Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá sa doteraz nikdy nepraktizovala. Pestujeme ezoteriku, ktorá prioritne stojí na rozumovosti, racionalite, logike a psychickom prieniku do kozmu a zároveň do sveta častíc.

Pokiaľ tu hľadáte niečo pre zábavu a uvoľnenie alebo tu hľadáte návod, ako získať mimoriadne schopnosti pre bežný život, tak ste na nesprávnej adrese. Nepraktizujeme tu ezoteriku bludov, fantázií a iracionality. A v žiadnom prípade ani systém sci-fi. To, čo tu nájdete, je ezoterika postavená na mimoriadnej úrovni vzdelanosti. Ezoterika postavená na základoch vedeckého bádania a poznania ľudského tela a jeho psychiatrickej roviny. Tento druh ezoteriky vyžaduje trvalo cvičiť a trénovať neuróny a dosahovať mimoriadne schopnosti pre samotnú duchovnú cestu.

Zabudnite na svoju osobnú duchovnú cestu, tej sa ezoterici tohto zoskupenia dávno vzdali a praktizujú duchovnú cestu, ktorá je založená na všeobecných zákonitostiach a spoločnom skúmaní, bádaní a overovaní toho, čo je v kozme možné dosiahnuť. Ezoterici tohto zoskupenia nesnívajú o tom, čo by bolo, keď by bolo možné, ale zatiaľ možné nie je. Ezoterici tohto zoskupenia berú to, čo kozmos dáva teraz a hneď.

Pokiaľ ste nováčik v oblasti ezoteriky, tak vám odporúčam študovať najstaršie príspevky vo všetkých sekciách a školách na tejto webovej stránke. Všetko je spracované tak, aby mohol v ezoterike napredovať každý od základov. Ubezpečujem každého, že sme nič z oblasti ezoteriky nezamlčali a máte k dispozícii celú oblasť ezoteriky. Pokiaľ chcete niečo v ezoterike znamenať, tak ste na správnej adrese. Pokiaľ fungujete v niektorom zoskupení alebo ste vlk samotár, tak máte pocit supermana. Pokiaľ sa budete venovať tejto ezoterike, tak na začiatok budete mať pocit posledného z posledných. Je to prirodzené a časom sa to na základe množstva cvičení nesporne zmení.

Pokiaľ ste prišli nabrať iba teoretické poznatky, tak vám nebudú k ničomu. Ezoterika tohto druhu potrebuje na kompletné a pravdivé pochopenie osobnú prax. Osobná prax vyžaduje trvalé cvičenia v neurónových oblastiach a trvalé budovanie množstva mimoriadnych schopností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie určitého stupňa na ezoterickej ceste.

Pokiaľ ste sem prišli, aby ste si cvičili iba niektorú oblasť ezoteriky, tak sa znovu sklamete. Ezoterika, ktorá sa tu pestuje, je postavená na kombinácii všetkého toho najlepšieho, čo oblasť duchovna priniesla. Nie je možné si ponechať vlastný systém ezoteriky stojaci napríklad na šamanskej tradícii alebo na určitej náboženskej tradícii, to by nebol progresívny systém ezoteriky.

Ezoterik je osoba, ktorá žije vo svojom tele a vo vnútri svojej psychiky. Ezoterik je autista, ktorý žije vo svojom svete. Nejde tu o vysnívaný svet vlastnej fantázie, ale o svet budovaný na základe poznania a bádania samotného ezoterika a kozmu. Ezoterik je psychicky uzavretý v sebe a žije medzi ľuďmi ako keby bol za mrežami v zoo. Prepojenie na vonkajší svet realizuje priamo cez neuróny svojho tela. Tento prístup nie je prirodzený a treba ho mnoho rokov trénovať. Ezoterik samozrejme vidí, počuje, čuchá a hmatá ako každá iná osoba. Bežný jedinec má psychiku vytiahnutú pred seba a premosťuje ju hlavne s vonkajšími objektmi a priamo cez neuróny neskúma svet v sebe a okolo seba. Na vyššej úrovni ezoterik žije v sebe ako človek zatvorený na samotke a von s okolitým svetom komunikuje iba cez neuróny. A tento stav je trvalý. Ezoterik v systéme samotky nechce vidieť, počuť, hmatať, čuchať a chutnať. Neustále systém neurónov ezoterika vyťahuje spomienky do centier vo veľkom mozgu a do seba púšťa iba registrované zmeny, ktoré sa v okolí udiali. Ezoterik je neustále vo svojom tele a hlavne v neurónových šedej kôry mozgovej, kde kontroluje trvalo, čo jeho neuróny robia. Ezoterik neustále kontroluje, čo robí aj biela mozgová hmota a ako riadi chemické pochody v tele. Ezoterik si uvedomuje, že biela mozgová hmota riadi a organizuje biochémiu hormonálnych žliaz a odtiaľ do buniek tela.

Ezoterik trvalo cvičí svoje neuróny a postupne spoznáva psychickým prienikom kozmos aj svet častíc. Nejde tu o prienik do vlastných predstáv a vlastných fantázií. Ide tu o prienik do vnútorného a vonkajšieho sveta cez neuróny samotné. Každý postup na duchovnej ceste je spojený s budovaním mimoriadnych schopností. Teda keď ezoterik preniká do svojej aury (priestor okolo svojho fyzického tela), tak musí cvičiť aspoň 3 roky svoje neuróny, aby to vedeli dosiahnuť. Ezoterik je vlastne dobrovoľne uzavretý vo svojom tele. Je to stav, ako sa dať dobrovoľne zavrieť do väzenia. Je to stav, ako keď ste na koncerte hudby, ale počúvate ho za dverami. Je to stav, ako keď ide televízor, ale môžete ho iba počúvať a nie vidieť. Je to stav, ako keby ste žili vo veľkej sklenenej fľaši. Je to stav autistu uzatvoreného do svojho tela a ochotného komunikovať s vonkajším svetom výhradne cez neuróny. Takýto ezoterik samozrejme počuje, vidí, čuchá a hmatá. Ale zároveň dokáže tieto aktivity robiť cez neuróny priamo a to vylúčením zmyslov. A tomuto javu u ezoterika hovoríme mimozmyslové vnímanie seba aj sveta okolo.

Ezoterik sa na začiatku svojej kariéry učí prenikať cez vlastne neuróny a to cez elektromagnetické polia magmatického jadra planéty Zem a tak isto iných planét v slnečnej sústave. Následne po niekoľkých rokoch sa učí prenikať do kozmu pomocou čiernych dier. Potom si po niekoľkých rokoch ezoterik školí neuróny mozgu na prienik do kozmu cez žiarenie magnetaru. Potom si ezoterik školí svoje neuróny, aby sa dokázal napojiť na najmenšie možné častice kozme – homogénne častice (ezoterický termín a výskum častíc). Je to veľkosť asi 10 umocnené na mínus 60. A ezoterik bude prenikať cez tieto častice, ktoré má aj v sebe, ďalej do kozmu. Ezoterik trvalo preniká do kozmu a pokiaľ chce ďalej a ďalej, musí nájsť spôsob, ako sa tam dostať, ako to odcvičiť a ako vybudovať vo svojich neurónoch trvalé centrá na takýto prienik. Pokiaľ niekto takto nepostupuje, tak preniká zvyčajne iba do svojich fantázií a nie do reálneho kozmu.

Neustále ide v ezoterike o to, aby si ezoterik vybudoval vo svojich neurónoch trvalú schopnosť psychicky prenikať stále hlbšie do makrokozmu a do mikrokozmu. Po 20. rokoch aktívnych meditácií si ezoterik vybuduje na povrchu veľkého mozgu centrá do úrovne mikrosveta. Teda ezoterik má centrá na prienik do mikrosveta a to 10 umocnené na mínus 10 (prvky), potom centrum na prienik do vrstvy sveta a to 10 umocnené na mínus 20 (atómy), potom 10 umocnené na mínus 30 (jadro atómov), potom 10 umocnené na mínus 40 (kvarky v atómovom jadre), potom 10 umocnené na mínus 50 (dôchodcovské častice – výskum ezoteriky) a potom 10 umocnené na mínus 60 (to sú už homogénne častice). Ezoterik trénuje celé roky svoje neuróny, aby vedeli prenikať do týchto veľkostí sveta. Psychika ezoterika sa vie psychicky pohybovať v každej rovine mikrosveta. Takýto výcvik dá poriadne zabrať.

Ezoterik musí prenikať aj do makrosveta, čiže do tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Teda ezoterik trénuje svoje neuróny na prienik do 10 umocnené na 10, potom 10 na 20, potom …… 100 umocnené až na milión a ešte ďalej. V ezoterike operujeme so stále väčším priestorom a ide o priestor v makete planéty Zem, potom makety slnečnej sústavy, potom makety priestoru súhvezdia, potom makety galaxie, potom makety hrášku, zemiaka, banánu, skladu banánov, dáždnika, skladu dáždnikov, balóna, bielych bobúľ, čiernych bobúľ, bielej gule, guľovitého skleníka, bubliny, vreca, 2000 vriec, písmen. Ide o objekty v kozme respektíve ich priestorové vymedzenie vo forme makety. Maketou tu chápeme zmenšeninu gigantických objektov v kozme tak, aby si ich mohol ezoterik v hlave predstaviť. Názvy makiet kozmu sú schválne nazývane jednoduchými slovami, aby si ich ezoterik ľahko pamätal a používal. Ezoterik má trénované svoje neuróny v mozgu a dokáže sa cez tieto vycvičené a naučené neuróny psychicky kontaktovať do danej oblasti v kozme. V systéme dvojníka sa neuróny premosťujú do makiet na základe koncentrácie na najmenšie objekty v kozme a v ezoterike ich voláme homogénne častice. Ezoterik musí svoje neuróny nacvičiť vnímať mikrosvet 10 umocnené na – 60. Takýto výcvik trvá aj pol roka. No nepredstavujte si, že sa takúto schopnosť naučíte ako začiatočník za pár mesiacov. K dobrému zvládnutiu musíte absolvovať asi 20 rokov intenzívnych iných meditácií. A znovu platí, že ezoterika je duchovná cestá a trvalý vývoj a výcvik neurónov mozgu k mimoriadnym schopnostiam. A k tomu množstvo vzdelávania, skúmania a pozorovania.

Veľmi problematická je záležitosť vnímania mikrokozmu a to mám na mysli rovinu prvkov, atómov, elektrónov, kryštalických mriežok minerálov, jadrá atómov, protóny, pozitróny, neutróny a kvarky a aj ostatné častice popísané v oblasti kvantovej fyziky. V tejto oblasti má veda množstvo nejasností a nepresných pohľadov, ako vlastne funguje svet od prvkov až po najmenšie častice. Tu je potrebné začať sa venovať špecifickým objektom v kozme, ktoré označujeme ako diery: čierne diery, biele diery, zlaté diery, pulzačné diery, magnetar diery, žiariace diery, anti čierne diery, skrížené anti čierne diery, špongiovité diery, sklovité diery, valcová diera v systéme makiet písmená. Ezoterik psychicky navštevuje tieto objekty a vie o nich. Ale tieto rôzne gigantické diery majú aj svoje väčšie či menšie verzie. Vlastne celý mikrosvet je množstvo rôznych druhov dier a ich veľkostí. Dokonca diery môžu mať rozmer pár centimetrov a pár milimetrov alebo mikrometrov a podobne. Ale majú aj meter, kilometer, milióny kilometrov a ešte viac. A takejto predstave veda a ľudstvo a ani organická hmota v kozme neholduje.

Je tu však problém ako zistiť, či táto predstava je pravdivá, alebo je blud. A tu si ezoterici budujú vlastne psychický simulátor na bludy, fantázie a sci-fi ako také. Teda ezoterik konzumuje všetky bludy a fantázie všetkého druhu a označí ich ako fantázie. Dokonca sa ezoterici tohto zoskupenia venujú vývoju psychického simulátora a hľadajú mechanizmy, ako predstavy úplne zbaviť reality a racionálnosti. Na druhej strane ezoterici tohto zoskupenia budujú simulátor pre dokonalú racionalitu a logiku. Vlastne každý, kto robí intenzívne ezoteriku, si musí dať pozor, aby nezošalel a nezošalie, pokiaľ sa venuje dvom svetom a to scifi a vedeckému a matematickému vnímaniu sveta. Protiváha dvoch svetov.

Scifi abstraktné

http://www.youtube.com/watch?v=nyQRfTDjHgo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=BIht_kfZzks&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5jzj0aJqiqg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HQIhJw2IkJQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2YaLM04Ldvk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=M1R9sR6_Ga8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1WAd_Zkp-nA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=EtnUgALHM9s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wTbI9pI9lEU&feature=mfu_…

Videá s hudbou, ktoré ospevujú nekonečno, niečo nadčasové, jedinečné, výnimočné a čo najviac dokonalé.

http://www.youtube.com/watch?v=8h6NC49kszA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6FCeMjxIN2M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VoTt8kzkZ78&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5J16KBq5TZI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bJvLnAvGglY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mdYrUQQkTdU
http://www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8&feature=rela…

Častice Antyhydrogén a im podobné.

http://www.youtube.com/watch?v=gMksatQRSjg
http://www.youtube.com/watch?v=uVNrFlid9Wk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3a1c_1TIGGw&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=jmcf7T92H7M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=_NRccYV_M1c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=GAwO1okR074&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=2ucjZaZyh7k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FYLbs02yn-A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=720eWu8f_eE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=kXy5EvYu3fw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SMgi2j9Ks9k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ofp-OHIq6Wo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KCE57gxrQv0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nByekIx7XXw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=H8ZMmZ_2BnI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=E9SMwSrJElI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=nqWbwPoNLSw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=sDbYFDNfOFM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=7c4WYzr30B0&NR=1&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=wf56V2s9P1o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3xaG882IJ44&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TLA8OxVwC9c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aq4IAaNlris&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=7c4WYzr30B0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=izKMqINXE-w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=syBR4xiikcQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=m0CmKORf5Vc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=2KN-WvkDGtk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=4Vzp2LTId-o&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oaPXp_wlCkg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=yb5Y0l1_ojk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lNMfEyFFNHw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Jz-7Di2s4yY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=x5pF6ZnX7IU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0pXYp72dwl0&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atomic_resolution_Au100.JP…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.