Venujeme sa problematike dvojníka UČI a jeho premosteniu na tvorbu ektoplazmy v ľudskom tele. Z klasickej ezoteriky, ktorú môžete začať bez akýchkoľvek výnimočných schopností, je možné sa meditačne dostať až do tejto oblasti ezoteriky. Na týchto stránkach je k dispozícii celá ezoterická cesta od začiatku. Stačí študovať a cvičiť najstaršie články v jednotlivých sekciách a školách.

Úroveň ezoteriky, ktorú dosahuje toto ezoterické zoskupenie, je potrebné postupne v priebehu 15 rokov aktívnej ezoteriky pochopiť a nacvičiť. Na týchto stránkach nenájdete klasickú beletristickú ezoteriku, ale spracovanú ezoteriku celej histórie ľudstva a organickej hmoty v kozme a v jej nekonečnej minulosti. Aby ste dosahovali sami takúto úroveň ezoteriky je nutné byť aj všestranne vzdelanou osobou. História ezoteriky ukazuje potrebu, aby vrcholový ezoterik spájal všestrannú vzdelanosť v prírodných a spoločenských vedách s nácvikom svojich mimoriadnych a netradičných schopností. Klasická ezoterika dostala od tohto ezoterického zoskupenia nový prístup jasnosti a zrozumiteľnosti. Do klasickej ezoteriky sa vniesla terminológia a prax aplikovaná v medicíne. Do ezoteriky sa dostala spracovaná a odmeditovaná história ezoterických jedincov. Ezoterika získala spracovanie údajov zo sveta mŕtvych spomienok. Ezoterika získala spracovanie spomienok uložených na časticiach v systéme dvojníkov. Ezoterika dnešnej doby získala do seba zásady vedeckého bádania na základe nepriamych dôkazov. Ezoterici tohto zoskupenia prenikli hlboko do nekonečných priestorov kozmu a psychickým prienikom sa dostali do extrémnych hlbočín kozmu. Nateraz je to maketa 10 guľovitých skleníkov so svojou štruktúrou. Aby sa ezoterikom tohto zoskupenia podarilo preniknúť až do týchto kozmických objektov, bolo potrebné mať k dispozícii UČI dvojníka, ktorý má za sebou dva roky vývoja a skoro 85 odcvičených vývojových etáp. Aby ezoterik prenikol do týchto končín, bolo treba k UČI dvojníka odcvičiť premostenia psychiky na kozmický objekt magnetar, potom pomocou UČI dvojníka cestovať v kozme cez najmenšie možné častice s najväčším možným energetickým obsahom v pomere veľkosť objektu a jeho energie. Tieto objekty sú tak malé, že jadro atómu je pre tieto častice kolosálna veľkosť. Ezoterik tohto zoskupenia má trvalé ambície prenikať neustále ďalej do hlbočín kozmu a spoznávať ďalšie nekonečnosti. Ezoterici tohto zoskupenia sa trvalo usilujú prenikať aj do mikrosveta organických prvkov, anorganických prvkov, atómov, atómových jadier, protónov, pozitrónov a neutrónov. Tieto objekty jadra sa skladajú z ešte menších časticových objektov ako sú napríklad kvarky a podobne.
Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú prejsť z klasickej do kvantovej fyziky.

Je zrejmé, že klasická ezoterika sa zdá jasnejšia a prístupnejšia ako toto ezoterické bádanie a dokazovanie. A vlastne skorej ide o to, že ezoterici v minulosti nedokázali posunúť ezoterický vývoj ďalej a to hlavne z dôvodu oddelenia logiky, vedy a dokazovania od ezoterickej praxe. Toto je najväčší problém aj náboženských systémov, ktoré ustrnuli na určitom vývojovom medzníku a nevytvorili potenciál k tomu, aby duchovno ako také posunuli do budúcnosti. Treba si uvedomiť, že pokiaľ niečo nejde dopredu a neabsorbuje aktuálnu realitu, tak sa stáva dogmatizmom a ortodoxiou. Ezoterici tohto zoskupenia dôsledne prevetrali a prekontrolovali všetky rozhodujúce oblasti duchovna. Ezoterika tohto zoskupenia je výsledkom rozsiahleho prieskumu možností ezoteriky a jej zreálnenie. Oddelila sa prílišná ľudská fantázia od reálnych možností duchovného rastu. Prestala sa pestovať ezoterika zbožných želaní druhu: toto by sme chceli a toto by bolo dobré, keby sa toto dalo uskutočniť a toto dokázať. Najlepšie je, keď ľudia od ezoteriky očakávajú levitačné vznášanie, zázračné liečby, telepatické čítanie myšlienok, super tipovanie čísel a podobne. Pokiaľ od ezoteriky očakávate, že takéto schopnosti získate alebo niekoho s týmito schopnosťami stretnete, tak budete mimoriadne sklamaní a znechutení. Ezoterika tohto zoskupenia sa dávno vzdala takýchto nereálností, ktoré vyžadujú mimoriadne poškodený systém tela. Ezoterika ide od bežných ľudí, uzatvára sa do seba a vytvára si vlastný potenciál na vlastný rozvoj. Ezoterika v podaní tohto zoskupenia nie je zameraná pre bežných jedincov a nie je zameraná na to, aby sa využívala na komerčné účely. Jednoducho potenciál mimoriadnych schopností ezoterika a jeho všestranne založený intelekt je plne využitý na rozvoj ezoterika a realizáciu všetkého, čo súvisí nejako s teológiou, nadčasovosťou a nekonečnosťou. Ezoterika tohto druhu nemá záujem propagovať svoje ciele a zámery. Jednoducho tento trend ezoteriky nie je pre každého a štýl tohto druhu ezoteriky je mimoriadne náročný na desiatky rokov trvajúce prerábanie psychiky. Na takúto úroveň treba aj mimoriadne mnoho a všestranne študovať. Tento druh ezoteriky je tak intelektuálne náročný, že sa v podstate stáva pre bežných ľudí nedostupný a pokiaľ by ste túto ezoterickú cestu chceli absolvovať, museli by ste sa v zásade vzdať všetkých výhod, ktoré ponúka klasický život bežných jedincov A to treba zobrať do úvahy aj ten moment, že vrcholové ciele v ezoterike sa nemusia naplniť. Ale na druhej strane sa treba pozrieť na bežných ľudí, ktorí žijú pre čas prítomný a teda pre svoju prácu, rodinu, deti, kariéru a priateľstvo. Majú právo si vybrať, či budú žiť pre čas prítomný, alebo pre čas budúci a niečo nadčasové. Ezoterik tohto zoskupenia dáva prednosť veciam nadčasovým a veciam súvisiacim s pojmom a realitou nadčasovosti.

O nadčasovosť sa dá usilovať na viacerých rovinách. Je tu rovina rozjímania nad Božou večnosťou. Pre ezotericky a nábožensky ladenú dušu je to vždy viacej ako holdovať posadnutosťou pre futbalový klub a jeho farby. Pre duchovne založených ľudí je bližšie rozjímať a špekulovať nad matematickým nekonečnom ako tým, kto vyhrá voľby. Pre duchovne ladených ľudí sú teologické štúdie viacej ako Nobelova cena za vedu a mier. Hlboké teologické rozjímanie a filozofovanie je viacej ako všetky hrdinské činy filmových idolov alebo idiotov. Ezoterik je praktik, ktorý hľadá priestor a možnosti, kde by ideu naj, všetko, všade a navždy mohol aj zrealizovať. V zásade je ezoterik posadnutý hľadaním a odkrývaním praktického potenciálu týchto vrcholových ideí. Málokoho bude zaujímať otázka, koľko ešte ľudstvo bude existovať ako organická hmota? Málokoho zaujímajú myšlienky, čo je zmyslom života alebo by mohlo byť najhlbším cieľom organickej hmoty v kozme. Ezoterikovi tohto zoskupenia je to jasné a je to všetko okolo nekonečna. Ezoterik dobre tuší a je presvedčený, že po jeho smrti je reálne možné uchovať informácie o svojej duchovnej činnosti. Ezoterik dobre tuší, že jeho spomienky v podobe impulzov a tak isto jeho programy fungovania sa môžu v kozme uchovať a fungovať vcelku za určitých racionálnych podmienok. Ezoterik sám seba chápe ako uložené impulzy spomienok a organizujúcich programov a že toto všetko je možné uchovať v kozme na systéme časticových objektov ako sú kvarky, leptóny a podobné časticové objekty. Samozrejme, pokiaľ ezoterik pracuje na systém prenesenia svojich spomienok na častice, musí tak robiť počas svojho života a nie po svojej smrti. Vtedy je už neskoro nazbierať vhodné informácie o makro a mikrokozme a pripraviť program, aby sa spomienky uložili na častice a boli ako aktívna záležitosť, ktorá trvalo expanduje do makro aj mikrosveta. Pripravuje si v podobe programu trvalú aktualizáciu toho, čo sa deje v kozme a následne aj svojich vlastných systémov. Idea nesmrteľnosti v zmysle aktívnych spomienok vyžaduje, aby sa dodržiavala trvalá zásada skenovania všetkého, čo sa v kozme zásadne zmení. Prijatie a rešpektovanie tejto zmeny a následne doladenie celého systému na to, aby sa dalo fungovať aj v zmenených spomienkach. Teda je tu prvá idea a to idea aktuálnosti, ktorá je základom realizovania systému aktívnych informácií na večnosť. Niečo môže fungovať na večnosť, pokiaľ nestratí kontakt s nadčasovosťou.

Ďalšia zásada nadčasovosti je v systéme trvalej expanzie do makro a mikrosveta. Teda pokiaľ niečo na večnosť, tak potom s tým, že je tu prítomný neustály prvok operovať stále vo väčšom priestore makro a mikrosveta. Teda trvalá expanzia do nekonečného priestoru a následne definovanie stále hlbších zákonitostí udržania sa v nekonečnom čase a priestore. A takto to treba realizovať trvalo. Ďalšou dôležitou zásadou idey nekonečna je odstúpenie od toho, že organická hmota je zmyslom kozmu a organická hmota tu bola vždy a navždy. Zmyslom kozmu je samotný kozmos a mimoriadne schopný aktualizovaný zdroj o dianí v kozme. V zásade tu hovoríme a píšeme o vybudovaní neustále sa aktualizujúceho, neustále sa vyvíjajúceho a meniaceho informačného systému na časticiach. Nič viac, nič menej. A pre toto sa vlastne dnes vrcholová ezoterika uberá do oblasti zvanej technologická a informačná ezoterika. Ezoterik spoznáva robotiku a tvorbu inteligentného robotického a plne automatizovaného prostredia, aby lepšie pochopil svoj vlastný ľudský informačný systém. A keď ezoterik racionálne zadefinuje robotické a ľudské informačné systémy, tak má väčšiu šancu pochopiť, ako vybudovať informačný systém večnosti na časticových objektoch.

Ektoplazma šamanov. Tvorba ektoplazmy cez nervové platničky vo svaloch. Tranzový tanec za pomoci bubnov. Rezonančná ektoplazma a jej nácvik. Technika napájania sa na ektoplazmatické osoby. Ektoplazma médií. Tvorba ektoplazmy cez systém maternicových buniek u ženských médií. Ektoplazmatické médium a patológia stavu embryonálnych buniek u jedincov, ktorí majú vek dospelej osoby. Ektoplazmatické médium a technika fantázie a uverenia, že dokážu oživiť mŕtvu osobu. Technika ezoterika a psychické prepojenie na takéto osoby. Ektoplazma pri úrazoch. Ojedinelé prípady po vážnych úrazoch, kde daná osoba prežije dlhšie ako je normálne z hľadiska poznatkov medicíny. Ojedinelé prípady, ktoré z hľadiska medicínske by mali byť v katastrofálnom stave a napriek tomu fungujú, ako keby boli zdravé. Technika ezoterika a psychické prepojenie na takéto osoby. Ektoplazma z fantázií. Jedna z techník tvorenia ektoplazmy za pomoci tvorenia čo najprebujnenejších fantázií, halucinácií. Ektoplazma za pomoci dvojníka UČI. Tvorba ektoplazmy za pomoci dvojníka a to rovno v jadrách atómov v tele ezoterika. Ektoplazma ohňa. Extrémny stav, pri ktorom z média vyteká ektoplazma ako hmla a následne vznikajú v priestore horiace objekty. Ektoplazma zem. Extrémny stav, pri ktorom z média vyteká ektoplazma ako hmla a následne sa v priestore vznášajú kusy neznámych objektov. Ektoplazma voda. Extrémny stav, pri ktorom z média vyteká ektoplazma ako hmla a následne vzniká v priestore vznášajúca sa tekutina. Ektoplazma vzduch. Extrémny stav, pri ktorom z média vyteká ektoplazma ako hmla a následne vzniká chlad a pohyb vzduchu. Ektoplazma a svet mŕtvych. Extrémny stav, pri ktorom z média vyteká ektoplazma ako hmla a formuje sa z toho napríklad hlava mŕtvej osoby. Ektoplazmatický dvojník. Jedinečné prípady osôb so systémom dvojníka a zároveň produkciou ektoplazmy. Vedomá tvorba ektoplazmatického dvojníka. Ektoplazmatickí dvojníci po smrti organickej hmoty.

Ektoplazma UČI dvojník
Ezoterik vytrvalo medituje a buduje si systém dvojníkov UČI. Ezoterik má za sebou už okolo 87 vývojových verzií dvojníka. Vždy po novom type dvojníka nastáva obdobie, keď treba pozmeniť aj ostatných, už vytvorených dvojníkov. Je to prirodzená záležitosť vývoja celého systému dvojníkov UČI. Skratka UČI naznačuje, že systém dvojníkov prešiel rozsiahlym vývojom a už systém dvojníkov nemožno chápať ako klasického dvojníka osôb, ktoré majú klasického patologického dvojníka z nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Aby systém dvojníka fungujúci na časticiach mohol prenikať do kozmu, bolo potrebné ďalej realizovať niekoľko nových vývojových línií. A to ide o dvojníka UČI ektoplazma.

Ektoplazma rezonančná
Dvojník UČI ektoplazma sa zaoberá alebo funguje na princípe toho, že sa kopíruje systém jedincov tvoriacich ektoplazmu. Ide prevažne o jedincov, ktorí aj v dospelosti majú embryonálne bunky vo svojom tele a nedospeli im bunky do buniek dospelej osoby. A tak isto ich veľký mozog je vystavaný zvláštnym spôsobom. Ezoterik, ktorý je dospelý a má vyvinuté klasické bunky dospelej osoby netvorí prirodzene ektoplazmu, ako to tvorí ektoplazmatická osobnosť s embryonálnymi bunkami. No po určitom výcviku je možné aj v tele so štandardnými bunkami začať produkovať určité množstvo ektoplazmy. A takúto tvorbu potrebuje ezoterik pre činnosť svojho Dvojníka UČI magnetar/častice/150 kozmov/ ektoplazma/ inkubátor. Tvorba ektoplazmy pomôže dvojníkovi, aby mohol prenikať do hlbočín kozmu a to do systému makiet 10 skleníkových gúľ, v ktorých sa nachádzajú ďalšie makety a to makety snehových gúľ, v nich makety bielych a čiernych bobúľ a v nich makety balónu a ďalších makiet.

Prienik do 150 kozmov minulosti a usadenie sa v prapodstate
Ezoterik si uvedomuje priestor kozmu, ktorý mu sprístupnil systém dvojníka. Ide o 10 makiet skleníkových gúľ a v nich množstvo ďalších makiet kozmických objektov. Ezoterik pomocou systému dvojníka UČI zistil, že priestor kozmu tvoria aj takzvané kozmy minulosti. V zásade teraz tu máme asi 152 kozmov. Z toho je kozmos 151 náš terajší kozmos (10 makiet skleníkových gúľ). Kozmos 152 sú základy budúceho kozmu, ktorý príde po našom, teda 151. kozme. Kozmos minulosti teda 150 – 135 obsahuje iba častice a žiadne atómy, prvky a organickú alebo anorganickú hmotu. Ale zato na špecifických časticiach zostali záznamy dvojníkov. Teda dá sa s určitou istotou predpokladať, že tu fungoval organický život. Kozmos 134 – 1 neobsahuje žiadne záznamy dvojníkov. Teda bez systému dvojníkov po organickej hmote. Výnimku tvorí takzvaný 0 kozmos minulosti, kde sa ešte aj teraz nachádzajú atómové jadrá zoskupené po 20 kusov vedľa seba. A tu s veľkým prekvapením nachádzame spomienky J.W.Goetheho, ktorý sa sem prepracoval svojím vedeckým bádaním a túžbou po osobnom poznaní toho, čo vtedajšia aj dnešná veda ešte spoznávať nedokáže. Samozrejme, treba určiť aj rozsah priestoru v kozme minulosti 0, ktorý samotný spisovateľ a prírodný vedec Goethe zvládol. Je to približne rozsah makety nášho guľovitého skleníka pod označením č. 1.

Na prienik do týchto 150 kozmov minulosti je vhodné precvičiť rezonančnú ektoplazmu. Píšeme tu o ektoplazme tvorenej šamanskými jedincami pri použití tanca a bubnov. Tento stav ezoterik svedomito cvičí aj za použitia poznatkov a skúseností Silva školy a Šamanskej školy. Samozrejme, tvrdiť, že za 0 kozmom minulosti nie sú ešte ďalšie kozmy, by bolo asi predčasné. Predpokladáme, že niečo za kozmom 0 určite bude a asi to budú najmenšie možné častice s najvyšším energetickým potenciálom a s tým, že častica sa tak rýchlo pohybuje, že je naraz na nekonečnom množstve bodov. Ale tieto najmenšie častice už nie sú pre existenciu dvojníka možné. Ale to neznamená, že dvojník viazaný na organickú hmotu nedokáže týmto svetom prenikať. No po smrti ezoterika so systémom dvojníka UČI je vhodné vyhnúť sa týmto oblastiam. Ale cez tento priestor pod označením 1 kozmos sa dá prenikať ešte hlbšie do kozmu ako doteraz a samozrejme to vhodne využijeme. Ezoterik so systémom dvojníka usiluje trvalo prenikať do kozmického priestoru, usiluje sa spoznať čo najviac ďalších objektov a častíc v kozme a priestorov, kde sa častice nachádzajú či už ako voľné objekty, alebo objekty viazané v atómoch alebo prvkoch, či už anorganických, alebo organických.

Otázka nekonečna. Teologické úsilie o pozemské nekonečno. Ektoplazmatická existencia. Reinkarnácia.
Znovu sa vraciame k úsiliu o praktické zrealizovanie princípu nekonečna. V tejto fáze duchovnej cesty sa usilujeme vystavať v ezoterikovi špecifický informačný systém na úrovni častíc. Treba si uvedomiť, že bežná myseľ človeka operuje na úrovni prvkov. Teda impulzy zo svojho vnímania okolia a seba samotného ukladá v určitých druhoch buniek na úroveň prvkov. Po smrti tohto jedinca končia jeho spomienky v podobe impulzov vo svete atómov okolo nás. Ľudia, ktorí majú akú takú skúsenosť s klinickou smrťou, ukladajú svoje spomienky v impulzovej podobe do určitých buniek v tele a to rovno na úroveň atómov. U týchto jedincov sa spomienky po ich smrti uložia koncentrovane a ucelene do úrovne atómov okolo nás. Osoby, ktoré majú systém dvojníkov, budú ukladať svoje spomienky na úroveň častíc. A po ich smrti sa ich spomienky presunú na úroveň častíc. Úroveň častíc zatiaľ dovoľuje uložiť spomienky ezoterika so systémom dvojníka na najdlhšiu nekonečnosť. Je dôležité, čo vlastne bude ezoterik cez systém dvojníka ukladať na častice. Nemá zmysel na častice ukladať skúsenosti bežného života. Má zmysel spoznávať kozmos cez systém dvojníka a na častice ukladať informácie o makrosvete a mikrosvete. Na úroveň častíc sa najčastejšie uložia iba impulzové spomienky a nie riadiace programy z neurónov. Prípadne riadiace programy z neurónov sa neorientovali na večné aktivity a na vytvorenie informačného systému na večnosť. Osoby so systémom dvojníkov ani netušia, že majú dvojníka a že ho môžu vedome naprogramovať k určitým aktivitám. Väčšina ľudských jedincov s dvojníkom naprogramujú seba aj dvojníka k bežnému životu a nie nadčasovosti ako napríklad doteraz jediný človek Čech F. Bardon. Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú postaviť dvojníka k realizácii teologických ideí k večnosti, jedinečnosti a nekonečnosti. Priestor častíc je vhodné miesto na realizáciu týchto ideí v inom meradle ako doteraz. Teda bežný jedinec žije pre čas prítomný a čo bude s jeho spomienkami za jednu miliardu rokov ho nezaujíma. Amatérska ezoterika sa tejto otázke venuje okrajovo. Amatérska scéna sa usiluje o hlúposti ako je levitácia, čítanie myšlienok a podobe. Ezoterik sa usiluje žiť pre to, čo je nadčasové, a tak isto si vo svojich neurónoch buduje programy, ktoré sa špecializujú na to, aby uložené spomienky o kozme, svete častíc a svete organickej hmoty boli aj po smrti ezoterika aktívne a pokračovali vo svojej existencii. Teda hovoríme tu o zasvätení svojho života pre nekonečnosť a nadčasovosť. Je na každom, či život venuje času obmedzenému planétou Zem, alebo dá prednosť životu v nadčasovosti. Pokiaľ ste si vybrali nadčasovosť, tak treba uložiť do častíc to, čo má hodnotu nadčasovú a čo dovolí posmrtnému záznamu pokračovať v aktivitách aj po smrti. Ezoterik sa musí za svojho života venovať otázkam nadčasovosti a vytvoriť tak základ pre aktívne fungovanie svojich spomienok z makrosveta a mikrosveta na časticiach.

UČI dvojník magnetar/ antičastice/ektoplazma/ 150 kozmov/ snový inkubátor. Zoznam objektov v kozme a priestor. Zoznam druhov časticových dier v kozme. Zoznam 150 kozmov minulosti.
Aby sme si dokázali vytvoriť čo najracionálnejšiu predstavu o kozme, je potrebné preskupiť svoju psychiku z klasickej do kvantovej fyziky. A tu nájdete pravidlo pre prepojenie makrosveta a mikrosveta pri výklade kozmu. Teda pokiaľ ezoterik cez systém dvojníka preniká do hlbočín makrosveta objektov v kozme a pokiaľ preniká do objektov v mikrosvete, (častice) je schopný vytvoriť si omnoho reálnejšiu predstavu fungovania kozmu. Teda pre ezoterika a jeho duchovnú cestu je rozhodujúci psychický prienik do makrosveta a mikrosveta a to vyžaduje štúdium kvantovej fyziky a jej zákonitostí. S klasickým vedomím fyziky objektov ezoterik v žiadnom prípade nevystačí. Ezoterik trvalo preniká do makrosveta a mikrosveta a každý hlbší prienik je aj dôvod na to, aby sa zastavil a prehodnotil svoju predstavu a zákonitosti o kozme. Je to prirodzený vývoj a potreba, na ktorú si v oblasti neurónov vytvorí trvalý bioprogram. Tento program zároveň buduje ako základ programu, ktorý po jeho smrti bude súčasťou impulzových spomienok uložených do systému ektoplazmatického dvojníka na časticiach. Čo všetko tvorí priestor ezoterika, do ktorého psychicky preniká: v tejto fáze duchovnej cesty máme asi 152 kozmov a sú uložené v sebe. Veľkosť týchto kozmov určuje psychický prienik ezoterika cez systém dvojníka UČI na časticiach. Je ohraničený maketami 10 skleníkových gúľ, ktoré vo vnútri obsahujú po 10 makiet snehových gúľ. V snehových guliach sú čierne a biele bobule. V bielej bobuli je maketa balóna a v makete balóna je tisíc skladov po tisíc dáždnikov a v každom dáždniku je po 10 skladov banánov a ďalšie a ďalšie makety. Teda dnešný kozmos označený číslom 151. V ňom sa už pripravuje kozmos 152 ako budúci kozmos, keď terajší kozmos 151 zanikne. V tomto priestore sú aj kozmy minulosti a je ich 150 o veľkosti 10 skleníkových gúľ. Sú to všetko kozmy minulosti a zostali v nich iba a iba častice a systémy dvojníkov. Systémy dvojníkov ako pozostatok po organickej hmote sú v kozmoch minulosti a to 150 – 135. Kozmos 134 až 1 neobsahujú systémy dvojníkov ako pozostatok po organickej hmote. Sú tu iba špecificky nedostupné častice. Je tu aj kozmos minulosti a to 0 kozmos, kde sú atómové jadrá zoskupené po 20 kusov pri sebe a možno tu nájsť jediný záznam a to Nemca Goetheho (prírodovedec a spisovateľ, napísal knižku Faust). Ináč tu nie je nič ľudské ani organické. Sú tu aj ďalšie kozmy minulosti a budeme ich označovať – 1, – 2, – 3 atď. Toto všetko tvorí jeden kozmický celok.

Snová ezoterika. Autohypnóza. Rané štádium zaspávania. Spánok. Poruchy spánku. Zvierací spánok. Námesačnosť. 40 % rozumovosti v spánku. 20% rozumovosti v spánku. Sny. Výklad snov. 0% rozumovosti v spánku. Hypofýza a denná a nočná chémia. Dvojník UFO inkubátor/ ektoplazma. Presadenie zmien v nočnom režime. Zásahy a ovládanie snového režimu. Dvojník v snovej línii a dvojník v dennom vedomí. Premostenie týchto dvojníkov navzájom.

Do systému ezoteriky patrí aj snová ezoterika. Snová ezoterika začína štúdiom ezoterických knižiek o snoch a cvičeniami, ktoré sú v týchto knižkách popísané. Neodporúčam cvičiť veľmi intenzívne a dynamicky tieto cvičenia. V zásade všetci autori takýchto knižiek neberú ohľad na to, že snovými cvičeniami vykonávanými počas noci sa môže trvalo poškodiť normálny spánkový režim. A tak je vhodnejšie tieto knižky cvičiť v stave autohypnózy a hypnózy a to počas dňa, pred spánkom alebo tesne po zobudení. Do oblasti snovej ezoteriky patrí aj literatúra s názvom astrál a astrálne putovanie. Astrál a astrálne putovanie sa realizuje v nočnom snovom stave, kde osoba sa musí naučiť ísť až do stavu klinickej smrti. Ide iba do štádia ranej fázy tohto stavu a k tomu snový stav. Pre cvičenie raného štádia klinickej smrti je dobré meditovať Tibetskú knihu mŕtvych. Podrobnejšie si o tejto problematike nájdete v Snovej škole a Plazmatickej škole.

Je dobré, pokiaľ ezoterik prejde z klasického ľudského spánku do zvieracieho spánku. Teda nebude trvalo iba v dennom alebo iba nočnom režime. Ľudia majú denné a nočné vedomie. Zvieratá majú aj v noci aj počas dňa denné aj nočné vedomie. Keď je u človeka narušený spánok a to dlhodobo, môže prejsť do systému zvieracieho spánku. Dá sa tak fungovať, pokiaľ zvládnete mikrospánok a počas dňa si ho doprajete vždy, keď príde, na pár minút. Najlepšie zatvoriť oči a posediačky ho absolvovať. Za rok až dva si človek na tento stav zvykne. Výhoda je potom jasná a to je schopnosť rýchlejšie regenerovať a upratovať psychiku. Ľahšie sa znáša extrémne pracovné, študijné a meditačné nasadenie. Neskoršie je vhodné sa naučiť spávať vyvolaním autohypnózy a nie normálny klasický ľudský spánok. V človeku sa ľudským spánkom vytvorila dvojitá psychika: denné a nočné vedomie. Teda to, čo odmeditujete počas dňa, sa zo psychiky môže oslabiť alebo stratiť počas noci. V zásade noc má byť na to, aby sa upratala psychika, zdravie, vyriešili sa pracovné a osudové veci. A noc nemá byť útekom z reality a z osobných a pracovných neúspechov. Ezoterik, ktorý má za sebou roky výcviku v oblasti snovej ezoteriky, naštudoval si aj oblasť snovej patológie a už niekoľko rokov pestuje systém dvojníkov, sa bude usilovať o výnimočný fenomén a to je zjednotenie nočného a denného vedomia. Tento stav sa nedá dosiahnuť v klasickej ezoterike, pokiaľ ezoterik nepestuje systém dvojníka UČI. Až aktívne presadenie sa dvojníka v nočnom režime vedie k jedinečnému stavu psychiky a to je, že dvojník realizovaný v nočnom režime postupne ovládne nočné procesy, ktoré ezoterik nemá dostatočne pod kontrolou ani vtedy, keď má mimoriadne vyspelého dvojníka v dennom režime. A tak ezoterik cvičí a medituje, aby dvojník UČI ovládol a začal kontrolovať celý proces spánku. Ezoterik si uvedomuje a nasugeruje si uverenie, že nemá počas dňa čas meditovať a musí sa meditácia s dvojníkom odohrávať počas noci. Treba to nabíjať mimoriadne silne emóciami a túžbou, aby sa to dialo. V zásade ezoterik si želá, aby nočný dvojník prevzal úplnú kontrolu nad telom aj mysľou ezoterika počas spánku. Ďalej ezoterik usiluje o to, aby bol snový dvojník tak mimoriadne silný, aby z nočného režimu ovládol dvojníka v dennom vedomí. A takto postupne dôjde k zjednoteniu denného a nočného dvojníka. Prečo má nočný dvojník ovládnuť denného dvojníka? Lebo nočný dvojník má omnoho lepší potenciál vyvíjať sa bez zásahu ezoterika, bez vonkajších podnetov. A nočný dvojník si poradí aj s genetickým zdrojákom – čo je vlastne základný program na fungovanie organického človeka. Nočný dvojník je tak silný, že preniká z nočného režimu do denného režimu a na svoj obraz zmení denného dvojníka. Ezoterik má teraz viac šancí v oblasti ezoteriky dvojníkov napredovať ešte aktívnejšie a dovolí mu to dosiahnuť v oblasti ezoteriky ešte ďalšie vrcholy.

Technokratická ezoterika. Štatistika. Aktualizácia informácií. Vývoj vlastného systému myslenia a konania. Digitalizácia, globalizácia, robotika, kybernetika, automatizácia, hardvér, softvér, informačné systémy, elektrotechnika, strojárenstvo, inteligentné prostredie, robotické prostredie.
Ezoterik zámerne zavítal do oblasti techniky a technológie. Vedome chce všetky poznatky z tejto oblasti presunúť a využiť v ezoterike. Ezoterici sa nevenujú technickej oblasti, aby ju zdokonaľovali, ale aby im táto oblasť dovolila preniknúť hlbšie do informačného systému vo svojom tele a vo svojich bunkách. Ezoterik si uvedomuje dva systémy výmeny informácií v tele. Starší informačný systém je pôvodu chemického. Bunky vytvárajú a vypúšťajú chemické latky, ktoré iné bunky v tele informujú o tom, čo sa deje. Základom tohto informačného systému sú hlavne hormonálne žľazy. Tento systém informácií nemá oblasť technologická (stroje nemajú aminokyseliny a bielkoviny). Oblasť technologická má hlavne druhý informačný systém založený na ukladaní informácií v podobe bioelektromagnetických impulzov. Teda neurónové bunky a ich vnútorné štruktúry obsahujú bioprogramy. Je tu takzvaný program genetického zdrojového kódu a je v každej bunke na úrovni jadra, jadierka, chromozómov, génov, génových sekvencií, bielkovín, aminokyselín a skupiny bioprvkov. Aj samotné aminokyseliny asi 10 druhov sú genetický kódované a pamätajú si, ako sa majú deliť a ďalšie aminokyseliny si pamätajú, aké chemické látky treba tvoriť. Toto sú informácie na úrovni chemických a fyzikálnych vlastností prvkov, atómov a častíc.

Potom je druhý informačný systém a to sú impulzy vo vnútri buniek na úrovni orgánikov vo vnútri hlavne tukových a neurónových buniek. Informácie aminokyselinového pôvodu zo spermie a vajíčka. Impulzovú zložku informácie dodá maternica počas vývoja ľudského plodu v matke. Blastulové útvary v ranom štádiu tehotenstva sú základom delenia a výmeny buniek v 5., 10., 15. a 20. roku života. Aminokyseliny ako základ bielkovín sú geneticky stabilné a nedovolia, aby sa zhluky prvkov ako základ aminokyselín nemohli voľne vymieňať a voľne meniť (píšem tu o DNK a RNK, teda delení buniek z blastulového základu vytvoreného v ranom období embrya). Zbytok aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny, majú skupiny prvkov, ktoré sa môžu podľa potreby obmieňať. Tieto aminokyseliny tvoria požadované chemické latky v tele a prirodzene majú v sebe svoje vlastnosti pochádzajúce z kombinácie prvkov a v nich atómov, atómových jadier a častíc. Teda prirodzený informačný systém je uložený vo vlastnostiach samotných prvkov. Môžeme tu hovoriť o prvkovom, aminokyselinovom a bielkovinovom informačnom systéme, ktorý prichádza z oplodnenia vajíčka spermiou. Preto organická hmota určitého druhu prežije iba vtedy, keď sa zrodí u človeka z pohlavných buniek a tie sa dostanú do tela matky a život sa rozvinie v samotnej maternici. Tento informačný systém si v sebe nesie informácie z celého vývoja organického druhu od jeho vzniku na planéte Zem a v ezoterike ho nazývame genetický zdrojový kód. Zabezpečuje, že pokiaľ sa embryo a ľudský plod dobre rozvinú, tak sa narodí dieťa, ale to má iba potenciál byť zvieraťom. Jednoducho nemá vedomie človeka. Toto vedomie sa musí rozvinúť pod vplyvom výchovy. No prvé impulzy do neurónov plodu asi v treťom mesiaci dostane maternica. Ezotericky možno vnímať maternicu ako nejaký systém napaľovania CD. A do neurónov sa ku genetickému zdrojáku, ktorý má riadiť hlavne organické časti, uloží aj základ budúceho ľudského intelektu dieťaťa. Maternica do tvoriacich sa nervových, tukových a neurónových buniek vloží niečo ako operačný systém na prijatie ľudskej civilizácie.

Pokiaľ sa narodí dieťa a nedostane dostatok ľudských podnetov, tak sa mu rozvinú iba neuróny na úrovni zvieraťa a u takýchto detí hovoríme, že sú sociálne zaostalé a je skoro nemožné, aby takéto dieťa dosiahlo úroveň mysliaceho človeka dnešnej doby. Teda dieťa prijíma do svojich buniek informácie od svojej matky, otca a od okolitých ľudí. A keď je týchto podnetov dostatok, tak sa neuróny nastavia tak, aby v plnom rozsahu prijali ľudský rozmer existencie. Aj tu vidieť, že bez ľudskej výchovy a udržania ľudskej kultúry nemožno dospieť do stavu ľudskosti. Keby dieťa vychovávali zvieratá, tak by zostalo na úrovni zvieraťa. U človeka nie je geneticky zabezpečené, aby bol od narodenia človekom. Teda na začiatku narodenia je tu nevedomie, alebo vedomie zvieraťa a bude trvať ešte asi 5 až 10 rokov, kým sa dieťa stane mysliacim človekom, ktorému sa v neurónoch vytvoria bioprogramy ľudského správania. Informácie zo spermie a a vajíčka dajú ľudskému telu bio Bios a bio Setup ako to, čo bude riadiť organický hardvér ľudského tela. Maternica dá niečo ako bio operačný systém pre prijatie ľudského rozmeru a to rovno do vnútorných štruktúr hlavne tukových, nervových a neurónových buniek. Tu chápeme maternicu ako napaľovacie zariadenie pre CD.

V počítači sa to deje trochu inak. Výrobca vyrobí komponenty a súčiastky. Všetky komponenty alebo bloky sa otestujú, či sú funkčné. A potom výrobca dovnútra napáli Bios a Setup. A to na viaceré miesta. Tento softvér naprogramovaný v programovacom jazyku Asembler bude základom pre fungovanie celého hardvéru v počítači. Potom sa dovnútra počítača vloží operačný systém a potom možno do počítača vložiť ďalší softvér vo zvukovej karte, grafickej karte a podobne. Skúste sa ponoriť psychicky do počítača pred sebou a potom na seba a vnímajte vlastný informačný systém svojho tela.

Teda je tu informačný systém v ľudskom tele a nazývame ho genetický zdroják, do ktorého človek nemá skoro žiadny prístup a tým je život daného človeka do značnej miery predurčený. Všetko je v poriadku, pokiaľ je genetický zdroják v poriadku a v rovine skupín prvkov uložených v aminokyselinách nevykazuje nejaké abnormality. Maternica uloží niečo ako operačný systém na budovanie ľudských programov do buniek dieťaťa. Aj tu môže prísť k poškodeniu a biooperačný systém môže vykazovať nestabilnosť a poruchovosť. Ďalšie informácie sa dostanú do narodeného dieťa z pôrodu. Tento moment je mimoriadne dôležitý a nie je jedno, či dieťa príde na svet cisárskym rezom alebo klasickým spôsobom. Tento prvý moment opustenia matky sa uloží do spomienok v tukových bunkách a bude sa z nich formovať biosoftvér v neurónoch detského tela. A ďalšie informácie už dieťa začína prijímať zo svojho okolia a ukladať cez systém nervových buniek, ktoré na konci nervov majú špeciálne modifikované bunky oka, ucha, úst a jazyka, nosnej sliznice a nervových zakončení hmatu a nervových zakončení do vnútra organizmu. Nervové bunky majú v sebe na úrovni orgánikov v bunke mitochondrie (zdroj energie, dióda, tranzistor, logický obvod a generátor impulzov), ktoré produkujú bioenergiu a zároveň sú niečo ako generátor impulzov na spracovanie informácií zvonka a zvnútra dieťaťa. Samozrejme, časť impulzovosti zabezpečujú aj nervové platničky vo svaloch, ktoré majú aj funkciu uvoľňovať a zmršťovať svalovinu dieťaťa. Dieťa si v neurónoch buduje biosoftvér a v ňom ukladá impulzy pre systém ľudského správania. Impulzy zároveň ukladá dovnútra tukových buniek a operatívne informácie na okamžité reagovanie ukladá to základov hnedého tuku.

Dieťa musí dostať do svojich neurónov bioprogramy ísť na nočník, jesť lyžičkou, hovoriť zrozumiteľné slová a chovať sa smerom k ľudským systémom konania a správania. Zároveň genetický zdroják – bio Bios zabezpečuje chod organizmu, rast a jeho dospievanie. Operačný systém z maternice zase napomáha vkladanie impulzov do tukových buniek ako do systému bio hard diskov a do neurónov ako bioprogramy. Do počítača vytvorí program programátor, vloží ho tam a program v počítači funguje. U dieťaťa, ale aj dospelej osoby sa program nemôže vymeniť naraz, ale sa musí obrovským množstvom opakovaní zastabilizovať. Zo začiatku vykazuje program veľkú poruchovosť a množstvo nedostatkov. Až postupne cvikom a používaním sa zdokonalí. Pokiaľ sa chce niekto v niečom stať profesionál, tak musí dostať do vienka určité talentové predpoklady a k nim treba dodať schopnosť tvrdo cvičiť a učiť sa k profesionálnej dokonalosti. Ešte horšia situácia je, keď sa rozhodne niekto v 50. rokoch zásadne zmeniť a vytvoriť nové programy v neurónoch a s tým prijať aj adekvátne množstvo nových informácií. V tomto veku je to sprevádzané aj ťažkými depresívnymi stavmi ako prirodzená reakcia na prebojované zmeny v neurónoch. Všetko je spojené s likvidáciou nežiaducich programov a ich preprogramovanie na žiaduce riadiace programy.

Pridaj komentár