Venujeme sa systému dvojníka. Ezoterik je osoba, ktorá je na duchovnej ceste. Pod duchovnou cestou tu rozumieme schopnosť ezoterika koncentrovať sa v prvom rade do svojho vnútorného sveta. Pod vnútorným svetom tu pragmaticky rozumieme orgány a systémy v tele, potom bunky, nasledujú chromozómy, gény, bielkoviny, aminokyseliny. Za nimi nasledujú prvky, atómy, atómové jadrá a nakoniec samotné častice.

Teda jedná sa o vedomú a zámernú činnosť ezoterika, ktorý využije svoju schopnosť niečo sa naučiť a v neurónoch si vybudovať trvalý nástroj prieniku do svojho tela a mysle. Ezoterik chce sám a nie sprostredkovane cez lekárov, psychológov a psychiatrov spoznať svoje telo. Dá sa aj povedať, že duchovná cesta je cesta do stredu ezoterikovej duše. Je to aj niečo ako spoznávací zájazd, ktorý môže trvať počas celého života.

Ezoterik využije svoju schopnosť chcieť sa koncentrovať na orgány a časti svojho tela a zároveň si v neurónových oblastiach veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií vybudovať trvalý systém koncentrácie do vnútorného sveta a potom z vnútorného sveta na vonkajší svet. Ezoterik si prispôsobí svoje neurónové oblasti a to tak, aby mal trvale zopnutý mechanizmus mimoriadne silnej koncentrácie do seba a až potom do vonkajšieho sveta. U bežných jedincov je koncentrácia orientovaná hlavne do vonkajšieho sveta a minimálne do vnútorného sveta. U ezoterikov tohto zoskupenia sa vytrvalým cvičením pomer zmenil v prospech vnútorného sveta. Bežný jedinec sa do vnútra koncentruje minimálne a to hlavne keď premýšľa a keď ho trápi nejaká bolesť a choroba. U bežného jedinca je koncentrácia do vnútra 10 % z celkovej koncentrácie, u ezoterika je to 90 % . Bežný jedinec sa koncentruje najčastejšie do mozgu a to na malé množstvo neurónov. Ezoterik sa koncentruje postupne na každý orgán, systém tela, na každú bunku a ide až na úroveň každého prvku, atómu a častice.

Ezoterik je vlastne lekár, ktorý vyšetruje, spoznáva a lieči sám seba. Bežný lekár preniká do svojho tela a tela pacienta pomocou lekárskych pomôcok, lekárskych nástrojov a zariadení. Ezoterik preniká do svojho tela výhradne silou koncentrácie.

Samozrejme, s psychickým prienikom do svojho vnútorného sveta ezoterik aj tento svet mení. Ezoterik je v neustálom prerábaní a zdokonaľovaní svojich schopností. Ezoterik vytrvalo cvičí svoje neurónové oblasti a nutne získava mimoriadne mimozmyslové schopnosti, ktoré bežní jedinci nemajú pestované. Zároveň sa ezoterik snaží o to, aby nielen do svojho tela prenikol, ale aby ho na úrovni študovaného lekára aj poznal. Teda ezoterik na jednej strane psychicky preniká do svojho tela, do svojich buniek, ale sa aj intenzívne vzdeláva. Hovoríme, že rozdiel medzi lekárom a ezoterikom je v tom, že ezoterik prenikol a spoznal sám seba a klasický lekár spoznal ľudské telo, ale psychicky do seba samého prenikol len minimálne. Lekár má múdrosť, ale chýba mu osobná skúsenosť a psychické prepojenie na svoje orgány a bunky tela. Tu je dobré vnímať rozdiel medzi lekárom a ezoterikom.

Duchovná cesta ezoterika je cestou, ktorá začala v nezrejmej a nejasnej hromade poznatkov ezoterikov od doby pravekej až po dnešnú dobu. Toto obdobie charakterizujú ezoterici tohto zoskupenia ako obdobie ezoterikov, ktorí sa rodili s neštandardnou psychikou a v zásade patologickými defektmi charakteristickými pre osoby inklinujúce k duchovnosti. Osoby, ktorých výstavba mozgu a celého tela je neštandardná a atypická, vykazujú na základe tejto fyzickej atypickosti mimoriadne schopnosti. Teda ich duchovná cesta nie je cesta vedomá a nepatologická. Je to cesta vyplývajúca z atypických stavov ich tela. Hovoríme o období ezoterikov operujúcich vo vlastných deštruktívnych stavoch. K tomuto fenoménu patológie treba pridať aj to, že mimoriadne schopnosti ezoterikov minulosti sa orientovali na služby pre klasických jedincov alebo ich pobavenie. Teda nezáujem využiť ezoterický potenciál na vlastnú duchovnú činnosť. Tento stav ospravedlňuje skutočnosť, že niečím sa ezoterici museli živiť.

Ezoterici tohto zoskupenia priniesli do ezoteriky nový trend a to je vedomý nácvik rôznych patologických stavov popísaných v psychiatrii. Znie to čudne, že niekto je ochotný cvičiť a precvičovať chorobné stavy duševne chorých a neliečiteľných jedincov. Je to skutočne tak, že dnešný ezoterik je osoba, ktorá je celkovo štandardná a pripravená cvičiť vo svojich neurónoch všetky duševné choroby. Cez tento nácvik vznikajú neurónové spoje, ktoré vytvárajú základ mimoriadnych schopností ezoterika a to mu dovoľuje trvalo napredovať vo svojej duchovnosti. Paradoxne, ezoterici tohto zoskupenia vytvorili ezoteriku, ktorá nie je pre patologických ezoterikov. Narodiť sa a mať nejakú duševnú patológiu nedovoľuje v plnom rozsahu robiť duchovnú cestu. Nie náhodou hovoríme v ezoterike o duchovnej ceste. Duchovná cesta je v tom, že ezoterik postupne začne psychickou koncentráciou prenikať do vlastných orgánov a systémov tela. Potom je to prienik a koncentrácia do buniek. Tu je potrebné nacvičiť mimoriadnu schopnosť prenikať do tela cez mozoček. Prienik do prvkov, atómov a častíc vyžaduje nácvik systému dvojníka. Ezoterik, ktorý chce psychicky preniknúť na úroveň atómov, si musí odcvičiť rané štádium klinickej smrti.

Aby mohol ezoterik na duchovnej ceste ďalej do svojho tela, buniek, chromozómov, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc, musí si neustále v neurónoch budovať nové neurónové prepojenia. Je to trvalé budovanie niečoho ako biologických obvodov v neurónoch, ktoré po vytrvalom cvičení budú fungovať ako plne funkčné bio zariadenia. Iba takéto trvalé prerábanie neurónových oblastí zaisťuje pre ezoterika mimoriadne schopnosti a teda ďalší postup vpred na ceste duchovnosti. Aby sa stal ezoterik všestranným ezoterikom, je tu potreba nevenovať sa iba jednému smeru v oblasti ezoteriky, ale nepatologicky pestovať čo najviac ezoterických smerov. Teda nastúpiť nielen cestu psychického prieniku do svojho tela a do kozmu, ale nastúpiť cestu všestrannej ezoteriky a možnosti kombinovať jednotlivé ezoterické cesty navzájom. Ezoterická cesta sa stáva trvalým výcvikom mimoriadnych schopností, ale je to aj cesta mimoriadne všestrannej osobnosti. Treba si silne uvedomiť, že ezoterik na duchovnej ceste ďaleko nezájde, pokiaľ nebude spájať ezoterickú cestu s celoživotným vzdelávaním.

Ezoterici tohto výberového zoskupenia majú za sebou skoro 20 rokov intenzívnych meditácií a cvičení. Na svojej duchovnej ceste prebádali a odcvičili mimoriadne veľa a prepracovali sa postupne až na úroveň častíc a v priestore kozmu zašli extrémne ďaleko. A tak museli zákonite doraziť do systému dvojníka. Ide vlastne o to, že ezoterici tohto zoskupenia sa usadili skoro trojročnými cvičeniami psychicky v časticovom svete a to kopírovaním systémov tých jedincov, ktorí trpeli nezhubným bujnením epitelových buniek okolo orgánov svojho tela. Ezoterici tohto zoskupenia si v neurónových oblastiach vytvorili systém trvalého fungovania na časticiach, aby svet častíc nemuseli opúšťať a vracať sa psychicky do atómov a prvkov tohto sveta. Teda je tu systém usadenia sa na časticiach a mohol začať systém budovania časticovej psychiky, ktorý pred týmto ezoterickým zoskupením nikto nebudoval a neskúmal. Meditácia na systém dvojníkov sa postupne mení a vzniká systém trvalých cvičení a systém kontroly stability budovania časticovej psychiky. Nižšie sú rozpísané základné body takéhoto nácviku.

Kontrola stavu psychiky, či je na časticovej úrovni. Kontrola stavu psychiky, či je dosť technologicky naladená. Kontrola, či ezoterici cvičia v reálnych časticiach alebo iba v predstavách o časticiach. Kontrola prepojenia psychiky ezoterika na iné neuróny mimo seba. Kontrola dostatku bioimpulzov zo svalových platničiek. Kontrola silva techniky echolokácie a rezonancií. Kontrola ektoplazmatických stavov. Kontrola prieniku psychiky ezoterika na technické objekty. Kontrola psychiky ezoterika orientovanej na dvojníkov. Kontrola nočného dvojníka. Kontrola denného dvojníka. Kontrola naladenia na potenciál večnosti. Kontrola systému dvojníka a potenciál putovania v kozme cez častice produkované magnetarom. Kontrola premostenia na viacero magnetarov. Kontrola, či cvičenie ide cez neurónové oblasti. Kontrola jednotlivých etáp N. UČI – 12. Kontrola stavu D.UČI – 120. Kontrola stavu myslenia na kvantovej úrovni. Kontrola stavu programátorského myslenia a to UML, diagram, ontológia, štatistika, model, simulácia. Kontrola objektovo orientovanej mysle ezoterika na množstvo objektov. Kontrola schopnosti manipulovať s časticami pri psychických prienikoch do objektov a vizualizácia v prednom mozgu.

Ezoterici tohto výberového zoskupenia prienikom na časticovú úroveň potrebujú zmeniť svoj spôsob myslenia. Myslenie by sa malo čo najviac podobať mysleniu technicky zdatných jedincov, programátorov a špecialistov pre informačné technológie. A tak nastupuje trvalý systém školenia k mysleniu orientovanému na reálne objekty a ich aktuálny stav. Myslenie je orientované aj k modulovosti, teda schopnosti prispôsobovať si všetko pre duchovnú činnosť, ale tak, aby sa neporušovali zákony zdravého rozumu a vedeckého spôsobu dokazovania a overovania. Ezoterik rešpektuje to, že prax je základom jeho aktivít. Ezoterik sa snaží popisovať objekty čo najviac reálne a vytvárať vhodný teoretický základ pre ezoteriku, kde pojmy a slová majú jednoznačný zmysel a význam. Ezoterik je aj výskumník a bádateľ, ktorý trvalo niekam psychicky preniká a neustále zdokonaľuje sám seba a aj systém ezoteriky.

Niekoľko úvah a postupov, ako prehlbovať vedeckú myseľ ezoterika: Diagram a geometrická štruktúra vhodná pre daný budúci model. Priamka, úsečka, trojuholník, štvorec, kosoštvorec, lichobežník, hviezda a iné. Binomický trojuholník, celkovo vetvenie stromovité, vejárovité, kruhovité a iné druhy vetvenia. Diagram ako priestorový objekt. Množina, podmnožina, prvky množiny. Matica, ideálny objekt, reálny stav objektu, odchýlky od ideálneho objektu, rovnice vyjadrujúce odchýlky, hľadanie rovnicových riešení, hľadanie zložitých rovníc vyjadrujúcich aj správnosť postupu – čo treba v poradí ako prvé, druhé atď. Limita ako parameter, čo sa môže dosadiť do rovníc idúcich k ideálnemu bodu a ideálnemu objektu. Limita ako zbierka vhodných alebo nevhodných riešení. Derivácia ako hľadanie priesečníka dvoch priamok v grafe. Integrál ako množina čo najväčšieho množstva určitých rovnakých objektov. Funkcia ako vzťah medzi dvomi číselnými množinami. Diferenciál postupnosť medzi číslami 8, 11, 14 je číslo 3. Ontológia a slovníky sveta. Štatisticky budovaný model. Digitálna simulácia.

Ezoterik sa stará aj o teoretickú stránku ezoteriky. Stará sa o filozofickú stránku ezoteriky. Samozrejme, slová a úvahy ezoterika sa opierajú o vlastnú prax, prax iných ezoterikov a duchovne ladených jedincov. Ezoterik sa musí z času na čas zastaviť a preskúmať ako cvičil, čo cvičil a kam sa vlastnými cvičeniami na duchovnej ceste dostal. Teda ezoterik sa snaží zadefinovať, čo robí a kam to smeruje. Ezoterik pomenuje vzniknuté stavy a udalosti a snaží sa ich dať do silných logických súvislostí. Teda je potrebné si prechádzať jednotlivé oblasti ezoteriky a potom si na základe predstáv v jednotlivostiach spraviť o ezoterike celkový obraz. Je to vlastne klasická teoretická činnosť, ktorá sa usiluje dostať do abstraktného modelu systém ezoteriky. Tu krásne vidieť prepojenie praxe, abstraktnej teórie a výskumu ezoteriky navzájom. Trvalo hovoríme, že na jednej strane sú mimoriadne schopnosti, ktoré si ezoterik pestuje, ale na druhej strane tu je potenciál pestovania intelektu. Teda v zásade ide o ideu a naplnenie myšlienky všestrannej dokonalosti práve na pôde ezoteriky.

Ezoterik venuje pozornosť budovaniu vlastného modelu ezoteriky s tým, že svoju duchovnú cestu neznásilňuje a neurčuje želaniami typu: „Keby bolo toto a tamto možné, tak by sa mohla robiť úplne iná ezoterika“. Alebo ezoterik si vysníva vlastnú reinkarnáciu a nesmrteľnosť bez akejkoľvek súdnosti zdravého rozumu. Ezoterici tohto zoskupenia nepestujú model beletristickej ezoteriky v zmysle snívajme o nereálnostiach a vo svojich spomienkach si vytvorme vlastný bludový svet podľa vlastného želania a vlastnej prebujnenej fantázie. Ezoterik by mal budovať model ezoteriky, ktorý je realistický, berie to, čo kozmos dáva a jeho sily a jeho zákonitosti plne rešpektuje.

Ezoterik prešiel už dlhú dobu meditácií a teraz dospel do štádia dvojníkov. Jeho psychika prenikla do sveta reálnych častíc a to hlavne svojho tela.

Ezoterik na tento prienik využije skúsenosti, ktoré majú jedinci s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov. Takýmto jedincom sa psychika prepadne do sveta častíc. Takíto jedinci ani netušia, že sa prebúrali do sveta častíc. Ezoterik kopíruje tieto psychické stavy a vo vlastných neurónoch sa asi tak za 3 roky aktívnych každodenných cvičení trvalo usadí na časticovej rovine. Teda ezoterik sa na duchovnej ceste prebúral psychicky do častíc a opustí predtým obsadenú úroveň prvkov a atómov. Ezoterik chce ísť práve do tejto roviny a tu si vybudovať základy časticovej psychiky, čo je mimoriadne náročné, pretože pred ezoterikmi tohto zoskupenia sa systematicky a cielene tomu nikto nevenoval. A tak sa ide dopredu systémom pokus – omyl. V zásade ezoterik má skúsenosti už s budovaním vlastnej psychiky na úrovni prvkov a atómov.

Ezoterik kopíruje do svojich neurónov systém dvojníkov a trvalo sa napája na jedincov s týmto poškodením. Podrobne vešteckými technikami skúma ich psychiku a hľadá zákonitosti patológie týchto jedincov, ktorí nečakane prechádzajú svojou psychikou do sveta častíc. Vešteckými technikami sa skúmajú jedinci, ktorí nabiehajú do patológie nezhubného bujnenia. Tak isto sa vešteckými technikami skúmajú jedinci, ktorí práve vošli do tohto stavu a čo sa deje s ich psychikou. Podrobne skúmame aj jedincov, ktorí sú v tomto stave niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. Tak isto sa skúmajú jedinci aj počas zomierania a čo sa deje s ich psychickým stavom a hlavne systémom dvojníka. Patologické osoby sme podelili podľa oblasti nezhubného bujnenia epitelových buniek pri jednotlivých orgánoch. Vyhľadali sme aj prípady nezhubného bujnenia spôsobené rádioaktivitou.

Ako pokračuje výskum týchto patologických jedincov, tak isto už začína nácvik systému dvojníka a to uloženie informácií o tomto stave do svojich spomienok. Potom ezoterici cvičia psychický prienik do oblasti svojich neurónov. Ezoterik ich má na 6. oblastiach tela. V týchto oblastiach musí vybudovať priechod do sveta častíc vo svojom tele. Ide o reálny svet častíc. Ezoterik si musí dáva pozor, aby neprenikal do predstáv o časticiach, ale psychicky reálne do častíc svojho tela. Ezoterika často láka cvičiť všetko v rovine spomienok, lebo tam je to ľahšie a hneď to akože funguje. Ale to je veľký omyl. Ezoterikovi nejde o to, aby ezoteriku realizoval vo svojich spomienkach a fantáziách. Ezoterik chce reálne do sveta častíc a do sveta kozmického objektu pod označením magnetar. Magnetar sa stáva pre ezoterikov tohto zoskupenia niečo ako kultová záležitosť. A je aj prečo. Magnetar je objekt, ktorý asi pred 600 miliónmi rokov zdevastoval organický život na planéte Zem a prinútil všetko živé, aby na nejaký čas fungovalo na časticovej úrovni. V astronómii by sa možno hovorilo u výbuchu a pôsobení hypernovy.

Ezoterik postupne vybuduje asi 140 vývojových etáp časticovej psychiky pod názvom dvojník. Pribudne nočný dvojník a to asi 40. vývojová etapa. Pribúda dvojník pre procesy reinkarnácie. Pod reinkarnáciou tu teba rozumieť možnosť svoje spomienky uložiť rovno do sveta častíc. Doteraz sa ezoterici tohto zoskupenia usilovali uložiť svoje spomienky do sveta atómov. V ezoterike hovoríme tomuto svetu svet mŕtvych alebo špiritizmus. Podrobne sme tieto postupy a procesy popísali v Plazmatickej škole. Odporúčam čítať túto školu od najstarších článkov k najnovším, aby ste problematiku plne pochopili. Pod reinkarnáciou treba ďalej rozumieť schopnosť uložiť spomienky do častíc, a teda na mimoriadne dlhú dobu. Z pohľadu človeka je to archív na večnosť. A nielen to, treba, aby sa tento archív stal informačným systémom na nosiči z častíc, ktoré zostanú po každom zaniknutom kozme. Hovoríme o časticiach na dôchodku. Najúspešnejšie si sem uložili svoje spomienky z ľudstva F. Bardon, alchymista Faust a cez jeho dvojníka aj Goethe. Cieľom ezoterikov tohto zoskupenia je využiť tento fenomén a zrealizovať aktívne spomienky, ktoré pokračujú na duchovnej ceste. Ezoterik si musí dávať pozor, aby do ezoteriky nevnášal svoje fantazmagorické predstavy. Ezoterik nikdy nesníva, čo by bolo keby bolo a aké by to bolo, keby sa sny stali realitou. Ezoterici tohto zoskupenia nesnívajú a nemajú nezmyselnú ambíciu meniť tento svet. Trpezlivo skúmajú a cvičia to, čo sa dá reálne v kozme dosiahnuť. Teda žiadne fantázie, ale berú to, čo dáva reálny kozmos. Nemá zmysel natláčať kozmu nereálne konania a fantázie organickej hmoty. Krutá realita a jej možnosti.

A tak vývoj systému dvojníka dospel k bodu, kde treba rozvinúť aj energetickú podstatu časticového sveta. Výborné je, keď ezoterik spozná fungovanie jadrovej elektrárne a fungovanie tokamaku ako testovacieho zariadenia na skúmanie častíc. A nie je na škodu naštudovať si z Wikipédie niečo o časticiach. Energetická časť sveta častíc je dôležitá a je potrebné už mať za sebou odcvičený hlavne systém reiki.

A tak uvádzam zoznam techník práce ezoterika z predošlej duchovnej cesty: Kineziológia do svalov a veštecké vnímanie bioenergie. Spánkové laloky a počúvanie bioenergie. Bioenergia stromov a kopírovanie bioenergie rôznych stromov. Bioenergia zvierat. Bioenergia ľudí – tehotenská maternica. Bioenergia ľudí – zahnívajúce telá v hrobe. Bioenergie alchymistické rôzne kombinácie. Práca s magnetovcom. Reiki energie. Reiki I. – prvkové. Reiki II. – prvkové. Reiki III. – prvkové. Reiki znaky. Reiki minerály – časticová úroveň. Reiki Arolo – atómové znaky. Reiki anjelské – indiánske pierka. Reiki fúkanie vzduchu. Reiki filipínske ektoplazmatické. Reiki chiropraktické z miechy. Reiki masírovanie, masáž rúk. Reiki pyramidálne. Reiki presne z určitých prvkov v tele. Reiki kozmos biomagnetizmus. Biomagnetizmus. Magnetizmus technologický. Magnetovec prírodný. Bioenergia. Mitochondrie v bunkách. Sexuálne bioenergie. Sexuálny biomagnetizmus. Magnetické prejavy magmatického jadra planéty Zem. Bioenergie a rezonancie. Bioenergie a echolokácia. Bioenergie na báze patológie. Šúchanie rúk. Kmitanie rúk. Toky bioenergie cez prsty rúk. Kirlianove bioefekty jednosmerným prúdom. Rôzne úpravy bioenergie. Bioenergie a elektróny vo vnútri prvkov ezoterika. Bio EEG mozgu je testovanie stavu neurónov v 6. oblastiach. Prepojenie psychiky ezoterika na vlastnú bioenergiu. Prepojenie psychiky ezoterika na magnetické prejavy magmatického jadra planéty Zem. Bioenergia zo svalových buniek.

Ektoplazma a viera v zázrak a fenomén halucinácií v systéme dvojníka UČI.
Halucinácie celotelové. Halucinácie zrakové. Halucinácie sluchové. Halucinácie čuchové. Halucinácie chuťové. Halucinácie pohybové. Uveriť a nepochybovať. Bludovosť z dôvodu nedostatku intelektu a informácií. Bludy narkomanské. Bludy z dôvodu sociálnej zaostalosti. Bludy z dôvodu trvalého fyzického poškodenia.

Všetko sa zásadne mení po nástupe systému dvojníka, čo je u ezoterikov tohto zoskupenia vlastne prevzatý systém tých jedincov, ktorí prechádzajú patológiou hlavne nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského alebo zvieracieho tela. Neskoršie sa tento systém mení k inému systému a to premosteniu psychiky ezoterika na magnetar a to hlave z dôvodu prenášať psychiku do hĺbok kozmu.

Pokiaľ nie je k dispozícii systém dvojníkov, tak tieto systémy halucinácií, bludov, nedostatku intelektu voči danej dobe alebo bludovosť z dôvodu sociálnej zaostalosti alebo určitého druhu chorobnosti sa prejavujú ako tendencie smerujúce do psychiatrickej ambulancie.

Pokiaľ je k dispozícii dôsledne cvičený systém dojníkov, teda nie dvojníci u jedincov, ktorí ich získali patologickými defektmi svojho tela, vytvorí sa trvalý neurónový logický spoj udržania psychiky ezoterika na úrovni častíc.

Ezoterik, ktorý má za sebou asi 20 rokov meditácií a ich intenzita bola realizovaná skoro každý deň niekoľko hodín, si vybuduje dôsledne základný systém dvojníkov. Tento nácvik trvá asi tak tri roky a cvičí sa každý deň. Až takto je ezoterik pripravený na to, aby mohol spojiť 20 rokov meditácie a k tomu systém dvojníka a k tomu systém ektoplazmy. Pod pojmom ektoplazma tu ezoterik rozumie schopnosť preniknúť cez systém svojich neurónov, cez časti a orgány svojho tela a nasmerovať svoj psychický prienik do buniek a potom do chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier. Ezoterik nakoniec zakotví vo svete častíc svojho tela, ale aj mimo svoje telo.

A je čas venovať sa ektoplazmatickému svetu. Ide o to, aby sa tradícia ľudí, ktorí náhodne, nevedome a patologicky prenikali psychicky do časticového sveta, využila na rozvoj systému ezoteriky, ktorá stojí na serióznych základoch. Kde je základ skutočne nepatologický a vedome a dôsledne trénovaný a tak isto dôsledne bádaný a overovaný logikou veci.

Teda pozornosť sa obracia na jedincov či u živých, alebo ich odkaz, ktorý po nich zostal vo svete mŕtvych dvojníkov (nie svet špiritizmu na úrovni atómov). Samozrejme, tieto záznamy nie sú z hľadiska večnosti trváce, lebo nemajú v sebe systém dvojníka realizovaného cez kozmický objekt magnetara alebo podobné systémy v kozme. Informácie uložené organickou hmotou na častice musia prejsť systémom vhodného vplyvu magnetara. Pokiaľ nejaký organický jedinec preniká na úroveň častíc na základe patologických halucinácií a nemá systém dvojníka, tak po smrti sa jeho informácie rozpadnú a zaniknú s týmto kozmom. Ezoterik má záujem skopírovať aj tieto objekty do svojho systému. Je dobré mať čo najviac zdrojov pre aktivity na časticovej úrovni, kde sa precvičuje časticová ektoplazma.

Teda ezoterik sa vracia naspäť do histórie ľudstva a organickej hmoty a špecializuje sa na jedincov a ich posmrtné záznamy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prenikali psychicky na časticovú úroveň. Ezoterik podchytí všetko ektoplazmatické zo zvierat, z pravekých ľudí, prírodných ľudí a ich tradície, ktorá je mimoriadne bohatá na ektoplazmatické stavy. Tak isto to budú jedinci, ktorí sa narodili bez možnosti tvoriť detské bunky a bunky dospelých jedincov (ide o fenomén poškodenia blastulových útvarov v tele, ktoré zabezpečujú výmenu buniek v asi päťročných intervaloch). Potom sem zaradíme jedincov aj z ďalších historických období až po dnešok. Ide o osoby posadnuté často absolútnymi prejavmi veriť a uveriť v zázrak. Samozrejme, v systéme dvojníka má tento druh viery v zázrak, absolútnu dokonalosť a jedinečnosť svoj fenomén, ktorý dovoľuje vo vnútri systému dvojníka aktívne psychicky narábať s priechodmi a prienikmi častíc. Verím, že nikoho nenapadne snívať o tom, že ľudská myseľ je schopná vyvolať termojadrovú reakciu. To nie je možné, ale v rámci nácviku manipulácie s časticami je dobré uveriť a nespochybniť tú skutočnosť, že je možné vyvolať termojadrový výbuch priamo myšlienkou.

Technologické vzdelanie ezoterika. Psychické prenikanie dovnútra procesoru. Pochopenie technológií vedie hlbšie do sveta atómov a čo je možné vo svete atómov vybudovať aj za pomoci nanotechnológií. Ezoterik neustále preniká psychicky na úroveň častíc. Vytvára si na tento psychický prienik špecificky cvičené neuróny a usiluje sa mať v neurónoch trvalý biologický nástroj na prenikanie do sveta častíc. Ezoterik tohto zoskupenia je osoba, ktorá sa aj mimoriadne vzdeláva a to aj v oblasti technickej a technologickej. Ezoterik sa sústredí hlavne na svet vo vnútri procesoru. Teda všetko vo vnútri moderných procesorov, ktoré sú založené na špeciálnej tavenine polovodiča kremíka, na ktorú sa nanášajú špecifické mikrovrstvy materiálov technikou litografie alebo fotolitografie. Ide o techniku prefotenia odtlačku kryštalických štruktúr cez určitý druh žiarenia rovno do špeciálne upravených vrstvičiek na povrchu kremíkovej wafle (platničky). Táto technika vytvára vo vnútri látok špecifické kryštalické mriežky a vytvára tak svet logických obvodov vo veľkosti tisícin milimetra a rýchlosti operácií v milisekundách. Vo vnútri procesoru sa vytvoria miniatúrne dráhy na prechody a organizovanie toku častíc, ktoré riadi generátor impulzového kmitočtu. V samotnom procesore prešla šialená miniaturizácia: hovoríme, že v procesore naraz funguje milión malých kalkulačiek. Teda ezoterik sa stretáva v podstate so svetom na úrovni atómov. Ezoterik zisťuje, že na úrovni častíc môžu vznikať extrémne malé miniatúry systémov sveta prvkov. Ezoterik si predstaví, ako sa tento svet zmenšuje až na úroveň mikrometrov a je schopný sa premiestniť na úroveň atómov a ich vnútorného sveta. Vo vnútri procesora vytvoril človek miniatúrnu kópiu tohto sveta. Teda ide o špecifickú techniku a technológiu pod názvom mikrofabrika, nanotechnológie, laserové technológie, mikrolitografia, mikromechatronika a ďalšie pomenovania.

Ezoterika mimoriadne zaujíma vnútro procesorov a čo sa človeku podarilo v tomto miniatúrnom svete uskutočniť. Ezoterik samozrejme chápe procesor ako špecifický svet organizovaných atómov a psychicky sa sem naučí prenikať. Ezoterik psychicky pozná svet mŕtvych na úrovni atómov a je schopný sem prenikať. Ezoterik vie v kozme okolo nás vyhľadať zoskupenia atómov, ktoré organická myseľ živých tvorov dokázala silou svojich buniek trvalo pozmeniť na svet mŕtvych spomienok. To, že v procesore na úrovni atómov a čiastočne častíc sa podarilo niečo umiestniť a vytvoriť, naznačuje nepriamo na možnosť vytvárať aj fungujúce technológie vo svete atómov. Pod svetom prvkov tu rozumieme klasické látky ako minerály, nerasty a podobne. Tento svet na úrovni častíc, ktorý vytvorila organická hmota v sebe, je svet špiritizmu a je to sklad spomienok po smrti organickej hmoty. Ezoterik tento svet dobre pozná a vie ako funguje. Bližšie popísané v Plazmatickej škole.

Ezoterik, ktorý má systém dvojníka, už nemá záujem o uloženie svojich spomienok po smrti na úroveň atómov ani ich atómových jadier. Myseľ a snaženie smeruje do ešte menšieho sveta a to sú častice, z ktorých je napríklad vystavaný svet jadier atómov, ale aj čierne diery, biele diery, zlaté diery a iné podobné časticové objekty. Ezoterik psychicky preniká do tejto oblasti a tu sa usiluje cez svoju psychiku manipulovať s časticami. Takáto manipulácia po smrti ezoterika vedie k tomu, že spomienky sa uchovajú na tejto úrovni a dokonca môžu ďalej aktívne fungovať. Pokiaľ si niekto naivne myslí, že v časticovej úrovni sa môže reinkarnovať, tak ho hlboko sklamem. Na časticovú úroveň je možné iba preniesť svoje spomienky a mechanizmy, ako to má po smrti ezoterika fungovať. Jednoducho zomrieť sa musí, ale spomienky sa dajú na úroveň častíc uložiť a môžu fungovať ďalej. Osoba, ktorá chce, aby jeho spomienky po smrti fungovali na časticiach, sa musí budovaniu tohto systému venovať počas svojho života a potom je možné, aby to na časticiach fungovalo. No to musí ezoterik zabudnúť na klasický spôsob života a dať prednosť večnosti a nadčasovosti. Nerobíme si žiadne ilúzie, že budeme mať nejakých nasledovateľov. Organická hmota len málokedy dá prednosť večnosti pred organickým ukojením svojich dočasných potrieb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.