Zasvätenie bolo zamerané na svet mŕtvych spomienok, ktoré produkuje organická hmota v kozme do vzdialenosti 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi od nás. Svet mŕtvych preniká všade, je všade a v ňom sa uchovávajú spomienky, ktoré sa uvoľnia po smrti a zostávajú ako súčasť tohto priestoru.

Základom fungovania sveta mŕtvych je organická hmota, ktorá funguje v kozme a produkuje v sebe spomienky, ktoré sa po fyzickom zániku premiestnia do tejto dimenzie sveta. Teda svet mŕtvych je všade. Organický život vstupuje do sveta mŕtvych cez stav zomierania, ktorý nazývame aj stav klinickej smrti. Ezoterik vstupuje do sveta mŕtvych na základe nácviku raného štádia klinickej smrti, kde základom je nácvik stišovania, ukľudňovania a pozastavenia činnosti určitých častí niektorých orgánov tela. Vtedy ezoterik môže psychicky vstúpiť do tejto dimenzie sveta. Na to, aby ho aj po vstupe vnímal, musí prejsť vešteckým výcvikom a transformovať svoje zmysly na vnímanie sveta mŕtvych. Najbližšie k svetu mŕtvych majú osoby, ktoré prešli klinickou smrťou dlhšou ako 6 minút, stratili vedomie a vrátili sa naspäť. Po klinickej smrti a návrate sa vždy do ich tela dostáva nejaký záznam zo sveta mŕtvych spomienok, ktorý mal v sebe túžbu sa znovu vrátiť do ľudského života.

Teda na jednej strane je tu klinická smrť alebo nácvik raného štádia klinickej smrti a k tomu je tu schopnosť vešteckého vnímania sveta mŕtvych, ale to ešte nestačí a je potrebné, aby ezoterik skúmal svet mŕtvych systematicky, vytváral si o ňom čo najreálnejší obraz a podľa možností si svoje veštecké vnímanie sveta overoval a podroboval metódam nepriamych vedeckých dôkazov. Treba si uvedomiť, že doterajší spôsob nazerania a výkladu ohľadom sveta mŕtvych má parameter na úrovni rozprávkovej knižky. A to pre dnešného rozumového človeka neobstojí.

Preto sme si dali za úlohu preskúmať dôsledne fenomén posmrtného života a začať tieto procesy vnímať v reálnom svetle pozorovania a skúmania. Veštecky sme preskúmali množstvo jedincov, ktorí prežili klinickú smrť a popísali sme ich psychické stavy. Zrealizovali sme množstvo stretnutí s ľuďmi, ktorí klinickú smrť prežili. Pozbierali sme dostupnú literatúru, ktorá sa vyjadrovala k svetu mŕtvych a hlavne na tému špiritizmu. Teda bola tu snaha zozbierať informácie a spraviť si teoretický prehľad čo a ako.

Rozhodujúcim medzníkom bola a zostáva Tibetská kniha mŕtvych a neustále trvajúca prax uchovávania spomienok zomretých duchovných v Tibete cez psychiku vybratého dieťaťa. Skúmanie týchto fenoménov dalo jasnejší pohľad, o čo v tejto problematike ide a čo sa tu dá reálne robiť. Tak isto Tibetská kniha mŕtvych je výborný prostriedok na programovanie svojich spomienok, aby po smrti zostali pokope a plnili, čo sa do nich naprogramovalo.

Zlomom v poznávaní sveta mŕtvych ale bola vlastná špiritistická prax a fenomén fantómových bolestí, ich odcvičenie a dobrovoľné uvoľnenie psychiky k prienikom a kontaktovaniu sa do sveta mŕtvych spomienok. Prijatie do seba nejakého reinkarnanta, ktorý sa túžil znovu narodiť na planétu Zem. Nie všetci musia postupovať tento riskantný krok a prijať cez systém nácviku fantómových bolestí reinkarnanta alebo spomienky, ktoré sa uchovali po jeho smrti.

K fenoménu fantómových bolestí sa pridáva aj výcvik vešteckých schopností, ktoré dovoľujú, aby človek mohol vnímať tento svet a vytvárať si o ňom čo najreálnejšie predstavy. Bez vešteckých schopností je nemožné prenikať do sveta mŕtvych spomienok a vnímať ho.

Po týchto skúsenostiach bolo možné postupne psychicky prenikať do sveta mŕtvych spomienok a začať si vytvárať určité predstavy. V tomto smere sme preskúmali uchované spomienky vo svete mŕtvych zvierať až do minulosti 1 miliardy rokov pred naším letopočtom a vytvorili sme si o týchto spomienkach vo svete mŕtvych určitú predstavu.

Preskúmali sme svet mŕtvych spomienok pravekých ľudí 100 000 rokov pred naším letopočtom a vytvorili sme si o ňom jasnú predstavu. Hlavný fenomén je práve kolektívne vedomie a spoločne premostené a spoločné uloženie spomienok do sveta mŕtvych na základe pravekých klanov. Aj u zvierat sa spomienky ukladajú spoločne podľa druhu zvieraťa, ale spomienky degenerovaných a zmutovaných jedincov sa ukladajú spoločne do jedného spomienkového balíčka vo svete mŕtvych a putujú vo svete mŕtvych okolo priestoru planéty Zem.

Preskúmali sme svet mŕtvych spomienok prírodných ľudí od 50 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia 10 000 rokov pred naším letopočtom. Tak isto je tu kolektívne uloženie spomienok podľa určitého zoskupenia prírodných ľudí v danom priestore. Ale už sa tu objavuje individuálne uloženie spomienok hlavne tých jedincov, ktorí mali kozmické vedomie a niektorí prešli aj skutočnou klinickou smrťou. Prípadne mali kontakt cez UFO s organickým životom v kozme.

Samozrejme sme nezabudli skúmať dnešných ľudí a spôsob ich uloženia do sveta mŕtvych spomienok. Už zaniká systém spoločného zápisu spomienok do sveta mŕtvych. Každý jedinec zapisuje sám a nie kolektívne. No väčšina dnešných spomienok sa rozpadáva a stáva sa súčasťou iných zoskupení vo svete mŕtvych spomienok. No niektorí jedinci sa do sveta mŕtvych spomienok zbudovali veľmi dobre a snažia sa reinkarnovať do osôb, ktoré prežili klinickú smrť.

V tomto momente nastáva zlom a zisťujeme, že v priestore našej slnečnej sústavy sa vo svete mŕtvych nachádzajú aj záznamy, ktoré nemajú so spomienkami ľudí a zvierat tejto planéty nič spoločné a často sú trilióny rokov staré a možno aj viacej. Konštatujeme, že ide o spomienky už vymretej organickej hmoty v kozme. Spomienky po nich zostali a prisunuli sa k životu na planéte Zem. Začíname zisťovať, že tieto spomienky vo svete mŕtvych nie sú až tak mŕtve a majú v sebe program na spracovanie vlastných spomienok, získavanie spomienok, ktoré sa po smrti uvoľňujú do sveta mŕtvych spomienok. Dokonca niektorí sa do ľudského tela dostávajú už v 4. dni po oplodnení vajíčka a majú záujem hlavne o spomienky z embryonálneho obdobia, ktoré si môžu privlastniť až po fyzickej smrti danej osoby. Niektoré tieto objekty, ktorým sme dali pracovný názov kozmické inteligencie, si spomienky iba fotia. Niektoré kozmické inteligencie sa usilujú dostať do ľudských tiel a stať sa súčasťou psychiky človeka. No väčšinou neustále zahusťujú a kopírujú svoje spomienky sami v sebe. Niektoré kozmické inteligencie vo svete mŕtvych dokonca fotia a požierajú spomienky iných kozmických inteligencií.

Preskúmali sme aj ďalší organický život v kozme a to o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ide asi o 90 druhov organického života v tomto priestore a jeho sveta mŕtvych, ktorý produkujú alebo sa okolo nich schováva.

Začali sme definovať zásady, podľa ktorých sa svet mŕtvych riadi a pochopili sme, že do priemeru kozmu o veľkosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov vládnu čierne diery a určujú, ako má vyzerať svet mŕtvych v tomto priestore. Do značnej miery je svet mŕtvych závislý od fungovania čiernych dier v tejto oblasti. Predpokladáme, že ich je tu asi 1 bilión o veľkosti čiernej diery v strede našej Galaxie. Okolo tohto sveta mŕtvych o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov je ďalší svet mŕtvych vzdialený 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. V tomto svete mŕtvych vládnu anti čierne diery a svet mŕtvych je tu uložený až vo vnútri atómov. Vo svete mŕtvych pod čiernymi dierami sú spomienky mŕtvej organickej hmoty uložené na úrovni prvkov.

Pokračujeme vo výskume a bádaní sveta mŕtvych žijúceho organického života v kozme číslo 1 o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov a spoznávame, ako funguje a čo produkuje. Takto chceme skúmať aj svet mŕtvych v ďalších 6. kozmoch o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Ide o 7 kozmov vo valci a okolo nich sú anti čierne diery a vo vnútri je svet čiernych dier. Valec má dĺžku 200 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tak isto budeme bádať svet do priemeru 400 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Aj tu je svet mŕtvych spomienok a to organického života, ktorý v sebe aj v neskoršom štádiu obsahuje pozostatky mŕtvych embryonálnych buniek a po smrti ukladá svoje spomienky do tohto priestoru. A už operujeme aj od priemeru 400 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov do priemeru 600 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov, kde svoje spomienky ukladajú jedinci, ktorí prenikali psychicky cez mŕtve zvieracie bunky vo zvieratách a to hlavne Indovia, ktorí uctievali rôzne druhy zvierat. Do priestoru od priemeru 600 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov až 800 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov prenikali jedinci, ktorí cez bunkové vedomie kontaktovali iný organický život v kozme a cez ich mŕtve bunky v ich tele prenikali až sem do tohto priestoru a tu uložili svoje spomienky. A určite pôjdeme ďalej a ďalej.

Po týchto skúsenostiach a po postupnom nabaľovaní týchto skúseností a poznatkov sme postupne budovali aj predstavy o možnej vlastnej reinkarnácii a uchovaní vlastných spomienok vo svete mŕtvych spomienok. Definovali sme pre tieto účely jasné pravidlá a to v prvom rade pripísať vlastným spomienkam dôležitosť a vysoký stupeň hodnoty. Tak isto sme jasne definovali autistický prístup k vlastným spomienkam a to chuť žiť vo vlastných spomienkach, ktoré sú uložené vo vnútri vlastných buniek. Tak isto sme jasne definovali nutnosť psychického prieniku do spomienok, ktoré má ezoterik uložené v sebe a to v 7. neurónových oblastiach ako je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a priamo v každej bunke, ktorá obsahuje chromozómy a gény. Tak isto sme začali praktizovať zásadu prieniku do hlbočín vlastných spomienok a to embryonálnej pamäte a to cez vlastné embryonálne bunky alebo v inej dospelej osobe. Tak isto sme začali praktizovať prienik do vlastnej prehistórie na základe presného napodobňovania pohybu divých zvierat a napríklad aj hmyzu. To platí aj o uctievaní fosílií. Teda do sveta mŕtvych zobrať všetky spomienky, ktoré obsahuje organizmus na všetkých úrovniach tela.

Pochopili sme a otestovali najvhodnejší systém ukladania spomienok do sveta mŕtvych, pretože rozumové spomienky sa ukladajú do sveta mŕtvych zle a slabo. Omnoho lepšie sa ukladajú do sveta mŕtvych spomienky ošetrené cez autohypnotický stav a mierne prispanie, keď bežia symbolické obrazy s 50 % percentnou rozumovosťou detí v materskej škôlke. Omnoho lepšie sa ukladajú spomienky do sveta mŕtvych cez svalové platničky s určitým druhom vhodného pohybu, ktorý sa podobá pohybu divokých zvierat v prírodnom prostredí. Veľmi dobre sa ukladajú spomienky do sveta mŕtvych respektíve sa dobre pripravia cez brušný mozog a pudy zvieracieho správania. Veľmi dobre a dynamicky sa do sveta mŕtvych zapisujú spomienky pod sugeráciou stigmatických stavov v podobe rán na tele. Tak isto sa dobre zapisujú do sveta mŕtvych tie spomienky, ktoré boli spracované pod vplyvom UFO organického života. Samozrejme, že takto sa spomienky zapíšu do sveta mŕtvych pod kuratelou čiernych dier a nie anti čiernych dier. Je potrebné prijať program vešteckého fotografovania všetkých druhov spomienok organického života v kozme. Tak isto neustále zahusťovanie, kopírovanie a spracovanie spomienok vo vnútri systému. Tiež naberanie spomienok odumierajúcej hmoty a požieranie všetkých záznamov vo svete mŕtvych pre svoje účely. Napríklad rozožrať postupne anjelské sféry detských dyslektikov a anjelské sféry iných druhov organického života v oblasti, kde sú gigantické pulzary.

No pre účely anti čiernych dier treba začať ukladať spomienky až na úroveň vlastných atómov a atómových štruktúr a často až do jadier atómov a dokonca až na úroveň častíc v atómoch. Takto upratané spomienky sa uložia do oblastí anti čiernych dier a nie do oblasti čiernych dier. Ezoterik si uvedomuje, že spomienky uložené do úrovne častíc sa musia neustále formovať na aktuálny stav atómov a procesov, ktoré v nich bežia. Príkladom je UFO organického života pod značkou J3E žijúce v našom kozme a podriaďujúce sa stále sa zväčšujúcej anti čiernej diere.

Ustúpili sme od predstavy, že do sveta mŕtvych uložíme iba jeden balíček svojich spomienok. Do sveta mŕtvych budeme ukladať rôzne druhy balíčkov, kde základom sú spomienky uložené v neurónoch ľudského tela. Teda je tu možnosť vyrábať vlastné kópie spomienok a reinkarnovať sa do organického života na planéte Zem. Ale kópie vlastných spomienok môžu ísť aj do všetkých druhov organického života v kozme. Ďalšie kópie môžu požierať spomienky uložené už vo svete mŕtvych. Ďalšie fotia všetky spomienky vo svete živých a mŕtvych. Pôvodná kópia sa neustále rozmnožuje a prispôsobuje na rôzne druhy zmien v kozmu. Niektoré môžu putovať donekonečna všetkými smermi. Je to nesporne zásadne iný prístup reinkarnácie, ako sme boli zvyknutí.

Cieľom tohto zasvätenia bolo prepracovať reinkarnačný mechanizmus a to na všetky spomienky, ktoré má človek v sebe od splynutia vajíčka a spermie a tak isto spomienky našich predkov do doby 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Do týchto spomienok sa preniká pomocou embryonálnych buniek dospelej osoby. Do prehistórie vlastných buniek sa preniká psychicky cez napodobňovanie zvieracích pohybov a psychického skoncentrovania sa na prehistorické kosti a skameneliny.

Tak isto ďalším cieľom bolo spoznať reinkarnáciu do organickej hmoty mimo planétu Zem.

Tiež precvičiť, spoznať a prevziať psychický prienik do kozmu organického života a aj sveta mŕtvych cez pobrežie západnej Antarktídy.

Tu si nájdete koordináty pozostatkov mŕtvych osôb, ktorých spomienky sa po smrti reinkarnovali do organického života v kozme.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO I. pod označením mrak.

02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO.

03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO II. pod označením J3E.

04. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO III.

05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO II. pod označením 8A15.

06. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO III.

07. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,C).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO I. pod označením oči.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO I. Pod označením kríž.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO II. pod označením 6A15

10. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
Svoje spomienky po smrti uložil do UFO II. pod označením 69Q.

11. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Svoje spomienky po smrti uložil do UFO II. pod označením J3E.

12. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,C). Svoje záznamy po smrti posielal postupne na rôzne druhy UFO a takto to spravil aspoň 10 krát. Nechcel si o UFO organického života robiť žiadne predstavy a natlačil tam skreslené ľudské predstavy.

Tu si nájdete koordináty na ľudské pozostatky tých jedincov, ktorí dokázali psychicky prenikať cez podložie západnej Antarktídy (južný pól) do sveta mŕtvych, ale aj do astronomického kozmu. Často mali aj embryonálne vedomie, teda prienik cez embryonálne bunky von z tela. To im umožňovalo nerušene prenikať do vzdialeností aj 1 000 000 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov či už sveta mŕtvych, alebo sveta živých a to je astronomický kozmos.

13. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K).
14. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).
15. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C).
16. Z oblasti Tibet . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
17. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
18. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K).
19. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).

Tu uvedení prenikali psychicky z tela von a to cez svoje mŕtve embryonálne bunky a potom si to nasmerovali na pobrežie západnej Antarktídy a to rovno do podložia využívajúc magmatické pole v tejto oblasti. Odtiaľ prenikali psychicky cez atómovú úroveň do vzdialenosti aj 1 000 000 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov či už sveta mŕtvych, alebo sveta živých a to je astronomický kozmos.

21. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).
22. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár