Venuje sa náročnej oblasti ezoteriky, ktorá sa usiluje o nový kompletnejší pohľad na svet okolo nás. K tomuto pohľadu používa filozofický aparát prírodných vied, vedecké poznatky z oblasti astronómie, histológie, genetiky, ale aj atómovej fyziky častíc. No to by nestačilo a ezoterik k tomu pripája psychický prienik do astronomického kozmu, ako aj buniek ľudského tela a nakoniec aj do častíc vo vnútri atómov.

Hmota. Forma. Častica. Atóm. Prvok. Príčina a účinok. Negácia negácie. Kvintesencia. Pravda. Nepravda. Dianie. Podstata. Subjekt. Objekt. Bytie. Nebytie. Existencia. Priestor. Čas. Nekonečno. Jav. Veľkosť. Organický život. Anorganický život. Energia. Bunka. Prvok. Kvalita. Kvantita. Idea. Pojem. Svet. Hypotéza. Organické. Anorganické. Život. Čierna diera. Anti čierna diera. Svet mŕtvych. Priestor. Pohyb.

FILOZOFIA pojmu hmota

Je všetko hmotné?

Je niečo, čo by sa okolo nás nedalo zahrnúť do pojmu hmota?

Je myšlienka hmota?

Je ľudská predstava hmota?

Je niečo v priemere 1 000 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov, čo by bolo nehmotné?

Je niečo v priemere nekonečno, čo by bolo nehmotné?

Môže mať pojem hmota opačný ekvivalent a to nehmotné?

Čo všetko označujeme pojmom hmota?

Je podstatou hmoty dianie okolo sveta častíc?

Je najhlbšou podstatou hmoty atóm?

Je hlbšou podstatou hmoty prvok?

Je jedna z hlbších podstát hmoty prvok?

Je podstatou hmoty symbol božích síl?

FILOZOFIA pojmu forma

Je formou hmoty svet častíc?

Je formou hmoty atóm?

Je formou hmoty prvok zložený z tých istých atómov?

Je formou hmoty molekula prvkov?

Je formou hmoty tuhá látka?

Je formou hmoty kvapalná látka?

Je formou hmoty plynná látka?

Je formou hmoty energetická látka?

Je formou hmoty čierna diera?

Je formou hmoty anti čierna diera?

Je formou hmoty pulzar?

Je formou hmoty planéta?

Je formou hmoty súhvezdie?

Je formou hmoty galaxia?

Je formou hmoty kozmos o priemere 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

Je formou hmoty magmatické jadro planéty Zem?

Je formou hmoty človek?

FILOZOFIA pojmu častica

Je pojem častica zatiaľ základom výkladu a chápania všetkého hmotného sveta?

Je pojem častica použiteľný na výklad sveta v zmysle všetko sú častice, ktoré sa zúčastňujú spoločného diania?

Aké základné častice poznáte?

Leptóny: Elektrón a jeho neutríno v rôznych generáciách a ich antičastice. Bez vnútornej štruktúry. Kvarky: ťažké častice s vnútornou štruktúrou (napríklad protón, neutrón a mezóny). Opäť existujú v troch generáciách. Intermediálne častice: fotón, častice W+, W-, Z0, 8 gluónov a gravitón. Higgsove častice: bosónov W+, W-a Z0 Fermióny: leptóny a kvarky. Baryóny: elektrón, neutríno, protón, neutrón, baryóny, hyperón a ďalšie. Fermióny. Bosóny : skalárne a vektorové mezóny, fotón, W+, W-, Z 0 a ďalšie.

Má pojem častica vlastnosť stať sa nehmotnou?

Má pojem častica vlastnosť premiestňovať sa v určitom priestore?

Má pojem častica vlastnosť zaniknúť?

Má pojem častica vlastnosť stávať sa súčasťou rôznych zoskupení častíc?

Majú častice vlastnosť vytvárať atómy?

Majú častice vlastnosť vytvárať jadrá atómov?

Majú častice vlastnosť meniť sa na iné druhy častíc?

Majú atómy vlastnosť dávať dohromady častice a znovu ich uvoľňovať?

Môže sa zmeniť pojem častica na pojem atóm?

Tvoria základ atómu častice v určitom zoskupení?

Zoskupujú sa atómy do prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky?

Naďalej zostávajú častice najhlbší základ prvkov?

Sú sily čiernych dier schopné zoskupovať prvky do tuhých, plynných a tekutých objektov?

Sú sily čiernych dier schopné vytvárať z anorganických prvkov organické molekuly?

Sú sily čiernych dier schopné vrátiť anorganické látky do stavu častíc?

Dokáže extrémne veľká anti čierna diera vrátiť anorganický svet prvkov do stavu atómov?

Je v kozme priestor, kde by častice boli slobodné a nemuseli sa spájať do atómov?

FILOZOFIA pojmu atóm

Sú najhlbším základom atómov zoskupenia častíc?

Je nekonečný priemer sveta zaplnený atómami?

Ako vplývajú na atómy a ich zoskupovanie čierne diery v kozme?

Ako vplývajú na atómy anti čierne diery?

Snaží sa človek o to, aby získaval čisté látky s vysokým obsahom atómov toho istého druhu?

Existujú na 100 % čisté atómy jedného prvku?

Obsahuje atóm častice elektróny?

Obsahuje atómové jadro s časticami?

Spájajú sa rozličné atómy do prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky?

Vykazujú zoskupenia atómov chemické vlastnosti?

Tvoria atómy prvkov základ pre molekulárne štruktúry organického života?

FILOZOFIA pojmu prvok

Je najhlbším základom prvkov častica?

Tvoria prvky rôzne druhy atómov?

Je nekonečný priemer kozmu naplnený prvkami rôzneho druhu?

Vykazujú prvky chemické vlastnosti?

Vykazujú prvky rôzne fyzikálne vlastnosti?

Poznáme všetky prvky nekonečného priemeru kozmu?

Majú prvky vlastnosti byť tuhé, tekuté a plynné?

Majú prvky vlastnosť byť výhradne vo forme energie?

FILOZOFIA pojmov príčina a účinok

Je základná príčina a účinok v aktivitách časticového sveta?

Akú príčinu a účinok vyvolávajú v časticovom svete čierne diery?

Akú príčinu a účinok vyvolávajú v časticovom svete anti čierne diery?

Akú príčinu a účinok vyvolávajú v časticovom svete anti atómové diery?

Akú príčinu a účinok vyvolávajú v časticovom svete anti jadrové diery?

Akú príčinu a účinok vyvolá v časticovom svete zmena jedného druhu diery na iný typ čiernej diery?

FILOZOFIA pojmu pravda a nepravda

Je pravda, že svet vznikol ako veľký tresk?

Je pravda, že svet vyklíčil zo semena?

Je pravda alebo nepravda, že svet vznikol činnosťou bohov?

Je pravda, že svet vznikol z častíc?

Je pravda, že svet nikdy nevznikol a iba sa na úrovni častíc mení?

Je pravda, že svet je hmota a nič iného ako hmota?

Je pravda, že hmota je formovaná z častíc?

Je pravda, že z častíc sa sformovali gigantické objekty?

Je pravda, že svet raz zanikne a nebudú žiadne častice?

FILOZOFIA pojmu dianie

Mení svet svoje formy v procese zmien stavu, priebehu a zoskupenia častíc?

Dianie je proces neustálych zmien časticového sveta?

Je vo svete niečo, čo by sa nemenilo a bolo v nehybnosti častíc?

Je svet častíc nekonečný proces zmien?

FILOZOFIA pojmu podstata

Je tou najhlbšou podstatou svet častíc?

Z podstaty a zákonitostí sveta častíc všetko objektívne existuje a dáva existenciu iba časticiam?

Je zákonitosť, že častice tvoria atómy?

Je zákonitosť, že častice tvoria prvky?

Je zákonitosť, že častice tvoria horniny?

Je zákonitosť, že častice tvoria organické molekuly?

Je zákonitosť, že častice tvoria planéty?

Je zákonitosť, že častice tvoria rôzne gigantické objekty?

FILOZOFIA pojmov subjekt a objekt

Je v prípade skúmania, poznania a psychického prieniku do sveta častíc subjektom organický život v podobe človeka?

Sú predmetom skúmania a psychického prieniku subjektu človeka objekty sveta častíc?

Tvoria častice ako objekty samotný subjekt človeka?

V najhlbšej podstate skúmajú, poznávajú častice vlastne sami seba?

Čo má spoločné objekt človek a subjekt čierna diera?

FILOZOFIA pojmov bytie a nebytie

Je trvalým bytím svet častíc, ktorý nepozná vlastnosť nebytie?

Je základom bytia častica a svet častíc?

Je nebytie dočasný stav toho, že častice o sebe nadobudnú poznanie som častica alebo to je iba bytie?

Je bytím potenciál nekonečných permutácií a variácií sveta častíc?

Je nebytie iba zmena možných nekonečných variácií sveta častíc?

FILOZOFIA pojmu existencia

Je častica schopná straty existencie?

Je častica schopná straty určitých svojich vlastností?

Je častica schopná zmeniť miesto svojej existencie a svoju existenciu presunúť do iného priestoru kozmu?

Je častica schopná zmeniť sa na inú časticu bez straty existencie?

FILOZOFIA pojmu priestor

Vytvárajú nekonečný priestor samotné častice?

Je priestor, ktorý by vytváralo niečo iné ako častice?

Je vlastnosťou každej častice vlastnosť byť zároveň sama sebe priestorom?

FILOZOFIA pojmu pohyb

Pohybuje sa niekde niečo okrem častíc?

Je vlastnosťou každej častice pohyb aj dočasná nehybnosť?

Majú častice všetky druhy možnosti pohybu aj také, ktoré sa doteraz neprejavili?

FILOZOFIA pojmu čas

Vytvára častica svojou zmenou na iné častice vlastne čas?

O rýchlosti času rozhoduje rýchlosť zmien častíc, ich presun a pretváranie na iné častice?

FILOZOFIA pojmu nekonečno

Sú nekonečné iba premeny častíc a ich preskupovanie?

Možno v prípade častíc hovoriť o ich konečnosti?

FILOZOFIA pojmu jav

To, čo sa skutočne deje, sa vždy deje iba na úrovni častíc?

FILOZOFIA pojmu veľkosť

Pokiaľ sa niečo zmenšuje alebo zväčšuje, je výhradne záležitosť častíc a ich operácií?

FILOZOFIA pojmu organický svet

Je organický svet iba určitá forma usporiadania častíc?

Je potrebné, aby sa biochemické a biofyzikálne procesy starali o to, aby sa častice v molekulách prvkov udržali v určitej vhodnej konštelácii?

FILOZOFIA pojmu anorganický život

Je anorganický svet iba určitá forma usporiadania častíc?

Aký objekt musí pôsobiť na anorganický svet z častíc, aby pozmenil svoj energetický stav na plynný stav, potom na tekutý stav a potom na tuhý stav?

Aký objekt musí pôsobiť na anorganický svet z častíc, aby naopak, tuhý stav pozmenil na tekutý, ten na plynný a nakoniec na energetický stav?

Aký objekt musí pôsobiť, aby sa energetická forma hmoty dostala do jadra atómov?

Aký objekt musí pôsobiť, aby sa energetické formy jadra atómov menili iba na spoluprácu jadier bez štruktúr elektrónkových obalov?

FILOZOFIA pojmu svet mŕtvych

Je svet mŕtvych spomienok vo svojom základe z častíc?

Je ľudská spomienka iba určité zoskupenie častíc?

Ako sa ľudská spomienka zo zomierajúcej osoby dostane do sveta mŕtvych spomienok?

FILOZOFIA pojmu energia

Je základná vlastnosť častice stav energie?

FILOZOFIA pojmu bunka

Je bunka dočasné zoskupenie častíc s určitým časom trvania?

Starnutím sa zoskupenie častíc v štruktúrach buniek mení?

Akými procesmi možno spomaliť zmeny časticového zoskupenia v bunkách?

Sú základom bunky človeka častice, ktoré vytvárajú prvky uhlíka?

FILOZOFIA pojmu abstrakcia

Na základe čoho je schopný človek abstraktne myslieť?

Koľko chromozómov v človeku treba v bunkových a mitochondriálnych jadrách, aby boli schopné abstrakcie?

Koľko je takých jedincov, kde 30 chromozómov z celkového počtu približne 80 chromozómov v bunke je schopné pracovať abstraktne?

Musí mať geniálne mysliaca a chápajúca osobnosť vo svojich génov prvky zlata, striebra a platiny?

FILOZOFIA pojmov kvalita a kvantita

Sú jedinou kvalitou zmeny na úrovni častíc?

Kedy sú kvantitatívne zmeny tak veľké, že objekty z častíc zmenia svoju kvalitu?

Kedy si objekty z častíc udržia svoju kvalitu a nezmenia sa na iné časticové objekty?

Kedy sa kvalita čiernej diery zmení na novú kvalitu anti čiernej diery?

Popíšte kvality a kvantity čiernych dier, anti čiernych dier, anti atómových dier a anti jadrových dier:

Popíšte kvality a kvantity organického života vo forme človeka:

Popíšte kvality a kvantity bunkových štruktúr človeka, kedy možno hovoriť o bunke a kedy už nie?

Popíšte kvality a kvantity buniek na základe molekulárnych štruktúr:

Popíšte kvality a kvantity buniek na základe častíc:

FILOZOFIA pojmu idea

Je základnou ideou sebareflexia a sebaspoznanie častíc?

Je možná idea uloženia spomienok časticového človeka do sveta častíc a to tak, aby sa tento druh sformovaných častíc uchoval na večnosť?

Je najvyššia idea pre ezoterika spoznať svet a zákonitosti častíc a preniknúť do neho psychicky?

Je idea posmrtného uloženia spomienok do sveta mŕtvych spomienok tým najdôležitejším cieľom ezoterika?

FILOZOFIA pojmu pulzar

Je pulzar vytvorený v podstate z častíc?

Funguje pulzar ako proces zhromažďovania častíc z nekonečných hĺbok kozmu do určitého priestoru?

Je pulzar jedna z možností z nekonečnej palety aktivít sveta častíc?

Fungujú pulzary v 7. kozmoch v stočenom valci o dĺžke asi 100 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a priemere 15 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

Ja základňa pulzarov v každom zo 7. kozmov v priemere do 1 bilión krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

FILOZOFIA pojmu čierna diera

Je čierna diera vytvorená v podstate z častíc?

Funguje čierna diera ako proces vyvrhnutia častíc zvnútra jadier atómov?

Je čierna diera jedna z možností z nekonečnej palety aktivít sveta častíc?

Fungujú čierne diery v 7. kozmoch o priemere od 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov do priemeru 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

Sú umiestnené kozmy v priestore valca o dĺžke asi 100 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a priemere 15 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

Obsahuje 7 kozmov aspoň do 10 biliónov čiernych dier o veľkosti čiernej diery v našej Galaxii?

FILOZOFIA pojmu anti čierna diera

Je v podstate anti čierna diera vytvorená z častíc?

Funguje anti čierna diera ako proces návratu častíc do jadra atómov?

Je anti čierna diera jedna z možností z nekonečnej palety aktivít sveta častíc?

Má anti čierna diera veľkosť 2 000 našich galaxií okolo našej Galaxie?

Sú anti čierne diery okolo 7 kozmov čiernych dier vo valci o dĺžke asi 100 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a priemere 15 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

FILOZOFIA pojmu anti atómová diera

Je v podstate anti atómová diera vytvorená z častíc?

Funguje anti atómová diera ako presun energie z jadier atómov do prostredia 7 kozmov a aj do nekonečných diaľav v kozme?

Je anti atómová diera jedna z možností z nekonečnej palety aktivít sveta častíc?
Má anti atómová diera veľkosť našich asi 20 krát 2 000 galaxií okolo našej Galaxie?

Sú anti atómové diery v priestore do 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

FILOZOFIA pojmu anti jadrová diera

Je anti jadrová diera vytvorená vo svojej podstate z častíc?

Funguje anti jadrová diera ako proces premostenia častíc jadier atómov?

Je anti jadrová diera jedna z možnosti z nekonečnej palety aktivít sveta častíc?

Funguje anti jadrové čierne diery v priestore o priemere 200 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov do priemeru 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov?

Je anti jadrová diera o veľkosti asi našich 50 Galaxií?

FILOZOFIA pojmu dôkaz

Má veda dôkazy o časticiach a ich spôsobe fungovania?

Preniká ezoterik psychicky do molekúl, prvkov, atómov a častíc?

Môže ezoterik získať priamy dôkaz o svojom psychickom prieniku do častíc?

Musí sa ezoterik usilovať o veľké množstvo nepriamych dôkazov a ich preverovanie, aby sa priblížili k priamemu dôkazu?

Musí ezoterik uplatňovať zásady vedeckého bádania nekonečného priestoru sveta okolo nás?

Je základom ezoterickej cesty spoznanie vedeckých poznatkoch o svete častíc?

Pridaj komentár