Vzťah človeka k tomu, čo nastáva počas smrti a po smrti človeka. História pohľadov ľudí na smrť, na to, čo sa deje v priebehu smrti a po smrti človeka.

S určitosťou môžeme tvrdiť, že zvieratá si nevytvárajú žiadny názor na smrť, aj keď skúsenosť so smrťou určite počas života nadobudnú aj tým, že zabíjanie je súčasťou ich života. Predátori lovia iné zvieratá, a tak tie, čo prežijú útok, majú možnosť zapísať spomienky o smrti do svojej pamäti. Strach zo smrti je prirodzený ochranný činiteľ. Niektoré zvieratá sú schopné pri mŕtvom jedincovi svojho druhu postáť niekoľko hodín aj dní, a potom ich hlad alebo iné okolnosti donútia sa vzdialiť. Je známe o niektorých zvieratách, že chodia zomierať na jedno miesto a tu sa nachádza potom množstvo kostí.

Človek už ako praveký jedinec prehlbuje svoj vzťah k zomretému jedincovi a vzniká jav pochovania pod hŕbu skál. Zozbieranie kostí a uloženie na jedno miesto, spopolnenie, vykopanie hrobu, dokonca prichádza k budovaniu hrobov ako stavieb. Jedinečný moment nastupuje, keď prírodný človek začína do hrobu dávať určité objekty. Známe je sypanie červenej hliny do hrobu, ukladanie mušlí a iných prírodných objektov. Zaujímavé je ukladanie osobných vecí mŕtvej osoby a najčastejšie zbraní a šperkov. A v tomto momente vzniká aj určitá predstava o tom, že dotyčná mŕtva osoba bude zbraň a osobné bohatstvo potrebovať niekde na druhom svete.

Jedinečným fenoménom v histórii ľudstva je nesporne egyptská kultúra, ktorá zasadne zmenila prístup a predstavy o smrti, o tom, čo sa deje počas smrti a po smrti. Egypt buduje hrobky, hrobné chrámy, stavia pyramídy. Do pyramíd vysekáva hieroglyfy o tom, ako dotyčná osoba žila. Do hrobu sa vysekáva obrázkové písmo o tom, ako niečo ako duša vystupuje z človeka a putuje niekam do neba a pekla. Vzniká Egyptská knižka mŕtvych. Vzniká kult uctievania smrti. Do hrobov sa vkladajú veci osobnej potreby, šperky, zbrane, zlaté predmety, dokonca sa zabíja služobníctvo, blízke osoby, aby sprevádzali zosnulého na druhý svet. Objavuje sa snaha uchovať balzamovaním svalstvo tela a celkovo schránku človeka v čo najzachovalejšom stave. Pochovávanie sprevádza množstvo pohrebných rituálov a aj po smrti napríklad faraóna sa v zádušnom chráme konajú mnoho rokov obrady pre spásu duše a večný kľud panovníka.

Iný zachovaný prístup nachádzame v Tibete, kde tak isto vzniká mnoho obradov so zomierajúcou osobou. Tibet ako chudobná krajina sa v pohrebných obradoch uberá trochu iným smerom a to k uchovaniu spomienok zomretej osoby. Nedáva sa dôraz na fyzické pozostatky, ale na spomienky, ktoré zostanú po smrti jedinca. Tibetskí mnísi vytvorili systém zachytenia spomienok mŕtvej osoby a ich vloženie do psychiky dieťaťa. Ide o jedinečný reinkarnačný fenomén, ktorý v Tibete funguje dodnes. Teda vnímať tu určitú manipuláciu s tým, čo zostane po smrti človeka a nie je to akurát fyzická schránka, ale spomienky človeka. Samozrejme, že nie pre každého, ale iba pre vyvolených.

Už pravekí ľudia mohli byť schopní vnímať dimenziu sveta mŕtvych a to hlavne vtedy, keď prežili klinickú smrť a ako sa hovorí sa vrátili z pol cesty smrti naspäť do života. Samozrejme, že aktívne vstúpenie do stavu smrti musí pozmeniť psychiku človeka veľmi výrazne. Praveký a prírodný človek mohol vnímať dimenziu sveta mŕtvych iba v pocitoch a obrázkovej symbolike. Takýto prístup vyjadrenia sveta mŕtvych a tejto dimenzie prináša užasnú nepresnosť a nejasnosti. Nie je dohodnutá jednotná symbolická reč na spoločnú komunikáciu a výklad obrázkovej reči je mnohovýznamový. Každý si môže takýto druh symbolickej reči vykladať po svojom, čo sa môže značne odlišovať od pôvodného výkladu.

Prvým predpokladom na vnímanie sveta mŕtvych je prekonanie klinickej smrti a návrat do života. V prípade dnešného moderného ezoterika postačuje aj nácvik raných štádií klinickej smrti na základe cvičení stišovania činnosti orgánov a mierneho pozastavenia činnosti orgánov. Pri tomto výcviku sa presunie psychika ezoterika na šedú kôru veľkého mozgu a otvorí sa možnosť psychického prieniku do dimenzie sveta mŕtvych, ktorý prekrýva celý svet a nachádza sa všade, či už ide o galaxie, hviezdy, súhvezdia, živé a neživé predmety. Ale svet mŕtvych preniká aj do buniek, atómov a častíc. Nepoznáme miesto, kam by svet mŕtvych neprenikal.

Osoba odcvičí určitý druh klinickej smrti a môže si uvoľniť psychiku do tejto dimenzie. Ide o psychický prenik, ku ktorému je potrebné, aby sa vybavila schopnosťou veštecky vnímať, čo sa deje vo svete mŕtvych. Bez týchto dvoch schopností je pre väčšiu ľudí svet mŕtvych nedostupný a musia sa spoliehať na informácie o svete mŕtvych od iných osôb. A potom takíto jedinci značne neobjektívne preberajú pocity a skúsenosti tých, ktorí prešli procesom klinickej smrti. A samozrejme, že tieto predstavy o svete mŕtvych si menej zámerne alebo zámerne pozmenia, ako sa komu zachce a ako to komu vyhovuje. A potom tu máme predstavy o nebi pre tých dobrých a pre zlých peklo. Potom sú tu predstavy o tom, ako sa mŕtve duše túlajú po zemi. Ako sa každý, kto zomrie, môže vrátiť, pokiaľ si to želá a chce to. A fantázii sa medze nekladú, strach ľudí zo zomierania a chorôb dá všetkému nádej na posmrtný život a znovuzrodenie.

Do dnešných dôb sa nikto z ezoterikov neusiloval poriadne preskúmať postoje a názory na to, čo sa deje počas smrti a po smrti. Človek zatiaľ musí zomrieť, svoju životnú púť ukončiť, jeho fyzické telo prestane byť organickou hmotou a zmení sa na anorganickú hmotu, prípadne môžeme hovoriť aj o mŕtvej organickej hmote ako sú napríklad kostné pozostatky. No v tomto procese smrti sa zúčastňuje aj zložka, ktorá nie je pre ľudí bežnými zmyslami viditeľná. A ide o spomienky, ktoré sa uložili do pamäte človeka. V starých systémoch reinkarnácie sa hovorí o niečom ako duša. Spomienky dnešného človeka majú počas smrti otvorenú cestu do dimenzie, ktorú voláme svet mŕtvych spomienok. Keďže dnešný človek je rozumový a myslí abstraktne na základe písmen abecedy, tak takéto spomienky sa dostanú do sveta mŕtvych, ale nezostanú pokope, rýchlo sa rozpadávajú na drobnejšie a stávajú sa často súčasťou iných spomienok, ktoré sa uchovali pokope a nerozpadli sa. V niektorých prípadoch majú takéto bloky spomienok rozmery tisíce a státisíce kilometrov štvorcových. To je jedno konštatovanie, na ktoré nie sú priame dôkazy, ale kto prejde výcvikom v oblasti raného štádia klinickej smrti a výcvikom vešteckých zmyslov, ten sa sám presvedčí, ako to všetko prebieha, keď reálne nejaká osoba zomiera.

Pustili sme sa do náročných vecí a to prísne rozumovo preskúmať svet mŕtvych a vytvoriť zbierku toho, čo sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok. Neustále prenikáme do sveta mŕtvych spomienok a dôsledne tu mapujeme všetky spomienky zoskupené do celkov. Preskúmali sme svet mŕtvych spomienok v priestore planéty Zem. Našli sme spomienky, ktoré sa vytvorili tu v priestore planéty Zem a sú staré aj 1 miliardu pred naším letopočtom. Sú to záznamy predhistorických zvierat, sú tu záznamy pravekého človeka, prírodného človeka, a tak isto veľmi málo záznamov dnešných ľudí, ktoré sú často roztrúsene vo svete mŕtvych spomienok. No v priestore slnečnej sústavy sú ďalšie spomienky, často staré aj bilióny a možno až trilióny rokov a vytvoril ich organický život mimo planéty Zem, ktorý už často vyhynul a teraz pôsobí aj do sveta živých ľudí na planéte Zem. Tieto záznamy voláme kozmické inteligencie a tieto spomienkové záznamy neustále doslova fotia, čo robí organická hmota na planéte Zem, a tak isto usilujú o získanie spomienok po smrti ľudí a zvierat. Je možné, že sa často dostávajú aj do ľudského organizmu za účelom zberu informácií, pokiaľ človek zomrie. Niektoré kozmické inteligencie sa usilujú skrmovať iné kozmické informácie a posilňovať svoju prítomnosť vo svete mŕtvych spomienok. To, čo ľudstvu vo svete mŕtvych spomienok nerobí hanbu, sú posmrtné zápisy detských dyslektikov, ktorí aj počas dospelosti zostanú psychicky ako deti, neustále sa hrajú iba s určitým druhom objektov a po smrti vytvoria anjelské sféry do sveta mŕtvych spomienok.

Samozrejme, že pokračujeme v invázii cez rané štádiá klinickej smrti a vyhľadávame zoskupené spomienky všade tam, kde sa nachádza organický život v kozme do priemeru 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Hovoríme o 7. kozmoch vo valci s organickým životom a v tomto valci je aj svet mŕtvych o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Postupne spoznávame všetko, čo sa tu nachádza a mohlo by byť vzorom pre reinkarnáciu. Prekonali sme cez magnetickú auru z miechy až vzdialenosť 2 000 miliárd krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, kde sa tiež nachádza organický život a zákonite je tu aj dimenzia sveta mŕtvych spomienok. Aj túto oblasť budeme analyzovať a spracovávať.

Samozrejme, že sme sa pustili skúmať, bádať a overovať aj samotný proces reinkarnácie, ktorý by sme mali prakticky realizovať. Začali sme si uvedomovať, že dnešné ľudské myslenie sa vo forme spomienok dostane do sveta mŕtvych spomienok v rámci smrti, ale tieto spomienky v rozumovom šate sú nestabilné, príde k ich rozpadu a často sa stanú súčasťou kozmických inteligencií. Aby sme mohli svoje spomienky dobre uložiť do sveta mŕtvych spomienok, je potrebné všetko robiť v stave 40 %-nej rozumovosti, tento stav sa podobá snovému stavu alebo stavu autohypnózy, ktorá sa podobá ranému štádiu zaspávania. Tak isto pre reinkarnačné účely je vhodnejšie robiť ezoteriku v stave zvieracej mysle ako u zvierat a blokovať rozumový prístup k reinkarnácii. No ezoterik, ktorý chce previesť dobrú reinkarnáciu, musí spraviť ešte niečo: svoje spomienky musí kopírovať z pamäte cez mŕtve bunky svojho tela do sveta mŕtvych, ktorý je zaizolovane uložený v ľudskom tele. Vlastne reinkarnačné ambície niektorých ľudí zlyhajú práve z dôvodu, že sú budované na dnešnej rozumovosti a spomienky nie sú presúvané cez mŕtve bunky do sveta mŕtvych, ktorý je aj vo vnútri človeka, kde prekrýva orgány a časti tela, a tak isto bunky, prvky, atómy, častice až do základu častíc. Ezoterik tento postup musí dodržať a neobchádzať ho. Ináč jeho snaženie o reinkarnáciu môžu byť neúspešné alebo poriadne nevydarené.

Tu sú koordináty zemepisnej šírky a dĺžky žijúcich ľudí, ktorým sa darí ukladať spomienky cez mŕtve bunky do vnútorného sveta mŕtvych, ktorý sa nachádza v ľudskom tele a je tu do určitej miery izolovaný.

1. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych cez mŕtve kostné bunky. Kosti vytvárajú v tele ezoterika izolovaný svet mŕtvych spomienok.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
04. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D).
05. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,D).
06. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).

2. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych cez mŕtve bunky v stave zvieraťa.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F).
04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G).
05. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).
07. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G).

3. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych cez živé zvieracie bunky vo vlastnom tele alebo cez takéto bunky v inom ľudskom tele a potom ukladanie do priestoru sveta mŕtvych v sebe cez vyhľadané mŕtve bunky vo vlastnom tele.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G).
05. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
06. Z oblasti Kamčatka. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,D).

4. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych cez stav autistu, ktorý neustále znovu a znovu kopíruje všetky svoje spomienky a potom ich ukladá cez mŕtve bunky vo svojom tele do priestoru sveta mŕtvych vo svojom tele.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).
04. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
06. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).
07. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).

5. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych ako praveký jedinec, ktorý svoje spomienky ukladá v tomto stave cez mŕtve bunky vo svojom tele do priestoru sveta mŕtvych vo svojom tele.

01. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
03. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K).
04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
05. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
06. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I).
07. Z oblasti Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
08. Z oblasti Melanézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,K).

6. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych ako prírodný jedinec, ktorý svoje spomienky ukladá v tomto stave cez mŕtve bunky vo svojom tele do priestoru sveta mŕtvych vo svojom tele.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
04. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
06. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
07. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N).

7. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych ako jedinec psychicky prepojený na mŕtve embryonálne bunky v sebe alebo inej osobe. Svoje spomienky ukladá v tomto stave cez mŕtve bunky vo svojom tele do priestoru sveta mŕtvych vo svojom tele.

01. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
03. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K).
05. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B).

8. Ukladanie spomienok do sveta mŕtvych vo svojom tele cez psychické prepojenie cez mŕtve zvieracie bunky vo zvieracom tele. A psychické premostenie na svoje mŕtve bunky ezoterik ukladá svoje spomienky do svete mŕtvych vo svojom tele.

01. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G).
02. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).
03. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M).
05. Z oblasti Panama. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,I).

9. Ukladanie spomienok cez stav kozmického vedomia s vytvorením dočasných malých čiernych dier v aure okolo seba a potom prevedenie spomienok cez mŕtve bunky v tele a tiež cez vnútorne mŕtve bunkové štruktúry do izolovaného priestoru vo svojom tele.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
02. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
04. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).
05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
06. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).

10. Ukladanie spomienok o svojich bunkách a ich činnosti cez mŕtve bunky vlastného tela a to rovno do uzatvoreného priestoru vo svojom tele. V tomto prípade sa potom v uzavretom svete mŕtvych spomienok veštecky vnímajú ako špirály bunkových informácií.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
02. Z oblasti Cejlón. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,I).
03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
05. Z oblasti Kuba. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
06. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D).

11. Ukladanie spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky ako detský dyslektik, ktorý má veľkú detskú žľazu a jeho psychika nikdy nedospeje. Zároveň vlastné predstavy monotónne točí dokolečka a v každej drobnosti navzájom prepája.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
02. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
03. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D).
04. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E).
05. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).
06. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).
07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K).

12. Ukladanie svojich spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky za pomoci UFO otlačkov z vonkajšieho sveta mŕtvych a to najčastejšie z kozmických inteligencií vo svete mŕtvych okolo nás.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
02. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
05. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).

13. Ukladanie svojich spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky ako u jedincov s magnetickou aurou. Ezoterik sa koncentruje do miechy a má pocit pohybu ako zviera. Otvára okolo seba magnetickú auru a cez ňu preháňa svoje spomienky.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,L).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
06. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).

14. Ukladanie svojich spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky pod vplyvom UFO organického života. Teda ezoterik sa cez bunkové štruktúry premosťuje na organický život v kozme, ale vždy na viacero druhov organického života a svoje pocity si ukladá do vlastného sveta mŕtvych spomienok v sebe.

Koordináty nenájdené.

15. Ukladanie svojich spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky pod vplyvom stigamtických rán. Ezoterik sa koncentruje na seba alebo živú osobu a svoje spomienky premosťuje do svojho uzavretého sveta mŕtvych spomienok.

01. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
03. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D).
04. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
05. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D).
06. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D).

16. Ukladanie svojich spomienok do vnútorného sveta mŕtvych spomienok v sebe cez mŕtve bunky. Spomienky sa ukladajú hromadením vlastných spomienok v mŕtvych bunkách tela a keď je ich v tejto oblasti už veľa a prekročia kritickú hodnotu, tak sa uložia na úroveň častíc v atómoch. Je možne extrémne ukladať na niektorých časticiach množstvo svojich spomienok a dostať to až na základ častíc po dosiahnutí kritickej hodnoty na časticiach a potom sa to posunie až na túto úroveň vo vlastnom uzavretom svete mŕtvych spomienok.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
04. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).

17. Je tu možnosť aj ukladania spomienok systémom naťahania magnetických záznamov o sebe alebo o niečom konkrétnom. Psychické napojenie sa na tieto špecifické záznamy. Preciťovať ich a ukladať cez mŕtve bunky vo svojom tele pomocou magickej ritualistiky do uzavretého priestoru sveta mŕtvych v sebe.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár