Ezoterici tohto zoskupenia si neustále a trvalo budujú vo svojich neurónových oblastiach špeciálne schopnosti, ktoré im dovoľujú realizovať duchovnú cestu.

Táto ezoterika nie je o tom, ako realizovať individuálnu ezoterickú cestu. Ezoterici tohto zoskupenia sa podriaďujú všeobecne platným zákonitostiam, ktoré skúmajú a spoločne bádajú. Toto nie je ezoterika, kde si niekto vymyslí nejaký postup a potom ho realizuje iba tak, lebo on chcel práve toto. Keď niekto príde na nový postup, tak ostatní ezoterici pozorne preskúmajú a preveria, či takýto nový postup a nový pohľad má reálne zákonitosti, neodporuje vedeckým poznatkom a hlbokej rovine racionality.

Teda ezoterici tohto zoskupenia sa vzdali vlastnej ezoterickej cesty a nastúpili cestu, ktorá je založená na určitých overených zákonitostiach, ktoré ostatní ezoterici overia a otestujú. Jeden príklad za všetky ostatné: skúmanie a bádanie systému dvojníka trvalo skoro 3 roky a to sme sa tejto problematike venovali skoro každý deň. Ďalej ezoterici tohto zoskupenia postupujú tak, že neustále prenikajú stále hlbšie do nekonečných priestorov kozmu (planéty, súhvezdia, galaxie a ďalšie, ešte väčšie objekty). A tak isto prenikajú do nekonečného mikrosveta sveta (prvky, atómy, atómové jadrá, protóny, neutróny, kvarky a ďalšie objekty).

Nech vás neodradí tá skutočnosť, že nám nebudete rozumieť. Treba jednoducho začať študovať prírodné, spoločenské a technické vedy. Aby ste mohli cvičiť jednotlivé meditačné schopnosti, potrebujete v prvom rade rozumieť kozmu a časticiam. No ako základ potrebujete vedieť čo najviac o vlastnom tele, vlastnej psychike a čo všetko obsahuje a ako to všetko funguje. Na jednej strane sme ezoteriku rozumovo sprístupnili a každý môže vedieť, o čom je. No na druhej strane sa ezoterika stáva znovu nedostupná z dôvodu nutnosti trvalo budovať v neurónových oblastiach jednu mimoriadnu schopnosť za druhou. A to nie je žiadna srandička. Vytvoriť v neurónoch mimoriadnu schopnosť vyžaduje obrovské množstvo opakovaní a cvičení. K mimoriadnym schopnostiam prenikania do hlbočín kozmu je potrebné ešte dobudovať aj mimoriadnu schopnosť dekódovania toho, kde ezoterik prenikol. Ezoterik musí v neurónoch pre každú oblasť v kozme dobudovať vešteckú schopnosť vnímať reálne to, do čoho psychicky prenikol.

Teraz sa tu budeme venovať kybernetike. Netreba sa báť tejto oblasti ľudskej činnosti. V zásade ide o oblasť zberu údajov, tvorby informácií, ich rôzne spracovanie, vyhodnotenie a vytváranie umelej inteligencie. V kozme a jeho hlbinách poznáme asi 4 druhy inteligentných objektov. V prvom rade je to organická hmota a je reprezentovaná napríklad človekom na planéte Zem. Pri psychickom prieniku do kozmu poznáme aj iné organické systémy, ktoré v ezoterike označujeme ako UFO. Niektoré už zvládli aj časticovú technológiu. Niektoré dokázali opustiť materskú planétu a presunúť sa v špecifických technologických zariadeniach mimoriadne ďaleko do kozmu.

Potom je tu ďalší druh inteligentných systémov a to sú nesporne systémy robotov, androidov a technických zariadení, ktoré sú schopné získavať informácie z okolia, ukladať ich, spracovať a určitým spôsobom na ne reagovať.

Tretí inteligentný systém možno nájsť na úrovni dôchodcovských atómov a atómových jadier. Ide o špecifické objekty vznikajúce pri zániku alebo zrážkach atómov a ich atómových jadier. Klasická kvantová fyzika nepozná tento druh častíc. Zato ich pozná ezoterika. Ide vlastne o svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. Špiritistická oblasť. Po smrti organickej hmoty sa spomienky nestrácajú, ale prechádzajú fungovať do tejto oblasti atómov a atómových jadier. Tento svet mŕtvych nefunguje na úrovni atómov a zvyčajne sa viaže na systém planét, súhvezdí a galaxií. Tu sa spomienky zomretej organickej hmoty zoskupujú do určitých systémov, ktoré v ezoterike voláme kozmické inteligencie a ich hlavnou činnosťou je udržať zozbierané informácie v aktívnej podobe a viazať ich na organickú hmotu. Psychický vstup do sveta mŕtvych je cez klinickú smrť a jej prežitie. Tak isto je možné výcvikom dosiahnuť rané štádium klinickej smrti a preniknúť zaživa do sveta mŕtvych spomienok a spoznať tu tiež inteligentné systémy. Pod inteligentným systémom tu rozumieme informačné útvary, schopné uložiť spomienky po organickej hmote, udržať ich v určitej funkčnosti a dopĺňať ich o ďalšie informácie. Tieto informácie sa získavajú výhradne z organických zdrojov a to počas ich života alebo po smrti a zániku živej organickej hmoty.

Potom je tu ešte štvrtý druh inteligentného systému, ktorý sa viaže na dôchodcovské častice. Znovu ide o častice, ktoré pozná a definuje ezoterika a nie klasická kvantová fyzika. Tieto častice sa v našej Galaxii organizujú intenzívne v súhvezdí Kozorožca. Sú to jediné častice, ktoré sa v kozme nezmenia a nič a nikdy ich nezničí a nezmení. A to myslíme v zmysle nekonečnej večnosti. Pod nekonečnou večnosťou tu myslíme stav, kde hodinky idú večne a neustále generujú vyššie a vyššie číslo. A na dôchodcovských časticiach sa za špecifických okolností tiež ukladajú spomienky zomretej osoby. Táto osoba alebo organický život aj mimo planétu Zem môže uložiť spomienky na dôchodcovské častice a tu ich už nič nezničí ani neznehodnotí. A sem smerujú všetky snaženia dvojníka, aby na dôchodcovské častice uložil svoje spomienky a to za predpokladu, že sa počas života naučil operovať psychicky na úrovni častíc. Tieto zánik súhvezdí a galaxií vydržia a zoskupia sa s inými dôchodcovskými časticami do gigantických objektov a niet kozmickej sily, aby dôchodcovské častice niečo zlikvidovalo. Ezoterik môže pracovať na tom, aby sa spomienky na dôchodcovských časticiach stali aktívnym informačným systémom.

Dolu špecifikujem D.D. UČI, čo je vlastne budovanie inteligentného systému na dôchodcovských časticiach:

Komplexný systém dvojníka na základe modelov správania
Model dvojníka, ktorý sa zadefinuje matematicky
Množinový model dvojníka
Maticový model dvojníka
Model dvojníka vytvorený z rovníc
Číselný model v dvojníka
Dynamický model dvojníka
Statický model dvojníka
Model entropických stavov dvojníka
Model vývoja dvojníka
Geometrický model dvojníka
Časticový model dvojníka
Priestorový model dvojníka
Sci-fi model dvojníka
Teoretický model dvojníka
Časový model dvojníka

Štatistický model dvojníka
Informačný model dvojníka
Model s prvkami nekonečnosti
Model dvojníka zahŕňajúci makrosvet aj mikrosvet
Model dvojníka na princípe teórie hier
Model riadenia systému dvojníka
Model zvyšovania adaptability dvojníka
Model algoritmov správania dvojníka
Dátový model dvojníka
Systém simulátorov dvojníka
Model dvojníka na základe logických operácií
Model vedeckého formovania dvojníka experimentom

Model opakujúcich sa cyklov dojníka
Model knižnice programov dvojníka
Model hardvéru dvojníka
Model operačného systému dvojníka
Model databázy dvojníka
Model programu, ktorým sa riadi hardvér dvojníka
Model mapy a súradníc operandy dvojníka
Model štruktúry kozmu
Model spracovania informácií z vlastnej aktivity dvojníka
Model inteligentného systému
Model informačného systému dvojníka

Sci-fi abstraktné
Prečo by sa mal ezoterik venovať sci-fi fantázii a ako by mal k nej pristupovať? Treba si uvedomiť, že sci-fi sa venujú hlavne jedinci, ktorých mozog je špecificky poškodený. Hlavne jedinci, ktorí sci-fi píšu, režírujú alebo filmujú. Ezoterikovi nevadí, stav týchto jedincov. Naopak, uvedomuje si, že prebujnená fantázia je základ tvorivosti človeka, pokiaľ človek zostane v stave racionality a neprepadne sa do svojich bludov. Ezoterik sa venuje sci-fi systematicky a hlavne si naštuduje o sci-fi na Wikipédii. Na anglickej Wikipédii je kvalitný prehľad, o čom je sci-fi, ako sa delí a čím všetkým prešlo. Vhodné je zájsť aj do kníhkupectva a tam si knižky o sci-fi prezerať. Potom je tu bohatý zdroj na Youtube. A tak možnosti na spoznanie sci-fi je dostatok.

Ezoterik si vytvára balík spomienok okolo sci-fi. Teda postupne si niekoľko rokov buduje v sebe archív spomienok a tak isto si vo svojich neurónoch vytvára centrá pre prácu a meditácie so sci-fi materiálom. Ezoterik sa usiluje vo svojich neurónoch vybudovať simulátor, ktorý likviduje v sci-fi všetko racionálne a logické. Dobré sci-fi by nemalo korešpondovať s racionalitou a pragmatizmom. Takéto sci-fi je super relaxácia iracionalitou a bludovitosťou. A tak to má byť. Samozrejme, ezoterik na racionálnej duchovnej ceste nemá záujem prepadnúť sa do vlastných predstáv o kozme. Teda nie je záujmom ezoterika zameniť duchovnú cestu za cestu sci-fi. Bohužiaľ, 90 % ezoterikov pestuje práve bludovú ezoteriku a skorej by sme ich mohli zaradiť do línie sci-fi. Sci-fi líniu nazývame aj ako beletristická ezoterika. Teda je to ezoterika, ktorá nemá vedecký základ a ani z neho nevychádza. Beletristická ezoterika má príliš veľa individuálnych túžob a želaní, ako by mal kozmos vyzerať a fungovať a menej racionality a vedeckého poznania. A ezoterická duchovná cesta je o tom, čo je v kozme reálne, ako to spoznať a ako to využiť za určitým cieľom.

http://www.youtube.com/watch?v=DAvE67wl66g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=PwX4SeDiLqQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=VoTt8kzkZ78&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=mdeE4F1g5T0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NyliyO9R8e0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=A2ZVNIjdG-8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wgObEp14sIU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=to_kNOX2nVM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=l10TvvinS4c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=DNlUjCB3YWQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LAyM_QecJ6M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=nQrzMRfjZNU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ZMncq0mZgBo&feature=mfu_…

Častice tau neutrino
Ezoterik sa venuje makro kozmu, ale aj mikro kozmu. A aby prenikol dostatočne hlboko do mikrosveta, potrebuje sa venovať kvantovej fyzike a astrofyzike. K rozumovému poznaniu atómového a časticového sveta je potrebné pridať aj budovanie mimoriadnych schopností prenikania do mikro aj makrosveta priamo v neurónových oblastiach ľudského tela. V tomto druhu ezoteriky nejde o nácvik fantázií a bludov vo vlastných predstavách. Mozog ezoterika sa trvalo snaží prenikať do komu a mikrosveta a trvalo si v neurónoch budovať systém mimoriadnych schopností. Všetky tieto mimoriadne schopnosti musia vychádzať z vedeckých poznatkov. Mozog ezoterika sa učí prenikať do tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. A tak isto prenikať psychicky do atómov, prvkov, atómových jadier, kvarkov a aj najmenších možných častíc.

http://www.youtube.com/watch?v=us6BZ1Dp2_8 http://www.youtube.com/watch?v=lK6cO5Pkyto&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=kKbW6ePk4Zg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=RemNVSvlsEo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eLowijGc8Mg
http://www.youtube.com/watch?v=_nky2XQGQ3k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=NiwBwSAeDu0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=qbM39XZMrNI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=nPL4d846Jxg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=31-P9pcPStg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=PxQwkdu9WbE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JHVC6F8SOFc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1_HrQVhgbeo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lUVPrmdvDUw&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=B4tZMlZ0gsg
http://www.youtube.com/watch?v=vNCoehcVMp0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Y-70vwwabKk

Zdroj foto: www.wikipedia.org
Autor: Dr. Christopher Burrows, ESA/STScI a NASA

Pridaj komentár