Ezoterika systému dvojníkov pod označením UČI je špeciálny druh ezoteriky, pri ktorej treba vo svojich neurónoch budovať systém mimoriadnych schopností. Ezoterik vytrvalo cvičí svoje neuróny a vytvára neurónové centrá pre systém dvojníkov.

Ezoterik buduje systém dvojníkov na základe skúmania a bádania jedincov, ktorí majú najčastejšie nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela. Tieto genetické zmeny postupne zmenia psychiku danej osoby. Otvorí sa stav, ktorý bol typický asi pre 400 000 až 500 000 rokmi pred naším letopočtom. Vtedy do oblasti našej slnečnej sústavy pôsobil svojou silou magnetar zo súhvezdia Orión. Naša slnečná sústava sa nachádza medzi súhvezdím Orión a Labuť.

V tej dobe magnetar zo súhvezdia Orión mal mimoriadnu intenzitu a to nútilo psychiku všetkého organického, aby prenikala do hlbočín kozmu. A v prípade genetických porúch sa psychika danej osoby dostáva do stavu prieniku do kozmu. Samozrejme, tieto osoby vôbec netušia, že sa im zásadne mení psychika a v nej sa buduje systém dvojníka. Niektoré osoby v psychiatrickej starostlivosti označujú tento stav ako prítomnosť ducha alebo inej osoby, ktorá ich obťažuje a núti robiť určité veci. Teda vytvorilo sa špecifické vedomie danej osoby, ktoré je schopné prenikať hlboko do kozmu a zároveň plniť želania danej osoby. Ide o želania a túžby, ktoré chce daná osoba zrealizovať za svojho života. Napríklad daná osoba sa túži stať vynálezcom v oblasti liekov. Tento druh psychiky danej osoby aktívne vyhľadáva informácie a núti ju, aby realizovala svoje túžby v plnom rozsahu. Keby daná osoba po čase svoje túžby zmenila, tak by sa dostala do konfliktu.

Ezoterik sa približne tri roky učí premosťovať psychiku na systém dvojníkov daných osôb. Dočasne využíva dvojníkov týchto patologických jedincov a sám sa učí, ako si vytvoriť vlastný systém dvojníka. Takéto prepojenie psychiky ezoterika a daných patologických jedincov umožňuje prienik k magnetaru v súhvezdí Orión. A takto sa otvorila ezoterikovi psychika, ako keby tu v blízkosti planéty Zem fungoval magnetar. Je samozrejmé, že ezoterik už ovláda prienik do kozmu kopírovaný systémom jedincov, ktorí sú od narodenie pokrivení a zdeformovaní. Ide o prenikanie do kozmu na základe magnetických síl magmatického jadra planéty Zem. Tak isto ezoterik má za sebou rané štádium klinickej smrti a preniká do kozmu cez líniu sveta mŕtvych, ktorá sa formuje na dôchodcovských atómoch a ich jadrách. Ide o špecifickú oblasť, ktorá prekrýva značnú časť kozmu. Minimálne je možné vnímať ju v systéme každej makety veľkosti zemiaka. Maketa zemiaka obsahuje asi 1200 makiet strukov a v každom struku je asi 5 až 7 hráškov, každom hrášku je 2 000 galaxii a každá galaxia má svoje súhvezdia a v nich planéty.

Aby ezoterik prenikal psychicky hlbšie do kozmu za hranice makety zemiaka, tak musí vo svojich neurónoch vytvoriť centrum pre operácie priamo cez častice magnetara. Magnetar je reálne popísaný objekt v kozme, ktorý zo seba produkuje častice. Ide pravdepodobne o kvarky. Psychika a neuróny ezoterika si vytrvalými cvičeniami počas niekoľkých rokov vybudujú centrum pre operácie s magnetarom a za sekundu sú schopné aktivizovať spoluprácu časticami, ktoré opúšťajú magnetar a sú schopné šíriť sa až do makety vreca.

Ezoterik chce prenikať svojou psychikou a svojimi neurónmi ešte do hlbších rovín kozmu a to je maketa 2 000 vriec a musí v tejto makete zvládnuť psychický prienik cez niečo ako kanalizačný poklop. Ezoterikova psychika cez neuróny vyhľadá tento objekt, ktorý ako keby psychiku dostal do vnútra kanalizačného potrubia. V ezoterike kanalizačný poklop spájame s červou dierou; červie diery spájajú a premosťujú jednotlivé vrecia navzájom v makete 2 000 vriec.

Ezoterik pokračuje v expanzii do ďalších gigantických priestorov v kozme a na to potrebuje nový dopravný prostriedok a to sú homogénne častice. Ezoterik sa k týmto časticiam dostane vďaka tomu, že vo svojich neurónoch buduje nové centrum, ktoré v priebehu troch rokov bude schopné napojiť sa na najmenšie možné častice v kozme pod označením homogénne častice. Psychika ezoterika nájde tieto častice aj v sebe a dokáže cez tento typ častíc operovať do makety, ktorú označujeme veľkými písmenami. Ide o tvar písmena v kozme a tento tvar obsahuje milióny, keď nie miliardy bodov. Každý bod obsahuje maketu 2 000 vriec. Ezoterik psychicky cez homogénne častice preniká z jednej makety 2000 vriec do druhej makety 2000 vriec. Maketa veľkých písmen v tvare C a nad ním ďalšie C a pod prvým C je maketa M a ďalšie makety písmen.

Teda je tu objekt, ktorý obsahuje asi 20 písmen. A samozrejme ezoterik a jeho dvojník sa snažia preniknúť do ďalšej makety z písmen. No na začiatku sa tento zámer nedarí. A to práve preto, že maketu písmen obklopuje vákuový svet, ktorý zastaví psychiku ezoterika a nepustí ďalej. A tak ezoterik svojimi neurónmi vycvičenými do systému dvojníka nachádza dieru a označuje ju ako bubon práčky. Tento objekt je gigantický, má veľkosť makety jedného písmena. A cez tento objekt môže psychika ezoterika preniknúť do ďalšej makety z písmen.

Je tu ešte jeden spôsob prieniku do priestorov kozmu a to je priamo cez dôchodcovské častice, ktoré ako jediné zostali po minulých gigantických objektoch v kozme. Ezoterik už musí mať vo svojich neurónoch a priamo v drsných a hladkých endoplazmatických retikulách budovaný systém dvojníkov. Ezoterik má neuróny vo veľkom mozgu, v strednom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu, gangliách, koži, gangliách tukových buniek špeciálne. Vo vnútri miliárd neurónov sú mikroorgániky a to endoplazmatické retikulá. Vo vnútri týchto mikro objektov sú tisíce bielkovín a v každej z nich je po 20 aminokyselín. A tu v aminokyselinách je okolo 30 skupín prvkov a to hlavne uhlíkových. Ezoterik trvalo atakuje prvky v aminokyselinách a to neustálym opakovaním napríklad prieniku do kozmu a dosahuje nekonečným počtom opakovaní zmenu prvkov a ich chemických prepojení, dosahuje zmenu chemických štruktúr a tvarov aminokyselín. Takýmto trojročným cvičením získava v aminokyselinách novú mimoriadnu schopnosť. Takýto tréning aminokyselín je trvalou súčasťou života ezoterika. A aby ste aminokyseliny lepšie nútili k zmenám chemických väzieb a prvkov, je rozumné na to používať svalové platničky vo svaloch a mikropohyb v nich. Keď ezoterik psychicky preniká cez svoj bio stroj v neurónoch, ktorý vytvoril neustálym opakovaním, tak k psychickému prieniku do kozmu pridáva aj jemnú aktivitu vo svalových platničkách hovoríme o mikropohybe. Samozrejme, je potrebné mať za sebou už výcvik a vybudovanie centra v neurónoch pre trvalý prienik do svalových platničiek.

Ešte k téme trvalé centrá v neurónových oblastiach ezoterika. Aj samotní ezoterici robia veľa chýb v tom z mysle, že namiesto budovania trvácich centier dajú prednosť neustále si nahadzovať nejakú mimoriadnu schopnosť v neurónoch. Teda uvedomia si mimoriadnu schopnosť, predstavia si ju a začnú nútiť svoje neuróny, aby fungovali ako treba. A tu je hlavný problém, že takéto naladenie môže trvať 10 aj viac minút. Ezoterik, ktorý má na danú mimoriadnu schopnosť budované centrá, nahodí túto schopnosť za tisícinu sekundy. A aj v prípade choroby alebo vyčerpanosti nahodenie tejto činnosti trvá iba nejakú tu minútu. A ezoterik by mal na všetko budovať trvalé centrá v neurónoch.

Teraz sa ešte vrátime k mikrosvetu. Pod mikrosvetom tu rozumieme všetko, čo je menšie ako skupiny prvkov, ktoré tvoria tuhé, plynné, kvapalné, plazmatické a organické. Teda to, čo sme schopní ešte vnímať zrakom veľkosti zrnka piesku. Mikrosvet začíta prvkami periodickej tabuľky prvkov. Pokračuje atómami, atómovými jadrami, patria sem protóny, neutróny, pozitróny, elektróny, ešte menšie kvarky. Potom sme už v objektoch 10 umocnené na mínus 50 alebo až mínus 70. Samozrejme, aj v tomto svete sa nachádzajú kolosálne objekty.

Pozrime sa teraz na vojenskú históriu ľudstva a všimnime si zdokonaľovanie deštruktívnej sily. Na začiatku boli nástroje ako zaostrená kosť, kameň, prak, kamenná sekera, oštep, šíp, luk, meč. Aj tu sa ľudská myseľ usilovala tieto predmety vojenského charakteru zdokonaľovať a vylepšovať. Tieto druhy nástrojov sú mechanické, sečné, bodné, úderové. Sila, ktorá ich priamo uvádza do pohybu, je sila svalov. Tieto zbrane ako nástroje majú cez niečo preniknúť a protivníka poraniť, zahnať, zastrašiť alebo zabiť. Vývoj zbraní pokračoval a vznikali napríklad ich zväčšeniny, z kameňa, čo sa hodí rukou, vzniká malý prak a potom stroj, ktorý hádže kamene cez zložitý systém katapultov. Palica sa mení na šíp, oštep, kladivo, palica nadobúda veľkosť kmeňa stromu a je z toho baranidlo, čo je vlastne dlhý kmeň, ktorý drží skupina ľudí a búši do systému dverí alebo hradieb.

Deštruktívna sila sa zvyšovala. A budeme túto deštruktívnu silu stupňovať, aby sme sa prepracovali ku kolosálnej sile čiernych dier. Aj v dobe mechanických zbraní rastie potenciál lepšie sa proti týmto silám chrániť. Napríklad vynález ochranného štítu voči šípom, sekerám, budovanie drevených pevností a podobne.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Delostrelectvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
http://en.wikipedia.org/wiki/Weapon

Zásadnú zmenu v systéme zbraní prináša vynález pušného prachu a tým začína deštruktívna sila rásť iným spôsobom a zároveň rastú aj systémy ochrany proti tejto ničivej sile.
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99eln%C3%BD_prach
Je tu ďalší vývoj potenciálu ničivých síl a prezentujú ho puška, delo, raketa a nakoniec aj super ničivá sila a to je atómová bomba. A práve k tejto sile upriamime svoju pozornosť. Ale pôjdeme ešte ďalej a v kozme nájdeme ešte ničivejšie sily, ale potrebujeme si budovať v mozgu zmysel pre milióny a miliardy atómových bômb, ktoré vybuchujú naraz a znovu v každej sekunde a takto sa to deje miliardy rokov. Takéto predstavy si začíname pestovať a uvedomujeme si, že v kozme takéto sily sú. A tieto ničivé sily sú schopné dovoliť nám nahliadnuť do sveta častíc. Pokiaľ sú sily v kozme dostatočným ničivým potenciálom, tak nám môžu odhaliť aj svet atómov, atómových jadier, protónov, pozitrónov, neutrónov, potom aj kvarkov. A často aj oblasti s najmenšími možnými časticami, aké sú v kozme možné. Ide hlavne o všetky druhy dier ako čierna diera, žiariaca diera (supernova), pulzačná diera (pulzar), anti čierne skrížené diery (okolo makiet zemiakov), anti čierne diery (v určitých oblastiach nedovolia fungovať tuhým objektom), sklovité diery, biele diery, zlaté diery, červie diery (názov je používaný v ezoterike a je v spojitosti s maketami vriec a prechodu z makety jedného vreca do makety druhého vreca). Je tu špecifická magnetar diera (v astronómii pod označením magnetar). Potom je tu diera označená bubon práčky (ide o prechod medzi maketami z písmen a operuje na úrovni najmenších možných častíc v kozme a tie v ezoterike volám homogénne častice). Nesmieme zabudnúť na vákuové diery (v astronómii ide o vákuum, v ktorom sa hromadia určité druhy častíc a žiarení), čiernu energiu, čiernu hmotu, čiernu guľu. Ide o vákuové objekty vo vákuovom prostredí v kozme. Nezabúdajme, že asi 90% kozmu tvoria vákuové sily a 10 % gravitačné sily.

Ezoterik má výhodu, že školí svoje neuróny, aby mohol psychicky preniknúť do hlbočín kozmu a kontaktovať objekty v kozme, ktoré tu popisujeme. Vedecký astronóm alebo kvantový fyzik takúto možnosť nemá. A teda ezoterici tohto zoskupenia svoje tvrdenia stavajú na osobnom fyzickom kontakte daného objektu a to priamo cez neuróny svojho mozgu, ktoré sú k takýmto výkonom špeciálne školené. Ezoterik si mnoho rokov školí neuróny svojho mozgu, aby cez elektróny v magnetických poliach prenikal do kozmu, aby dokázal využiť potenciál prieniku do kozmu na základe magnetara, čo je reálny objekt v kozme. Ezoterik školí svoje zmysly, aby mohol prenikať do kozmu cez najmenšie možné častice a to homogénne častice.

Sci-fi fantázie do simulátora fantázií, halucinácií a bludov. Ezoterik buduje
ezoteriku v rovine racionálneho simulátora a nie v rovine fantázií. Aby si ezoterik udržal zdravý rozum, tak buduje simulátor racionality a tak isto simulátor fantázie. Pod simulátorom tu rozumieme schopnosť ezoterika vo svojej pamäti dobre rozlišovať medzi tým, čo je fantázia a čo je racionalita.
Upozorňujeme, že pokiaľ niekto bude budovať iba jeden smer, tak skončí pravdepodobne na psychiatrii. Ezoterik si vybuduje vo svojej mysli simulačné techniky aj na to, aby vedel odlíšiť nepriamo, čo je racionalita a čo iba fantázia.
http://www.youtube.com/watch?v=h91-LcV5p4E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0Fy-9osaVmg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WuRszue-7Qc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dsQAiySm_7E&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=jvpmq36NXoc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NdSbRqC6reo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1IE5uBCmEPA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5Iq20dVkrms&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=xru3r1O_kUA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=M4c3cwRSAN8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MyVChCmiOZA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9hcD1xDNL0M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=U0C3r7xilGs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=o13OcELkoaE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iJ2LZ6DLV_U&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oMuMD5xSTxw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=LaPItPb1Nr4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NPMoYYpwEz8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hDsKjcDqPpc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0MP_G6arpVI&feature=list…

Kozmos, častice, makro a mikrosvet. Ezoterik sa trvalo venuje makro a mikro kozmu. Ezoterik trvalo preniká do makro a mikro kozmu. Ezoterik si trvalo buduje centrá v neurónoch pre makro a mikro svet. Ezoterik je mimoriadne všestranne vzdelaná osoba.
http://www.youtube.com/watch?v=KakhzeiMFww&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=k1NK8Iq0EXY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aGVW-URuRgg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cNIk1dekOk0&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=PsPJaIQNM5w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ot2sc-HUS1A
http://www.youtube.com/watch?v=IJYLylxc2iE&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=mlPTWJkFr1s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Q4ktBBno2mI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Fz5ECYD9_HE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FA4znqzz5yc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1_JflpPKapc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=S5UMmnC8esg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3zubaadKjyQ&feature=rela…

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.