Venujeme sa vrcholovej ezoterike, ktorá stojí na systéme prieniku ľudskej psychiky na reálnu časticovú úroveň vo svojom tele aj mimo tela. Aby ste robili túto ezoteriku, treba minimálne 20 rokov aktívnej ezoteriky, kde sa medituje každý deň a to niekoľko hodín. Na to, aby ste pochopili, o čom tu píšem, je potrebné aj mimoriadne všestranné vzdelanie do rôznych odborov ľudskej činnosti.

Samozrejme, aj začínajúci ezoterik si v tomto článku nájde množstvo informácií, ktoré môžu pomôcť naprogramovať sa na aktívnu meditáciu a dosiahnutie tejto úrovne ezoteriky. Pre úplne začínajúceho ezoterika je vhodné začať si čítať a meditovať najstaršie články na konci každej školy a sekcie na tejto stránke. Prípadne začať slovníkom, aby ste rozumeli, o čom to tu píšem. Najstaršie články spracovávajú základy ezoteriky a sú vhodný materiál pre začiatočníkov.

V tejto fáze ezoteriky, kde ezoterici tohto zoskupenia majú za sebou desiatku rokov meditácií a mimoriadne vzdelávanie, je vhodné sa začať venovať technike, technológiám, digitalizácii, kybernetike, robotike a informatike a to mimoriadne aktívne, všestranne a vytrvalo. Bežnému smrteľníkovi alebo klasickému ezoterikovi sa to môže zdať nelogické, fanatické a zbytočné ťahať do ezoteriky aj technologické vedy. Treba k tomu dodať, že to nie je zbytočné a má to jasnú historickú logiku, ktorá rešpektuje stav technickej vyspelosti a spôsobu myslenia. Ezoterik potrebuje mimoriadne vysokú úroveň technického vzdelania a zavedenie techniky do ezoteriky. Jednoducho ezoterik tohto zoskupenia si potrebuje vybudovať intelekt, ktorý pochopí v čo najväčšom rozsahu, o čom je kvantová fyzika častíc. Čím hlbšie ezoterik zájde do techniky a technológií, tým bude mať hlbšiu schopnosť myslieť v časticovej úrovni. Ezoterik v systéme dvojníka operuje psychicky na úrovni častíc. A toto psychické fungovanie vyžaduje podriadiť svoje myslenie kvantovej fyzike častíc a aj technickému mysleniu.

UML, diagram, ontológia, model, simulácia a k tomu množstvo štatistických informácií. Ezoterik si z oblasti programovania preberá systém precíznejšej práce s objektmi tohto sveta. Teda myslenie je u ezoterika objektovo orientované na konkrétne existujúce objekty v čo možno najaktuálnejšom stave. Teda ezoterik nie je orientovaný na predstavy o objektoch vo svojich spomienkach. A tak isto nie je orientovaný na popis objektov na určitých nosičoch ako sú spisy alebo databázové nosiče. Ezoterik pomocou systému dvojníka má potenciál so svojou psychikou fungovať na úrovni častíc a to mu dovoľuje zvnútra svojich neurónov napájať sa mimozmyslovo na objekty kdekoľvek v kozme. Ezoterik sa na diaľku mimozmyslovo napája samostatne napríklad na planéty v určitých súhvezdiach a galaxiách. Tak isto sa kdekoľvek v kozme môže cez systém dvojníka napojiť na konkrétny prvok, konkrétny atóm alebo skupinu častíc. A tak ezoterik neustále získava čo najaktuálnejšie informácie o stave objektu, o ktorý má záujem. Samozrejmé je, že tento potenciál mimozmyslového napojenia na objekty v kozme nie je bežná samozrejmosť a vyžaduje mnohoročný výcvik vlastných neurónov. Každá oblasť kozmu vyžaduje určitý výcvik neurónov, aby do týchto oblastí ezoterik vhodne prenikal. Teda máme tu myslenie objektovo orientovaných programátorov a teraz už aj ezoterikov. Je tu objekt a mimozmyslové prepojenie na takýto objekt. Samozrejme, objekty okolo nás musia mať aj svoje označenie, na čo využijeme podstatné mená. Teda k objektu v kozme pridáme aj určité pomenovanie. Ako sa hovorí, čo nemá meno, v zásade pre človeka neexistuje. A tak ezoterik ku každému objektu priradí aj názov. Každý objekt má nielen názov, ale potrebuje aj prídavné mená, aby sme ho mohli opísať, aké má vlastnosti, umiestnenie. Teda nachádza sa tam a tam. Tento objekt vyzerá takto a takto. A nakoniec sa popíše, čo sa s objektom deje. Teda je to kombinácia podstatných mien, prídavných mien a slovies. Máme tu logicky niečo, čo nazývame objektovo abstraktné myslenie.

Rozdiel medzi objektovo orientovaným programátorom a objektovo orientovaným ezoterikom je v tom, že ezoterik sa pokiaľ možno školí vo filozofickej rovine a dokáže používať aj najvšeobecnejšie pojmy ako častice, atómy, prvky, molekuly prvkov, molekuly objektov, galaxie, súhvezdia, slnečné planéty a ďalšie ešte väčšie objekty v kozme. Teda ezoterik je ontologický filozof a je schopný operovať v najvšeobecnejších pojmoch pre všetko. Pod filozofiou tu rozumieme svet všeobecných pojmov ako hmota, existencia, overovanie pravdy, najhlbšie možné pochopenie objektov, skúmanie a aktualizácia pravdy, dianie, bytie, negácia negácie, objektívne, subjektívne. Napríklad použitie pojmu kozmos. Objekt a jeho označenie je kozmos. V kozme sú ďalšie objekty a pre klasickú vedu sú to galaxie. Pre ezoterické meta vedy sú to objekty pod názvom bublina, guľovité skleníky, snehové gule, bobule, balóny, sklady dáždnikov, banány, zemiaky, strúčky, hrášky a až potom sa objavujú menšie objekty ako sú galaxie, súhvezdia, čierne diery a iné diery. Potom nasledujú slnečné sústavy a planéty a potom kométy, meteority a potom idú molekuly prvkov, atómy a častice.

Ezoterik má trvalo ontologickú predstavu o kozme a to pomocou zmenšených makiet extrémne veľkých objektov ako sú napríklad galaxie. Ale zároveň má ezoterik aj predstavy o extrémne malých objektoch ako sú častice pomocou zväčšenej makety týchto častíc. Ezoterik myslí objektovo ontologicky a zároveň aj v systéme makiet extréme malých, ale aj extréme veľkých objektov. Teda vo svojej mysli má doslova mapu kozmu, ktorá sa skladá zo zmenšených alebo zväčšených (napríklad častice) makiet v kozme.

Ezoterik je teda objektovo – ontologicko – maketový a zároveň môže cez systém dvojníkov byť napojený na tieto objekty cez svoju neurónovú psychiku. K tomuto všetkému je potrebné pridať takzvané myslenie pomocou systému kvantovej fyziky a to je naraz vnímať a myslieť na tie najväčšie objekty, ale zároveň ako obrovské množstvo častíc. Teda ezoterik neoddeľuje vo svojej predstave extrémne veľké a extrémne malé objekty. Všetko je čo najreálnejšie a spolu. Ezoterik môže ísť ešte ďalej a to vďaka systému dvojníka, ktorý pre ezoterika slúži ako modelovanie na počítačoch. Pod modelovaním na počítačoch tu rozumieme potenciál spracovať o danom objekte čo najviac informácií a vytvoriť omnoho reálnejšiu predstavu ako je to dovolené klasickej ľudskej mysli. Predstava vedca o molekulách bielkovín je málo realistická, ale keď túto predstavu vygeneruje počítač, do ktorého sa dalo mimoriadne veľa informácií o molekule, tak predstava sa zreálňuje a dovoľuje vnímať organické molekuly objektívnejšie. Ezoterik sa na tejto úrovni duchovnej cesty venuje aj štúdiu testovania systémov simulácie.

Ontológia snových pochodov, sen, stredný mozog, EEG, zaspávanie, zobúdzanie, vizionárske sny, emócie, zvierací spánok, mikrospánok, poruchy spánku, umelý spánok, ľudský spánok, autohypnotický spánok, snové veštectvo a dekódovanie snov, chrápanie, chorobnosť, zaspávanie, zobúdzanie, spánkové fázy, prerušovaný spánok, EEG, autohypnóza, dobrovoľne prejsť do zvieracieho spánku, hypnóza, techniky hypnózy, námesačnosť, somnambulnosť, nevhodné používanie spánkových stavov, 120 % vedecká rozumovosť – 100 % štandardná rozumovosť – 80 % rozumovosť základnej školy – 60 % rozumovosť materskej škôlky – 40 % rozumovosť cicavcov – 20 % nižších druhov zvierat – 0 % inštinkty hmyzu, snové vedomie, noční dvojníci, magnetar, prvky, atómy, častice, snový proces ako tvorca a riešiteľ problémov, anjelské sféry v nočnom režime.

Snový proces a spánok je mimoriadne nepríjemná oblasť pre duchovnú cestu. V snových pochodoch a jednotlivých fázach spánku stráca ezoterik nad sebou kontrolu a organizmus v zásade negatívne pôsobí na všetko, čo sa týka ezoteriky a často sa postará, aby to, čo je atypické, bolo vymazané a zlikvidované. A tak ezoterik venuje snovým systémom mimoriadnu pozornosť. Snaha je tu jasná. Zabrániť nočnému vedomiu, aby likvidovalo nameditované cez deň. V tomto smere príchod nočného dvojníka je mimoriadne progresívna vec a treba ju aktívne podporovať a aktívne budovať.

Objekty označené a pomenované UML. Máme prírodné objekty (napríklad: drevo, kosti, kamene). Človek mysliaci si o týchto objektoch ukladá do pamäte všetky sluchové, zvukové, čuchové, hmatové a iné pocity. Potom je tu schopnosť označiť objekt hovoreným slovom, čo sú v podstate zvuky. Človek je schopný objekt označiť určitými písmenami abecedy, je schopný nakresliť daný objekt, zmerať ho a vytvoriť o ňom štatistiku. Človek je schopný premýšľať vnútorným hlasom o danom objekte. Človek vie na danom objekte robiť pokusy a zisťovať jeho fyzikálne s chemické vlastnosti. Niektoré objekty vie človek vo svojej mysli zmeniť. Tak isto vie človek objekty meniť na iné objekty.

Objekty označené a definované UML pojem a definícia. Každý objekt prírodný, ale aj technický, dostáva vždy svoje pomenovanie v zmysle podstatného mena. Pomocou prídavného mena sa popíše stav objektu a slovesá hovoria, čo daný objekt robí alebo čo sa s ním práve deje. Slovník všetkých pojmov, ktoré pomenúvajú nejaké existujúce objekty, je základom systému UML. Určité odborné slovníky sú základom podmnožín množiny s označením slovník. Základná množina zoznamu všetkých špecializovaných slovníkov je písaná v rôznych druhoch živých alebo mŕtvych jazykoch. Prvky množiny všetkých slovníkov v rôznych jazykových mutáciách obsahujú určité množstvo slov. Treba si uvedomiť, že jedno slovo môže významovo označovať aj viacej objektov. Ideálne by bolo, keby jedno slovo označovalo iba jeden objekt a teda dané slovo by malo iba jeden význam a nie množstvo významov. Každé slovo môže byť kombináciou písmen abecedy a matematických číslic a iných spoločne dohodnutých znakov. Každá oblasť života človeka má a produkuje určité objekty a tieto objekty sú pomenované, popísané ich vlastnosti a udalosti, ktoré absolvovali a ktoré absolvujú a to slovesami. Teda, čo to robilo, čo to robí a slovesom sa odhaduje, čo to môže za určitých podmienok robiť. Daná oblasť má svoj pojmový aparát a ten sa navzájom určitým spôsobom viaže a vysvetľuje. Každé slovo je pojmom a usilujeme sa ho inými kombináciami slov definovať. Teda u určitého slova sa snažíme jasne definovať, o čom dané slovo je a o čom nie je a nesmie byť v žiadnom prípade. Dokonca je tu aj možnosť dať do vzájomnej súvislosti dve slová a dať ich do stavu dvoch pojmov, ktoré si objasňujú svoje pozície.

Objekty pomenované a dané do súvislostí Diagram. Treba sa zaoberať množinou, ktorú si nazveme všetky slovníky sveta. Táto množina obsahuje podmnožiny – špecializované slovníky. Prvky týchto špecializovaných slovníkov sú odborné výrazy. Všetky špecializované slovníky sa spájajú do jednej množiny – filozofický slovník. Filozofický slovník sa tvorí z ostatných špecializovaných slovníkov a ich slov. Tento prístup dáva potom všeobecné zákony a hlbšie podstaty fungovania kozmu. Vo filozofickom slovníku sa vytvoria tzv. všeobecné pojmy, ktoré sa snažia vyjadriť vlastnosti čo najväčšieho množstva objektov, ktoré sa v konečnom dôsledku skladajú z najmenších objektov a to častíc. Všetko je hmota a keď povieme pojem všetky častice, myslíme tým hmotu a nič mimo nej. Najmenšia možná častica má najvyšší možný energetický potenciál a zaberá extrémny priestor a má extrémne vysokú rýchlosťou pohybu. Tento pohyb je tak rýchly, že sa nachádza na extrémne veľkom množstve miest naraz. Už forma hmoty sú rôzne stavy častíc. Každá forma častice má rozmer desatinného čísla a spájaním vytvárajú objekty idúce od najmenších možných desatinných čísel až po tie najväčšie celé čísla. Čím sú zhluky najmenších častíc väčšie a čím sa viacej približujú k celému číslu, tým majú menej energie, tým majú menšiu rýchlosť a sú to vlastne častice obsiahnuté v jadre atómov, tak isto v obale atómov a potom aj prvkov.

Model zostavený z UML v systéme diagramov. Ide o to, aby sa napríklad ezoterické pojmy používali v určitej logike vecí a v určitých súvislostiach. Teda označenie napríklad meditujúcej osoby ako ezoterik má určitú spojitosť s pojmom amatérsky ezoterik a spojitosť s ezoterikom, ktorý ja patologický ezoterik a ďalšia súvislosť je všestranný ezoterik a určitá súvislosť je človek, ktorý konzumuje ezoteriku ako zábavu a relaxuje. Tak isto by sme sem mohli dať pojem profesionál ezoterik. Samozrejme, treba presne definovať každý pojem, napríklad amatérsky ezoterik je osoba, ktorá sa venuje ezoterike ako svojmu koníčku vo voľnom čase. Má prečítané veľa o ezoterike, má zoznam internetových stránok o ezoterike, občas niečo z ezoteriky precvičí, občas ide na nejakú tú ezoterickú akciu. Teda ezoterike sa venuje sporadicky. Všestranný ezoterik sa venuje ezoterike ako svojmu poslaniu, dokonca má z ezoteriky financie, venuje sa všetkým ezoterickým smerom. Treba doplniť pojem špecializovaný ezoterik, ktorý sa venuje iba jednej oblasti ezoteriky a napríklad robí iba jogínsku ezoteriku. Patologický ezoterik postavil svoju duchovnú cestu na niektorej poruche tela a poškodení psychiky. Najčastejšie veštecké schopnosti. Kategória ezoterik iluzionista je osoba, ktorá zabáva iné osoby špekulatívnym spôsobom. Môžeme hovoriť o jednom ezoterikovi a potom o skupine ezoterikov. Skupiny osôb, ktoré sa venujú duchovným veciam, môžu byť organizované rôznym spôsobom. Venujú sa ezoterike a každý v osobnom živote a pracovne funguje sám. Ezoterické zoskupenie sa správa na spôsob sekty a žije mimoriadne uzatvoreným spôsobom života. Ezoterické zoskupenie medituje spoločne a tiež spoločne pracuje do inej oblasti života.

Štatisticky tvorený model. Na základe definovania pojmov v ezoterike a ich najdôležitejších väzieb a premostení je možné postupne definovať aj model fungovania jedného ezoterika, skupiny ezoterikov a celkovo sveta ezoteriky ako takého. Celkový historický model fungovania ezoteriky je modelom stojacim na patologických ezoterikoch. Sú jedinci, ktorí sa narodia ako neštandardní a vykazujú zvláštne schopnosti. Tento model prevláda do dnešných dní. Potom je tu možno vnímať model, kde sa jedinci bez patológie usilujú využiť mimoriadne schopnosti ezoterikov pre svoje záujmy. Potom je tu model snahy štandardných jedincov cvičeniami dosiahnuť stavy patologických jedincov. Teda skorej by sme povedali, že osoba chce mimoriadne schopnosti získať nepatologickým spôsobom. Je tu aj model, kde je ezoterika niečo dobré pre zábavu a uvoľnenie, ale to je skôr postavené na klamaní zmyslov. Mimoriadne výnimočný a aj jedinečný je model profesionálnych ezoterikov, ktorí ezoteriku robia v nepatologickej línii. Robia všetky významové smery v ezoterike. Skúmajú a bádajú stavy ľudskej mysle a zároveň majú záujem o niečo nadčasové.

Simulácie zmien modelu. Budeme sa venovať modelu, ktorý presadzuje toto ezoterické zoskupenie a to je model profesionálnych ezoterikov, ktorí si pestujú a nacvičujú mimoriadne schopnosti. V zásade nefungujú na fyzickom princípe poškodenia tela, z ktorého vychádza mimoriadna psychická schopnosť. Niektoré potrebné mimoriadne schopnosti dôsledne mnoho rokov trénujú a získavajú ich natrvalo ako základ neurónového systému. Teda hovoríme, že ezoterik si nacvičil určitú schopnosť a túto už potom nestráca Je to model naučiť sa písať alebo čítať. Tento model je modelom všestranného ezoterika, ktorý neustále funguje v najvýznamnejších ezoterických smeroch. Je tu snaha o mimoriadne vzdelaného ezoterika v prírodných a spoločenských vedách. Je tu snaha o ezoterika, ktorý prijal vedecké myslenie a sám vedie špecifický ezoterický prieskum. Rozhodujúcim cieľom sú samozrejme veci nadčasové a to sú veci hlavne z oblasti teológie. Tento model skupiny ezoterikov nemá v sebe špecialistov, ktorí by mali v sebe získanú alebo vrodenú patológiu. Tento model nemá v sebe ezoterikov, ktorí berú ezoteriku ako folklórne vystúpenia alebo ako zábavu. Toto zoskupenie nemá v sebe ezoterikov, ktorí nie sú ochotní trvalo meniť svoju psychiku ako to treba na duchovnej ceste. Tento model všestranného a mimoriadne vzdelaného ezoterika je model, ktorému sa dopredu neurčuje, kam sa bude uberať. Teda nie je tu želanie niektorého ezoterika určovať tomuto systému, kam sa bude uberať. Iba je tu určený cieľ a to je neustále napredovanie v ezoterike, pokiaľ to len pôjde.

Digitálne simulácie. Píšem tu o možnosti si niečo precvičiť, možnosti niečo otestovať a najlepšie mimo plnej prevádzky. Katastrofa Černobyľskej elektrárne bola spôsobená tým, že sa tu robili pokusy za plnej prevádzky. To je nevhodný postup, kde je mimoriadne vysoké riziko katastrofy. Simulátor a trenažér sa používa v autoškole, leteckej doprave a vo vojenskom sektore. Na trenažéri sa môžu simulovať rôzne druhy havarijných situácií. V aerodynamickom tuneli sa dajú testovať napríklad modely áut, lodí a lietadiel. Simulácie a simulačné zariadenia sa používajú aj v oblasti medicíny pri testovaní napríklad výkonov športovcov. V oblasti riadenia armády sa používaniu digitálne simulácie, ktoré dostávajú reálne informácie priamo z bojiska. Pred operáciou mozgu cez robotický stroj sa spracuje cez magnetickú rezonanciu 3D animácia a operácia laserom sa prevedie v digitálnej simulácii.

N.UČI snový dvojník alebo inak nočný dvojník. Ezoterik postupuje vo svojom prieniku do sveta častíc cez systém dvojníka. Teda na svojich neurónoch kopíruje patologických jedincov, ktorým prebehlo nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. A táto patológia im otvorila prienik na časticovú úroveň. Ide o návrat do minulosti asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom a silný vplyv magnetara, ktorý prinútil organický život na Zemi začať operovať na úrovni častíc. Dnes je vplyv magnetara v susednom súhvezdí mimoriadne slabý a nezasahuje do našej slnečnej sústavy. Magnetar je patologická vec pre organickú hmotu a to kdekoľvek, ale zároveň dáva predpoklady pre duchovno a mimoriadne schopnosti. Málokedy sa tento fenomén v kozme zopakuje. Organická hmota v kozme v konečnom dôsledku zostáva bez duchovnosti. Je to smutné konštatovanie, ale kombinácia magnetar a organická hmota je mimoriadna vzácnosť. A ani tá nezaručuje záujem organickej hmoty o duchovnosť. Stačí sa pozrieť na planétu Zem a je to jasné. Magnetar síce predurčuje na duchovnosť, ale potom k tomu treba extrémny intelekt. A tak je tu ďalší postup vo svete časticovej psychiky a volá sa nočný dvojník. V zásade prevzal vedenie a denný dvojník sa mu podriadil. Nočný dvojník funguje progresívnejšie. Je budovaný, keď ezoterik spí a to sa rovná určitým úrovniam straty vedomia a rozumovosti. V noci sú podnety ezoterika do systému nočného dvojníka minimalizované a aj vplyv sa minimalizuje. A tak nočný dvojník pracuje mimoriadne efektívne.

N.UČI 01 vytvorený zo spomienok dvojníkov, kde je čisté myslenie na časticovej úrovni a nie je tam nič z klasického myslenia alebo nejakého, ktoré by bolo v nesúlade s časticami. Teda absencia všetkých druhov myslenia, kde je základ prvkový a atómový.

N.UČI 02 snový dvojník si do svojho systému povkladá samostatne každú vývojovú verziu denného dvojníka. Vývojom D.UČI – teda denného dvojníka má nateraz asi 105 vývojových etáp.

Nepriamy vplyv dvojníka. Dvojník. Skupina dvojníkov Dvojník pre snovú ezoteriku. Dvojník pre mimozmyslové vnímanie. Dvojník pre častice. Dvojníci tvorení z neurónov. Dvojníci tvorení z patológie. Dvojník ako prostriedok psychických prienikov. Dvojník a reinkarnácia. Dvojníci a spln Mesiaca. Dvojníci a somnambulizmus. Dvojník a hadia sila. Dvojník bez svojho živého stvoriteľa. Dvojník a geriatria. Dvojníci a správne genetické zmeny. Dvojníci zničený v čiernych bobuliach. Dvojník zničený antičasticami. Dvojník ektoplazma. Dvojník ako sklad informácií. Dvojník pod vplyvom zlatých dier. Dvojníci a mandala k vylepšeniu dvojníkov. DVOJNÍK epitelových buniek kože. DVOJNÍK poškodených epitelových buniek orgánov. DVOJNÍK 6 neurónových oblastí. DVOJNÍK z epitelových buniek po ožiarení atómovým výbuchom. Dvojníci a UFO Iveta. Dvojníci a UFO Jana. Dvojníci ako skupina dvojníkov pri jednom organizme. Dvojníci tvorení vedome. Dvojníci tvorení patologicky. Dvojníci tvorení priamo magnetarom. Dvojníci bez organického stvoriteľa. Dvojníci F. Bardona. Dvojníci po sugerácii stavu týfusu. Dvojník nie je predstava dvojníka cez spomienky. Dvojník nie je záznam spomienok zomretej osoby. Dvojník nie je špiritistický zápis zo sveta mŕtvych. Dvojníci nie sú sexuálne energetické stavy. Dvojníci nie sú UFO objekty v tele osoby. Dvojníci nie sú energetické predstavy v aure. Dvojníci nie sú energetické predstavy osoby z mozočku. Dvojníci živej osoby a dvojníci bez organického stvoriteľa.
Dvojník 01 dvojníci živých osôb. Dvojníci 02 vzájomne skombinovaní. Dvojníci 03 tkanie arabských kobercov. Dvojníci 04 anjelské sféry a budúce smery vývoja + duševne choré osoby a UFO pre všetky oblasti. Dvojníci 06 hardwer a softwer. UČI dvojníci (extrémne množstvo dvojníkov). Dvojník 2 000. Dvojník 6 – 470 metafyzika, teológia, ezoterika. Dvojník UFO Iveta 4 400. Dvojníci 5 000 zviera. Dvojníci 7 000R. Dvojníci 5 000 zviera, expanzia, aktualizácia, anjelské sféry, nezávislosť. Dvojníci 03 prvky, tkanie kobercov. Dvojníci UFO Iveta 3 000. Dvojníci 5 000 magnetar (obrázky). Dvojníci 6 000 mytológia Budha. Dvojníci 6 000 mytológia mayská. Dvojníci 6 000 mytológia grécka. Dvojníci 6 000 mytológia egyptská. Dvojníci 6 000 mytológia islam. Dvojníci 7 000 UČI. Dvojníci 5 000 silva, anjel, kaleidoskop, holotropné dýchanie. Dvojníci 03 prvky všetky. Dvojníci všestrannosť a genialita. Dvojníci 4 400 zen kabala. Dvojníci 5 000 magnetar. Dvojník zviera 7 000R UČI. Dvojníci z minulých kozmov v našom kozme. Dvojník 03 na všetkých prvkoch, atómoch, jadra atómov a častíc ľudského tela. Dvojníci mimo živé organizmy. Dvojníci v živých organizmoch. Dvojníci ektoplazmatickí, magnetar, antičastica. Dvojníci UFO Jana. Dvojníci veštectvo. Dvojník antičastice. Dvojníci a prieniky k objektom v kozme. Dvojníci 6 000 zvierat. UČI anjel večnosti. UČI dôsledná realita. UČI zvuky kozmu – video komurosan. UČI fractal. UČI tabuľkový procesor. UČI simulátor. UČI laser. UČI kvantový spôsob myslenia. UČI 3D. UČI 4D. UČI magnetar. UČI biele diery. UČI antičastice. UČI pružiny z bielych dier. UČI ektoplazma. UČI informačný systém ezoterika. UČI reinkarnácia. Dvojníci 2 000 miecha hadia sila. UČI Faust.

N.UČI 03 snový dvojník v nočnom režime neustále zdokonaľuje a prehodnocuje všetky verzie D.UČI denného dvojníka.

N.UČI 04 snový dvojník v nočnom režime vyhľadáva všetky spomienky, ktoré boli prijaté ako spomienky prvkové a pretransformuje ich do roviny časticovej.

N.UČI 05 snový dvojník v nočnom režime vyhľadáva všetky spomienky, ktoré boli prijaté ako spomienky atómové a pretransformuje ich do roviny časticovej.

N.UČI 06 snový dvojník v nočnom režime sa venuje spracovaným spomienkam do roviny časticovej a všetky časticové spomienky v tukových bunkách a všetky budované formy správania v neurónoch prevedie do stavu, ako budú fungovať po smrti ezoterika. Celkovo N.UČI a D.UČI po smrti ezoterika budú operovať z roviny iba častíc a to častíc na dôchodku – ktoré sú súčasťou kozmov minulosti, po ktorých zostali určité častice, s ktorými sa nedejú žiadne zmeny a v nich to, čo organická hmota vytvorila v rámci dvojníkov celej histórie kozmu.

N.UČI 07 snový dvojník v nočnom režime si stiahol k sebe runové znaky, ktoré boli súčasťou snových procesov organickej hmoty. Na základe snových runových znakov transformovaných do stavu častíc si bude dvojník tvoriť nástroj na myslenie.

N.UČI 08 snový dvojník v nočnom režime sa venuje spracovaniu všetkého, čo súvisí s ektoplazmou a jej potenciálom lepšie operovať v systéme častíc, ktoré vytvárajú protóny, neutróny a pozitróny v jadre atómov.

N.UČI 09 snový dvojník v nočnom režime spracuje osobitne všetky osobné spomienky o samotnom ezoterikovi a prevedie ich na časticovú úroveň.

N.UČI 10 snový dvojník v nočnom režime dôsledne spracováva všetkých dvojníkov, či už ešte viazaných na organickú hmotu, alebo dvojníkov, čo zostali po odumretej organickej hmote. Ezoterik sa dôsledne programuje a požaduje, aby sa zberali všetky informácie o dvojníkoch, ako to najhodnotnejšie, čo je v kozme. A zvlášť informácie, ktoré sa viažu na akúkoľvek techniku a technologický pokrok dosiahnutý organickým životom v kozme.

N.UČI 11 snový dvojník v nočnom režime svet mŕtvych prerába na častice.

Veštectvo a mimozmyslové vnímanie. Mimoriadne zložitá problematika, ako je človek vlastne schopný vnímať svet okolo seba a samozrejme sám seba. Budeme sa tu baviť o organickej hmote v kozme. Každý druh organickej hmoty má špecifické prostriedky vnímania toho, čo sa deje s daným organizmom a okolo neho. Človek má zmysly a to zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Tieto zmysly majú svoje neurónové centrá a to hlavne vo veľkom mozgu. Človek je schopný vnímať priamo zmyslami iba časť toho, čo sa odohráva v hlbočinách makrokozmu a tak isto v hlbočinách mikrokozmu. Aby prekonal svoj hendikep, tak začal stavať zariadenia, ktoré mu dovoľujú pozrieť sa a vnímať prachové častice, mikroorganizmy, vírusy, to, čo sa odohráva vo vnútri buniek až na úrovni chromozómov, bielkovín a aminokyselín. A potom je schopný cez elektrónkový mikroskop pozrieť sa aj ďalej na prvky, atómy a častice. Človek ma Hubblov teleskop a pozrel sa do hĺbok kozmu. Inak by mu tento svet zostal nedostupný. Teda človek použitím techniky ruší hendikep vlastných biologických zmyslov.

Ezoterik je osoba, ktorá si buduje vo svojich neurónoch nové neurónové spoje, aby mohol tiež prekonať hendikep svojich zmyslov. Ale ide na to trochu inak, ako ľudstvo v oblasti techniky a technológie. Respektíve ezoterik hľadá inšpiráciu u jedincov, ktorí sa narodia s rôznymi patológiami. A ezoterik cvičí tieto patológie ako nepatologický proces učenia sa a vytvorenia biozariadenia z neurónov svojho tela. A teda ezoterik má svoje neuróny organizované na spôsob elektrónkového organizmu alebo na spôsob Hubblovho teleskopu. Veľká výhoda je, že ezoterici nemusia čakať na technický pokrok a môžu si sami v sebe vytvárať prostriedky na hlbšie poznanie seba, makrosveta a aj mikrosveta. A ešte je tu jeden fenomén, že ezoterik sa dokáže už v dnešnom čase dostať psychicky cez časticový svet, kde sa veda a žiadna civilizácia nikdy nedostane. Ten priestor, v ktorom operujú ezoterici toho zoskupenia, je gigantický a nedohľadný. Organickej hmote jednoducho nezostáva nič iné, pokiaľ chce pochopiť kozmos v plnom rozsahu, iba to realizovať cez vlastné neuróny a nie iba cez technologické zariadenia. Pokiaľ ezoterik neprepadne vlastnému fantazírovaniu a halucináciám, je schopný spoznať kozmos inak ako bežná organická hmota a jej technika. A o tomto je ezoterika, aby ezoterik ešte za svojho života prebudoval svoje neuróny na iné aktivity ako je bežné pre ľudskú spoločnosť. A potom je tu dôležitá otázka nadčasovosti a čo zostane po organickej hmote po zániku niektorých oblastí kozmu v zmysle trvalej premeny.

Mimozmyslové vnímanie. Veštectvo. Mŕtve bunky. Zbytky dvojčaťa. Prežitá klinická smrť. Odcvičená klinická smrť. Patologické stavy pri veštectve. Orientácia mimozmyslového vnímania do ezoteriky. Zmysly. Očné buľvy. Ušné bubienky. Nosná sliznica. Kožné senzory. Chuťové senzory. Koordinačný zmysel – slimák v uchu. Zrakové centrum v neurónoch v mozgu. Sluchové centrum v neurónoch v mozgu. Hmatové centrum v neurónoch v mozgu. Čuchové centrum v neurónoch mozgu. Chuťové centrum v neurónoch v mozgu. Koordinačné centrum pohybu v neurónoch mozgu. Klasické hamburgerácke techniky bežne využívané v živote. Intuícia, skúmanie a zisťovanie na úrovni prvkov. Pozorovanie, skúmanie, bádanie, zisťovanie informácií a osobných skúseností o danom objekte. Vrodené patológie od narodenia, získane patológie počas života a veštectvo orientované do sveta hamburgerákov. Veštectvo na úrovni prvkových objektov. Odhad, intuícia, posúdenie psychologické, posúdenie psychiatrické, posúdenie medicínske, posúdenie kriminalistické. Veštectvo na úrovni prvkov na princípe vrodenej a získanej patológie. Veštectvo na atómovej úrovni a to je špiritizmus, svet spomienok mŕtvej organickej hmoty. Veštectvo na úrovni časticovej cez systém dvojníka. Veštectvo na úrovni povrchu jadier atómov v systéme UFO.

Veštectvo na úrovni prvkových objektov. Odhad, intuícia, posúdenie psychologické, posúdenie psychiatrické, posúdenie medicínske, posúdenie kriminalistické. Mimozmyslové centrá v mozgu budované nepatologicky na základe trvalého výcviku ezoterika. Nepoužívajú sa očné buľvy, nosná sliznica, slimáky, jazyk a povrch kože. Mimozmyslové vnímanie na úrovni prvkov so systémom trvalého výcviku a odborného štúdia, psychológie, sexuológie, medicíny, psychiatrie, pozorovania a vyšetrovania daného objektu. Ovládanie a používanie kriminalistických metód a metód vedeckého bádania. Využitie odumretých a mŕtvych buniek v organizme ezoterika. Mimozmyslové vnímanie na atómoch, kde ide o výcvik raného štádia klinickej smrti a získanie záznamu mŕtvej osoby do fyzického tela meditujúceho. Mimozmyslové vnímanie na úrovni atómových jadier a premostenie psychiky ezoterika k organickému životu v kozme. Teda systém UFO. Mimozmyslové vnímanie na úrovni častíc, kde ide o výcvik a vytvorenie psychiky systému dvojníkov.

Ektoplazma.
Schopnosť psychiky ezoterika operovať na úrovni častíc, z ktorých je vyskladané atómové jadro, teda protóny, neutróny a pozitróny. Svet častíc, ktorý nie sú klasické zmysly ľudí schopné vnímať. Ezoterik si musí vedome vybudovať vytrvalým cvičením svoje neuróny na vnímanie časticového sveta. Vstup do časticového sveta je pomenovaný systém dvojníkov cez kozmický objekt magnetar.

Ektoplazma šamanská na základe tranzového tela. Ektoplazma na základe poškodzovania tela. Ektoplazma a mŕtva organická hmota. Ektoplazma a vedome sa tvoriace halucinácie. Ektoplazma tvorená na základe nespochybniteľnej viery. Ektoplazma tvorená na základe patológie z embryonálneho vývoja. Ektoplazma z prírodných úkazov ako je polárna žiara.
Ektoplazma z bleskov. Ektoplazma zo sopečnej magmy. Ektoplazma zo slnečnej erupcie. Ektoplazma z plazmy hviezd. Ektoplazma zo zemského a kozmického magnetizmu.

Ektoplazma a operácie v systéme dvojníka. Ezoterik prenikol do sveta častíc a je schopný operovať psychicky vo vnútri elektrónov, protónov, pozitrónov a neutrónov. Ezoterik je schopný cez systém dvojníkov prenikať do objektov ako sú zomierajúci ľudia, reálne niekde udierajúce blesky, magmatická láva, polárna žiara, slnečné výrony fotónov, magnetizmus. Ezoterik prienikom do týchto objektov je schopný presúvať do seba rôzne druhy častíc a ich aktivít. Svet častíc skorej treba vnímať ako extrémne zrýchlený pohyb oblakov na digitálnom zázname. Ezoterik potrebuje pre svoje operácie na časticiach vhodne miešať určité častice, ktoré prisunul do seba a okolo seba. Takýto aktívny prístup dovoľuje zlepšiť výkony psychiky ezoterika systéme dvojníka.

Magnetar a potenciál prieniku psychiky ezoterika do najmenších možných častíc s najväčším možným energetickým potenciálom, s najväčším možným obsadeným priestorom, extrémne množstvo určenia miesta výskytu v danej časovej jednotke. Schopnosť ezoterika so systémom dvojníka presúvať sa v priestoroch kozmu. Magnetar ako reálne fungujúci objekt v kozme popísaný vedeckou astronómiou. Pre ezoterika by sa mohol stať magnetar doslova kultová záležitosť. Vďaka prechodu alebo vplyvu magnetara do nášho súhvezdia, našej slnečnej sústavy sa organická hmota na planéte Zem dostala do možnosti psychicky prenikať síce nedobrovoľne, ale predsa na časticovú úroveň. V kozme je to jav extrémne zriedkavý a prináša práve potenciál duchovnosti. A zároveň tento fenomén magnetara a vhodného vplyvu na organickú hmotu robí organický život na planét Zem jedinečný a schopný robiť duchovnú cestu v zmysle psychického prieniku na úroveň častíc. Mimoriadne sa v kozme udejú takéto konštelácie organický život a magnetar. A pokiaľ takýto alebo veľmi podobný jav nenastal vo vhodnej konštelácii za prítomnosti organickej hmoty v kozme pod názvom UFO, tak organická hmota nedostane do psychickej výbavy duchovný potenciál. Už teraz vieme, prečo tak málo záujmu o duchovné systémy celkovo organickej hmoty v kozme. Samozrejme magnetar je aj mimoriadny v inej oblasti a to je oblasť extrémneho prieniku psychiky ezoterika do hlbočín kozmu. Ezoterik využíva reálny magnetar v najbližšom súhvezdí na to, aby sa psychicky dostal na častice s najmenším možným desatinným číslom, ktoré klesá k celému číslu v oblastiach, kde sú protóny, neutróny, pozitróny, atómy, prvky, molekuly prvkov a ďalšie kozmické objekty. Teda keď nie sú planéty, galaxie a iné obrovské objekty, tam takéto častice dosahujú veľkostne najmenšie možné desatinné miesto, s najväčším celým číslom vyjadrujúcim energetický potenciál. Vo voľnom priestore majú takéto častice aj najvyššiu možnú rýchlosť v kozme a často zaberajú priestor aj makety v kozme pod označením snehová guľa. Ezoterik plne využije takéto super extrémne presuny v kozme. Ezoterik samozrejme má otestované, že v tomto druhu častíc nemožno uložiť žiadne informácie, a tak ich ukladá do roviny častíc obsahujúcich atómové jadro.

Pridaj komentár