Znovu sa nám podarila zrealizovať dobrá zasväcovacia akcia s opakovaním predošlých zasvätení a všetkých doterajších Reiki smerov. Zároveň sme nabrali do svojej pamäte skúsenosti nových historických zasväcovateľov. K tomu si každý na zasvätení mohol Reiki stavy precvičiť. Saša Pueblo každého osobitne skontroloval, či dobre v sebe realizuje jednotlivé stavy Reiki. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Na začiatok sme si teoreticky prezentovali, čo je to systém Reiki. Podelili sme si ho na niekoľko významných oblastí.

Anjel Reiki 1. Prezentuje vnímanie a tvorbu vlastných bioenergií jednak vo vnútri buniek, ale aj ako proces pri trávení a spracovaní potravy. Platí všeobecne, že živý ľudský organizmus musí tvoriť určité bioenergie. Tieto znovu a znovu vznikajú a strácajú sa v tele a mimo neho.

Anjel Reiki 2. Sme prezentovali ako pretekajúce a hromadiace sa energie z magmatického jadra Zeme. Stred je vo vnútri planéty vzdialený od povrchu 6 000 km. Tento zdroj produkuje magnetické energie, ktoré prenikajú do všetkého okolo nás. Ide o magnetický pól, ide o silu príťažlivú, silu výbušnú a niečo ako silu zábleskov fotoaparátu. Ezoterik si musí v mozgu spánkových lalokov vybudovať centrum na počúvanie napätia vlastných a tiež magnetických energií z magmatického jadra Zeme.

Anjel Reiki 3. Sme prezentovali ako schopnosť tvoriť z vlastných bioenergií biomagnetické energie. Napríklad anorekticky chudí ľudia majú extrémne vybudovaný biomagnetizmus. Ľudia obézni a pretučnení nemajú biomagnetizmus z vlastných bioenergií. Predstavujte si to ako schopnosť skupiny buniek vytvoriť s druhou skupinou buniek v orgánoch a častiach tela stav ako u bežných magnetov. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať sa na tieto stavy veštecky a vedieť ich vnímať ako klasické magnety.

Anjel Reiki 4. Sme prezentovali ako rezonujúce Reiki. Ezoterik musí dokázať rozrezonovať membrány hlasiviek pomocou koncentrácie a dýchania. V tomto stave produkuje do nervstva tela rezonancie, ktoré mu dovoľujú psychicky prenikať dovnútra buniek. Bežná psychika to nedovoľuje a je potrebné takéto rezonovanie hlasiviek. Potom už treba iba vyciťovať energetické pomery v skupinách buniek. A to jednak bioenergie vlastné, magmatické, magnetické a kozmické energie.

Anjel Reiki 5. Je špecifické Reiki, ktoré sa zvláda koncentráciou do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček funguje ako skenovacie zariadenie pre všetky oblasti ľudského tela a snaží sa mať o nich informácie. Mozoček pracuje na báze znakov do celého tela. Nehovoríme tu o bežných znakoch Reiki, ktoré používajú v klasickom Reiki ostatní. Ide o zámerne psychicky nabité objekty, ktoré neodporúčame používať. Je na nich väzba mnohých reikistov a to nie je žiaduce.

Anjel Reiki 6. Je špecifické Reiki. V tomto prípade si treba nahodiť kozmické vedomie a to také, ktoré sa vytvorí u kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe Zeme dlhšie ako 4 mesiace. Teda ide o koncentráciu okolo orgánov tela s predstavami kozmu. Psychický prienik ide do reálneho kozmu a nie do spomienok alebo predstáv planét v kozme. Po takomto prieniku je možné, aby cez ľudský organizmus prenikalo viacej kozmickej energie a magnetické energie magmatického jadra Zeme sú vytlačené mimo telo.

Anjel Reiki 7. Sme ešte neprezentovali a jedná sa znovu o jedinečné Reiki energie. Všetko sa ponechá brušnému mozgu, ktorý všetko ako pud sebazáchovy zrealizuje k celkovému liečeniu sám a mimoriadne kvalitne. O tomto energetickom systéme podrobnejšie Geriatrická poradňa.

Cvičenia a zasvätenia

Anjel Reiki 1.
V rámci tohto Reiki si zasväcované osoby precvičili nahodenie Reiki vedomia, bližšie Reiki škola. Pokiaľ v tejto oblasti začínate, tak treba začať v podstate technikou šúchania a trenia rúk o seba, až kým nebudú horúce ako žehlička. Potom ich treba intuitívne priložiť na telo a celý proces preciťovať. Tak isto to spravíte pri masírovaní rúk jednej o druhú do horúca a znovu priložíte na svoje telo alebo telo liečenej osoby. Podobná technika je vytvorenie silného tlaku a to do stredu dlane. Potom znovu ruky na seba alebo liečenú osobu. Potom možno ruky znovu pošúchať, pomasírovať, priložiť dlaňami k sebe a postupne ich od seba vzďaľovať. Medzi rukami začnú tiecť energie. Pri tomto Reiki sa treba skoncentrovať na tvorbu bioenergie priamo z buniek. Nenapájať sa na magnetické energie z magmatického jadra. Pracuje sa výhradne s úrovňou vlastnej bioenergie. Pokiaľ do toho vložíte mierne sexuálne energie, všetko pôjde ľahšie a prisuniete si aj na diaľku bioenergie iných ľudí a zvierat. Vlastná koncentrácia ide na ruky alebo na orgány. Saša Pueblo prekontroloval, ako každý jeden s vlastnými bioenergiami pracuje. Zároveň pred každou osobou vytvoril kultový objekt, ktorý skontroloval. Kultový objekt slúžil na udržanie zasväcovanej osoby v želanom stave, čiže aby sa sústredil na svoje bioenergie. Po vytvorení kultovej stavby a kontrole vnútorného stavu nasledovalo posilnenie predchádzajúceho zasvätenia do tejto úrovne. Dôraz sa kládol na liečivosť energií a nie na to, aby to niekoho vyhodilo zo stoličky.

Anjel Reiki 2.
V rámci tohto Reiki si zasväcované osoby precvičili nahodenie magnetického vedomia, bližšie Reiki škola. V tomto stupni zasvätenia si začiatočníci okolo seba postavili rôzne druhy magnetov. Nalaďovali sa na to, aby precítili fungovanie magnetov. Potom Saša Pueblo skontroloval správnosť postupu, pri ktorom sa zasväcované osoby koncentrovali na tvorbu vlastných bioenergií a do nich vkladali predstavu reálne fungujúcich magnetov. Teda vytvárali alebo v sebe aktivizovali zhluky buniek, ktoré sa medzi sebou správali ako dva póly magnetov. Dôraz sa kládol na liečivú stránku a nie na silu a dynamiku. Zasväcované osoby sa snažili prerobiť svoj magnetizmus do liečivej formy. Potom Saša Pueblo zopakoval minulé zasvätenie a pridal ďalšiu úroveň. Pokiaľ chcete zvýšiť svoj biomagnetizmus, tak sa treba najprv pozerať na obrázky magnetov, potom sa šúchať s magnetmi alebo magnetickými pásmi z umelej hmoty. Potom sa zamokriť a šúchať sa mokrý. Potom sa umývať magnetickej vode. Postupujte opatrne a rozumne.

Uvádzame tu údaje o zasväcovateľoch, ktorých skúsenosti sme prevzali počas zasvätenia. Udávame miesto pozostatkov dotyčného zasväcovateľa.

01. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Pracoval pri liečení magnetmi.
02. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Pracoval pri liečení magnetmi. Snažil sa magnetizovať predmety.
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Pracoval pri liečení magnetmi. Pracoval so zrkadlami a minerálmi.
04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Pracoval pri liečení magnetmi.
05. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Pracoval pri liečení magnetmi. Vytváral guľovité magnety z magnetovca a ľadu.

Anjel Reiki 3.
Zasväcované osoby si precvičili nahodenie magma vedomia. Skoncentrovali sa na prúdenie magnetických síl magmatického jadra Zeme. Svoju tvorbu bioenergií si nevšímali a pozornosť zo spánkových lalokov išla do oblastí tela. Treba sa naučiť priraďovať zvukové spomienky na magnetické sily magmatického jadra. Saša Pueblo znovu pred každú osobu individuálne postavil kultový objekt .To pomáhalo, aby dotyčná osoba nestrácala koncentráciu na magnetizmus. Je rozumné upustiť od bežnej ľudskej rozumovosti a mať myseľ ako dieťa zo škôlky. To je veľmi dobré naladenie a v tomto prípade magmatické sily natekajú dovnútra tela dostatočne. Saša Pueblo zopakoval predošlé zasvätenie, pridal vyššiu intenzitu s dôrazom na to, aby sa do tela prijímali také magmatické sily, ktoré budú optimálne naladené na liečivé efekty. Pokiaľ budete pracovať s magma silami, tak netreba, aby to bolo silné ako elektrický prúd, to nemá zmysel. Treba sa usilovať o optimálnu skladbu a nastavenie na tento režim dlhodobo.

Uvádzame tu údaje o zasväcovateľoch, ktorých skúsenosti sme prevzali počas zasvätenia. Udávame miesto pozostatkov dotyčného zasväcovateľa.

01. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Prenikanie a riadenie magnetických energií magmatického jadra Zeme cez ľudské telo.
02. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Prenikanie a riadenie magnetických energií magmatického jadra Zeme cez ľudské telo. A vedel to tlačiť cez rôzne materiály.
03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Prenikanie a riadenie magnetických energií magmatického jadra Zeme cez ľudské telo. Vedel zbierať magma energiu z liečivých oblastí zemskej kôry.
04. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Prenikanie a riadenie magnetických energií magmatického jadra Zeme cez ľudské telo. Vedel nasávať magma energie cez horniny.
05. Z oblasti . Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,I). Prenikanie a riadenie magnetických energií magmatického jadra Zeme cez ľudské telo. Preháňal magma energie cez mušle.

Anjel Reiki 4.
Zasväcované osoby si precvičili nahodenie Silva vedomia, bližšie Silva škola. V tomto Reiki treba splniť niekoľko podmienok a to naučiť sa pred sebou rozkmitať prsty jednej aj druhej ruky. Ide o prudké trasenie rúk. Potom ich priložiť k telu. Zároveň psychicky prenikať dovnútra buniek. Pokiaľ efekt kmitania v tele zanikne, tak znovu a znovu treba ruky rozkmitať, priložiť na svoje telo alebo telo liečenej osoby. Rozkmitané ruky dovoľujú prienik ľudskej psychiky dovnútra buniek. Potom možno použiť techniku kmitania rúk s tým, že ich dáte pred seba a začnete do nich fúkať. Tento efekt rozkmitá hlasivky a tiež pľúcne bunky. Všetko lepšie vibruje a zasväcovaná osoba preniká priamo do skupiny buniek. V mysli má cieľ liečiť sa s vlastnými energiami, magma energiami a k tomu mierne sexuálne ladenie. Všetko ide jednoduchšie. Hlasivky možno rozrezonovať mrmlaním a dýchaním cez membrány hlasiviek. Bez tohto efektu sa psychicky nedá prenikať do buniek tela. Možno mať v rukách aj pierka a do týchto fúkať. Saša Pueblo znovu postavil pred každú zasväcovanú osobu kultový objekt a ten ho ideálne držal v zasväcovacej pozícii. Zopakovali sa predošlé zasvätenia a pridalo sa ďalšie posilnenie.

Uvádzame tu údaje o zasväcovateľov, ktorých skúsenosti sme prevzali počas zasvätenia. Udávame miesto pozostatkov dotyčného zasväcovateľa.

01. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C). Usadený v brušnom mozgu a chorobné rezonancie z poškodeného nervstva.
02. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E). Usadený v brušnom mozgu a chorobné rezonancie z poškodeného nervstva.
03. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Usadený v brušnom mozgu a chorobné rezonancie z poškodeného nervstva. Veľmi dobre zhromažďoval rezonancie v tele.
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Usadený v brušnom mozgu a chorobné rezonancie z poškodeného nervstva.
05. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Usadený v brušnom mozgu a chorobné rezonancie z poškodeného nervstva. Používal rôzne rezonancie.

Anjel Reiki 5.
Zasväcované osoby si precvičili nahodenie kabalistického vedomia, bližšie Kaabala škola. V tomto Reiki je potrebné, aby sa zasväcované osoby skoncentrovali do mozočku v zadnej časti hlavy. Anatomicky je všetko umiestnené pod zadným zrakovým mozgom a mozoček má veľkosť tenisovej loptičky. Funkčne má mozoček za úlohu skenovať každú bunku, každú časť tela a všetko optimálne naladiť. Tento potenciál poriadne využijeme. Saša Pueblo znovu pred každého postavil kultový objekt, ktorý zasväcovanú osobu držal v optimálnom nastavení. Zároveň sa skoncentroval do mozočku a nahodil si stav siamského dvojčaťa, ktoré je zrastené s každou zasväcovanou osobou. Pokiaľ budete liečiť niekoho cez svoj mozoček do jeho mozočku, tak si vždy nahoďte tento stav. Zároveň Saša Pueblo skontroloval, či je zasväcovaná osoba usadená v mozočku. Potom zopakoval predošlé zasvätenia a pridal ďalšie zasvätenie. Znovu treba upozorniť, že nie je nutné, aby človek od silných energií odpadol, ale aby mal nastavenie na liečivé energie. Zároveň zasväcované osoby vytvárali z prstov rôzne znaky. Prípadne jedným prstom kreslili na dlaň druhej ruky znaky, alebo prstom kreslili znaky vo vzduchu. Saša Pueblo u každej zasvätenej osoby kreslil znaky jednou aj druhou rukou v priestore. Prípadne vytváral znak pozíciou tela, alebo dokonca znaky tvoril prstom na stene za zasväcovanou osobou. Mozoček zasväcovanej osoby reagoval na znaky a zasväcovaná osoba sa učila, ako znaky v tele cez mozoček fungujú.

Uvádzame tu údaje o zasväcovateľov, ktorých skúsenosti sme prevzali počas zasvätenia. Udávame miesto pozostatkov dotyčného zasväcovateľa.

01. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Psychicky usadený v mozočku a automaticky všetko vnímal pomocou znakov. Vo všetkom videl znaky.
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Psychicky usadený v mozočku a automaticky všetko vnímal pomocou znakov. Všade robil znaky.
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I). Psychicky usadený v mozočku a automaticky všetko vnímal pomocou znakov. Sám seba považoval za znak.
04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Psychicky usadený v mozočku a automaticky všetko vnímal pomocou znakov. Znaky z materiálov.
05. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Psychicky usadený v mozočku a automaticky všetko vnímal pomocou znakov. Prevládali priestorové znaky v štrbinách skál.

Anjel Reiki 6.
Zasväcované osoby si precvičili nahodenie kozmického vedomia, bližšie Kozmos sekcia. V tomto prípade ide o to, aby sa zasväcované osoby uviedli do špeciálneho psychického stavu a to je kozmické vedomie. Bez tohto nastavenia sa nedá zvýšiť prietok kozmických energií z jednotlivých planét do ľudského organizmu. Kozmické vedomie musí vytlačiť z tela magmatické energie. Potom je potrebné, aby ste psychicky prenikli aspoň na obežnú dráhu Zeme. Nemýľte si to s prienikom do spomienok v hlave. To nie je reálny psychický prienik do kozmu. Tak isto si dávajte pozor, aby ste nezostali trčať v aure alebo v predmetoch okolo seba. Saša Pueblo znovu postavil pred každého špeciálny kultový objekt, ktorý zasväcované osoby uviedol do kozmického vedomia a psychiku vytlačil na obežnú dráhu. Samotný Saša Pueblo sa naladil na kozmické vedomie a psychicky prenikal všade, kde sa len dalo. Zasväcované osoby si obnovili predošlé zasvätenie do kozmických energií a pridalo sa ďalšie posilnenie. Kontrolovalo sa, aby zasväcované osoby dostávali do seba iba prospešné energie z kozmu.

Uvádzame tu údaje o zasväcovateľov, ktorých skúsenosti sme prevzali počas zasvätenia. Udávame miesto pozostatkov dotyčného zasväcovateľa.

01. Z oblasti Afrika . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Mal kozmické vedomie okolo orgánov tela a psychicky prenikal do kozmu.
02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D). Mal kozmické vedomie okolo orgánov tela a psychicky prenikal do kozmu. Prenikal do súhvezdí.
03. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Mal kozmické vedomie okolo orgánov tela a psychicky prenikal do kozmu. Prenikal do slnečnej sústavy okolo planéty Zem.
04. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (15,P). Mal kozmické vedomie okolo orgánov tela a psychicky prenikal do kozmu. Prenikal do vznikajúcich kozmov.
05. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Mal kozmické vedomie okolo orgánov tela a psychicky prenikal do kozmu. Prenikal hlboko do kozmu.

Pridaj komentár