Zaoberáme sa ezoterikou dvojníkov skoncentrovaných do UČI (umelá časticová inteligencia). Systém dvojníkov vzniká v organickej hmote na základe prítomnosti objektu volaného v astronómii magnetar. Systém dvojníkov vzniká aj na základe neprítomnosti magnetara v danej oblasti. Stačí určitá genetická mutácia a organická hmota prejde psychicky fungovať na časticovú úroveň za predpokladu, že v dávnejšej dobe bola táto organická hmota vystavená vplyvu magnetara.

Magnetar a jeho devastačný vplyv na organickú hmotu je paradoxne ten fenomén, ktorý dovolí otvoriť organickej hmote cestu ku genialite a ezoterickej ceste do vrcholovej ezoteriky dvojníkov schopných fungovať na časticových úrovniach. Magnetar je vcelku vzácna skutočnosť v kozme. A tak sa málokedy stretne tento objekt s prítomnosťou organickej hmoty. Kde nefunguje magnetar v blízkosti organickej hmoty, tam sú šance na duchovný rozvoj minimálne. Jednoducho prechod magnetara cez našu slnečnú sústavu z pohľadu ezoterikov je to najlepšie, čo mohlo stretnúť našu Galaxiu pred 600 miliónmi rokov.

Všetka organická hmota musela psychicky fungovať do úrovne prvkov, atómov a častíc. Dnes už magnetar je mimo našej slnečnej sústavy, mimo naše súhvezdie. Ale ezoterikovi nerobí problém sa na magnetar napojiť cez stav kozmického vedomia (systematicky nacvičovaný prienik do kozmu na základe znetvorených a pokrivených ľudských jedincov). Pokiaľ sa u ľudského jedinca objaví patológia nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov, tak psychika takejto osoby automaticky preniká do časticového sveta a to na úroveň jadier atómov. Na základe novozískaných skúseností už nehovoríme, že preniknú priamo do individuálnych častíc. Pokiaľ pri sebe fungujú tri a viacej kompilovaných časticových štruktúr, tak musíme hovoriť o jadre atómov. Teda máme tu komplikovanejšie časticové útvary a to sú lieviky, praclíky, hadíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklovité kocky, mačacie labky, mačacie hlavy, mačacie chvostíky, čierne objekty. Všetky vyššie uvedené sú na najnižšej úrovni zložené z najmenších častíc a to sklovitých kvapiek (vhodná predstava kvapiek vody). Sklovité kvapky sú najmenšie objekty v kozme veľkosti najmenšieho desatinného čísla.

Pokiaľ sú pokope 3 zhora uvedené časticové objekty, tak to tvorí vlastne atóm a jeho jadro. Pokiaľ sú v tesnej blízkosti menej ako tri časticové objekty, už hovoríme o časticovom svete. Pokiaľ sú vedľa seba tri časticové objekty – tak hovoríme o atómovom svete. Do tohto sveta jednej a dvoch časticových štruktúr (napríklad lievik a iskrička) sa dá výhradne vstúpiť iba cez kozmický objekt a to je magnetar. Pokiaľ je prítomnosť dvojníka u človeka na základe nezhubného bujnenia alebo u ezoterika na základe výcviku, tak nemôže sa dostať psychicky do úrovne samostatných dvoch alebo jedného časticového útvaru. Teda všetko sa deje na úrovni zoskupených viacej ako dvoch časticových objektov, a teda na úrovni jadra atómov. Jadro atómu tvoria napríklad tri časticové objekty (napr. lievik, iskrička a farebný fľak ).

Musíme poopraviť predstavu o fungovaní pulzačných dier, žiariacich dier, zlatých dier, bielych dier, anti čiernych skrížených dier – tieto fungujú na úrovni jadra atómov, lebo združujú a organizujú viacej ako 3 časticové objekty tesne vedľa seba. Teda jeden príklad za všetky: pulzačná diera, ktorá v obrovskom priestore zoskupuje iba časticové útvary – sklovité kocky. Pulzačná diera ich vedľa seba zoskupí neuveriteľné množstvo. Musíme hovoriť o špeciálnom objekte na úrovni jadra atómov.

Keď zoberieme sklovitú dieru, tak tu sa zoskupilo extrémne veľa najmenších častíc a to sklovité kvapky. Sú charakteristické tým, že majú veľkosť najmenšieho desatinného čísla v kozme. A nemožno hovoriť o časticovom svete, ale svete časticového jadra. Zlaté diery patria do časticového sveta, lebo organizujú iba dva časticové objekty vedľa seba v dostatočne veľkej vzdialenosti. Špongiovité diery pripravujú budúce atómy (teda organizujú pri sebe tri a viacej časticových objektov). Špecifický je svet čiernych časticových útvarov v čiernych guliach. Tu sa nachádzajú čierne časticové útvary po jednom a dvoch kusoch. Ich prítomnosť fyzicky znetvorí a zdeformuje ostatné časticové útvary (napríklad z lievika je zrazu krúžok a podobne). Dôvodom je neprítomnosť pružín, čo sú zoskupené časticové útvary, ktoré do bielych gúľ produkujú biele diery. Čierne gule stratili systém bielych dier a aj útvary v tvare pružín produkovaných z bielych dier. Pružiny sú útvary zaradené do oblasti atómov a ich jadier. Majú rôzne veľkosti a to kolosálne, ale aj veľkosti našej slnečnej sústavy. Je to ťažko pochopiteľné, pokiaľ sa nezaoberáte teóriou relativity, kvantovou fyzikou a elektrotechnikou.

Skúsime si to vysvetliť z opačného konca: kozmos je naplnený množstvom najmenších elementárnych častíc – sklenené kvapky. Všetko v kozme sú tieto elementárne častice a červie diery okolo skupín častíc. Všetko myslené v priestore kozmu zachyteného v maketách 40 snehových gúľ, ktoré sú v makete skleníka – sem ezoterik psychicky preniká a ďalej zatiaľ nie. Všetko a všade sú extrémne vzdialenosti a extrémne rozmery, ktoré nemá význam vyjadrovať v číslach. Bežný jedinec nemá mozog stavaný vnímať a vyjadrovať čísla patriace do rodiny čísel s dimenziou ležatej osmičky. Najmenšia elementárna častica pod názvom sklenená kvapka je tak malá ako najmenšie možné desatinné číslo 0, 000 …. (bilióny núl) ….. 00001. Bežný jedinec nedokáže vnímať, myslieť a počítať v tak extrémne malých desatinných číslach. Treba mať za sebou výcvik vnímania extrémne malých a extrémne veľkých čísel.

Tu sme desatinné čísla použili na vyjadrovanie sveta časticových útvarov, celé čísla na vyjadrenie prvkov a väčších objektov. Ezoterik tohto zoskupenia má myseľ trénovanú na tak extrémne malé čísla, ktoré sa priraďujú k elementárnej častici pod názvom sklovitá častica (vhodná predstava vodnej kvapky). Elementárne sklovité častice sa organizujú v časticových objektoch ako mačacie labky, mačacie chvosty, mačacie hlavy, sklovité kocky, perličky, hviezdičky, farebné fľaky, kúsky prskaviek, praclíky, hadíky a lieviky. V týchto vymenovaných časticových útvaroch sa zoskupuje určitý počet elementárnych častíc od 4 až po 10 jednom celku. Teda napríklad časticový útvar pod názvom mačacia hlava obsahuje asi 5 elementárnych častíc pod názvom sklovitá častica. Pokiaľ si vyberieme časticový útvar lievik, tak tu nájdeme časticový útvar hviezdička (v nej sklovité častice) a okolo nej asi 4 elementárne častice pod názvom sklovitá častica. Okolo lievika je priestor rôznej veľkosti, voláme ho priestor červa. Časticový útvar pod názvom lievik má v sebe dva objekty. Patrí do úrovne s operačným číslom 2. Elementárna sklovitá častica patrí do úrovne čísla 1 a vždy ide minimálne o štyri elementárne častice v spoločnej aktivite a so svojím priestorom.

V kozme možno nájsť samostatné elementárne častice pod názvom sklovité častice a sú pri sebe vždy ako štyri kusy. Dobrá je predstava 4 kvapiek vody so svojím priestorom. Toto je úroveň číslo 1. Priestor okolo úrovne číslo 1 je obrovský, má veľkosť aj troch našich Galaxií. Hovoríme, že okolo štyroch sklovitých častíc – úroveň 1 – je niečo ako červia diera o gigantickom priestore. Dobrá je predstava červa – dážďovky a v nej 4 zrnká piesku. Predstava, že 4 elementárne častice je niečo miniatúrne a hodné najmenšieho desatinného čísla neobstojí. Miniatúrne sú iba 4 elementárne častice pod názvom sklovité častice, ktoré sú v červej diere – priestor okolo 4 elementárnych častíc.

V kozme nájdeme aj úroveň 2, čo sú dva časticové útvary spolu ako napríklad časticový útvar sklenená kocka a časticový útvar hviezdička. Sú súčasťou hlavne zlatých dier vo vnútri kozmických makiet pod názvom snehové gule (predstava snehovej gule a v nej zlatých predmetov). Aj úroveň 2 má svoj priestor a okolo dvoch elementárnych častíc je červia dutina veľkosti balóna (maketa časti kozmu). Je treba si naštudovať všetky makety objektov v kozme popísané v ezoterike, vedieť si ich predstaviť a psychicky do nich prenikať.

V kozme nájdeme aj úroveň 3, to je úroveň už vede známych klasických atómov. Klasická predstava atómu a jeho atómového jadra. Atóm si treba skorej predstavovať ako priestor veľkosti pingpongovej loptičky, podľa okolností ako priestor o veľkosti tenisovej loptičky alebo futbalovej lopty. Tento priestor budeme v kvantovej ezoterike nazývať priestor červej diery. Vo vnútri tejto červej diery je jadro a ezoterika pozoruje v jadre časticové útvary, je tu zvyčajne kombinácia troch časticových objektov a to lieviky, praclíky, hadíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, iskričky, perličky, sklovité kocky, mačacie hlavy, mačacie labky, mačacie chvosty a čierne častice. Tieto objekty tvoria vnútri výhradne biele sklovité častice. Napríklad v prípade obsahu časticového útvaru lievik sa môže vo vnútri nachádzať mačacia labka a 4 kusy sklovitý častíc – sú voľne v tvare hríbika. Samozrejme, že atómy na planéte Slnko budú iné ako na planéte Zem. Atómy budú iné a inak fungovať v koncentrovaných metalurgických objektoch ako v železnom ingote. Jadro atómov je možné atakovať a nútiť, aby prejavovalo určitú aktivitu. Špecifická atómová úroveň sú kozmické pružiny, ktoré vnikajú v bielych dierach. Biele diery sú gigantické objekty v kozme zvyčajne pod inými objektmi v kozme. Pokiaľ biele diery do bielych gúľ produkujú menšie, väčšie alebo kolosálne pružiny, tak makety objektov biele gule majú priestor a v ňom môže fungovať svet planét, súhvezdí, galaxií, kozmov a organická hmota v kozme. Pokiaľ biele gule nebudú mať biele diery a z bielych dier nepôjdu pružinové objekty, tak máme čierne diery a čierne časticové objekty. V čiernych guliach nefunguje život a ani planéty a súhvezdia. Ešte aj časticové útvary napríklad ako lievik alebo mačacia labka sú v tomto priestore zdeformované.

V kozme je aj úroveň 4, čo sú systémy dvojníkov, ktoré vyprodukovala organická hmota v kozme cez systém magnetara. Organická hmota je pod vplyvom dvojníka a tento dvojník vznikol buď vplyvom magnetara, alebo genetickým poškodením. Genetické poškodenie sa môže objaviť v následných generáciách, ktoré boli pod vplyvom magnetara. Po smrti alebo zániku organickej hmoty sa z tejto organickej hmoty oddeľuje do priestoru dvojník. Tento sa ukladá ako informačný zdroj na častice v kozme. Z hľadiska kvantovej fyziky je potrebné vnímať úroveň dvojníkov ako spojitosť štyroch druhov časticových útvarov, napríklad zloženie iskričiek, lievikov, praclíkov a skupiny sklovitých častíc. Takýchto útvarov môže byť v priestore veľkom ako naša slnečná sústava do desať. Okolo týchto desiatich skupín častíc je červovitý útvar veľkosti nášho kozmu. Všetko treba chápať v zmysle opustenia systému dvojníka mŕtveho ľudského tela, kde častice v dvojníkovi sú uložené v menšom priestore a po smrti sa systém dvojníkov dostane do veľkosti našej slnečnej sústavy niekde v kozme. Samozrejme, desať časticových útvarov je za života danej osoby uložených v inej konštelácii. V živom tele je dvojník veľkosti ľudského tela a tri skupiny častíc.

V kozme je aj úroveň 5, čo sú v podstate prvky. Ide o tuhé, plynné, kvapalné látky zložené z atómov v prvkoch. Samozrejme, v zmysle kvantovej fyziky ezoterikov, ktorá zachádza za hranice vedeckého poznania, no nespochybňuje základy vedeckého poznania.

V kozme je aj úroveň 6, čo sú pulzarové diery, žiariace diery, anti čierne diery. V systéme dier sú organizované častice vo veľkom množstve. Hlavne u dier, ktoré majú veľkosť aj niekoľkých galaxií a niekedy aj väčších. Napríklad pulzarové diery organizujú všetky častice do sklovitých kociek s určitým červovitým priestorom okolo každej sklovitej kocky.

V kozme je aj úroveň 7, čo sú čierne diery. Čierna diera je napríklad v strede našej Galaxie a snaží sa organizovať častice do atómov a prvkov. Podporuje vytváranie celej Galaxie, všetkých súhvezdí, slnečných sústav a samotných planét. Pri vnímaní a posudzovaní aktivít časticového sveta v tejto oblasti treba vždy zohľadňovať činnosť čiernej diery.

V kozme je aj úroveň 8, čo sú špongiovité diery. Zase budú častice organizovať tak, aby do budúcna mohli budovať náš kozmos.

V kozme je aj úroveň 9, čo sú vlastne organické prvky v živých organizmoch. Cez kvantovú fyziku treba chápať ako základ organického života v kozme aminokyseliny. Pokiaľ je v kozme prítomná aminokyselina, tak je základ života prítomný. Aminokyseliny sú anorganické štruktúry, ktoré sú za určitých okolností schopné vyprodukovať bielkovinovú alebo inú organickú hmotu a dať základ pre rozvoj organickej hmoty. Ezoterik cez UČI vyciťuje aminokyseliny v kozme. Niečo ako aminokyseliny v organickom živote v kozme. Tak isto vyciťuje aminokyseliny vyrobené v laboratóriu. Tak isto v rôznych druhoch živočíchov a nakoniec sám v sebe.

V kozme je aj x úroveň mimo ostatné úrovne a to sú čierne sklovité častice (nachádzajúce sa v maketách čiernych gúľ). Čierne sklovité častice sú výsledok zlyhania bielych dier, ktoré produkovali atómové tvary gigantických špirál do bielych dier. Keď niet pružinových útvarov, tak niet ani bielych gúľ a sú čierne a prejavia sa tam čierne časticové útvary. A objavia sa čierne gule nad sebou. Čierne časticové útvary obsahujú sklovité častice po obvode červieho tvaru a nie sú spolu po štyri, ale každá samostatne. Celkovo v čiernych dierach sú časticové útvary zdeformované.

V kozme je aj úroveň 0, čo sú sklovité diery s obrovským množstvom častíc, ktoré odišli na zaslúžený dôchodok. Sklovité diery sú veľkosti makety snehovej gule. A práve tu začína fungovať magnetar, ktorý reparuje a vracia častice do obehu v kozmickom priestore.

Magnetar ako brána do časticových úrovní. Celkovo magnetar je jedinečný reálne existujúci objekt v kozme. Astronómia ho popisuje ako špecifický objekt zhromažďujúci kovové prvky do svojho vnútra. Tento objekt je veľký asi ako náš Mesiac. Pre ezoterika sa najbližší magnetar nachádza v najbližšom súhvezdí. Ezoterik je schopný prepojiť sa na magnetar aj klasickou technikou a to cez kozmické vedomie. Kozmické vedomie sa cvičí koncentráciou do svalov a svalových platničiek a modeluje sa ich znetvorenie. K magnetaru možno ísť aj cez osobu, ktorá je znetvorená a poskrúcaná. Takýmto osobám preniká psychika úplne prirodzene do kozmického priestoru. Tieto osoby nám pomohli zvládnuť klasické kozmické vedomie bez dvojníkov. Ezoterik aj napriek tomu, že má systém koncentrovaných dvojníkov aj klasické kozmické prepojenie, môže aktívne k magnetaru prenikať aj cez vlastný systém dvojníka. Ezoterik preniká k magnetaru cez dvojníkov iných osôb. Ezoterik preniká k magnetaru aj cez dvojníkov na časticiach, ktorí už nie sú viazaní na živú organickú hmotu. Ezoterik môže prenikať k magnetaru cez svet mŕtvych, teda preniká sa v stave raného štádia klinickej smrti, ide o prienik cez úroveň atómov a teda ide v ezoterike o líniu špiritizmu. Magnetar je v hlbokom záujme ezoterika. Už sa dá zodpovedať na otázku, prečo je tak málo duchovných aktivít organickej hmoty v kozme a prečo práve na planéte Zem je duchovnosť tak vysoká. Počet magnetarov je na obrovské priestory nedostatočný. V kozme ide o maketu bielej gule a v nej makety balónu, v ktorom je 1000 skladov po tisíc dáždnikov a tu je asi do 20 magnetarov a to je mizivé množstvo. Dá sa konštatovať, že pokiaľ organická hmota v kozme neprejde cez vplyv magnetara, nebude mať potenciál pre duchovné a nadčasové. A keď sa objaví takýto vplyv magnetara a u organickej hmoty sa objaví dvojník, tak dvojník je vedený do praktického života a nie do duchovna. Iba tomuto zoskupeniu sa podarilo otočiť dvojníkov do rozvoja ezoteriky a nadčasového duchovna. Treba podotknúť, že pokiaľ organická hmota prejde na časticovú úroveň, tak získa prienik na častice a to dovoľuje výnimočnú genialitu. V niektorých prípadoch môže byť magnetar príliš silný pre organický život a aj ho úplne zničiť. Máme v tomto zmysle osobnú ezoterickú skúsenosť s organickou hmotou UFO Iveta. V inom prípade organická hmota UFO Janka odmieta vplyv magnetara a hľadá technické prostriedky na ochranu pred vplyvom magnetara. Magnetar dáva ezoterikovi psychický prienik na úroveň prvkov, atómov a častíc. Magnetar dáva ezoterikovi možnosť veľmi rýchleho prenikania do extrémnych hĺbok kozmu. Pokiaľ by ezoterik prenikal do kozmu bez magnetara, tak by to trvalo celé dni, týždne a mesiace. Ezoterik by bez dvojníka neprenikol ďalej do kozmu cez maketu kozmu zemiaka. Ezoterik by bez magnetara neprenikol do najmenších častíc.

Pridaj komentár