má aj patológiu prenikania do sveta častíc. Ezoterici tohto zoskupenia neprenikajú do sveta častíc v rámci patologických stavov, ale dlhoročného cvičenia a dolaďovania psychiky na tieto prieniky do častíc. Nejedná sa tu teraz o prenik do predstáv o časticovom svete.

Aby sa dali kontrolovať psychické prieniky do častíc, tak treba začať pri psychickom prieniku do orgánov tela, potom do buniek a potom do orgánikov v bunkách. Poviete si, prečo takýto postup? Jednak preto, že ezoterik je na duchovnej ceste a nie je priamo kvantový fyzik. A dá sa dobre kontrolovať, či ezoterik skutočne preniká do daných oblastí. Je tu vždy riziko, že ezoterik preniká iba do svojich predstáv a nie do reálneho prostredia svojho tela. Ezoterik pokračuje v ďalších prienikoch do bielkovín, aminokyselín, zhlukov prvkov a potom do atómov, elektrónov, protónov, pozitrónov, neutrónov a kvarkov. Ezoterik musí svoje neuróny učiť schopnosti prenikať do stále menších priestorov. Nakoniec je to priestor 10 umocnené na mínus 70 a to sú už najmenšie možné častice, ktoré v ezoterike voláme homogénne častice. Ezoterik musí pri každom menšom a menšom objekte vo svete častíc svoj mozog a jeho neuróny vycvičiť na takýto prienik.

Potom je tu prienik do kozmu a tu do častíc, ktoré zo seba produkuje kozmický objekt magnetar. Kovové jadro a likvidácia prvkov, atómov na častice, ktoré putujú do hlbočín kozmu. Ezoterik sa na diaľku trvalo napája na osoby, ktorých psychika patologicky preniká do sveta častíc a tak isto kopíruje organický život v kozme pod označením UFO a kopíruje ich skúsenosti. Ezoterici tohto zoskupenia vytrvalo a dôsledne študujú všetko okolo sveta častíc a kvantovej fyziky. Ako by ináč vedeli, kde psychicky prenikli zo svojich neurónov a čo sa tam deje? Ezoterik musí zároveň budovať v zadnom zrakovom mozgu aj mimozmyslové vnímanie procesov v časticovom svete. Mozog ezoterika musí byť trénovaný na extrémne malé objekty, extrémne vzdialené objekty a extrémne rýchle objekty. V prípade dôchodcovských častíc musí ezoterik vycvičiť svoje neuróny na vnímanie aj extrémne minulých časov. A tu je veľa blokov v klasickej ľudskej psychike a to hlavne preto, že nie je stavaná na chápanie a prenikanie extrémnych veličín a parametrov sveta okolo nás. Najnovšie ezoterici tohto zoskupenia prenikajú aj k časticiam v supernove a napríklad v kvazaroch. Tu vznikajúce častice sú s krátkou životnosťou a sú neuveriteľne rozmanité. A to dá psychike ezoterika zabrať.

Dôchodcovské častice – Dôchodcovské objekty – Kozmos minulosti. Dôchodcovské častice – Dôchodcovské zhluky – Aktuálny kozmos. Dôchodcovské atómy (svet mŕtvych) – špiritizmus. V zásade vrcholovým záujmom tohto ezoterického zoskupenia bola a je reinkarnácia. Pod reinkarnáciou sa tu nerozumejú ľudské bludy a fantázie o posmrtnom živote. Človek zomrie a to, čo po ňom zostane, sú jeho spomienky. A teda je dôležité, čo vlastne ezoterik počas svojho života robil. Pokiaľ ste sa počas života venovali charitatívnej činnosti, tak je to priam blahorečiace pre organickú hmotu na planéte Zem. Ale málo sebecké pre to, čo príde po smrti každého človeka. Spomienky takejto osoby sa vo svete mŕtvych rozpadnú a sú súčasťou iných informačných objektov vo svete mŕtvych. Do sveta mŕtvych môže psychika človeka prejsť po prežití klinickej smrti alebo jej nácviku. Je to svet, ktorý ezoterici označujú ako posmrtný svet, posmrtný život. Toto ezoterické zoskupenie preniklo cez nácvik klinickej smrti do tohto prostredia a dôsledne ho preskúmalo. Ide o svet, ktorý tvoria dôchodcovské atómy s dôchodcovskými atómovými jadrami. Bohužiaľ, nie sú to objekty, ktoré by v kozme zostávali na večnosť. Anti čierne diery ako reálne objekty v hlbočinách kozmu ich časom zlikvidujú a tu uložené spomienky a znefunkčnia. A to je v podstate zánik. A preto ezoterici tohto zoskupenia nemajú záujem o tento typ reinkarnácie zo sveta mŕtvych spomienok do nejakého dieťaťa na planéte Zem.

Ezoterici tohto zoskupenia nasmerovali svoju pozornosť k dôchodcovským časticiam, ktoré podľa nášho ezoterického výskumu kozmické sily nedokážu zlikvidovať. K nim smeruje všetka pozornosť ezoterika a potreba sem uložiť svoje spomienky. A tak je tu veľká dilema. Viesť bežný život, žiť pre túto planétu a túto organickú hmotu na planéte Zem, alebo počas života sa venovať tomu, čo dovolí uložiť spomienky ezoterika na dôchodcovské častice a z nich vytvorené objekty ako dôchodcovské zhluky a dôchodcovské objekty. Nie dôchodcovské atómy a atómové jadrá. Ezoterik musí reorganizovať svoju myseľ k objektom, ktoré sú v nekonečnom priestore kozmu a nezanikajú a preskupiť svoju myseľ výhradne týmto smerom a nič viacej. Pokiaľ tak nespraví, tak svoje spomienky neuloží na večnosť. A pokiaľ svoj život obetujete bežným veciam, tak nebude nič na večnosť.

V zásade je to neustály spor o život pre aktuálne dianie a blaho organickej hmoty na planéte Zem alebo individuálne sebectvo pre veci teologické, nadčasové a nekonečné. Dnešní ľudia majú problém myslieť jeden mesiac dopredu a podriadiť svoje konanie dianiu v budúcnosti. A to im nehovorte, aby mysleli na niečo, čo bude v hlbokej budúcnosti. Úroveň inteligentných zvierat bude pretrvávať. A tak isto je to vysoký stupeň neistoty, či nejaké dôchodcovské častice a objekty existujú. Žiadna záruka a žiadna istota. A spôsob výchovy rodičov a smerovanie ľudstva je mierené niekam do času aktuálneho. Nie že by sme mali chuť bojovať za zmenu postojov ľudstva.

Toto zoskupenie teda racionálne skúma možnosti reinkarnácie a čistí ezoteriku od línie „čo by bolo, keby to mohlo byť takto“. Ezoterika a duchovná cesta nadobudla racionalitu vedeckého bádania a vyhnala beletristickú ezoteriku do ústrania. Toto ezoterické zoskupenie nerobí individuálne ezoteriku Sašu Puebla. Toto ezoterické zoskupenie robí ezoteriku na základe všeobecne platných a preverených praktických skúseností skupiny ezoterikov. Tieto skúsenosti nesmú byť v rozpore s vedeckým spôsobom myslenia a preverovania skutočností. Inak povedané, je tu úcta k pravde a logike. Potlačil sa individuálny prístup ezoterikov, ktorí majú neštandardnú psychiku a výstavbu tela v zmysle medicínskej patológie. V tomto prípade sa medicínska patológia od štandardnosti odlišuje, ale zároveň patológia vytvára aj geniálnosť a netradičné schopnosti pohľadu na svet. Ezoterici tohto zoskupenia cvičia skoro všetky prejavy mimoriadnych schopností vhodných pre duchovnú cestu. Ale keď máte na mysli zázračné liečivé ruky alebo extrémne liečivé energie reiki, alebo telepatiu, levitáciu, tak zabudnite. Tieto schopnosti sú pre svet hamburgerákov ako liečivý proces alebo pre pobavenie. Ezoterik produkuje mimoriadne schopnosti výhradne pre ezoterickú cestu a nie bežný život a genialitu v rámci prospešnosti pre ľudstvo.

Ezoterik tohto zoskupenia sa snaží o celkom novú líniu toho, čo budete po jeho fyzickej smrti. Ide iba o uloženie všetkých spomienok ezoterika, aby ich pokiaľ možno nič neohrozilo a nezničilo. K tomuto kroku je potrebná nekonečne sa opakujúca túžba uložiť svoje spomienky z neurónových, nervových, prípadne modifikovaných tukových buniek na večnosť. A tomuto môžeme hovoriť nekonečne bežiaca mantra: MOJE SPOMIENKY SA ULOŽIA NA VEČNOSŤ A NIČ ICH NEZNIČÍ A ANI NEKOŠKODÍ. Vlastne je treba zásadne zmeniť postoj k tomu, čo má človek uložené vo svojich neurónoch a tvorí to škálu spomienok. Samozrejme je každému jasné, že spomienky u človeka nie sú uložené vo forme obrázkov, zvukov, pocitov, chutí. Všetko je uložené v podobe impulzov a tie sa potom kryptograficky kódujú a dekódujú. Ale tieto spomienky majú najvyššiu hodnotu na svete a nič iné. A po tomto musí ezoterik túžiť a pre toto sa musí venovať ezoterike dvojníkov a dôchodcovským časticiam. Nezabudnúť pridať všetko teologické a nadčasové. Pokiaľ sa dá, tak myslíte na túto mantru.

Ezoterici tohto zoskupenia idú ďalej a postupne budujú druhý typ mantry: MOJE ULOŽENÉ SPOMIENKY NA DÔCHODCOVSKÉ ČASTICE SI VYTVORIA VLASTNÝ SYSTÉM NA PRINCÍPOCH NEZÁVISLÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD ORGANICKEJ HMOTY. A tak ezoterik tohto zoskupenia ide do kybernetiky a výučby informačných systémov. A tu vidieť výsledok skoro 20 ročného prenikania do vnútorných systémov ľudského tela a asi tak 5 rokov cvičení priamo do informačného systému človeka v oblasti neurónových buniek, nervových buniek a prípadne modifikovaných tukových buniek. Jednoducho potenciál ezoteriky dáva iný typ reinkarnácie a asi by sme to nemali nazývať reinkarnácia, ale možnosť zbudovať v kozme niečo jedinečné a neosobné.

Objekty operujúce vo svete tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok a zároveň operujúce aj v rovine atómov, atómových jadier, kvarkov, teda aj časticového sveta. Planéty podobné planéte Zem, slnečné hviezdy, čierne diery, pulzary, magnetary, anti čierne diery, anti čierne diery skrížené, sklovité diery, špongiovité diery, biele diery a z nich biele špirály, zlaté diery, červie diery, supernovy, hypernovy, novy, kvazare. Čierna energia, čierna hmota a čierna guľa. Tieto objekty a ich schopnosť gigantnosti a miniaturizácie a čas ich existencie a ich potenciál.
Ide tu o prienik do makrosveta okolo nás. Ezoterik potrebuje vytvárať doslova na bežiacom páse mimoriadne schopnosti k psychickým prienikom a k týmto objektom. Mozog ezoterika sa musí naučiť operovať zmenšeninami objektov. V zmysle reálneho nákladného auta a makety tohto nákladiaku v určitom pomere zmenšenia. U časticového sveta sa ezoterik musí naučiť pri mimozmyslovom vnímaní cez zadný zrakový mozog priraďovať k získaným informáciám makety zväčšenín.

Svet mŕtvych spomienok organickej hmoty, svet špiritizmu, reinkarnačný potenciál na úrovni dôchodcovských atómov a dôchodcovských atómových jadier, ale nie dôchodcovských častíc. Svet, ktorý ezoterici tohto zoskupenia mimoriadne dobre preskúmali, overili a otestovali. Dokonca si do určitej miery upravili svoju psychiku a záležitosť sveta mŕtvych je mimo hru. Tento svet mŕtvych spomienok ako aj organický svet a všetko mu podobné nie sú objekty na večnosť. A teda ezoterik iba skenuje najvýznamnejšie zmeny v tomto svete. Všetko.

Svet mŕtvych, svet dvojníkov, svet dôchodcovských častíc, dôchodcovských zhlukov a dôchodcovských objektov v kozmoch minulosti, reinkarnácia na večnosť a reinkarnácia ako prostriedok vytvorenia inteligentného systému bez väzby na organickú hmotu. Toto je svet ezoterika, o ktorý má extrémny záujem a všetka pozornosť postupne narastá do tejto oblasti. Je to ezoterika dvojníkov a vlastne kopíruje sa všetko okolo osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a to im otvára psychiku smerom k magnetaru. A postupuje sa smerom hľadať organický život tiež ovplyvnený prítomnosťou magnetaru. Zásadná zmena je v momente, keď si ezoterici tohto zoskupenia zvykli na psychické prieniky cez homogénne častice (najmenšie možné častice v kozme – ezoterický výskum – nie kvantová fyzika). Psychika ezoterikov preniká za hranice makety 2 000 vriec cez homogénne častice. Tu nastáva jedinečný obrat a objavujeme UFO robo, ktorý svoju existenciu spojil s dôchodcovskými časticami, dôchodcovskými zhlukmi v aktuálnych kozmoch a aj dôchodcovskými objektmi, ktoré sa stali súčasťou kozmu minulosti. Ezoterik v tomto prípade musí naučiť svoj mozog operovať aj s číslami idúcimi extrémne hlboko do minulosti. V zásade UFO robo ako organický život už dvakrát vyhynul v kozme a bol vo forme informačného systému uložený na dôchodcovských časticiach a odtiaľto si potom vyhľadal, spacifikoval a ovládol znovu vznikajúci život z aminokyselín. Skúste si predstaviť, že ľudstvo všetko o sebe miliardy rokov nahráva a to o každom jedincovi, jeho každej bunke, o každom prvku a o každej aktivite. Uloží to na disk. A ľudstvo vymrie, ale hard disk sa nezničil. Po biliónoch pozemských rokov znovu vzniká z aminokyselín organický život a hard disk v zmysle pamäťovej jednotky sa aktivizuje, atakuje organické aminokyseliny a operuje informačne do novovznikajúceho života. Teda ako keby sa vracal naspäť z nejakého latentného stavu.

Makety v kozme, meteoritický prach, meteority, planéty, slnečné sústavy, súhvezdia, galaxie, hrášky, strúčky, zemiaky, banán, sklad banánov, dáždnik, sklad dáždnikov, balón, čierne a biele bobule, guľovitý skleník, bubliny, vrece, 2 000 vriec, skupina písmen, škatuľa, sklad škatúľ. A medzi nimi všade prítomné vákuum.
Ezoterik má svoju duchovnú cestu do seba a do svojich orgánov, buniek a nakoniec do časticového sveta. Ezoterik preniká vytrvalo do kozmu a spoznáva nekonečné priestory a potrebuje si ich nejako označiť a zadefinovať, nechce v tom mať chaos. Veľa ezoterikov šamanov putuje do kozmu na základe užívania zakázaných omamných látok a je to vlastne chaotický systém prieniku psychiky nevedno kde v kozme. A to ezoterici tohto zoskupenia nerobia. Nepotrebujú chaos a nejasnosti. A tak isto drogy poškodia hypofýzu a niet návratu do normálneho psychického stavu.

Najvyššia možná úroveň reinkarnácie, UFO robo, dôchodcovské objekty v kozmoch minulosti, dôchodcovské častice, ezoterik vytvárajúci systém dvojníka a kybernetický prístup budovania informačného systému, ktorý zostáva po smrti ezoterika, ktorý všetko svoje úsilie smeruje k uchovaniu svojich spomienok v kozme ako aktívneho informačného systému. V zásade to mimoriadne radikálne zmenilo pohľad na ezoteriku a princípy a možnosti reinkarnácie. Nie každému budete takýto prístup vyhovovať. Ale tak to už chodí v princípoch vývoja a zdokonaľovania.

Telo ezoterika, neustále cvičenia na rozšírenie vedomia do všetkých častí tela, orgány, systémy tela, bunky, orgániky, bunkové jadro, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny, chemické zlúčeniny prvkov, prvky, atómy, atómové jadrá, kvarky a iné častice. Nakoniec homogénne častice.
Ezoterik sa musí neustále 20 až 30 rokov trvalo vyvíjať a pokračovať na duchovnej ceste. Pokiaľ chce byť najlepší z najlepších, musí budovať vo svojich neurónoch nové spojenia neurónov a trvalými cvičeniami tieto svoje novo nadobudnuté schopnosti si udržiavať. A takýto prístup k ezoterike vlastne zvládne málokto. Ale keď chce prekonať na duchovnej ceste toto zoskupenie, mal by sa ponáhľať.

Špeciálne celkové chemické pochody v tele a všetky informačné pochody na úrovni impulzov. Prenik do všetkého v neurónoch, nervových buniek, geneticky upravených tukových buniek. Hovoríme o informačnom systéme tela viazanom na veľký mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, miechu, ganglie, nervový systém v koži.

Silva systém viazaný na prírodné zlepšovanie zraku. Psychický prenik do zrakového systému. Kontrola ľudského vedomia nad touto časťou. Prienik do nervového uzla pod stredným mozgom, psychický prienik do nervových buniek a do svalových platničiek vo svaloch. Získanie impulzov zo svalových platničiek do nervového systému. Koncentrácia v zadnom zrakovom mozgu. Neustále vytváranie obrazov toho, čo chcete dosiahnuť a ukladanie týchto obrazov. Silný racionálny intelekt. Všetko u ezoterika podriadené k reinkarnácii v zmysle uchovania spomienok na seba a to, čo robil počas života a k tomu vo forme aktívneho informačného systému odpútaného od ľudstva a organickej hmoty. Tak isto budovanie mimozmyslových schopností na dekódovania získaných informácií z tela, ale aj kozmu. Teda zmeniť ich na obrazovú a ľuďom zrozumiteľnú podobu.

Špecifický program ovládnutia brušného mozgu v stenách tenkých a hrubých čriev. Dostať pod kontrolu vhodné genetické zmeny po 30. roku života. Trvalá koncentrácia ezoterika ako náhrada za dlhovekosť, ktorú niektorí majú ako genetické poruchy. V zmysle, že majú schopnosť 3 až 5 násobne väčšieho delenia buniek v tele ako bežný smrteľník. Ezoterik požaduje po organizme vhodné genetické zmeny a to najčastejšie v tukových bunkách a vo svaloch. A aby sa po 30. roku života produkovalo náhradne v tukových bunkách asi 1000 enzýmov, ktoré telo už neprodukuje. Aby sa v tuku uskutočnila po 40. roku života tvorba všetkých hormónov, ktoré už telo odmieta produkovať v hormonálnych žľazách. Požiadavka po 50. roku života vytvoriť genetické modifikácie na tvorbu bielkovín krvnej a lymfatickej plazmy. Požiadavka na ďalšie genetické zmeny v tuku, aby sa produkovali náhradné bunky pre telo v tukových bunkách. Aby po genetických zmenách tukový orgán produkoval reťazce bielkovín a tie reparovali organizmus. Aby sa v tukových bunkách po ďalšej modifikácii tvorili niečo ako dezinfekčné látky na udržanie mikroflóry tela v poriadku. A ďalšie náhrady detskej žľazy, pankreasu a aj hormonálnych žliaz a to najčastejšie vo svalovej hmote tela.

Intelektuálna zložka ezoterika je schopná sa správať postupne smerom k polyhistorickej osobnosti a to všestranným vzdelávaním do všetkých oblastí. Ezoterik sa trvalo počas celého svojho života vzdeláva a to hlavne do všetkých oblastí medicíny. Tak isto do oblasti astronómie. Nezabúda sa na fyziku a špeciálne kvantovú fyziku častíc. K všetkému patrí aj vzdelanie v oblasti chémie a hlavne biochémie ľudského tela. Ezoterik sa vzdeláva aj vo technických vedách a špeciálne do oblasti kybernetiky a informačných systémov. Myslíte si, že je to nemožné? A tak isto ezoterik musí byť schopný pracovať vedeckými metódami a prísnou logikou. Aký má zmysel uchovať svoje spomienky v kozme o tom, ako som celý život posluhoval organickej hmote?

Ezoterik je mimoriadne vzdelaná osobnosť, čo sa týka celej histórie ľudskej rasy, a tak isto celej planéty Zem. Ezoterik by mal poznať v zásade všetky spoločenské a prírodné vedy. Tak isto ezoterik má dobrý vzťah a pozná náboženské systémy a hlavne oblasť teológie. Ezoterik potrebuje ovládať aj filozofické myslenie a to prísny pragmaticky a vedecky a materiálne. Ezoterik pozná aj oblasť umenia, beletrie, sochárstva, maliarstva, fantázie a aj sci-fi. Špecialitou ezoterika je poznanie dejín vynálezov a technického pokroku.

Ezoterik počas svojej ezoterickej praxe pozná oblasť psychológie a psychiatrie a to tak, aby mohol skoro všetky druhy patologických stavov dobrovoľne cvičiť a tak získavať mimoriadne schopnosti a sám si overiť, čo je v oblasti duchovna racionálne a čo v rovine iba túžby, aby to tak bolo, ale v skutočnosti to tak nie je. Ezoterik pozná niekoľko rovín svojej osobnosti. Klasická ľudská osobnosť, ktorá má 4 povahové vlastnosti a to hysterickú, psychopatickú, schizofrenickú, epileptickú. Otvorená je v nervovom systéme. Ezoterik precvičí aj rané štádium klinickej smrti a otvorí si iný druh psychiky. Hysterická povaha sa posunie na neuróny spánkových lalokov, psychopatická sa presunie na neuróny predného mozgu. Epileptická povaha sa presunie na neuróny temenného mozgu. Schizofrenická povaha sa presunie na neuróny zadného zrakového mozgu. A ezoterik sa musí v zadnom zrakovom mozgu dekódovať to, čo poskytuje svet mŕtvych. Ezoterik však ide ďalej a otvorí si vedomie dvojníka. Ide o kopírovanie a precvičenie stavov osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie povrchových buniek orgánov. V tomto prípade sa psychika ezoterika a 4 povahy presunú do nervovo neurónovej vrstvy v koži. Ide o najstarší systém človeka, ktorý fungoval už aj na povrchu vyšších organizmov. Ezoterik v zásade musí zmeniť svoju psychiku na systém dvojníka, aby sa dostal k objektom, ktoré v kozme pretrvajú na večnosť a kozmos nie je schopný ich recyklovať. Ide o dôchodcovské častice, dôchodcovské zhluky častíc a dôchodcovské objekty v kozmoch minulosti.

Ezoterik počas svojej ezoterickej kariéry musí v sebe vytvoriť množstvo nových schopností a tieto schopnosti použije na 90 % iba do oblasti ezoteriky a nie pre bežný život. Ezoterik si musí dávať pozor, aby ho svet hamburgerákov nestiahol do sveta, ktorý sa v kozme recykluje a zanikne. Nezostane po ňom ani stopy. Ezoterik musí za svojho života abnormálne rozšíriť svoje vedomie do celého tela a tak isto aj do hĺbky častíc svojho tela. Ezoterik sa musí naučiť a trvalo udržať schopnosť prijímať informácie z kozmu a to priam cez neuróny a nie klasicky cez zmysly. Ezoterik sa musí mimozmyslovo naučiť dekódovať nervové impulzy z vlastného tela. Musí sa veštecky naučiť dekódovať získavané informácie z inej osoby a to cez magnetické polia planéty Zem. Ezoterik sa musí naučiť psychicky prenikať do sveta mŕtvych spomienok a to nácvikom raného štádia klinickej smrti. Ezoterik sa musí naučiť prenikať psychicky do kozmu a to cez svoje svaly a svalové platničky vo svaloch. Nehovoríme tu o prieniku do svojich predstáv a spomienok, ale do reálneho kozmu. Ezoterik sa musí naučiť prenikať do každého súhvezdia v našej Galaxii. Ezoterik sa musí naučiť prenikať z každej čiernej diery do inej čiernej diery. Ezoterik sa musí naučiť prenikať cez stav jedincov, ktorých okamžite zlikvidovala atómová bomba. Ezoterik sa musí naučiť prenikať do kozmu cez magnetar. Ezoterik sa musí naučiť prenikať do kozmu cez červie diery, biele diery a zlaté diery. Ezoterik sa musí naučiť prenikať do kozmu cez supernovu, kvazar a nakoniec aj cez systém čiernej diery a čiernej energie. Ezoterik sa musí naučiť vytvárať kontakt s organickým životom v kozme pod označením UFO. Ezoterik sa musí naučiť dostať svoj mozog do stavu miniatúrneho sveta a to 10 umocnené na mínus 60, čo sú homogénne častice a cez ne prenikať do hlbočín kozmu. Ezoterik sa musí naučiť prenikať do vnútra prvkov, atómov, atómových jadier a všetkých druhov častíc. Ezoterik sa musí naučiť nastaviť svoj mozog na extrémne rýchlosti, extrémne vzdialenosti a na vnímanie extrémne minulého času – prienik do časov minulých, ktoré zostali po zániku aktuálnych kozmov. A v kozmoch minulosti sú dôchodcovské objekty, ku ktorým smeruje ezoterikova myseľ.

No najväčší protivník ezoterika nie sú ani tak hamburgeráci, ale jeho vlastné podvedomie. Kde sídli v človeku podvedomie? Sídli vo všetkých bunkových jadrách, mitochondriálnych jadrách a lyzozómových jadrách. A v nich sú chromozómy, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny a prvky. A tu v chemickom zložení funguje podvedomie, ktoré je formované 4 až 5 miliárd rokov pozemskej existencie. Ľudský intelekt funguje asi 100 000 rokov. Proti podvedomiu vedie ezoterik neustály atak a prísnu kontrolu. Podvedomie nechce, aby ezoterik opustil organickú hmotu a systém planéty Zem. Podvedomie nechce napríklad aktívnu a vitálnu dlhovekosť. Ezoterik nesmie ničiť podvedomie, ale neustále ho kontrolovať a držať pod kontrolou. Ezoterik v neurónoch vytrvalo buduje svoje centrá, ale nie vo vnútri chromozómov, ale vo vnútri endoplazmatických hladkých a drsných retikúl. Tu prejde cez bielkoviny do aminokyselín a tu trvalou koncentráciou a meditáciou upravuje väzby prvkov k systému psychiky systému dvojníkov, a teda orientáciu na objekty, ktoré zostávajú v kozme na večnosť.

Ezoterik zásadne zmení aj svoje nočné vedomie a prepracuje si ho na autohypnotický systém. Teda dosahuje biochemickú kontrolu cez stredný mozog nad tým, čo sa deje v ezoterikovi počas noci. Podvedomie v ezoterikovi vyskúša všetky finty, aby ho odradil od hlbočín duchovnej cesty.

Video meditačné
http://www.youtube.com/watch?v=cnTzSoFw5Iw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9ia2X3h07vo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iEbwkbBFhpo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=O_bMJsq3n_M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g775Bev-rwY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=n_HPbDIHaNQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iAF_KkZOf_c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3OS9zPvvHNA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=lEi7o2Z10aY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vGV3jQyXp90&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=reSiFoFiGmA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YwS1WAtm6-w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5jx9sBnlKws&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YBG3ZeYxUmc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JCkthvA60pI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nkKjHdfiK14&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pXyN_IaSqUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nGAqOF5L9Jc&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=pXyN_IaSqUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3myYrQZ0yUY&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=3BGRQzydtTY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3a6QxTt1isY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q_AvJcmWjSA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_G8mjt18dLA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eFgT3LWw0vA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ADQq7iEHgxY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_fGWFBp9uaQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=R6FfVpnte9k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dDcaFbarhNM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vzvG3Ona8dE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=p4QvWSRI_pI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2IqIgFIJWcY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YhMu-CCCkeM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vCJHZzUpGIU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=udU9zaZrtJk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eJuPRiqY3fM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3D7F0I2N9kA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dfq1dPlGs0A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wDgSxotwnVA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QZCmIAEdxjM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HWvtj8ezjn0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cAYluWYTHoI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=V2pZFu5KGj4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=deOeT_Zx9Rg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BVtDnnydXJc&feature=mfu_…

Pridaj komentár