Venujeme sa ezoterike dvojníkov pod označením UČI. Ide o množstvo cvičení v neurónových oblastiach ľudského mozgu. Samozrejme, nájdu sa výnimočne jedinci, ktorí majú systém dvojníka vybudovaný na patologickom základe. A bohužiaľ, často ani nevedia, že takúto patológiu a mimoriadne schopnosti majú.

Systém dvojníkov sa buduje v neurónoch ľudského tela a priamo vo vnútri neurónovej bunky v endoplazmatických retikulách (malé orgániky). Ezoterik v nich trvalým opakovaním cvičení vytvára nové centrá, ktoré mu dávajú mimoriadne schopnosti na duchovnej ceste.

Aby ezoterik absolvoval duchovnú cestu ako všestranný ezoterik, využije stavy svojich neurónov. Ale väčšinu mimoriadnych schopností na duchovnej ceste treba neustále budovať. Je možnosť v meditácii si zopnúť časť neurónov do stavu, kde sa dajú niektoré mimoriadne schopnosti praktizovať. Ale takýto spôsob je neefektívny a nedovoľuje kombinovanie viacerých mimoriadnych schopností naraz. Napríklad vždy je aktivovaná schopnosť vnímať svet okolo aj samotného ezoterika veštecky. A v tomto prípade ide o vnímanie mimozmyslové cez neuróny. Preniknúť cez neuróny a to psychicky do objektov v kozme. Prebrať tam informácie, priniesť ich k neurónom a tu ich vedieť dekódovať do rozumovej reči človeka. Ezoterik má štandardné zmyslové centrá vo veľkom mozgu a zároveň má v týchto centrách časť neurónov reorganizovaných pre mimozmyslové prijímanie a spracovanie informácií či už z makrokozmu, alebo mikrokozmu.

Ezoterik vo vrcholovej ezoterike buduje vo svojich neurónoch systém dvojníkov. Asi tri roky medituje, psychicky preniká do patologických jedincov, neustále kopíruje ich stavy a využíva systém dvojníkov týchto jedincov na prenikanie do systému magnetara. A to ezoterikovi dovoľuje hlboké prieniky do makrokozmu. Prienik do makrokozmu je základ duchovnej cesty ezoterika. Tak isto prenikaním cez častice, ktoré produkuje magnetar ako reálny objekt v kozme, sa ezoterik učí využívať mikrosvet prvkov, atómov, atómových jadier, kvarkov na prenikanie do mikrokozmu.

Atómová energia. Ezoterici tohto zoskupenia sa po čase vracajú k princípom fungovania atómovej bomby. Ide o to, aby pochopili, že kozmos treba dôsledne vnímať ako mimoriadne silné aktivity, ktoré sa rovnajú miliónom atómových bômb, ktoré vybuchnú na tom istom mieste v kozme a budú vybuchovať tisíce pozemských rokov. A takýto objekt má tak silnú potenciu, že je ho možné v štruktúrach tuhých, plynných, kvapalných látok vnímať napriek tomu, že do štruktúry všetkých látok prenikajú často z úrovne atómových jadier, kvarkov.

Príkladom môže byť aj supernova, jej výbuch, dĺžka trvania takého výbuchu a jeho rozsah šírenia v rovine prvkov. Jej potenciál nie je schopný preniknúť do jadra atómov a postihuje atóm od obalu do jadra. Teda supernova často nemá potenciál zasiahnuť objekty veľkosti 10 umocnených na – 50.

Čierna diera našej Galaxie nie je potentná diera a postupne stráca svoju gigantickú silu a vplyv nad našou Galaxiou a jej súhvezdiami. Jednoducho sa stráca a operovať do sveta prvkov a látok už postupne nebude. Jej dynamické sily sa stratia a zanikne celkovo. Keď sa nestane nič vážne, tak naša Galaxia sa zmení na hviezdokopu.

Keď mimozmyslovo navštívime potentnú čiernu dieru, tak jej potencia a silové dynamiky zasahujú až na úroveň najmenších možných častíc, ktoré v ezoterike označujeme homogénne častice a ide o objekty veľkosti 10 umocnené na – 70. A z tejto roviny operujú do roviny kvarkov v atómovom jadre, odtiaľ do roviny atómových jadier, potom do roviny atómov a elektrónov, odtiaľ do sveta prvkov a odtiaľ do tuhých, plynných, kvapalných látok. Priestorovo zachytí priestor celej Galaxie.

Rádioaktivita
Neustále budujeme vo svojich neurónoch centrá, aby sme lepšie chápali časticový svet. V prvom rade si uvedomujeme, že častice nikdy nikto z ľudí priamo nevidel. Časticový svet sa dá vnímať nepriamo. Napríklad je tu magnet a magnetické sily. Tie dokážete, keď okolo magnetu rozsypete železné piliny a tie sa rozostúpia okolo magnetu. To je dôkaz prítomnosti elektrónov v určitom stave. Prírodné minerály ako smolinec alebo z neho získaný urán v škatuli s fotografickou doskou nechajú stopy napriek tomu, že tam nebolo prítomné svetlo.

Príroda vyrobila pod obrovským tlakom prírodný magnet – magnetovec. Keď ho chytí do ruky senzibilne citlivý človek, tak mu zmení magnetické pole v jeho tele. Vedec potrebuje iný viditeľnejší dôkaz ako sú piliny okolo magnetovca. Prípadne viacej magnetovcov, ako sa navzájom priťahujú a odpudzujú.

Umelý magnet je vlastne kus železa, získaného zo železitej rudy a búšením kladivami do železného predmetu získava magnetizmus a magnetickú polaritu. Proces kovania železa viedol k získaniu magnetu. A potom niekoľko kúskov magnetov sa priťahuje a odpudzuje. Kovanie spôsobilo v kuse vhodne upraveného železa jav magnetizmu.

Žiarenie z uránu sa dá vedecky zachytiť cez sklenenú trubicu, kde je plyn a kde je katóda a anóda, kovový drôtik z jednej strany a z druhej stany, na koncoch zatavený, vo vnútri je vytvorené špecifické prostredie ako v žiarovke. Prechod žiarenia uránu je iný ako prechod žiarenia z magnetu alebo zo smolinca. Znovu nepriama metóda sledovania zmeny svetelného spektra plynu po prechode rôznych častíc. A takto sa prišlo na elektróny, ale aj tušenie častíc vychádzajúcich z prvku urán.

Ezoterici tohto zoskupenia si chcú vybudovať vo svojom mozgu a priamo v skupine neurónov centrum na nepriame vnímanie časticového sveta a postupne sa prepracovať k vnímaniu kozmu ako neustále vybuchujúcim atómovým bombám v trvalom slede každú sekundu a takto po milióny rokov. Ale treba to realizovať postupne.

Upozorňujem intelektuálne ladených ezoterikov na skutočnosť, že hlboký záujem o časticový svet a kozmos môže poškodiť klasické vnímanie kozmu a podvedomie v brušnom mozgu môže zdevastovať intelekt ako hrozbu a čudáctvo pre živý organický život a samotného ezoterika. Neodporúčam venovať sa extrémne časticovému svetu. Môže prísť k poškodeniu psychiky na základe prílišnej vedeckej racionality. Sú tu určité techniky, ako tomu predísť, ale treba ich ovládať. Meditáciami napríklad prepojiť všetky neurónové oblasti v ľudskom tele. Zrealizovať myslenie v ranom štádiu klinickej smrti. Sugerácia chorobnej a poškodenej psychiky otvorí iný spôsob vnímania a ukladania spomienok. Preniknutie do tukových buniek a tu ukladať svoje spomienky a nezaťažovať ukladaním spomienok neuróny a nervové bunky. Využiť v psychike systém premostenia na organický život v kozme je výborný postup, ako uchovať zdravý rozum vedecky ladeného ezoterika. Samozrejme, je potrebné prenikať psychicky do kozmu a ovládať techniky premostenia psychiky na organický život v kozme. V neposlednom rade je tu technika, ako využívať voľné kapacity iných organických bytostí a ako si ukladať informácie aj v neurónoch, nie práve svojich. Teda navyšovanie intelektu a extrémneho množstva informácií vyžaduje špeciálnu psychohygienu.

Urán
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n_%28prvok%29
Smolinec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smolinec
Plutónium
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3nium
Žiarenie – radiácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiarenie
Radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation
Radioaktivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
Radioactive decay
http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay
Simulátor free na stiahnutie
Adaptive radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_radiation
Tu je to dobre spracované, aj videá a možno aj simulátor
http://www.nucleardarkness.org/web/nukemovie/
Simulácia – nastavenie KT a čo to spraví
http://meyerweb.com/eric/tools/gmap/hydesim.html
Prehľad stránok o nukleárnych bombách
http://www.nukefix.org/link.html
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/559878/posts
Obrázok simulácie atómovej bomby a výbuchu
http://www.lanl.gov/asc/
Atómová bomba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
Nuclear weapon
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon
Termonukleárna zbraň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rn%C3%AD_zbra%C…
Nuclear weapon design
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon_design
Termonukleárne zbrane
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_bomba
B 41
http://cs.wikipedia.org/wiki/B41
B 61
http://cs.wikipedia.org/wiki/B61
Car-bomba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Car-bomba
Castle Bravo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo
Neutrónová bomba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutronov%C3%A1_bomba
Neutron bomb
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_bomb
Vodíková bomba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rna_zbra%C5%88#…
Cár bomba – najsilnejšia vodíková bomba
http://sk.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1r_bomba
Kobaltová bomba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rna_zbra%C5%88#….
Atómová bomba a častice- Lazarov jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lazarov_jav
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_effect
Simulation teoria. Cieľom pozerania simulátora a jeho fungovania je nakoniec dosiahnuť schopnosť myslieť ako simulátor. Teda prevziať tento druh myslenia za prirodzený systém myslenia.
http://www.youtube.com/watch?v=H13_3AjFxRw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uTO1kxxlkpw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=WL-oeX2BNBY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KRP-NjeSDO8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eI9CvipHl_c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=myjaVI7_6Is&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3sBXdiN0dy4&feature=mfu_…
Atómová bomba simulacion.
http://www.youtube.com/watch?v=Y5EZSYU610U
http://www.youtube.com/watch?v=nQt9IUa9QGA
http://www.youtube.com/watch?v=rizPJMMMWs8
http://www.youtube.com/watch?v=3d56NMKGwOA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=tJucAo4yVwY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Z8jdJfgIBfI
http://www.youtube.com/watch?v=RKvvrNrCOnw&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=VeX1ErwDvpA
http://www.youtube.com/watch?v=4fSyYaFGlUI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=W8pRO0BrrHI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=R5_9Gi7w19Y&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=joupmq4e2eM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LxD44HO8dNQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=R3QT1MFYcmo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pNyhceeWzqo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=F9u-MaNNDnU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q-1wCfpij1A
http://www.youtube.com/watch?v=Zcuynn_i4_k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1XrwWirZFLc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=JtuRrczkv1w&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fJqCtEFQYso&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3HtokHufQSI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=G1jtWR_tcX4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DBKLFp0qX2M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=z3zBJp-RI64&feature=rela…
Simulacion art
http://www.youtube.com/watch?v=imiRye38dYM
http://www.youtube.com/watch?v=WEN7KAoaFc4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Ki3HseiFnf8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aKEcGSgLWYE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QkRws8kvqSU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d3islaKokmU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-5ig1mDpwbc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FLOIHujNEDA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=j18DnLLP71U
http://www.youtube.com/watch?v=mcU89Td53Gg
http://www.youtube.com/watch?v=nHYcpS2LyOs&feature=rela…
Scifi
http://www.youtube.com/watch?v=ecJ7USADNQ0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=olmFCBsjvpQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Zm6nRjXp35k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=svWHCKCLCsQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=QVcF3DppPNU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5By3W6fbNIc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Oum0vBWcb4k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aUWWgF_D-Ys&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=GCM9NMXxMAI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hZJFPXZLNx0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0eay9J1CFjk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=QDBv4tYHugw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=rVFq1Rfr2Mo&feature=mfu_…
Svet častíc
http://www.youtube.com/watch?v=5GnePNmY9hs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=B7pACq_xWyw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-YYBCNQnYNM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Fw6dI7cguCg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=J2mnGEMCY20&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9lOWZ0Wv218&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=nvJFI3ChOUU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=teXeJjI8ajE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=al7sFP4C2TY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2jup2R9Jtnc
http://www.youtube.com/watch?v=ZwTwdU-CTsw
http://www.youtube.com/watch?v=XgHL0Es7msE&playnext=1&#…

Zdroj foto: http://ru.wikipedia.org/

Pridaj komentár