Zasvätenie do vedomia miechy. Zasvätenie do vedomia šamanského, ktoré nadväzuje na miechu. Zasvätenie obsahovalo 15 samostatných zasvätení. Účastníci dostali do aurického obalu objekty pravekého liečiteľstva, objekty magnetické liečiteľstva, objekty magickej ritualistiky. Zároveň zrealizovali 15 magických rituálov s rôznymi druhmi a kombináciou materiálov.

Účastníci zasväcovania si spomenuli na zážitky z prírody a skoncentrovali sa do oblasti miechy, ktorá sa nachádza v chrbtici. Týmto postupom spúšťajú mechanizmus zasvätenia.

Proces zasväcovania súvisí s aurickou ezoterikou. Za auru považujeme energetický obal okolo fyzického tela zasväcovanej osoby. Energia sa tvorí v tele zasväcovanej osoby. Do aury môže byť dodávaná z iných živých zdrojov a tiež zo zemského magmatického jadra.

Celý proces zasväcovania ide práve do aurického obalu, ktorý je pri vedomí miechy až pol metra okolo zasväcovanej osoby. Cieľom zasvätenia je skopírovať aurické objekty od historických zasväcovateľov a uložiť ich do aurického obalu. Deje sa tak tým, že zasväcované osoby robia správne predpísané magické rituály, ktoré slúžia na komunikáciu s aurou.

Magickú reč je potrebné používať hlavne na ovplyvnenie aktivít v aure. Preto dostavajú zasväcované osoby do aurického obalu aj magické objekty, ktoré ich naučia robiť mágiu správne a to tak, aby mohli správne komunikovať s aurickými objektmi.

Aurické objekty sa treba naučiť vhodne vnímať. Teda je tu potrebný špeciálny veštecký výcvik a transformácia zmyslov na vnímanie aurických objektov. Jednak ich tvar a veľkosť. Na druhej strane je ich treba vedieť vnímať aj energeticky. Teda dosiahnuť špeciálny veštecký výkon nazývajúci sa senzibilita na energie v aurickom obale. Potom tu môže veštecky školená osoba vnímať objekty, ktoré sa najčastejšie podobajú mydlovým bublinám. Tieto mydlové bubliny majú rôznu veľkosť a tvar. V aure je možne vnímať aj mikroobjekty, ktoré najčastejšie kmitajú. Prípadne sa v aure treba naučiť vnímať aj zvukové objekty, ktoré sem boli skopírované z bubnovacej zasväcovačky.

Zasvätená osoba sa musí naučiť ďalšiu vec a to správny postoj voči objektom v aure. Vo vnútri seba musí mať určité želanie, ktoré budú objekty v aure realizovať. Buď sú to výkony veštecké, energetické, liečiteľské alebo magické. Zasvätená osoba nesmie zasahovať do činnosti objektov a nesmie byť ani zvedavá. Zasvätená osoba si nesmie myslieť, že dokáže to isté, čo objekty zasvätenia. Na to treba zabudnúť. Teda vo vnútri zasvätenej osoby je trvalé želanie, čo majú objekty robiť a nič viac. Všetko ostatné objekty realizujú samé.

Pod odkopírovanými objektmi do aury zasvätenej osoby rozumieme kópie objektov, ktoré sa vytvorili v aurickom obale zasväcovateľov. Spravidla ide o osoby, ktoré mali špecifickú nervovú sústavu, ktorá obsahuje tkanivá fosílnych živočíchov. Ide o určité neštandardné bunkové tkanivá. Takíto ľudia mali prirodzene aurický obal a vytvorili počas svojho života objekty, ktoré nezanikajú a zostanú po smrti v informačných poliach mŕtvych osôb. Tento záznam sa nachádza v kostných pozostatkoch. Objekty, ktoré sa dajú veštecky vnímať ako mydlové bubliny, majú v sebe uložené informácie o tom, čo dotyčný historický zasväcovateľ realizoval za svojho života. Takéto osoby dokázali aj počas svojho života objekty preniesť na druhé osoby či už vedome, alebo o tom nevedeli. Tieto objekty je možné aktivizovať a spraviť z nich kópie do aury zasväcovanej osoby.

Teda objekty zasvätenia sú pasívne a uložené iba v pamäti, pokiaľ si zasvätená osoba neotvorí šamanské vedomie miechy. Spomienky na prírodu, vedomá koncentrácia do miechy. Vtedy sa tieto objekty zo spomienok aktivizujú a doslova ožijú ako drobné energetické objekty. V objektoch sú uložené informácie a tieto objekty dokážu vykonať určité funkcie príkazy, ktoré sú uložené vo vnútri tohto energetického objektu.

V zásade budeme zasväcovať do 6. úrovní: úroveň šedej kôry veľkého mozgu, úroveň zasväcovania do stredného mozgu, úroveň zasväcovania do mozočku, úroveň zasväcovania do miechy, úroveň brušného mozgu, ktorý je uložený v črevách. Posledná oblasť, do ktorej sa bude zasväcovať, je oblasť ganglií. Tieto sa nachádzajú ako nervové zhluky pri každom orgáne ľudského tela. Teda zasväcovanie sme podelili podľa neurónového kľúča, ktorý sme si vypožičali z medicíny a dovoľuje zaviesť do zasvätení poriadok a prehľadnosť. Teraz sme dokončili zasväcovanie do vedomia miechy. Ide o neuróny uložené v stavcoch chrbtice.

Teda 6 neurónových oblastí tvorí základ zasväcovacích rituálov vo vnútri zasväcovanej osoby. Každá neurónová oblasť má svoju špecifickú veľkosť a tvar aury, ktorá je okolo fyzického tela zasväcovanej osoby.

Potom je tu samozrejme ďalšia línia zasväcovania a to je zasväcovanie do vedomia, ktoré súvisí so spojením všetkých 6. neurónových oblastí. Teda zasväcovaná osoba sa musí naučiť naraz koncentrovať do všetkých 6 oblastí. To vyvolá stav psychiky, ktorý sa dá aktívne vnímať u kozmonautov, ktorí strávili v kozme aspoň niekoľko mesiacov. Pokiaľ ste dobre veštecky vybavení, tak to dokážete u žijúcich kozmonautov vnímať. Samozrejme, že aj v tomto stave sa tvorí aura a je možné robiť ďalšie úrovne zasvätenia. Zasvätenia možno deliť podľa názvov fyzických planét astronómie. Nemýliť si s astrológiou ako veštectvom.

Do aurických obalov, ktoré súvisia so 6. neurónovými oblasťami v ľudskom tele, je možné vkladať alebo kopírovať nielen energetické objekty v tvare mydlových bubliniek. To je iba prvotná úroveň, ktorú nechceme vynechať. Do aurického obalu možno skopírovať aj energetické tvary, ktoré sa podobajú určitým znakom alebo písmenám. Túto oblasť skúmame a vytvárame si na ňu určitý pohľad.

Pre zasvätené osoby je dôležité, aby sa naučili veštecky vnímať magické objekty v aurickom obale okolo tela. Tieto objekty môžu požiadať, aby ich naviedli na správnu ritualistiku. Zasväcovaná osoba si pred sebou vytvorí rituál napríklad z paličiek a nakoniec požiada, aby to magické objekty doslova v aure schválili. Zasväcovaná osoba potom upraví rituál tak, aby bol správne realizovaný. Potom stačí, aby ich živý zasväcovateľ veľmi jednoducho preniesol. Pokiaľ zasvätená osoba nespraví zasväcovací rituál správne, tak do zasvätenia zasiahne živý zasväcovateľ a rituál vhodne dotvorí. Potom možno objekty skopírovať a vložiť do aurického obalu zasvätenej osoby.

Tak isto bude pre vás zaujímavá informácia o tom, čo sa deje v mysli a tele osoby, ktorá riadi zasväcovanie. Zasväcovateľ sa musí vhodne naladiť, aby prijal informačný odkaz historického zasväcovateľa. Stane sa doslova médiom, ktoré musí čo najpresnejšie vykonať pokyny od historického zasväcovateľa. Nie je to jednoduchá pozícia pre živého zasväcovateľa, ktorý vykonáva vôľu inej osoby. Aj keď tu ide iba o oživené spomienky. Keď je zasväcovateľ vhodne naladený, príjme a zobudí odkaz od historického zasväcovateľa a tento skopíruje do aury zasväcovanej osoby.

Možno vás bude zaujímať aj zmysel takéhoto zasvätenia. V prvom rade ide o to, aby sme sa venovali aurickej ezoterike ako duchovnej ceste. Teda aurickú ezoteriku môže robiť zdravý jedinec, ktorý nemá v sebe degenerované fosílne štruktúry iba tak, že sa dá zasvätiť a potom môže s týmito objektmi pracovať. Aj keby mal niektorý ezoterik v sebe degenerované fosílne tkanivá, tak zase nemôže robiť celý rozsah aurickej ezoteriky. Jednoducho by za pozemského života nestihol všetky oblasti aurickej ezoteriky. Teda aurická ezoterika vyžaduje práve zasvätenia. Zatiaľ inú cestu nepoznáme.

Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že sám zasväcovateľ sa na začiatku nemôže sám zasvätiť, ale môže si prevziať zasvätenie od osoby, ktorú zasväcoval.

Na tomto zasvätení sa zúčastnili osoby, ktoré majú za sebou viacero zasvätení, a tak isto majú za sebou aj určitý veštecký výcvik, ako s aurickými objektmi komunikovať. Teda zasväcovateľ musel zasahovať do správnosti magickej ritualistiky minimálne. Samotné zasvätenie išlo ako po masle.

Možno vás bude zaujímať aj zmysel hromadných opakovačiek po určitom cykle zasvätení. Ide o to, že niekto sa nemohol niektorého zasvätenia zúčastniť, a takto môže dostať chýbajúce objekty do aurického obalu. Ďalej zasväcovateľ má možnosť skontrolovať, či predošlé zasvätenia boli správne zrealizované. Poprípade môže zvýšiť aktivitu objektov zasvätenia. Zasvätené osoby sa ďalej naučia vešteckú komunikáciu s objektmi v aurickom obale.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI LIEČITEĽSKÉ 4N.

Pridaj komentár