Systém dvojníka je systematicky skúmaná záležitosť a je tu snaha o vedecký prístup realizovania duchovnej cesty. Môžete čítať a teoreticky sa vzdelať, ale plné pochopenie môžete dosiahnuť iba vtedy, keď to budete sami prakticky realizovať.

Túto úroveň ezoteriky sme dosahovali systematickým vývojom približne 15 rokov. V zásade sme ezoteriku realizovali od základov. Ezoterici tohto zoskupenia doslova precvičili skoro všetky dôležité systémy ezoteriky a nevynechali nič podstatné. Ezoterici tohto zoskupenia prevetrali cvičenia ezoterikov a vytvorili systém nepatologickej duchovnej cesty. To dovolilo vytvoriť si mnoho mimoriadnych schopností, ktoré sú výlučne orientované do oblasti ezoteriky a menej do sveta bežných ľudí. Aby ste naplno pochopili, čo tu vlastne cvičíme a robíme, je potrebné mať určitú intelektuálnu rozhľadenosť a všestrannú vzdelanosť. Dá sa povedať bez preháňania, že nedostupnosť ezoteriky tohto zoskupenia nie je ani tak vo forme nekonečného množstva cvičení a ich trvalého opakovania, ale z dôvodu extrémnej intelektuálnej potencie. Keď budete mimoriadne usilovní a každý deň budete venovať meditácii 5 hodín, tak vám bude trvať asi 15 rokov, kým sa dostanete na úroveň tohto ezoterického zoskupenia. Držíme odvážlivcom palce. Budete to potrebovať. Toto ezoterické zoskupenie chce dosiahnuť za dobu svojho existovania takú vrcholovú úroveň, ktorú už nikdy nikto nedosiahne.

Galaxie a ich zrážky
Pokračujeme v aktívnom psychickom prieniku do reálneho kozmu a tentokrát je to hľadanie galaxií, ktoré sa dostávajú do určitého stavu kolízií. Dostanú sa do takej blízkosti, kde sa začnú mimoriadne silne kontaktovať, atakovať a vymieňať si energiu a hmotu. Ezoterik, ktorý má systém UČI (vlastného dvojníka), je schopný prenikať ku galaxiám klasickým systémom s využitím čiernych dier. Teda výcvikom svojich neurónov v princípe kopírovaním znetvorených a zmrzačených ľudí je schopný poslať svoju psychiku do čiernej diery našej Galaxie a odtiaľ do iných čiernych dier v iných galaxiách. Ezoterik, ktorý má dvojníka a dostatočný psychický tréning, je schopný navštevovať galaxie v kozme v ezoterike označeného ako maketa 2 000 vriec. Ezoterik sem preniká cez systém magnetarov a častíc, ktoré magnetar produkuje. Keby chcel ezoterik prenikať do ďalšej makety priestoru 2 000 vriec, tak by mu to nešlo. Na takýto psychický prienik by potreboval už schopnosť mať vlastného dvojníka budovaného vo svojich neurónových bunkách a priamo v endoplazmatických retikulách neurónových, nervových a tukových buniek. To by mu dovolilo prenikať psychicky do najmenších možných častíc, ktoré v ezoterike označujeme ako homogénne častice, čo dovoľuje prenikať asi tak do miliónov priestorov podobných makete 2 000 vriec. Tieto makety sú od seba oddelené extrémnymi vákuovými silami. Vďaka trénovaným neurónom je ezoterik schopný hľadať a spoznávať galaxie alebo im podobné objekty v hlbočinách kozmu.

Zrážka niekoľkých galaxií
Za galaxie tu považujeme objekty v kozme, ktoré majú vo svojom strede čiernu dieru. Prípadne majú vo vnútri galaxie niekoľko významovo veľkých čiernych dier alebo majú čierne diery vonku okolo hmoty galaxie. Napríklad astronómovia považujú priestor, kde sa nachádza naša planéta a súhvezdia, za klasickú galaxiu. Intuitívny veštecký a nadzmyslový prieskum našej Galaxie skorej hovorí o zanikajúcej Galaxii, kde sa naša Galaxia mení na hviezdokopu s vyhasínajúcou čiernou dierou.

Čo je a čo nie je galaxia
Okolo našej Galaxie je asi 2 000 galaxií, ale okolo nich je v priestore makety hrášku množstvo ďalších objektov, ako sú hviezdokopy a podobné útvary. V ezoterike za galaxiu považujeme útvar, ktorý má v sebe jednu alebo viacej čiernych dier. Prípadne tieto čierne diery nie sú v tele galaxie, ale okolo nej. Ešte by sa dalo uvažovať aj o tom, že galaxia je aj objekt, ktorý obsahuje pulzačné diery. Ide o diery, ktoré zhromažďujú určitý typ častíc jedného druhu.

Čo všetko dokáže čierna diera v kozme
Čierna diera v kozme je gigantický objekt operujúci na rozhraní sveta prvkov a sveta častíc. Teda operuje s objektmi o veľkosti 1 odmocnená na – 50. Teda je to desatinné číslo, ktoré má 50 núl za desatinnou čiarkou. Čierna diera je ako kozmické zariadenie na výrobu tuhých, plynných, kvapalných a plazmatických látok. Teda tvorí atómové jadrá, tvorí atómy, tvorí prvky a tuhé, plynné, kvapalné, plazmatické a organické látky. Aj keď k tvorbe organickej hmoty treba ešte jeden gigantický fenomén a to biele diery a z nich pulzujúce biele pružiny. Pružiny z bielych dier sa nachádzajú všade tam, kde sa organizuje život z aminokyselín. Biela diera je jediný objekt v kozme, ktorý produkuje tak kolosálne časticové objekty ako sú biele pružiny (aj sa fyzicky podobajú pružinám, iba veľkosť je kolosálna). Biele diery nemožno pozorovať v priestore 2 000 galaxií okolo našej Galaxie.

Anti čierne skrížené diery – objekty v časticovom svete
Opakom čiernych dier sú anti čierne diery. Možno ich pozorovať výhradne v hlbočinách kozmu po obvode každej makety zemiaku, ktorý obsahuje asi 1200 makiet strukov. A každý struk obsahuje asi 5 až 7 hráškov a každý hrášok obsahuje 2 000 galaxií a iných objektov. Anti čierne diery sú opakom čiernych dier a vlastne likvidujú makety strúčikov, makety hráškov a galaxie. Jednoducho ich vracajú do stavu častíc. Teda z makrosveta ich prevádzajú naspäť do mikrosveta častíc. Samozrejme, makety zemiaku a toho, čo obsahujú sa bránia tomuto vplyvu a trvalo sa 1 200 strukov s hráškami k sebe približuje. Nakoniec maketa zemiaku bude zanikať. Bude recyklovaná do častíc na úroveň 10 na mínus 60. Čo je vlastne svet homogénnych častíc. To, čo po nás zostane, budú výhradne dôchodcovské častice, ktoré odolajú všetkým vplyvom v kozme. A s týmito časticami sa spája psychika ezoterika.

Sily gravitačné a sily vákuové. Čierna hmota a čierna energia okolo galaxií.
Ezoterik si uvedomuje, že asi 5% hmoty v kozme je organizovaných gravitačnými silami. Ide o systém komét, meteoritov, planét, hviezd, súhvezdí, galaxií a ďalších objektov. Tieto objekty organizujú častice do súvislosti, kde je výsledok vytvorenie vákua a vákuových síl okolo gravitačne organizovaných častíc. Objekty organizované gravitačnými silami vždy musia vytvoriť aj sily vákuové a to kozmické vákuum. Je to priestor, kde je minimálne množstvo prvkov a kde sa otvára priestor pre fungovanie sveta veľkosti častíc 10 na mínus 10, alebo aj priestor na fungovanie mikrosveta veľkosti 10 na mínus dvadsať, alebo až 10 na mínus tridsať. Poznáme zhruba tri roviny vákua a to kozmické vákuum, čierna energia a čierna hmota. Všetko sú stavy vákua, ktoré produkuje aktivita gravitačných síl.

Elektromagnetické žiarenie vo vákuovom prostredí kozmu
Každopádne je rozumné zaoberať sa všetkým, čo preniká z oblasti silnej gravitácie v kozme. Máme na mysli gravitačné sily organizované kozmickým prachom, meteoritmi, asteroidmi, kométami, planétami a hviezdami. Samozrejme, tieto komické objekty sú organizované v rámci súhvezdí, galaxií a ďalších, ešte kolosálnejších objektov. Medzi gravitačné sily sa dajú zaradiť nepriamo aj čierne diery, ktoré vlastne formujú gravitačné sily kozmu a produkujú ich z oblasti atómov, atómových jadier, kvarkov, častíc a homogénnych častíc. A vytvárajú prvkovú rovinu, ktorá sa formuje do kombinácií a zhlukov tuhých, pevných, kvapalných, organických a plazmatických látok. Okolo tu menovaných objektov je vákuum. Skorej by sme mali hovoriť o tom, že okolo gravitačných objektov sú vlastne časticové objekty patriace do makrosveta číslo 10 na mínus desať, 10 na mínus dvadsať, 10 na mínus tridsať, 10 na mínus štyridsať, 10 na mínus päťdesiat, 10 na mínus šesťdesiat. Teda okolo planét, hviezd, súhvezdí a galaxií bude vždy niektorý z mikrosvetov.

Rádioastronómia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioastronomie
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_astronomy
Elektromagnetické žiarenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_%C5%BEia…
Elektromagnetické spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
Rádiové vlny
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%A9_vlny
Rádioteleskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_telescope
Zoznam rádiových teleskopov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_telescopes
Green Bank teleskop
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Bank_Telescope
Najväčší polohovateľný rádioteleskop
http://www.gb.nrao.edu/GBT/GBT.shtml
NRAO – organizácia pre rádioteleskopy v USA
http://www.nrao.edu/index.php/learn
Rôzne materiály
http://www.nrao.edu/index.php/learn/gallery
Reliktné žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_rad…
Magnetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_Space_Telescope
http://fermi.gsfc.nasa.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_astronomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma-ray_burst
Video na tému Fermi teleskop
http://www.youtube.com/watch?v=nPB_VbXYk_A

Je mimoriadne potrebné, aby ezoterik pokračoval v štúdiu a poznávaní kozmu a jeho dynamických pochodov. A na to je vhodné venovať sa stimulátorom, kde možno sledovať, ako by reagovali na seba rôzne galaxie pri ich ataku a zrážke. K simulátoru galaxií a procesov v makrokozme je vhodné si dať aj simulátor pre oblasť častíc. Takto spravia tí ezoterici, ktorí chcú ísť mimoriadne hlboko do poznania kozmu a to premostení makrosveta a mikrosveta.

Wikipédia – angličtina
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_formation_and_evolution
Použitie superpočítačov na simuláciu – len článok
http://www.universetoday.com/10687/supercomputer-will-study-…
NASA projekt GALEX – sledovanie vývoja hviezd a napr. veľké hviezdy v malých galaxiách
http://www.nasa.gov/mission_pages/galex/index.html
Galaxy evolution explorer – stránky projektu
http://www.galex.caltech.edu/
Videa – ukážka vývoja galaxie
http://www.youtube.com/watch?v=vfoxB3A0pcQ
Ukážka formovania špirálovitej galaxie
http://www.indyarocks.com/videos/Understanding-the-evolution…
Zhlukovanie galaxií
http://www.youtube.com/watch?v=qK39sKNux7Q
http://www.youtube.com/watch?v=LNLlKZeQabo
Video
http://www.youtube.com/watch?v=A5Vgsv3QqKQ
Veľa článkov, majú slušnú úroveň a vždy uvádzajú zdroj
http://osel.cz/index.php?obsah=36
Znovuzrodenie galaxie
http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2358
Galaxie raného vesmíru
http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4344
Eliptická galaxia -kanibal
http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4744
Galaxia môže prísť o čiernu dieru v strede
http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3530
Programy – simulátory, dostupné universe sandbox
http://en.wikipedia.org/wiki/Universe_Sandbox
Pekné na prvé priblíženie, len Newtonovská fyzika – bez relativistických javov
Astrograv
http://www.astrograv.co.uk/
Gravit
http://gravit.slowchop.com/

Scifi abstrakcia
http://www.youtube.com/watch?v=r3y899kkoSI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I-7w0gOlh7g&NR=1&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=gShFKK1t2Vs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3G4zzu2RU94&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WnoU7wfgwDU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=PXVQljFD8ZY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y0VRE3ZEZjw&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=S8_HwGfnjr8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=zOUcGSCxolg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=UpZFr-YClhQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aRyhYi2hto4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ntuWzn7-NXs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=T9DHga7_Nxw&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=bsgP1ZEA6OM&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=6UidIrA8EIU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=vh_940Rc82M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=JJ75am_bKsM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uqcoRvcC2yM&feature=rela…

Galaxie
http://www.youtube.com/watch?v=a2Vbxzq_hEo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=GBB2xQe8nMw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lfSHrDXxOtw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Ul4qDHsYzC4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=eYiSaDgfPKs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5sc1Il-Pb9Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=5sc1Il-Pb9Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gH1_9-UapD8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=y9wH0R5qxkU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eYrQgLRc8Ms&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uFBfJaWSRDw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qK39sKNux7Q&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ImrqjPeIows&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=KrUGWMFM2U4&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=7zm9eEyMfXQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VMU3Sd-lJd0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=59un9yatIxI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=c8Ipowj6X5s&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eydSMi8ZkuI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hw3h8z7WgdQ

Zdroj foto: www.wikipedia.org
Rádioteleskop v observatóriu Parkes

Pridaj komentár